Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae: Onderzoek naar de schade bij aspergeplanten door de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae en naar de vermeerdering van deze aaltjes tijdens de teelt van aspergeplanten
  Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 35
  plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - heterodera - asparagus - plantmateriaal - vollegrondsgroenten - oogstschade - gewasbescherming - veldproeven - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - heterodera - asparagus - planting stock - field vegetables - crop damage - plant protection - field tests
  In dit onderzoek is nagegaan of er bij een hoge besmetting van Pratylenchus penetrans en Heterodera betae schade ontstaat bij de opkweek van aspergeplanten en hoe groot het opbrengstverlies bij een hoge besmetting van deze aaltjes kan zijn. Ook is berekend of er een besmettingsniveau is, waaronder geen opbrengstverlies optreedt (bepaling van de schadedrempel). Verder is in deze schadeproeven onderzoek gedaan met het granulaat Vydate om na te gaan of het eventuele opbrengstverlies daardoor beperkt of voorkomen zou kunnen worden.
  Aaltjes lusten aspergeplanten rauw
  Hoek, H. - \ 2013
  Groenten & Fruit 2013 (2013)17. - ISSN 0925-9708 - p. 40 - 41.
  asparagus - plantenparasitaire nematoden - heterodera schachtii - heterodera - oogstschade - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - oogstverliezen - asparagus - plant parasitic nematodes - heterodera schachtii - heterodera - crop damage - stem vegetables - field vegetables - yield losses
  Aaltjes kunnen bij de opkweek van aspergeplanten opbrengstverliezen veroorzaken. PPO-AGV stelde vast dat het geldelijk verlies bij het wortellesieaaltje en het gele bietencysteaaltje tot 12 procent kan oplopen en van het witte bietencysteaaltje zelfs tot 17 procent.
  Resultaten aaltjesonderzoek aspergeplanten
  Hoek, Hans - \ 2013
  plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - heterodera - crop damage - asparagus - field vegetables - agricultural research - field tests
  Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae : projectrapport van schadeonderzoek bij aspergeplanten met de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae
  Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 37
  groenteteelt - asparagus - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne fallax - pratylenchus penetrans - heterodera - opbrengst - schade - vegetable growing - asparagus - plant protection - plant parasitic nematodes - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne fallax - pratylenchus penetrans - heterodera - outturn - damage
  Een perceel dat besmet is met Fusarium oxysporum of met quarantaine organismen zoals Meloidogyne chitwoodi (het maïswortelknobbelaaltje) of Meloidogyne fallax (het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) is ongeschikt voor het opkweken van aspergeplanten. Daarnaast worden Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Heterodera betae (gele bietencysteaaltje) door de praktijk als zeer schadelijke aaltjessoorten beschouwd, omdat ze mogelijk (veel) opbrengstverlies kunnen veroorzaken. Teelt van aspergeplanten op percelen die besmet zijn met wortellesieaaltjes en/of met gele bietencysteaaltjes is naar de mening van de praktijk dan ook (te) risicovol. Bij percelen die (in lichte mate) met deze aaltjes zijn besmet, zal de plantenkweker de afweging maken of ze al of niet bruikbaar zijn voor de opkweek van aspergeplanten.
  AaltjesBeheersingsStrategie (ABS) : aardappelmoeheid TMT, 21 feb 2007 vervolg op 30 mei 2006
  Molendijk, Leendert - \ 2007
  plant protection - potatoes - globodera - heterodera - globodera pallida - nematode control - cropping systems - cultural control - agricultural policy - arable farming
  Beheersing aardappelmoeheid : alles over aardappelmoeheid, achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing : met praktische voorbeelden
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2006
  Den Haag : actieplan aaltjesbeheersing
  heterodera - globodera - nematoda - aardappelen - solanum tuberosum - nematodenbestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - regelingen - Nederland - heterodera - globodera - nematoda - potatoes - solanum tuberosum - nematode control - plant protection - arable farming - cultural control - regulations - Netherlands
  Kennis is onontbeerlijk om op een effectieve manier met een besmetting met aardappelcysteaaltjes om te gaan. Termen als relatieve vatbaarheid, tolerantie en pathotypen moeten goed bekend zijn om de populatieontwikkeling van het aaltje te voorspellen bij het gevoerde teeltplan. Ook de nieuwe regelgeving moet goed vertrouwd zijn. Deze brochure geeft deze basisinformatie
  Gene Discovery in Sedentary Plant-Parasitic Nematodes
  Smant, G. ; Qin Ling, ; Goverse, A. ; Schots, A. ; Helder, J. ; Bakker, J. - \ 2003
  In: Plant-Microbe Interactions / Stacey, G., Keen, N.T., St. Paul, Minnesota, USA : The American Phytopathological Society - ISBN 9780890543030 - p. 285 - 307.
  plantenparasitaire nematoden - heteroderidae - heterodera - globodera - meloidogyne - parasitisme - genen - gastheer parasiet relaties - plant parasitic nematodes - heteroderidae - heterodera - globodera - meloidogyne - parasitism - genes - host parasite relationships
  Durable parasitic relationships are fascinating and scientifically interesting as they illustrate the maximal impact of co-evolution. Often these parasites have evolved the ability to recognize individual compounds unintentionally produced by their hosts. These signals will then trigger the release of an array of pathogenicity factors from the parasites. Comprehension of the molecular events underlying the resulting intimate reactions will lead to a better understanding of fundamental biological processes as well as the development of new approaches to elegantly and specifically control harmful pests
  Specificity, pathogenicity and population dynamics of the endoparasitic nematode Heterodera arenaria in coastal foredune
  Stoel, C.D. van der - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): L. Brussaard; J.W. Woldendorp; W.H. van der Putten. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084361 - 135
  plantenparasitaire nematoden - heterodera - ammophila arenaria - plantenziekteverwekkers - populatiedynamica - plantensuccessie - pathogeniteit - vastleggen van duinen - identificatie - biochemische technieken - plant parasitic nematodes - heterodera - ammophila arenaria - plant pathogens - population dynamics - plant succession - pathogenicity - sand dune stabilization - identification - biochemical techniques

  Key words : Heterodera , plant-parasitic nematodes, soil pathogens, Ammophila arenaria , occurrence, abundance, specificity, population dynamics, life history, pathogenicity, PCR-SSCP, molecular method, escape, sand burial, dispersal, migration, fitness, development time, survival, reproductive success, bottom-up, top-down.

  In natural ecosystems hardly any attention has been given to the population dynamics of plant-parasitic nematodes. In coastal foredunes, plant-parasitic nematodes are supposed to be involved in the degeneration and succession of the dominant sand-fixing grass Ammophila arenaria (Marram grass). The specificity, pathogenicity and population dynamics of the sedentary endoparasitic nematode Heterodera arenaria have been studied to determine if this species might be a key component of the soil pathogen complex of A. arenaria.

  H. arenaria was found to be specific to Elymus farctus and A. arenaria in the mobile area of the coastal foredunes. Colonisation of the newly deposited sand layer by H. arenaria corresponded well with the development of pathogenicity in a series of bioassays. However, direct addition of the nematode to A. arenaria did not result in growth reduction of the plant. So, H. arenaria behaves like a biotrophic parasite, which has a high specificity but is not aggressive. Therefore, H. arenaria did not seem to be directly involved in the degeneration of A. arenaria .

  Each year, the majority of the population of new H. arenaria cysts develops in the newly deposited sand layers. These layers are colonised by A. arenaria roots throughout the growing season. Migration to the new root layer may offer an individual nematode the benefit of early development and a larger potential offspring. The continuous release of juveniles in the field and their development in experiments indicate that release of juveniles from cysts is an ultimately determined process. Juveniles were found to emerge in November and many eggs or juveniles did not survive the winter period. The strategy of release, however, seems effective; the distance of migration could be too large to detect specific cues from the plant and the start of root formation in the field is highly variable. The emergence of juveniles late in the growing season could result in a second generation within the same year. The constant number of cysts per gram of roots suggests that the population density of H. arenaria is most likely a bottom-up directed process.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.