Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nederlandse Wegen Groen
  Smits, A.P. ; Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
  wegbeplantingen - vegetatietypen - beplantingen - heggenplanten - soortendiversiteit - inventarisaties - wegen - roadside plantations - vegetation types - plantations - hedgerow plants - species diversity - inventories - roads
  In 2012 had Nederland 5120 km rijkswegen, en ook nog eens 7802 km provinciale wegen. Deze wegen hebben bermen, waartoe men meestal het oppervlak tussen verharding en bermsloot rekent. Bermen langs de Nederlandse rijkswegen beslaan gezamenlijk ruwweg 20.000 ha. Zo’n 80 % is begroeid met kruidachtige vegetaties, de rest met houtachtige vegetaties (circa 4600 ha). Langs de bermen liggen vaak bermsloten, in totaal zo’n 4500 km en er zijn talloze faunavoorzieningen aangebracht. Voor al deze objecten gelden beheermaatregelen. Dit project is de eerste fase van het traject ‘De Groene Weg’ dat een brede toepassing van groene snelwegafscheidingen in heel Nederland beoogt.
  Een nieuwe landschapsdienst: landschapselementen voor een goede luchtkwaliteit
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Gies, T.J.A. ; Griffioen, A.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1949) - 29
  landschap - landschapsbescherming - luchtverontreiniging - fijn stof - luchtkwaliteit - bomen - heggenplanten - nederland - landschapsanalyse - landschapselementen - landschapsbeheer - gebiedsontwikkeling - landscape - landscape conservation - air pollution - particulate matter - air quality - trees - hedgerow plants - netherlands - landscape analysis - landscape elements - landscape management - area development
  Landschapselementen als bomen, boomrijen en bosjes kunnen bijdragen aan een goede luchtkwaliteit. In dit rapport is uitgewerkt op welke wijze de invang van fijnstof door landschapselementen geschat kan worden. Vervolgens worden mogelijkheden beschreven om de luchtzuiverende werking van landschapselementen in te brengen in gebiedsontwikkeling.
  Verrassende hagen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)10. - ISSN 0165-3350 - p. 16 - 19.
  heggen - heggenplanten - levende omheiningen - soortenkeuze - gebruikswaarde - hedges - hedgerow plants - live fences - choice of species - use value
  Kleine (lage)hagen zijn de laatste jaren populair in de particuliere tuin, dit is te danken aan het formaat van de tuin. De tuinbezitter kan zijn heg ook gebruiken als begrenzing van de (voor)tuin en als afscheiding tussen verschillende gedeeltes binnen de tuin. PPO deed een gebruikswaardeonderzoek van hagen naar plantensoorten die geschikt zijn voor kleine heggen
  Verrassende haagplanten voor de tuin
  Hop, M.E.C.M. - \ 2007
  De Boomkwekerij 2007 (2007)52. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  heggenplanten - houtachtige planten als sierplanten - tuinplanten - gebruikswaarde - onderzoek - proeven op proefstations - prestatieniveau - hedgerow plants - ornamental woody plants - bedding plants - use value - research - station tests - performance
  Er zijn heel wat meer soorten geschikt als haag, dan alleen een traditionele Buxus, liguster of lavendel. PPO Bomen heeft dit in een gebruikswaardeonderzoek ontdekt. Het artikel geeft een opsomming van de geteste planten die in aanmerking komen voor een haag.
  Ontwikkeling van een methode om gestratificeerd zaad te coaten met fungiciden ter bestrijding van kiemplantenziekte : intern verslag 311061
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J. - \ 2005
  Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen - 14
  zaadbehandeling - bosplanten - heggenplanten - schimmelziekten - plantenziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - nederland - seed treatment - forest plants - hedgerow plants - fungal diseases - plant disease control - agricultural research - netherlands
  In de bos- en haagplantsoensector kunnen pasgekiemde zaden of jonge kiemplanten massaal wegvallen onder aanhoudend te vochtige omstandigheden. Deze kiemplantenziekte wordt veroorzaakt door verschillende schimmels. PPO Bomen heeft samen met het bedrijf Flower Seed Technology de mogelijkheden van filmcoating met fungiciden onderzocht in vier gewassen die gevoelig zijn voor kiemplantenziekte: Acer palmatum, Fagus sylvatica, Prunus avium en Tilia cordata. Voorafgaand aan het filmcoaten van de zaden, zijn de zaden op geconditioneerde wijze gestratificeerd om de kiemrust op te heffen. Vier verschillende filmcoatings zijn getest (per kg zaad): 6 g Aliette en 6 ml Rovral Aquaflo, 3 g Aliette en 3 ml Rovral Aquaflo, 12 ml Previcur en 8 ml Topsin M, 6 ml Previcur en 4 ml Topsin M.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.