Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GT 1273) - 24
  kassen - glastuinbouw - warmteopslag - bodem - rentabiliteit - economische haalbaarheid - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - monitoring - greenhouses - greenhouse horticulture - heat retention - soil - profitability - economic viability - flue gases - cogeneration - monitoring
  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien is de investering niet rendabel.
  Energiebesparing varkens : bodem als opslagmedium voor warmte en kou
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group van Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkensstallen - varkens - energiebesparing - koudeopslag - warmteopslag - varkenshouderij - warmtepompen - warmtewisselaars - bodem - koeling - pig housing - pigs - energy saving - cold storage - heat retention - pig farming - heat pumps - heat exchangers - soil - chilling
  De bodem rondom een varkensbedrijf is interessant als tijdelijk opslagmedium voor warmte en kou. Warmte die in de winter aan de bodem onttrokken wordt, kan er in de zomer weer aan toegevoegd worden als koeling in de stal gewenst is. Werken met een bodembuffer is te combineren met een warmtepomp in de stal maar ook met lucht/water warmtewisselaars bij de luchtinlaten.
  Grondbuisventilatie in de glastuinbouw
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1187) - 28
  kastechniek - kassen - luchtstroming - ventilatie - warmteopslag - milieubeheersing - thermische geleiding - bodemtemperatuurregimes - energiebesparing - efficiëntie - pijpen - greenhouse technology - greenhouses - air flow - ventilation - heat retention - environmental control - thermal conductivity - soil thermal regimes - energy saving - efficiency - pipes
  Grondbuisventilatie is een techniek waarbij kaslucht (binnenlucht) of buitenlucht door een ondergrondse buis of gangenstelsel wordt geleid om daar warmte aan af te geven of op te nemen. Hiermee kan de thermische opslagcapaciteit van de bodem worden benut om temperatuurschommelingen op te vangen en daardoor te besparen op de warmtevraag. Met financiering van het programma Kas als Energiebron, is daarom onderzocht in hoeverre grondbuisventilatie kan bijdragen aan een energiezuiniger kas. In de praktijk zijn meerdere experimenten met grondbuisventilatie uitgevoerd. Aan de hand van deze experimenten en op basis van natuurkundige wetten, is met modellen berekend hoeveel warmte met grondbuisventilatie kan worden opgeslagen en dus kan worden bespaard. De te bereiken besparingen blijken af te hangen van vele factoren, zoals de fijnmazigheid van het ondergrondse gangenstelsel, het debiet, de toegelaten temperatuurfluctuaties in de kas en de geleidbaarheid van de bodem.
  Warmte en koude opslag : met warmtepomp energie besparen en stalklimaat verbeteren
  Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  verwarming - koelen - warmtepompen - warmteopslag - stallen - huisvesting, dieren - stalklimaat - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - heating - cooling - heat pumps - heat retention - stalls - animal housing - stall climate - sustainability - energy sources
  Varkens- en pluimveebedrijven hebben een grote vraag naar zowel warmte als koeling. Duurzame verwarming en koeling zijn te verkrijgen met een warmtepomp, eventueel gecombineerd met een warmte- en koudeopslag. De duurzame energiesystemen zorgen bovendien voor een stabiel stalklimaat zonder tocht en hittestress, wat leidt tot betere technische resultaten en een betere gezondheid en welzijn van dieren.
  Conditionering bij biologische vruchtgroenten - Technisch, teeltkundig en economisch onderzoek in de gesloten kas van BiJo te 's-Gravenzande
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1061)
  biologische landbouw - glastuinbouw - glasgroenten - energiegebruik - kastechniek - kooldioxide - warmteopslag - organic farming - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - energy consumption - greenhouse technology - carbon dioxide - heat retention
  Referaat BiJo is een biologisch groententeeltbedrijf dat sinds 2009 vruchtgroenten in een gesloten kas-systeem teelt. Gedurende twee jaar zijn de teelten, het kasklimaat en het energieverbruik in de gesloten kas gemonitord en begeleid met financiering van het programma Kas als Energiebron. Met luchtbehandelingskasten wordt geconditioneerde lucht via luchtslangen tussen het gewas geblazen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij gewaswerkzaamheden, kunnen de luchtslangen boven het gewas worden opgehesen. Hoewel de luchtbehandelingskasten voldoende capaciteit hebben om de kas volledig gesloten te houden is toch regelmatig een raamkier aangehouden. In het eerste jaar is dat vooral doordat de temperatuur van de koude bron nog te hoog was, maar ook in het tweede jaar is regelmatig gelucht om de CO2-concentratie niet te hoog op te laten lopen. Over het hele jaar is een hogere CO2-concentratie bereikt dan in een gemiddelde open kas, zodat zonlicht beter is benut voor de fotosynthese. Hier is nog verdere verbetering mogelijk door meer te koelen of meer CO2 te doseren. De productie is bij tomaat hoger geweest dan de prognose. Bij komkommer en paprika is de productieverhoging onder andere door ziekten en plagen minder hoog gebleven. In het eerste jaar is te veel warmte ingezet voor de ontvochtiging van de kas. In het tweede jaar is de warmtevraag vergelijkbaar met andere biologische bedrijven. Deze warmte is CO2-neutraal grotendeels opgewekt met groene stroom in een warmtepomp, terwijl 8% is opgewekt in een bio-olieketel. Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp is laag gebleven vanwege een hoge COP (ruim 6). Daarentegen is veel elektriciteit nodig geweest voor overige doeleinden, zoals de ventilatoren en de bronpompen. In de afgelopen twee jaren is meer warmte dan koude uit de bodem onttrokken. Op den duur kan dit leiden tot een te sterke afkoeling van de bronnen. Voor de toekomst wordt daarom geadviseerd om meer warmte te oogsten. De investering in de gesloten kas moet voor een groot deel worden terugbetaald uit een hogere prijs voor de CO2-neutrale productie.
  Terra-Sea systeem - Zonnepanelen
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Emous, R.A. van - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  vleeskuikens - pluimveehouderij - pluimveehokken - stalklimaat - reinigers - warmteopslag - warmtewisselaars - warmtepompen - zonne-energie - zonne-energieverwarming - fijn stof - ammoniakemissie - broilers - poultry farming - poultry housing - stall climate - scrubbers - heat retention - heat exchangers - heat pumps - solar energy - solar heating - particulate matter - ammonia emission
  Terra-Sea is een systeem dat gebruik maakt van verschillende technieken om het energieverbruik terug te dringen en een optimaal klimaat in de stal te behalen. Daarmee worden de technische resultaten verbeterd en de emissies van ammoniak, geur en fijnstof gereduceerd.
  Terra-Sea systeem
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Emous, R.A. van - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  huisvesting, dieren - pluimveehokken - stalklimaat - ammoniak - stankemissie - fijn stof - emissie - warmteopslag - warmtepompen - warmtewisselaars - reinigers - energiegebruik - vleeskuikens - animal housing - poultry housing - stall climate - ammonia - odour emission - particulate matter - emission - heat retention - heat pumps - heat exchangers - scrubbers - energy consumption - broilers
  Terra-Sea is een systeem dat gebruik maakt van verschillende technieken om het energieverbruik terug te dringen en een optimaal klimaat in de stal te behalen. Daarmee worden de technische resultaten verbeterd en de emissies van ammoniak, geur en fijnstof gereduceerd.
  ZonWindKas is echte potplantenkas
  Sleegers, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 2009 (2009)32. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  proeven op proefstations - kassen - innovaties - warmteopslag - energiegebruik - energiebehoud - glastuinbouw - kastechniek - station tests - greenhouses - innovations - heat retention - energy consumption - energy conservation - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  De drie kassen van het Innovatie- en Demonstratiecentrum in Bleiswijk draaien al enkele maanden. De Flowdeck-tomatenkas is het zuinigst. De ZonWindKas is de enige sierteeltkas van de drie. Deze verbruikt op jaarbasis netto 7 m3 aardgasequivalenten per m². Een energiescherm zou de kas zuiniger maken
  Ontwikkeling van de Elektriciteit Leverende Kas (ELKAS) : openbare rapportage
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Mohammadkhani, V. ; Holterman, H.J. ; Zwart, H.F. de; Bot, G.P.A. ; Janssen, H.J.J. ; Tuijl, B.A.J. van; Campen, J.B. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 236) - 43
  tuinbouwbedrijven - kassen - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - foto-elektrische cellen - folie - warmteopslag - zonne-energie - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - electrical energy - electricity generators - photoelectric cells - foil - heat retention - solar energy - greenhouse horticulture
  De Elektriciteit Leverende Kas of kortweg de ELKAS genoemd, levert warmte én elektriciteit. Bij de Elkas wordt elektriciteit opgewekt met teruggekaatst NIR-licht. PAR-licht komt wel in de kas en is beschikbaar voor plantengroei. In dit project is het Elkas principe uitgewerkt tot een werkend prototype waaraan daadwerkelijk elektriciteit- en warmtelevering is gemeten
  Zonnige toekomst voor Elkas
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Wageningen UR Glastuinbouw, ; Sonneveld, P.J. - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)18. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
  tuinbouwbedrijven - kassen - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - foto-elektrische cellen - folie - warmteopslag - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - electrical energy - electricity generators - photoelectric cells - foil - heat retention - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
  Bij de Elkas wordt elektriciteit opgewekt met teruggekaatst NIR-licht. PAR-licht komt wel in de kas en is beschikbaar voor plantengroei. Aangetoond is dat deze vorm van stroomproductie werkt. Een parallelproef met rozen laat zien dat het gewas zich zonder problemen ontwikkelt onder NIR-scherm
  Rekenmodel biedt zicht op mogelijkheden : Alleen hoogwaardige warmtelevering door glastuinbouw heeft perspectief
  Staalduinen, J. van; Swinkels, G.L.A.M. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)5. - p. 74 - 75.
  kassen - warmteopslag - warmteproductie - warmteuitwisseling - woningen - scannen - transport - glastuinbouw - greenhouses - heat retention - heat production - heat exchange - dwellings - scanning - transport - greenhouse horticulture
  LEI en Wageningen UR Glastuinbouw hebben een rekenmodel ontwikkeld voor warmtelevering door de glastuinbouw. Via een quick scan is hiermee gekeken naar de technische en economische mogelijkheden van warmtelevering vanuit Agriport aan woningen in Middenmeer. Alleen hoogwaardige warmtelevering lijkt technisch en economisch interessant, mits er sprake is van efficiënte distributie over korte afstand en er op flinke schaal warmte wordt afgenomen. Bovendien levert hoogwaardige warmte een twee keer zo hoge reductie op van de CO2-emissie als laagwaardige warmte
  Verschillende materialen met nieuw protocol weer goed te vergelijken
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2008
  Onder Glas 2008 (2008)5. - p. 26 - 27.
  kassen - diffuus glas - materialen - nieuwe producten - afdeklagen - lichtdoorlating - meting - normen - warmtestraling - warmteopslag - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - diffused glass - materials - new products - coatings - light transmission - measurement - standards - thermal radiation - heat retention - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  Door de opkomst van nieuwe kasdekmaterialen voldoet de norm NEN2675 voor lichtdoorlatendheid niet meer. Wageningen UR Glastuinbouw en TNO ontwikkelen een nieuw protocol. Daarin nemen de onderzoekers ook diffuus licht en vochteffecten mee zodat heel verschillende materialen weer met elkaar te vergelijken zijn. Een nieuwe ontwikkeling is ook dat gemeten kan worden hoeveel warmtestraling een materiaal doorlaat. Dat is belangrijk om de koelcapaciteit of warmteopslag te bepalen
  Warmtelevering door de glastuinbouw : quick scan Agriport A7
  Velden, N.J.A. van der; Raaphorst, M.G.M. ; Reijnders, C.E. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Buurma, J.S. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR (Nota / Wageningen UR 520) - ISBN 9789085851752 - 28
  teelt onder bescherming - warmte - warmtebehoud - warmteopslag - kassen - energiebehoud - innovaties - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobased economy - protected cultivation - heat - heat conservation - heat retention - greenhouses - energy conservation - innovations - greenhouse horticulture - cogeneration - agricultural energy production - biobased economy
  Het doel van dit onderzoek is middels een quick scan inzicht te krijgen in de technisch-economische mogelijkheden en energetische effecten van warmtelevering vanuit de wk-installaties van de glastuinbouwbedrijven in Agriport A7 aan de nieuwe woingen in Middenmeer. Zowel de hoogwaardige als de laagwaardige warmte uit de wk-installaties wordt in beschouwing genomen
  Praktijkexperiment duurzame energieverzameling door middel van daksproeiers
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 233) - ISBN 9789067548083 - 49
  energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmteopslag - watervoerende lagen - koelsystemen - warmteoverdracht - meting - binnenklimaat - glastuinbouw - energy consumption - sustainability - solar energy - heat retention - aquifers - cooling systems - heat transfer - measurement - indoor climate - greenhouse horticulture
  Kassen hebben in de zomer veel warmte over en komen in de winter warmte tekort. Wanneer de overtollige warmte in de zomer verzameld en opgeslagen kan worden zou de kas in de winter met duurzame energie verwarmd kunnen worden. Omdat het om grote hoeveelheden warmte gaat kunnen de zomerse overschotten niet in bovengrondse buffers worden opgeslagen, maar moeten hier ondergrondse watervoerende lagen worden gebruikt (aquifers, zie KADER 3). Warmteopslag in aquifers kan door water tussen twee putten heen en weer te pompen, waarbij de ene put zo’n 5 °C kouder dan de gemiddelde bodemteperatuur is en de andere zo’n 5 °C warmer. De warmte en koudeverliezen blijven hierdoor beperkt. Het zal duidelijk zijn dat voor de toepassing van warmte met een temperatuur van rond de 15 °C een warmtepomp gebruikt moet worden (Zie KADER 1). Deze warmtepomp koelt het water uit de warme put af naar zo’n 5 °C en maakt hiermee een bron met koud water. Om in de winter van het volgende jaar opnieuw van de warmtepomp gebruik te kunnen maken moet dit koude water weer worden opgewarmd. A&F in Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze opwarming te realiseren met standaard dekbesproeiingssystemen. Dit zijn relatief goedkope systemen die ook nu al op veel kassen gebruikt worden. Het belangrijkste verschil tussen het nu onderzochte systeem in de bestaande systemen is dat bij gangbare sproeiers kaskoeling plaatsvindt door verdamping van water, en in het voorgestelde nieuwe systeem de lage temperatuur van het opgespoten water koeling aan de kas geeft. Zo worden drie vliegen in één klap geslagen namelijk: 1. de sproeiers geven een groter koelvermogen 2. er wordt duurzame energie verzameld, waarmee in de winter gas kan worden bespaard 3. het verdampingsverlies wordt beperkt.
  Energie in balans; Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002
  Ravensbergen, P. ; Vernooy, C.J.M. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789052428710 - 60
  glastuinbouw - evaluatie - watervoerende lagen - warmteterugwinning - warmtepompen - thermische energie - nederland - warmteopslag - greenhouse horticulture - evaluation - aquifers - heat recovery - heat pumps - thermal energy - netherlands - heat retention
  Dit rapport is een beschrijving van een energetische, technische en economische evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een vermeerde-ringsbedrijf van 3,5 ha glas in de praktijk, gedurende de periode van december 2001 tot december 2002. Aan de hand van de bevindingen van deze praktijkevaluatie, is een rendementsbere-kening gemaakt voor een normaal glastuinbouwproductiebedrijf met grondkoeling, waar al elektrische aangedreven koelmachines aanwezig zijn. Het rapport besluit met een aantal praktische aanbevelingen waarop te letten, indien een ondernemer warmteterugwinning met een aquifer overweegt.
  Zomerse warmteoogst bespaart energie
  Slot, D.A. van t; Campe, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2003
  Vakblad voor de Bloemisterij 58 (2003)0042-2223. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  energiegebruik - koeling - verwarming - warmteopslag - energiebehoud - energieretentie - warmteuitwisseling - glastuinbouw - energy consumption - chilling - heating - heat retention - energy conservation - energy retention - heat exchange - greenhouse horticulture
  Door middel van een vernuftig systeem waarbij koud grondwater op het dek van de kas wordt verwarmd, kan een teler in de zomer warmte oogsten om deze in de winter weer te gebruiken. Dit bespaart hem energie en levert mogelijk zelfs een lichte productiestijging
  De kas als zonne-energie oogster
  Zwart, H.F. de; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2002
  Wageningen : IMAG [etc.] - 66
  kassen - zonne-energie - energievoorraden - warmteopslag - kastechniek - koelen - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - solar energy - energy resources - heat retention - greenhouse technology - cooling - greenhouse horticulture - energy saving
  Het rapport “De kas als zonne-energie oogster” geeft een overzicht van het energiebesparingspotentieel van het gebruik van zomerse warmte-overschotten voor de voeding van een warmtepomp in de winter. In tegenstelling tot een aantal andere onderzoeksprojecten rond dit thema is in dit project de warmte-onttrekking geheel gebaseerd op natuurlijke convectie langs koude oppervlakken in de kas. Dit betekent dat de warmte-onttrekking nauwelijks hulpenergie vraagt. Bij de bestudeerde warmteonttrekkende systemen is rekening gehouden met de gebruikelijke kas- inrichting. Dit maakt dat de toepasbare systemen per onderzochte teelt verschillen. Ook de consequenties van het feit dat elk gewas andere eisen aan het kasklimaat stelt is in dit onderzoek meegenomen.
  Energiezuinige vochtregulatie door middel van warmtepompen en warmteopslag
  Zwart, H.F. de - \ 2001
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) 2001-52) - 50
  glastuinbouw - energie - vochtigheid - warmtepompen - energiegebruik - warmteopslag - klimaatregeling - greenhouse horticulture - energy - humidity - heat pumps - energy consumption - heat retention - air conditioning
  Het rapport “Energiezuinige vochtregulatie door middel van warmtepompen” is het eindresultaat van een studie waarin nauwgezet is gekeken naar de ins en outs van de vochtbeheersing in tuinbouwkassen. Anders dan verwacht blijkt dat de terugwinning van latente warmte die vrijkomt bij de ontvochtiging van de kaslucht niet per definitie energie-zuinig is.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.