Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 143

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Bijlsma, R.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2790) - 133
  ecohydrologie - hydrologie - vegetatie - natura 2000 - bossen - graslanden - historische geografie - groningen - ecohydrology - hydrology - vegetation - natura 2000 - forests - grasslands - historical geography - groningen
  Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te krijgen in het effect van vernattingsmaatregelen in de directe omgeving van het gebied is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geologisch/bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gegevens verzameld zijn (uit literatuur en in het veld) en het historisch grondgebruik is beschreven. Voor de bossen is het gebied te nat geworden, of te zuur door het ontbreken van kwelinvloed. Ook voor Blauwgraslanden zijn de mogelijkheden beperkt. Er wordt aanbevolen aanvullende maatregelen te treffen om de sterke vernatting te verminderen door minder neerslagwater vast te houden in het gebied.
  Poldermodel hielp niet bij inpolderen
  Cruijningen, Piet van - \ 2014
  water management - polders - polder boards - history - historical geography - zeeland
  Metropolitaan Kustlandschap 2100. Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust
  Paulissen, M.P.C.P. ; Coninx, I. ; Hermans, C.M.L. ; Maas, G.J. ; Aerts, J. ; Paep, M. ; Deken, S. de - \ 2014
  Wageningen/Leuven : Alterra WageningenUR/Bureau Urbanisme - 265
  regionale planning - kustgebieden - landgebruiksplanning - methodologie - historische geografie - landschap - vlaanderen - regional planning - coastal areas - land use planning - methodology - historical geography - landscape - flanders
  De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie! Vraag is of het huidige planningsinstrumentarium toereikend is om deze urgenties aan te pakken en zo innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Kan het via participatieve processen, of moeten effectievere beleidsinstrumenten worden ontwikkeld? Ontwerpend onderzoek zal in deze ruimtelijke transformaties een grote rol spelen.
  Versterking van het vestingkarakter van Wageningen : verkenning van de mogelijkheden voor herstel van de stadsgracht
  During, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 297) - ISBN 9789461731845 - 41
  stedelijke planning - historische geografie - stadsontwikkeling - verdedigingswerken - governance - gelderse vallei - urban planning - historical geography - urban development - defensive works - governance - gelderse vallei
  Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 een stukje stadsgracht gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen. De gemeentelijke overheid laat het aan de marktwerking over. Een projectontwikkelaar heeft initiatieven getoond via de aankoop van een cruciaal gelegen kantoorpand. Aan de Wetenschapswinkel de vraag hoe er toch initiatieven te nemen zijn richting herstel van de stadsgracht.
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  HISTLAND : historisch-landschappelijk informatiesysteem
  Dirkx, G.H.P. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 331) - 36
  historische geografie - cultuurlandschap - ruimtelijke databases - landschapsanalyse - kwaliteitsnormen - geografische informatiesystemen - historical geography - cultural landscape - spatial databases - landscape analysis - quality standards - geographical information systems
  Status A is de door Wageningen UR, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) ontwikkelde norm voor de kwaliteit van de modellen en bestanden die ingezet worden voor haar Wettelijke Onderzoekstaken. Om te kunnen beoordelen wat moet gebeuren om het GIS-bestand HISTAND aan kwaliteitsstatus A te laten voldoen, is beschreven hoe het bestand scoort op de vragen van de checklist kwaliteitsstatus A. Daarbij is geconcludeerd dat het zinvol is om te investeren in kwaliteitsstatus A voor het onderdeel landschapstypologie, maar dat dit voor het onderdeel mate van verandering niet zinvol is.
  Over het IJsselland; Cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek: Verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het Oost-Nederlandproject (2004-2008)
  Vervloet, J.A.J. ; Keunen, L.J. ; Beek, R. van; Groenewoudt, B.J. ; Spek, Th. ; Bont, C.H.M. de - \ 2011
  Amersfoort : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - ISBN 9789057991783 - 49
  historische geografie - landschapsplanning - cultuurgeschiedenis - lokale geschiedenis - regionale planning - salland - historical geography - landscape planning - cultural history - local history - regional planning
  Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen
  Hemmen, F. van; Tilstra, M. ; Mulder, J.R. - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - 123
  historische geografie - cultuurgeschiedenis - rivieren - landschapselementen - gelderse poort - regionale ontwikkeling - historical geography - cultural history - rivers - landscape elements - gelderse poort - regional development
  In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recreatieve potentie. Bij deze opgaven kan cultuurhistorie een rode lijn zijn, een verbindende factor.
  Omgaan met het verleden : hoofdlijnen van het historisch geografisch onderzoek
  Vervloet, J.A.J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085858898
  historische geografie - onderzoek - historical geography - research
  Het Nederlandse landschap vervlakt. Relatie tussen cultuurlandschap en ondergrond verdwijnt.
  Dirkx, G.H.P. - \ 2011
  Bodem 21 (2011)2. - ISSN 0925-1650 - p. 26 - 28.
  cultuurlandschap - ondergrond - bodem - historische geografie - cultural landscape - subsoil - soil - historical geography
  De kleinschalige afwisseling in de Nederlandse bodem vormt al eeuwenlang de basis voor een gevarieerd cultuurlandschap. Die variatie staat echter onder druk omdat het landgebruik nauwelijks nog beperkt wordt door de bodemgesteldheid. Alles kan overal. Dat leidt tot vervlakking van het Nederlandse landschap.
  Het historische cultuurlandschap in Nederland; Stand van zaken in onderzoek, onderwijs en beleid 2010
  Braaksma, P.J. ; Renes, H. ; Spek, T. ; Weijschedé, T.J. - \ 2010
  Historisch Geografisch Tijdschrift 28 (2010)3. - ISSN 0167-9775 - p. 8 - 28.
  landschap - geschiedenis - hoger onderwijs - cultuurlandschap - historische geografie - wetenschappelijk onderzoek - landscape - history - higher education - cultural landscape - historical geography - scientific research
  Tijdens de eerste Dag van het Historisch Cultuurlandschap op 17 november 2006 in Utrecht is onder meer de balans opgemaakt van de wijze waarop het historische cultuurlandschap heden ten dage verankerd is in het wetenschappelijk onderzoek, het beleid en het onderwijs in Nederland. Deze bijdrage is een geactualiseerde versie van de voordracht die de auteurs op die middag over dit onderwerp presenteerden. Na een korte terugblik op de ontwikkeling van de historische geografie in de afgelopen eeuw in ons land en de actuele situatie in aangrenzende landen, wordt eerst een overzicht gegeven van de wijze waarop historische geografie in ons land momenteel organisatorisch is ingebed. Vervolgens wordt een meer gedetailleerd beeld geschetst van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek, de toepassing van historisch-geografische kennis in het beleid en het hoger onderwijs op het gebied van de opbouw, de geschiedenis en het erfgoed van de historische cultuurlandschappen in ons land.
  Historisch cultuurlandschap in Nederland; Vijf bijdragen
  Baas, H. ; Braaksma, P.J. ; Keunen, L.J. ; Lachaert, P.J. ; Marrewijk, D. van; Renes, H. ; Spek, T. ; Weijschede, T.J. - \ 2010
  Utrecht : Uitgeverij Matrijs - ISBN 9789053454145 - 96
  cultuurlandschap - historische geografie - nederland - duinen - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - zandgronden - cultural landscape - historical geography - netherlands - dunes - noord-brabant - zuid-holland - zeeland - sandy soils
  In 2006 werd het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) opgericht. Dit netwerk heeft als doel het onderlinge contact, het overleg en de samenwerking tussen al deze onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse cultuurlandschap te versterken. Deze bundel is een initiatief van het NHC en bevat bijdragen die een overzicht bieden en het onderzoek van de laatste jaren samenvatten.
  Den Treek Henschoten; fragmenten uit de bosbouwhistorie van een landgoed op de overgang van nat naar droog
  Boosten, M. ; Laar, J.N. van; Schütz, P. - \ 2009
  Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 25 september 2009) - 17
  bosbouw - landgoederen - landgebruik - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - forestry - estates - land use - history - historical ecology - historical geography - utrechtse heuvelrug
  Na een zeer geslaagde eerste excursie van de commissie bosgeschiedenis van de KNBV is een bezoek gebracht aan Den Treek- Henschoten, een particulier landgoed op de Utrechtse Heuvelrug met een rijke boshistorie. Het betreft de excursie van 25 september 2009. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van het landgoed door Willem de Beaufort, één van de eigenaren van het landgoed. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling verschillende markante punten met historische fenomenen getoond en bediscussieerd. Deze excursiegids geeft een kenschets van het gebied en er zijn enkele fragmenten van oude kaarten opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute toegevoegd en zijn per excursiepunt wetenswaardigheden vermeld
  De Grebbeberg; een illustratie van bosgeschiedenis, cultuurhistorie en militaire geschiedenis
  Boosten, M. ; Laar, J.N. van - \ 2009
  Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 27 maart 2009) - 16
  landschap - landgebruik - bossen - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - landscape - land use - forests - history - historical ecology - historical geography - utrechtse heuvelrug
  De Commissie Bosgeschiedenis van de KNBV komt met een eerste activiteit, namelijk een excursie naar een interessant gebied met een bijzondere historie: de Grebbeberg bij Rhenen. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van de Grebbeberg door Henk Deijs, een bekend Rhenens historicus. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling over de Grebbeberg verschillende markante punten getoond en wordt er gediscussieerd over de waar te nemen historische fenomenen. In deze gids wordt een kenschets gegeven van het excursiegebied en zijn fragmenten van oude kaarten en historische tekeningen opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute opgenomen en zijn per excursiepunt de wetenswaardigheden vermeld.
  Reliëf in tijd en ruimte : interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen
  Beek, R. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Jelle Vervloet; F.C.W.J. Theuws, co-promotor(en): B.J. Groenewoudt. - Wageningen Universiteit - ISBN 9789085854609 - 641
  nederzetting - landschap - geschiedenis - archeologie - regio's - historische geografie - salland - twente - achterhoek - oost-nederland - settlement - landscape - history - archaeology - regions - historical geography - salland - twente - achterhoek - east netherlands
  In dit proefschrift wordt de landschapsgeschiedenis van Oost-Nederland onderzocht, dat vanwege de sterk gefragmenteerde landschapsstructuur wel als een ‘eilandenrijk’ wordt omschreven, en wel vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Archeologische bronnen vormen de rode draad. De titel van dit proefschrift refereert aan de doelstelling om de bewonings- en landschapsontwikkeling van Oost-Nederland in onderlinge samenhang te reconstrueren, zowel in diachroon als in ruimtelijk perspectief. De factoren tijd en ruimte verwijzen niet alleen naar het landschapsbiografisch perspectief dat wordt gehanteerd, maar ook naar eventuele regionale en locale verschillen in bewonings- en landschapsontwikkeling die binnen het onderzoeksgebied herkenbaar zijn
  'Gouden gronden' in de Noordelijke Friese Wouden
  Sonneveld, M.P.W. - \ 2009
  Geografie 2009 (2009)oktober. - ISSN 0926-3837 - p. 32 - 34.
  bodem - geologie - landschap - bodem-landschap relaties - historische geografie - friese wouden - soil - geology - landscape - soil-landscape relationships - historical geography - friese wouden
  De overheid heeft in 2004 twintig Nationale Landschappen aangewezen. Samen vertellen ze een prachtig verhaal over de ontstaanswijze van Nederland. De bodem, vaak onzichtbare drager van het landschap, verdient daarbij meer aandacht dan ze tot nu toe krijgt
  Natte daliegaten en verdrogende daliebulten in (voormalige) veengebieden
  Mulder, J.R. ; Dekker, L.W. - \ 2009
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 15 (2009)2. - ISSN 1382-6069 - p. 3 - 15.
  veengronden - bulten - polders - geschiedenis - historische geografie - noord-holland - peat soils - mounds - polders - history - historical geography - noord-holland
  In het veengebied van polder de Zeevang in Noord-Holland komen in het grasland daarentegen iets hogere plekken voor met een doorsnede van drie tot soms ruim 6 meter. Deze zogenoemde daliebulten steken circa 5 tot 25 centimeter boven het omringende maaiveld uit en hier stroomt het regenwater vaak af naar de omgeving. In de zomer vertonen daliebulten in het grasland het eerst droogteverschijnselen. Beide fenomenen danken hun ontstaan aan de middeleeuwse winning van kalkrijke zavel en klei uit de ondergrond voor verbetering van de veenbovengrond voor akkerbouw. In dit artikel geven we een overzicht van de ontstaanswijze en verbreiding van deze fenomenen, en van de betekenis van deze en andere middeleeuwse activiteiten voor de waterstaatkundige en hydrologische geschiedenis van deze (voormalige) veengebieden.
  Herfotografie van landschappen : landschapsfoto's van de 'Collectie de Boer' als uitgangspunt voor het in beeld brengen van ontwikkelingen in het landschap in de periode 1976-2008
  Kruit, J. ; Veer, P.M. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 129) - 93
  landschap - registratie - registreren - foto's - verandering - historische verslagen - nederland - historische geografie - landschapselementen - landscape - registration - recording - photographs - change - historical records - netherlands - historical geography - landscape elements
  De fotocollectie die Dirk Sijmons bij zijn vertrek van de Academie van Bouwkunst in beheer heeft gekregen blijkt in de periode 1975-76 door Hubert de Boer te zijn gemaakt in opdracht van de directie van de afdeling Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. De directie vroeg Hubert de Boer destijds bij zijn afscheid als docent (1974/1975) wat hij miste. Het antwoord was een beeldbank van beelden van het Nederlandse landschap voor onderwijsdoeleinden. Dit vormde de aanleiding voor een betaalde opdracht aan een nu niet meer aan de Academie gebonden Hubert de Boer om een dergelijke collectie aan te leggen. Om de locaties van de beelden te bepalen, heeft Hubert de Boer zich in grote lijnen laten leiden door de geomorfologische landschapsindeling volgens Bijhouwer in 'Het Nederlandse Landschap' (Bijhouwer,1977). Het merendeel van de foto's is vanaf de openbare weg genomen. De verzameling beslaat zo’n 1000 (grootbeeld) diaframes van 5,8 bij 5,8 cm. Daar zitten naast landschapsfoto’s en luchtfoto’s ook foto’s van kaartbeelden bij. Herfotografie kan veranderingen in het landschap inzichtelijk maken voor een groot publiek en daarmee leiden tot een beter begrip van de impact van ontwikkelingen op de omgeving. Een gerichte samenwerking met de makers van de ‘Canon Nederlandse Landschappen’, het VROM herfotografieproject en andere (regionale) initiatieven bieden kansen voor een grote publieksmanifestatie, zoals in Gent in 2005 het geval is geweest of bijvoorbeeld mogelijk is bij een volgende Triënnale Tuin en Landschap in Apeldoorn.
  Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings
  Simpson, D. ; Lehouck, A. ; Meirvenne, M. ; Bourgeois, J. ; Thoen, E. ; Vervloet, J. - \ 2008
  Geoarchaeology: an international journal 23 (2008)2. - ISSN 0883-6353 - p. 305 - 319.
  archeologie - geologie - globale plaatsbepalingssystemen - historische geografie - archaeology - geology - global positioning systems - historical geography - geophysical survey - features
  In archaeological prospection, geophysical sensors are increasingly being used to locate buried remains within their natural context. To cover a large area in sufficient detail, an electromagnetic induction sensor can be very useful, measuring simultaneously the electrical conductivity and the magnetic susceptibility of the soil (e.g., Geonics EM38DD). In this study, an 8 ha field containing a Medieval manor was mapped in a submeter resolution, using a mobile sensor configuration equipped with a GPS. As different soil features can yield analogous responses, the interpretation of geophysical maps can be ambiguous. Therefore, soil auger observations were laid out along two perpendicular transects to provide vertical profiles across the sensor measurements. This information greatly enhanced the interpretation of the anomalies obtained by the sensor. Both natural and anthropogenic features were delineated, which clearly presented a moated site along a former tidal channel. (C) 2008 Wiley Periodicals, Inc.
  The Age and Origin of the Gelderse IJssel
  Makaske, B. ; Maas, G.J. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 2008
  Netherlands journal of geosciences 87 (2008)4. - ISSN 0016-7746 - p. 323 - 337.
  geologische sedimentatie - geologie - geschiedenis - rivieren - historische geografie - ijssel - gelderland - geological sedimentation - geology - history - rivers - historical geography - river ijssel - gelderland - rhine-meuse delta - wetland woods - netherlands - avulsion - deposits - architecture - excavation - stadshagen - woodlands
  Historic trading cities are located on the Gelderse IJssel and flourished in the late Middle Ages. Little is known about this river in the early Middle Ages and before, and there is considerable debate on the age and origin of the Gelderse IJssel as a Rhine distributary. A small river draining the surrounding Pleistocene uplands must have been present in the IJssel valley during most of the Holocene, but very diverse opinions exist as to when this local river became connected to the Rhine system (and thereby to a vast hinterland), and whether this was human induced or a natural process. We collected new AMS radiocarbon evidence on the timing of beginning overbank sedimentation along the lower reach of the Gelderse IJssel. Our data indicate onset of overbank sedimentation at about 950 AD in this reach. We attribute this environmental change to the establishment of a connection between the precursor of the IJssel and the Rhine system by avulsion. Analysis of previous conventional radiocarbon dates from the upper IJssel floodplain yields that this avulsion may have started ~600 AD. Our results contradict earlier suppositions, based on interpretation of archaeological data and historical accounts, that the Gelderse IJssel is much older and originated as a canal, dug under supervision of the Roman general Drusus
  The Gelderse IJssel is the third major distributary of the Rhine in the Netherlands and diverts on average similar to 15% of the Rhine discharge northward. Historic trading cities are located on the Gelderse IJssel and flourished in the late Middle Ages. Little is known about this river in the early Middle Ages and before, and there is considerable debate on the age and origin of the Gelderse IJssel as a Rhine distributary. A small river draining the surrounding Pleistocene uplands must have been present in the IJssel valley during most of the Holocene, but very diverse opinions exist as to when this local river became connected to the Rhine system (and thereby to a vast hinterland), and whether this was human induced or a natural process. We collected new AMS radiocarbon evidence on the timing of beginning overbank sedimentation along the lower reach of the Gelderse IJssel. Our data indicate onset of overbank sedimentation at about 950 AD in this reach. We attribute this environmental change to the establishment of a connection between the precursor of the IJssel and the Rhine system by avulsion. Analysis of previous conventional radiocarbon dates from the upper IJssel floodplain yields that this avulsion may have started similar to 600 AD. Our results contradict earlier suppositions, based on interpretation of archaeological data and historical accounts, that the Gelderse IJssel is much older and originated as a canal, dug under supervision of the Roman general Drusus.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.