Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten van militaire en civiele helikopters op vogels op het Kooijhoekschor
  Smit, C.J. ; Schermer, D.S. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport C156/15) - 111
  vogels - helikopters - militaire activiteiten - diergedrag - invloeden - menselijke invloed - noord-holland - birds - helicopters - military activities - animal behaviour - influences - human impact - noord-holland
  Het Maritiem Vliegkamp De Kooy en de civiele medegebruiker van het vliegveld, Den Helder Airport, zijn gelegen op korte afstand van de Waddenzee. Bij de nadering of bij het vertrek van het vliegveld moet, afhankelijk van de windrichting, in de helft van de gevallen op relatief geringe hoogte over de Waddenzee worden gevlogen. Het vliegveld wordt vooral gebruikt ten behoeve van helikopterverkeer. Den Helder Airport gebruikt het vliegveld vooral voor het vervoer van offshore-arbeiders van en naar olie- en gasplatforms op het Nederlands Continentaal Plat. De groep Maritieme Helikopters is de belangrijkste gebruiker vanuit het Ministerie van Defensie. De 12 hier gestationeerde NH90 helikopters hebben De Kooy als thuisbasis. Ook het onderhoud aan deze helikopters vindt hier plaats. Het vliegkamp wordt vooral gebruikt voor trainingsvluchten. De effecten van de uitbreiding van civiel helikopterverkeer op vogels zijn de afgelopen jaren gemonitord. Tijdens deze onderzoeken zijn ook steeds de effecten van militair vliegverkeer meegenomen. Er is na 2006 echter vrijwel geen onderzoek uitgevoerd op de minder intensief gebruikte aan- en afvliegroute via het Kooijhoekschor. Doel van het in deze rapportage beschreven deelonderzoek was de effecten van militair vliegverkeer op deze route nauwkeuriger in kaart te brengen en te actualiseren. Primaire doel van het in deze rapportage beschreven onderzoek was het bepalen van het effect van vliegbewegingen met militaire helikopters op wad- en watervogels op de locatie Kooijhoekschor, gelegen aan de rand van het Balgzand, ten zuidoosten van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarbij is vooral gekeken of overvliegende helikopters vogels doen opvliegen, hoe vaak dit gebeurt en beoordeeld of dit wellicht negatieve effecten voor vogels kan hebben.
  Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport in 2011. Met aanvullende waarnemingen in een vergelijkbare situatie op Borkum
  Smit, C.J. - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C109/12) - 41
  vogels - helikopters - luchttransport - milieueffect - natura 2000 - waddenzee - noord-holland - birds - helicopters - air transport - environmental impact - natura 2000 - wadden sea - noord-holland
  Naar aanleiding van verzoeken tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met civiele helikopters van en naar Den Helder Airport is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van deze vliegbewegingen. Dit onderzoek was nodig omdat een deel van de vliegbewegingen, bij de nadering of bij het vertrek van vliegveld De Kooy, op vrij geringe hoogte wordt uitgevoerd boven het Natura 2000 gebied Waddenzee. De uitgevoerde waarnemingen in 2011 concentreerden zich op de omgeving van het Kuitje, het deel van het Balgzand waar de meeste vliegbewegingen plaatsvinden en waar ook het vaakst effecten van vliegbewegingen zijn waargenomen.
  Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport: resultaten 2010
  Smit, C.J. - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C195/11) - 33
  vogels - helikopters - luchtvaartuig - milieueffect - natura 2000 - habitatrichtlijn - luchttransport - waddenzee - noord-holland - nederland - birds - helicopters - aircraft - environmental impact - natura 2000 - habitats directive - air transport - wadden sea - noord-holland - netherlands
  Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vliegbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leiden tot een groter aantal vluchten in korte tijd. Uit vervolgonderzoek dat is uitgevoerd in 2008 is gebleken dat een dergelijke clustering van vliegbewegingen niet tot andere reacties van vogels leidt dan die welke al tijdens vorige onderzoeken waren vastgesteld. Op basis daarvan is Den Helder Airport een vergunning verleend voor maximaal 25.000 vliegbewegingen per jaar.
  Monitoring effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2009
  Smit, C.J. - \ 2011
  Wageningen : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C181/10) - 24
  helikopters - milieueffect - natura 2000 - waddenzee - habitatrichtlijn - vogels - noord-holland - nederland - luchttransport - helicopters - environmental impact - natura 2000 - wadden sea - habitats directive - birds - noord-holland - netherlands - air transport
  Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vleigbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leiden tot een groter aantal vluchten in korte tijd. Opnieuw moet nu nagegaan worden of de vliegbewegingen nadelige effecten heeft op wadvogels en watervogels
  Effecten van helicoptervluchten op geringe hoogte boven de Friese kust en Terschelling
  Smit, C.J. ; Bemmelen, R.S.A. van; Jong, M.L. de - \ 2010
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/10) - 56
  helikopters - ecologische verstoring - achteruitgang (deterioration) - milieueffect - milieueffectrapportage - noordzee - verstoring - waddenzee - nederlandse waddeneilanden - helicopters - ecological disturbance - deterioration - environmental impact - environmental impact reporting - north sea - disturbance - wadden sea - dutch wadden islands
  Ten behoeve van het Europese Interreg-project CLIWAT is door Vitens gevraagd om een Verstoring- en Verslechteringstoets op te stellen van de effecten van helikoptervluchten langs de randen van de Waddenzee. Het doel van de vluchten was inzicht te verkrijgen in de effecten van klimaatverandering en zeespiegelrijzing op het evenwicht tussen zoet en zout grondwater in gebieden grenzend aan de Noordzee. IMARES heeft in mei 2009, op basis van een door Vitens gegeven beschrijving van de voorgenomen activiteiten, een Verstorings- en Verslechteringstoets opgesteld waarin de voorspelde effecten van helikoptervluchten zijn beschreven en waarin een opsomming wordt gegeven van de ter plaatse aanwezige te beschermen natuurwaarden, één en ander op basis van de kracht zijnde Aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, Duinen van Terschelling en Waddenzee.
  Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport
  Smit, C.J. - \ 2009
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C124/09) - 49
  helikopters - milieueffect - luchttransport - vogels - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - habitats - noordzee - verstoring - waddenzee - noord-holland - helicopters - environmental impact - air transport - birds - nature conservation - directives - habitats - north sea - disturbance - wadden sea - noord-holland
  Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt. Deze situatie (veel vliegbewegingen in korte tijd) is in vorige Alterra Texel onderzoeken onvoldoende onderzocht. Reden om in het voorjaar 2008 nieuw onderzoek op te starten naar de verstorende effecten van het vliegverkeer op de vogelstand. De reacties van de vogels op de vliegbewegingen was in alle gevallen zeer licht van aard. Het feit dat de waargenomen verstoringspercentages vrij sterk overeenkomen met die welke in 2006 werden vastgesteld, is opmerkelijk
  Een Passende Beoordeling van de effecten van de toename van het aantal civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den helder Airport
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Schermer, D.S. ; Apeldoorn, R.C. van; Meesters, H.W.G. - \ 2008
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C119/08) - 115
  helikopters - luchttransport - milieueffect - vogels - zeehonden - nederland - natuur - waddenzee - natura 2000 - noord-holland - helicopters - air transport - environmental impact - birds - seals - netherlands - nature - wadden sea - natura 2000 - noord-holland
  Waargenomen reacties van vogels op civiel vliegverkeer lunnen niet worden aangemerkt als zijnde een significante aantasting van de beschermde natuurwaarden, afgemeten naar de aantallen vogels die erbij betrokken zijn en van het gedrag en de voedselopname van ter plaatse foeragerende vogels.
  Quick-scan vertoring fauna door laagvliegen
  Grift, E.A. van der; Foppen, R. ; Loos, W.B. ; Molenaar, J.G. de; Oomen, D. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Sierdsema, H. ; Wegman, R.M.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1725) - 134
  vogels - zoogdieren - luchtvaartuig - helikopters - ecologische verstoring - milieueffect - natuurbescherming - nederland - verstoring - militaire activiteiten - ecologische hoofdstructuur - birds - mammals - aircraft - helicopters - ecological disturbance - environmental impact - nature conservation - netherlands - disturbance - military activities - ecological network
  De effecten van militair laagvliegen (in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden) op vogels en zoogdieren. Het betreft hierbij zowel helikopters als straaljagers. De gebieden betreft zowel de Ecologische Hoofdstructuur als Natura 2000 gebieden. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met SOVON
  Vervolgonderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder Airport
  Smit, C.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1025) - 77
  helikopters - milieueffect - luchttransport - vogels - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - habitats - wetgeving - nederland - infrastructuur - verstoring - noord-holland - waddenzee - helicopters - environmental impact - air transport - birds - nature conservation - directives - habitats - legislation - netherlands - infrastructure - disturbance - noord-holland - wadden sea
  Den Helder Airport verwacht in de komende jaren een toename van de vraag naar vliegbewegingen van civiele helikopters naar offshore installaties op de Noordzee. Ongeveer 54% van de vliegbewegingen vindt plaats boven het Balgzand, dat deel uitmaakt van de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Vanwege een aanvraag naar een structurele uitbreiding van het aantal vluchten met civiele helikopters naar 20.000 per jaar en een beperking van het aantal vluchten met vaste vleugelvliegtuigen tot 5000 per jaar is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van deze vluchten boven het Balgzand, met name gericht op vogels en zeehonden. Bovendien is onderzocht wat de effecten zijn van test- en trainingsvluchten, typen vliegbewegingen die in eerdere ter plaatse uitgevoerde studies niet onderzocht werden. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de uitgevoerde waarnemingen en wordt, via een analyse van beschikbare literatuur over het onderwerp verstoring van vogels door helikopterverkeer, een verband gezocht tussen het aantal vliegbewegingen in een bepaald gebied en de verstoring die deze opleveren. Deze analyse levert een verband op: wanneer veel helikopterverkeer plaatsvindt treedt weinig verstoring op en omgekeerd. Vogels blijken kennelijk te kunnen wennen aan regelmatig optredende vliegbewegingen. Dit verklaart waarom helikopters in bepaalde delen van de Waddenzee een groot verstorend effect kunnen hebben en elders vrijwel niet. Op basis van de uitgevoerde waarnemingen en de analyse van resultaten van elders wordt geconcludeerd dat vluchten met civiele helikopters in de omgeving van Den Helder Airport geen significant effect hebben op de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Het rapport gaat ook in op effecten van vaste vleugelvliegtuigen en op mogelijkheden om de effecten op de Waddenzee verder te verminderen.
  Voortoets naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van civiele helikopters boven de Waddenzee
  Smit, C.J. ; Cappelle, H. ; Kistenkas, F.H. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 721) - 46
  helikopters - milieueffect - luchttransport - vogels - zeehonden - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - nederland - noord-holland - waddenzee - helicopters - environmental impact - air transport - birds - seals - nature conservation - directives - netherlands - noord-holland - wadden sea
  Den Helder Airport verwacht in de komende jaren een toename van de vraag naar vliegbewegingen van civiele helikopters naar offshore-installaties op de Noordzee. Een groot deel van deze extra vliegbewegingen zal plaatsvinden boven het Balgzand, dat deel uitmaakt van de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Overschrijding van het nu beschikbare maximaal aantal vliegbewegingen dient getoetst te worden aan zowel de Vogel- en Habitatrichtlijn als aan de ter plaatse van kracht zijnde Natuurbeschermingswet. De effecten van extra vliegbewegingen zijn beoordeeld op basis van kortdurende veldwaarnemingen, expertise van de bewaker van de Balgzandkwelders, en ervaringen van elders. Reguliere vliegbewegingen van civiele helikopters op de aan- en afvliegroute blijken geen significant effect te hebben op aantal en gedrag van de ter plaatse foeragerende vogels. Dergelijke vliegbewegingen hebben ook geen aantoonbaar effect op de tijdens hoogwater op de Balgzandkwelders rustende wad- en watervogels, op de broedvogelsvan deze kwelders, op de in het zuidelijk deel van het Balgzand ruiende bergeenden, op de in de herfst slapende sterns, noch op het gedrag van zeehonden in de omgeving van de aan- en afvliegroutes. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat een toename vanhet aantal vliegbewegingen geen effect op vogels en zeehonden in deze situaties zal hebben. De juridische consequenties van deze constateringen worden besproken.
  Effects of a missile launching on waders and other waterbirds in the Meldorfer Bucht, Germany
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 497) - 41
  helikopters - duitsland - vogels - watervogels - effecten - waadvogels - verstoring - waddenzee - militaire activiteiten - helicopters - germany - birds - waterfowl - effects - waders - disturbance - wadden sea - military activities
  Missile tests in the Meldorfer Bucht have been under debate for many years, especially since the test area has become part of the National Park Schleswig Holsteinisches Wattenmeer. Alterra Texel, as an independent institute involved in biological research in the Wadden Sea for many years, has been asked to quantify the effects of these tests by means of a brief field study. The results presented in this report are based on observations during a single observation day. Our results are combined with theoretical predictions and data from earlier studies. It appears that the use of helicopters for making clear range flights and for collecting the remains of the missile from the mudflats have the highest impact, especially because of disturbance of birds. Some thousands of waders and other waterbirds are disturbed briefly. The impact of these disturbances, expressed as extra energy expenditure for birds, can be classified as small. The number of macrobenthic animals (like worms and shellfish) killed by the missile landing on the tidal flats can be classified as very small. Although our study has been short and relatively superficial we believe that the results can be considered as a valid expert opinion on the most relevant implications of the impact of weapon technology trials in this area.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.