Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Uitzuiger; schade door vogelmijt
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. ; Mul, M.F. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)14. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - pluimveeziekten - helminthosen - mijten - infecties - nadelige gevolgen - poultry farming - poultry diseases - helminthoses - mites - infections - adverse effects
  Het is een lastpost, irritant voor mens en dier en het is een schadepost. Beschrijving van de schade die de vogelmijt aanricht aan de kip.
  Dure kostganger; bloedluisbestrijding al gauw lonend
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. ; Mul, M.F. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)19. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - pluimveeziekten - helminthosen - mijten - bedrijfsresultaten in de landbouw - kostenanalyse - nadelige gevolgen - ziektebestrijding - economische analyse - boekhouding van landbouwbedrijf - poultry farming - poultry diseases - helminthoses - mites - farm results - cost analysis - adverse effects - disease control - economic analysis - farm accounting
  De bloedluis is een irritante parasiet wiens aanwezigheid grote gevolgen heeft voor de technische resultaten op een legpluimveebedrijf. De divisie Praktijkonderzoek heeft becijferd dat afhankelijk van de mate van besmetting de kosten kunnen oplopen tot ruim één euro per opgehokte hen
  Van vier kanten aanvallen: oorlog tegen de mijten
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. ; Mul, M.F. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)24. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 16.
  pluimveehouderij - pluimveeziekten - helminthosen - mijten - ziektebestrijding - monitoring - voedselveiligheid - weerstand - bestrijdingsmethoden - methodologie - bedrijfshygiëne - poultry farming - poultry diseases - helminthoses - mites - disease control - monitoring - food safety - resistance - control methods - methodology - industrial hygiene
  De vogelmijt wordt al decennia lang bestreden met allerlei, met name chemische middelen. In de loop der tijd werden steeds meer van deze middelen verboden. Het is ook een doodlopende weg gezien het ontstaan van resistentie en de discussie rond voedselveiligheid. Hoe moet het dan wel? De visie van het Praktijkonderzoek
  E 11 miljoen schade voor de sector : enquête vogelmijten op leghennenbedrijven
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. ; Mul, M.F. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)3. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 9.
  pluimveehouderij - hennen - mijten - helminthosen - dermanyssus - pluimveeziekten - infecties - ziektebestrijding - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - schade - poultry farming - hens - mites - helminthoses - dermanyssus - poultry diseases - infections - disease control - farm management - farm results - damage
  Als onderdeel van een vogelmijtproject is een enquête onder legpluimveehouders gehouden met als doel te inventariseren: de stand van zaken van de vogelmijtproblematiek; welke behandelingen er worden toegepast; welke preventieve maatregelen men neemt; wat de geschatte schade is van de vogelmijt in relatie tot de besmetting
  Maagdarmwormen : stop met koppelbehandeling
  Eysker, M. ; Borgsteede, F.H.M. - \ 2004
  Het Schaap 2004 (2004)2. - ISSN 0165-3156 - p. 24 - 27.
  haemonchus contortus - trichostrongylidae - nematoda - dierparasitaire nematoden - nematodeninfecties - nematodenbestrijding - wormen - helminthosen - veterinaire helmintologie - anthelmintica - schapen - schapenhouderij - schapenziekten - maagdarmziekten - veterinaire producten - weerstand - geneesmiddelresistentie - geneesmiddelenbehandeling - ziektepreventie - epidemiologie - ziekteoverdracht - diergeneeskunde - veeartsenijkunde - ziektebestrijding - dierziektepreventie - haemonchus contortus - trichostrongylidae - nematoda - animal parasitic nematodes - nematode infections - nematode control - helminths - helminthoses - veterinary helminthology - anthelmintics - sheep - sheep farming - sheep diseases - gastrointestinal diseases - veterinary products - resistance - drug resistance - drug therapy - disease prevention - epidemiology - disease transmission - veterinary science - veterinary medicine - disease control - animal disease prevention
  Uitleg over de epidemiologie van maagdarmwormen bij schapen, en adviezen om de ontwikkeling van resistentie tegen wormmiddelen te voorkomen. De huidige praktijk van preventieve behandeling van ooien en lammeren werkt de ontwikkeling van resistentie juist in de hand. Om de selectiedruk voor resistentie bij de wormen te verlagen is het belangrijk om niet meer alle schapen tegelijk te behandelen en wormmiddelen uit de verschillende groepen (benzimidazolen; imidithiazoles; avermectines en milbemycines) af te wisselen. Ook een cocktail van middelen is effectief tegen resistentieontwikkeling
  Infections with helminths and/or protozoa in cats in animal shelters in the Netherlands
  Robben, S.R. ; Nobel, W.E. le; Dopfer, D.D.V. ; Hendrikx, W.M. ; Boersema, J.H. ; Fransen, F. ; Eysker, M. - \ 2004
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004)1. - ISSN 0040-7453 - p. 2 - 6.
  katten - gezelschapsdieren - protozoëninfecties - protozoa - helminthosen - kattenziekten - infectieziekten - cats - pets - protozoal infections - protozoa - helminthoses - cat diseases - infectious diseases - dogs
  To determine the prevalence of infections with helminths and protozoa in cats in animal shelters, faecal samples from 305 cats from 22 animal shelters in the Netherlands were examined, using a centrifugation-sedimentation-flotation-technique. The association between potential risk factors and the occurrence of an infection was also tested. Infections with helminths and/or protozoa were found in 160 samples (52.5%). Toxocara cati was found in 86 cats (28.2%), Cystoisospora felis in 59 cats (19.3%), Cystoisospora rivolta in 43 cats (14.1%), Capillaria spp. in 34 cats (11.2%), Ancylostoma tubaeforma in 9 cats (3.0%), Taenia taeniaeformis in 9 cats (3.0%), Aelurostrongylus abstrusus in 8 cats (2.6%), Giardia intestinalis in 3 cats (1.0%), Dipylidium caninum in 2 cats (0.7%) and Toxoplasma gondii in 1 cat (0.3%). The highest prevalence was seen in kittens and stray cats. The main preventive factor against infection was a short stay in a shelter.
  Ontwormen vaak onnodig
  Huyben, R. ; Sampimon, O. ; Sol, J. ; Uum, A. van; Borgsteede, F. ; Haan, N. de - \ 1997
  Veeteelt 14 (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 1142 - 1142.
  diergeneeskunde - kalveren - helminthosen - veterinary science - calves - helminthoses
  Veel Nederlandse veehouders behandelen hun kalveren onnodig met een ontwormingsmiddel. Dat is een van de conclusies van een landelijke enquete onder 956 melkveehouders
  Lintwormen bij schapen niet gauw gevaarlijk voor de mens
  Borgsteede, F.H.M. - \ 1997
  Het Schaap (1997)5. - ISSN 0165-3156 - p. 36 - 37.
  diergeneeskunde - schapen - geiten - helminthosen - honden - darmen - parasieten - dieren - parasitologie - vectoren - echinococcus granulosus - veterinary science - sheep - goats - helminthoses - dogs - intestines - parasites - animals - parasitology - vectors
  Schapen kunnen fungeren als tussengastheer van 4 lintwormsoorten die alle de hond als eindgastheer hebben. Een van deze 4 is ook gevaarlijk voor de mens, namelijk Echinococcus granulosus. het gevaar komt dan niet van het schaap, maar van de eindgastheer, de hond
  Gezondheid van volierehennen op praktijkbedrijven
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Bosch, J.G.M.J. - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)1. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 17.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - escherichia coli - helminthosen - hennen - infecties - infectieziekten - mijten - nederland - diergeneeskunde - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - escherichia coli - helminthoses - hens - infections - infectious diseases - mites - netherlands - veterinary science - group housing
  Precies twee jaar geleden is een artikel gepubliceerd met de gezondheidsgegevens van 24 praktijkkoppels voliOrehennen (Periodiek 94/1). De gegevens werden verzameld in het kader van het Demo-project voor voliOrehuisvesting voor leghennen. Deze registratie is onverminderd doorgegaan en inmiddels zijn gegevens van 62 praktijkkoppels beschikbaar. Het werd daarom tijd om de stand nogmaals op te maken.
  Longwormbestrijding bij kalveren in het weideseizoen 1996
  Borgsteede, F.H.M. ; Boersema, J.H. - \ 1996
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 121 (1996). - ISSN 0040-7453 - p. 255 - 256.
  kalveren - ziektepreventie - scharrelhouderij - helminthosen - longen - preventie - preventieve geneeskunde - ademhalingsziekten - diergeneeskunde - calves - disease prevention - free range husbandry - helminthoses - lungs - prevention - preventive medicine - respiratory diseases - veterinary science
  "Resistance of parasites to anthelmintics" : a workshop in the C.E.C. animal pathology programme, held at the Central Veterinary Institute, Lelystad, The Netherlands, 9 - 10 December 1982
  Borgsteede, F.H.M. ; Henriksen, S.A. ; Over, H.J. - \ 1982
  Lelystad : Central Veterinary Institute (Facts and reflections no. 4) - 231
  geneesmiddelresistentie - helminthosen - micro-organismen - diergeneeskunde - drug resistance - helminthoses - microorganisms - veterinary science
  Vaccinatie tegen ringworm = Immunization against ringworm
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3805)
  bibliografieën - helminthosen - infecties - mijten - diergeneeskunde - bibliographies - helminthoses - infections - mites - veterinary science
  Economisch belang van ontwormen bij varkens
  Anonymous, - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3260)
  bibliografieën - helminthosen - natuurlijke vijanden - varkens - diergeneeskunde - bibliographies - helminthoses - natural enemies - pigs - veterinary science
  Worminfecties bij kalveren in de weide
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. ; Westera, A. - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Overdr. / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw Wageningen no. 65) - 14
  kalveren - rundvee - helminthosen - infecties - mijten - natuurlijke vijanden - nederland - diergeneeskunde - calves - cattle - helminthoses - infections - mites - natural enemies - netherlands - veterinary science
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.