Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==histopathologie
Check title to add to marked list
The Isolated Chicken Eye test to replace the Draize test in rabbits : from development to implementation: “The long and winding road”
Prinsen, M.K. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Ruud Woutersen; C.F.M. Hendriksen, co-promotor(en): C.A.M. Krul. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570030 - 184
ogen - konijnen - kippen - laboratoriumdieren - alternatieven voor dierproeven - dierproeven - toxiciteit - toxicologie - histopathologie - dierenwelzijn - eyes - rabbits - fowls - laboratory animals - animal testing alternatives - animal experiments - toxicity - toxicology - histopathology - animal welfare
Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling, optimalisatie, validatie (binnen TNO) en toepassing van een alternatieve test met geïsoleerde ogen van kippen (de Isolated Chicken Eye, kortweg de ICE test) en in bredere zin de internationale validatie en acceptatie van de ICE test door overheidsinstanties.
Diet, lifestyle, heritable factors and colorectal carcinogenesis: associations with histopathological and molecular endpoints
Wark, P.A. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Pieter van 't Veer; Frans Kok, co-promotor(en): M.P. Weijenberg. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045755 - 191
colorectaal kanker - carcinogenese - dieet - levensstijl - overerving - histopathologie - fruit - groenten - colorectal cancer - carcinogenesis - diet - lifestyle - inheritance - histopathology - fruit - vegetables
Bodemverontreiniging in de Biesbosch en doorvergiftiging naar kleine zoogdieren
Bosveld, A.T.C. ; Bie, P.A.F. de; Hamers, T. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 654) - 64
bodemverontreiniging - zware metalen - polychloorbifenylen - vergiftiging - sorex araneus - muizen - muridae - fauna - histopathologie - enzymen - nederland - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch - soil pollution - heavy metals - polychlorinated biphenyls - poisoning - mice - histopathology - enzymes - netherlands
In de Biesbosch worden bij overstromingen sedimenten afgezet op landbodem. Hiermee komen verontreinigingen zoals PAK's, PCB's en zware metalen beschikbaar voor de terrestrische voedselketen. Onderzocht is in welke concentraties deze verontreinigingen voorkomen in de landbodem en in hoeverre doorvergiftiging optreedt naar kleine zoogdieren. De voornamelijk planten en zaden etende woelmuis en de op bodemfauna (o.a. regenwormen) foeragerende bosspitsmuis zijn onderzocht. Dieren uit regelmatig overstroomde gebieden blijken hogere concentraties verontreinigingen in hun lichaam te hebben en vertonen duidelijke effecten op cytochroom P450 enzymfuncties (o.a. EROD). Daarnaast treden bij deze dieren in sommige gevallen ook effecten op in verschillende organen (lever, nier, gonaden) of op het lichaamsgewicht.
Toepassing van beeldanalyse in het histopathologisch onderzoek
Bakker, R. - \ 1999
Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / RIKILT 99.002) - 14
histopathologie - afbeelden - histopathology - imagery
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.