Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 121

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Goed Gietwater Werkpakket 3, taak 2 Industrieelonderzoek naar waterkringloopsluiting in opkweekbedrijven
  Appelman, W.A.J. ; Brouwer, J.G.H. ; Blok, C. ; Maas, A.A. van der; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. ; Meeuwsen, B. - \ 2016
  Zeist : TNO - 61
  waterverontreiniging - emissie - emissiereductie - glastuinbouw - voedingsstoffen - waterbeheer - afvalwater - hergebruik van water - water pollution - emission - emission reduction - greenhouse horticulture - nutrients - water management - waste water - water reuse
  Efficiënt omgaan met water speelt voor biologische en niet-biologische opkweekbedrijven van plantmateriaal een steeds grotere rol. Toenemende en strengere eisen met betrekking tot lozing van water en de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater vragen nieuwe maatregelen. Overheden en de glastuinbouwsector hebben als doelstelling om de emissies van de glastuinbouwsector via het waterspoor in 2027 nagenoeg tot nul te reduceren waarbij er in 2018 al maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van het Goed Gietwater project is om middels industrieel onderzoek te komen tot een vergaande waterkringloopsluiting in de opkweeksector. Met een geoptimaliseerd watermanagement en behandeling van het overtollige gietwater kunnen water en nutriënten worden teruggewonnen en emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater worden voorkomen.
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2015-001 naar aanleiding van aangescherpte zuiveringseisen
  Buurma, J.S. ; Meer, R.W. van der; Os, E.A. van; Ruijven, J.P.M. van; Veen, H.B. van der - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI nota 2016-026) - 19
  glastuinbouw - waterzuivering - investering - hergebruik van water - teeltsystemen - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - nederland - greenhouse horticulture - water treatment - investment - water reuse - cropping systems - cost analysis - farm management - netherlands
  Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland hebben LEI Wageningen UR en Wageningen UR Glastuinbouw de benodigde extra investeringen voor de zuivering van afvalwater in de glastuinbouw en de betaalbaarheid van die investeringen verder onderzocht. Dit verzoek kwam voort uit onderhandelingen met het ministerie van I&M over het tempo van de invoering van zuiveringseisen. In eerder onderzoek, gepubliceerd in LEI-rapport 2015-001, werd uitgegaan van 80% zuivering in 2016. In de lopende onderhandelingen wordt aangestuurd op 95% zuivering in 2018. Hierbij is discussie over de vraag of dit gemiddeld 95% over het mandje van stoffen in standaardwater moet zijn, of dat het 95% per stof moet zijn. Bij toepassing van zuivering met H2O2+UV vergt de eis van 95% zuivering een grotere zuiveringscapaciteit en grotere investeringen. In dit addendum wordt aangegeven hoe verhoging van de zuiveringseisen doorwerkt in verhoging van de benodigde zuiveringscapaciteit en de bijbehorende investeringsbedragen. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe de extra investeringen doorwerken in het beslag op bedrijfssaldo, inkomen uit bedrijf en vrije investeringsruimte.
  Recirculatie bij snij-amaryllis (Hippeastrum) in drie teeltjaren (2013-2015) : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Burg, R. van der; Nijs, L. ; Overkleeft, J. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Os, E.A. van; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Woets, F. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 88
  amaryllis - glastuinbouw - kasgewassen - kasproeven - teelt onder bescherming - emissie - hergebruik van water - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - lycorine - stikstof - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - amaryllis - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse experiments - protected cultivation - emission - water reuse - waste water treatment - waste water - recirculating systems - lycorine - nitrogen - nutrients - fertilizers
  In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis
  cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory
  substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was
  started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated
  with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV
  disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In three years of cultivation, there was
  no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. This research was funded by the
  Dutch amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’, the Product Board for Horticulture, the
  project ‘Samenwerken aan Vaardigheden’ and Koppert.
  Kringlopen - Waterkringloop : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Groen Kennisnet
  cycling - hydrological cycle - water - water reuse - pot culture - horticulture - biobased economy - teaching materials - kringlopen - hydrologische cyclus - water - hergebruik van water - potcultuur - tuinbouw - biobased economy - lesmaterialen
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased Economy van het CIV T&U.
  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Recirculatie tijdens opkweek, koeling en afkweek van Phalaenopsis : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee
  Kromwijk, J.A.M. ; Haaster, Bram van; Kongkijthavorn, Songyos ; Blok, C. ; Os, E.A. van - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1379) - 38
  phalaenopsis - orchideeën als sierplanten - recirculatiesystemen - hergebruik van water - drainagewater - emissiereductie - kunstmeststoffen - glastuinbouw - phalaenopsis - ornamental orchids - recirculating systems - water reuse - drainage water - emission reduction - fertilizers - greenhouse horticulture
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. To reduce the emission of fertilizers in pot orchid cultivation research into the effects of reusing drainwater (recirculation) in Phalaenopsis was conducted at Wageningen UR Greenhouse Horticulture. The first treatment aimed to lower the emission to the standard of 2018. In the second treatment the emissions were lowered even more to meet the more stringent standards after 2018. Both treatments were compared with a third treatment without reuse of drain water. Sodium and zinc content increased in both recirculation treatments. The reuse of drainage water has shown no adverse effects on plant growth or disease incidence. In all treatments, virtually no plants were lost.
  Orchideeënteelt moet nog wennen aan hergebruik gietwater : zoektocht naar teeltkundige grenzen
  Staalduinen, J. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 2015 (2015)1. - p. 9 - 11.
  glastuinbouw - potplanten - orchidaceae - hergebruik van water - afvalhergebruik - drainagewater - emissie - normen - irrigatie - greenhouse horticulture - pot plants - orchidaceae - water reuse - waste utilization - drainage water - emission - standards - irrigation
  Tot voor kort was hergebruik van gietwater in de teelt van potorchideeën niet aan de orde. Bedrijfshygiëne en de vrees voor teruglopende waterkwaliteit hield verduurzaming van de teelt op dit punt lang tegen. Strengere emissienormen dwingen ook deze gewasgroep om te investeren in waterontsmetting en hergebruik. Dankzij kennisopbouw door een praktijknetwerk en concreet onderzoek koerst de sector naar verduurzaming. Het ‘laaghangende fruit’ is eenvoudig te plukken, maar er moet nog veel gebeuren om aan de normen voor 2015 en 2016 te kunnen voldoen.
  Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water
  Kwakernaak, C. ; Jansen, P.C. ; Kempen, M. ; Smolders, F. ; Rheenen, H. van - \ 2015
  Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)Oktober. - p. 30 - 33.
  waterbeheer - waterkwaliteit - drinkwater - watervoorziening - klimaatverandering - watertekort - waterverzadiging - wateropslag - afvoer - hergebruik van water - biomassa productie - waterzuivering - water management - water quality - drinking water - water supply - climatic change - water deficit - waterlogging - water storage - discharge - water reuse - biomass production - water treatment
  Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal HaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
  Waterefficiënte en emissieloze kas voor vruchtgroenten werkt : Onderzoekers en partners tonen aan
  Rodenburg, J. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 50 - 51.
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - steenwol - groeimedia - groenten - vruchtgroenten - doelstellingen - waterzuivering - irrigatie - hergebruik van water - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - rockwool - growing media - vegetables - fruit vegetables - objectives - water treatment - irrigation - water reuse
  2027 komt snel dichterbij. In dat jaar is het (nagenoeg) emissieloos telen verplicht voor alle glastuinbouwbedrijven. Technisch gezien moet dat mogelijk zijn, meent onderzoeker Ellen Beerling. Nu al zijn diverse technieken voorhanden die deze doelstelling voor veel teelten mogelijk maken. Een langdurige praktijkdemonstratie moet aantonen dat emissieloos telen zeer goed mogelijk is.
  Verkenning kwel-beperkende maatregelen voor grondgebonden kasteelt : tussenrapport
  Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1359) - 36
  glastuinbouw - kwel - uitspoelen - drainage - hergebruik van water - grondwater - greenhouse horticulture - seepage - leaching - drainage - water reuse - groundwater
  Seepage of groundwater from elsewhere reduces the reuse possibilities of drainage water for soil grown crops. A review has been carried out to evaluate the possible solution for seepage reduction. A double drainage system is technically the best option, however due to existing infrastructure in greenhouses complicated and quite expensive. A second best option is the increase of groundwater levels by using some tools at the exhaustion pipe of the drainage pump.
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw. Addendum bij LEI-rapport 2013-044
  Buurma, J.S. ; Meer, R.W. van der; Os, E.A. van; Veen, H.B. van der - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-001) - 58
  glastuinbouw - hergebruik van water - teeltsystemen - kwantitatieve analyse - kostenanalyse - bedrijfsvoering - greenhouse horticulture - water reuse - cropping systems - quantitative analysis - cost analysis - management
  Zuivering van lozingswater (afvalwater) is betaalbaar voor 30-35% van de glastuinbouwbedrijven met substraatteelt (potgrond, steenwol). Deze bedrijven exploiteren 40-50% van het gehele areaal glastuinbouw met substraatteelt. Bij de beoordeling van de betaalbaarheid zijn de extra jaarkosten uitgedrukt als percentage van het bedrijfssaldo en van het inkomen uit bedrijf. Daarnaast is gekeken of de benodigde investeringen kunnen worden gefinancierd uit de vrije investeringsruimte.
  Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas
  Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1356) - 40
  glastuinbouw - watersystemen - watervoorziening - regenwateropvang - warmtekrachtkoppeling - condensorwater - alternatieve methoden - hergebruik van water - kaderrichtlijn water - greenhouse horticulture - water systems - water supply - water harvesting - cogeneration - condenser water - alternative methods - water reuse - water framework directive
  Good irrigation water is in Dutch horticulture essential for optimal crop growth and the reduction of the emission of fertilizers and pesticides. The most important source of water is rain water, but additional water sources are necessary in order to ensure the water supply. This study examined the prospects of (new) alternative water sources at the company level. There is specifically looked at the odds of CHP condensate collected in a combined heat and power (CHP) with a flue gas condenser. Dissolved heavy metals may pose a problem. Efficient use of available water resources is an important first step in the water supply. This can be achieved by a well-dimensioned water system and proper management. An adequate strategy to keep the nutrient solution in balance prevents discharge of water. On company measurements were performed on CHP-condensing water and laboratory experiments have been conducted with different types of steel and coated steel. The low discharge standards can hardly be met in practice. The measured concentrations of heavy metals did not lead to crop damage. Metal coating reduces the water pollution by heavy metals. The knowledge acquired is insufficient for concrete technical advices. Recommendation to the sector and the water boards to schedule the problem of the discharge of heavy metals for discussion
  Phosphate and organic fertilizer recovery from black water
  Tervahauta, T.H. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman; Grietje Zeeman, co-promotor(en): L. Hernandez Leal. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570931 - 156
  afvalwater - fosfaten - afvalwaterbehandeling - organische meststoffen - terugwinning - anaërobe behandeling - zware metalen - hergebruik van water - waste water - phosphates - waste water treatment - organic fertilizers - recovery - anaerobic treatment - heavy metals - water reuse
  In this thesis the integration of treatment systems for black and grey water was investigated to improve resource recovery within source-separated sanitation concepts. Special focus was set on phosphate and organic fertilizer recovery from vacuum collected black water. Currently, the soil application of black water sludge is prohibited in the Netherlands due to elevated heavy metal concentrations.
  Recirculatie snij-amaryllis (Hippeastrum) in 1e teeltjaar : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Klein, M. ; Kromwijk, J.A.M. ; Woets, F. ; Overkleeft, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 43
  amaryllis - hippeastrum - snijbloemen - irrigatiewater - hergebruik van water - teeltsystemen - behandeling - proeven - plantenontwikkeling - amaryllis - hippeastrum - cut flowers - irrigation water - water reuse - cropping systems - treatment - trials - plant development
  In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de hoeveelheid spuiwater terug te dringen is op verzoek van de amarylliscommissie onderzoek gestart naar mogelijkheden om drainwater van amaryllis her te gebruiken met zo min mogelijk risico op groeiremming. In een kasproef bij het GreenQ IC in Bleiswijk is in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control en LTO Groeiservice hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening van waterstofperoxide net voordat het drainwater door de UV-ontsmetter gaat) vergeleken met hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting en met een controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater. In het eerste teeltjaar was er geen verschil in productie en zijn geen nadelige effecten gezien op de gewasgroei. Het hergebruik van drainwater is voor een amaryllisgewas dat 3 à 4 jaar vast staat relatief kort geweest.
  Freesia op substraat : praktijkproeven 2013 en 2014
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1309) - 22
  freesia - knollen - kweekmedia - substraten - irrigatiewater - hergebruik van water - emissie - teeltsystemen - materialen - landbouwkundig onderzoek - freesia - tubers - culture media - substrates - irrigation water - water reuse - emission - cropping systems - materials - agricultural research
  Oktober 2013 overlegden belanghebbenden uit de Freesiawereld de toenemende maatschappelijke en politieke druk om te komen tot teeltsystemen met minder emissie van voeding en gewasbeschermingsmiddelen. Er werd besloten een serie praktijkproeven te doen met als doel een teeltsysteem te vinden dat het recirculeren van drainagewater mogelijk maakt. De keuze van het meest geschikte substraatmateriaal stond hierbij centraal. Wageningen UR Glastuinbouw werd gevraagd de telersbegeleidingsgroep en de experimenten te volgen en te adviseren over het proces. Bij Penning Freesia zijn twee 6-weekse proeven uitgevoerd met weggroei van freesia knollen op 10 substraten in plastic kratten. Het resultaat toonde de hoogste versgewichten op kokosgruis/grof veen en veenmosveen; zandmengsels, kleikorrels en perliet bleven achter. De telers kozen voor het ontwikkelen van zand als substraat omdat het materiaal goedkoper en duurzamer is en het schoonmaken van de knollen met organische substraten moeizamer verloopt. Het advies op dit punt is de keuze voor zand te heroverwegen en in vervolgonderzoek ook rekening te houden met problemen die bij de teelt van andere gewassen op zand van belang bleken zoals: de invloed van het jaargetijde, dosering van water en voeding en opbouw van ziektedruk in het systeem in de tijd. Octobre 2013 Freesia stakeholders met to discuss the explicit societal and political pressure to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. It was decided to start a series of on-farm tests to find a cultivation system in which reuse of drainage water would become possible. The choice of the best substrate material was a focus of the research. Wageningen UR Greenhouse horticulture was asked to follow the the experiments and advice on the process. At Penning Freesia two 6-week experiments were organised growing Freesia bulbs in plastic crates. The results showed the highest fresh weight yields for a mix coir pith/coarse peat and peat moss. Sand, clay pellets and perlite produced less. Growers choose to develop the sand system as the material is cheaper / more durable and organic substrates require more labour to clean the corms at harvest. The advice at this moment is to reconsider the choice for sand and to include in the research some items which proved important in prior research for other crops on sand such as: influence of season, supply of water and nutrients and development of in-system disease pressure over time.
  Recirculatie potorchidee 5. Zink
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  potplanten - orchidales - recirculatiesystemen - hergebruik van water - zink - aggregatie - reductie - effecten - pot plants - orchidales - recirculating systems - water reuse - zinc - aggregation - reduction - effects
  Als het zinkgehalte in het aanvoerwater hoger is dan de plantopname, loopt de concentratie in de wortelomgeving op. Recirculatie van drainwater leidt dan tot het langzaam maar gestadig oplopen van het zinkgehalte. Schadegrenzen voor potorchidee zijn niet bekend. Deze flyer geeft inzicht in effecten van zinkophoping bij andere gewassen en methoden om zinkophoping te verminderen.
  Recirculatie potorchidee 3. Uitvloeiers
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  potplanten - orchidaceae - groeimedia - hulpstoffen - hergebruik van water - effecten - substraten - irrigatiewater - pot plants - orchidaceae - growing media - adjuvants - water reuse - effects - substrates - irrigation water
  Bij potorchidee worden soms uitvloeiers toegevoegd aan het gietwater om het gewas na een gietbeurt sneller op te laten drogen (m.n. bij open bloemen). Het is nog niet bekend wat het effect van uitvloeiers is bij de overgang naar recirculatie. Deze flyer geeft inzicht in de werking van uitvloeiers als deze in het substraat komen.
  Recirculatie potorchidee 2. Natrium
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Wageningen UR / Glastuinbouw Waterproof
  potplanten - orchidales - hergebruik van water - natrium - opname (uptake) - effecten - waterkwaliteit - plantenvoeding - gewasanalyse - pot plants - orchidales - water reuse - sodium - uptake - effects - water quality - plant nutrition - plant analysis
  Planten nemen zo min mogelijk natrium (Na) op. Als het gehalte in het aanvoer water hoger is dan de plantopname, leidt recirculatie van drainwater tot het oplopen van het natriumgehalte in het substraat en in de voedingsoplossing. De grenswaarde voor natrium en de opname van natrium kunnen per gewas sterk verschillen. Voor potorchideeën is nog niet bekend bij welke natriumgehalten negatieve effecten optreden.
  In eerste teeltjaar geen negatieve effecten recirculatie op productie
  Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)2. - p. 23 - 23.
  glastuinbouw - recirculatiesystemen - amaryllis - snijbloemen - hergebruik van water - waterzuivering - irrigatiewater - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - recirculating systems - amaryllis - cut flowers - water reuse - water treatment - irrigation water - plant development
  Gaat recirculatie van drainwater bij amaryllis groeiremming geven? Tot nu toe is het seizoen te kort geweest om daar een duidelijk antwoord op te kunnen geven. De producties bij UV ontsmetting en UV in combinatie met waterstofperoxide liggen gelijk aan de controle zonder recirculatie.
  Phalaenopsistelers werken aan inhaalslag recirculeren (interview met Arca Kromwijk)
  Arkesteijn, M. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)1. - p. 54 - 55.
  glastuinbouw - potplanten - phalaenopsis - emissie - recirculatiesystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - normen - doelstellingen - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - emission - recirculating systems - water reuse - water quality - standards - objectives
  Met ingang van 1 januari 2013 is de emissienorm voor phalaenopsistelers maximaal 300 kg stikstof per ha per jaar. Op bedrijven zonder recirculatie blijkt de emissie vaak meer dan het dubbele. In het praktijknetwerk Recirculatie Potorchidee werken negen telers aan een oplossing. Daarbij ligt er een rechtstreekse koppeling met het onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw. Het streefdoel is om 80% te recirculeren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.