Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
  Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
  vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - european eels - monitoring - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - volkerak-zoommeer - river ijssel - hollandsch diep - food safety
  In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
  Actieve biologische Monitoring Zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/14) - 32
  mossels - waterverontreiniging - ecotoxicologie - binnenwateren - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - rijn - rijnmondgebied - mussels - water pollution - ecotoxicology - inland waters - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - river rhine - rijnmondgebied
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 gerapporteerd. De volgende vijf locaties zijn in 2013 bemonsterd: - Haringvliet – Haringvlietsluis - Hollands Diep – Bovensluis - Volkerak – Steenbergen - Bijlandsch kanaal (Rijn) – ponton Lobith - Nieuwe Waterweg - Maassluis
  Genieten van nieuwe natuur - Recreatieonderzoek Oeverlanden, Hollands Diep en Tiengemeten
  Boer, T.A. de; Vries, J.R. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1829) - 51
  openluchtrecreatie - recreatieonderzoek - natuurontwikkeling - oevers - landschapsbeleving - zuidhollandse eilanden - hollandsch diep - outdoor recreation - leisure research - nature development - shores - landscape experience - zuidhollandse eilanden - hollandsch diep
  Sinds 2000 werkt Deltanatuur in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, langs rivieren en langs de oevers van de Zuid-Hollandse eilanden. Voor twee van deze gebieden, Tiengemeten en de Oeverlanden Hollandsch Diep, is Alterra en Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Universiteit Wageningen) gevraagd een recreatie- en monitoringsonderzoek uit te voeren. Het doel van het onderzoek was: inzicht verkrijgen in het recreatief gebruik en de spreiding daarvan in ruimte en tijd in de gebieden de Oeverlanden Hollandsch Diep en Tiengemeten alsmede in de beleving en waardering van de bezoekers aan die gebieden.
  Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2002
  Kotterman, M.J.J. ; Pieters, H. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C016/03) - 36
  waterverontreiniging - biologische monitoring - zware metalen - polycyclische aromatische koolwaterstoffen - hollandsch diep - haringvliet - volkerak-zoommeer - water pollution - biomonitoring - heavy metals - polycyclic aromatic hydrocarbons - hollandsch diep - haringvliet - volkerak-zoommeer
  In het kader van een actieve biologische monitoring worden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie gedurende een bepaalde periode uitgezet in een oppervlaktewater, waarvan men een aantal parameters met betrekking tot de waterkwaliteit wil bepalen. In 2002 werden de volgende Rijkswateren onderzocht: het Hollands Diep, het Haringvliet nabij de sluizen, het Volkerak, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Hollandse IJssel. In de monsters mosselen zijn chemische analyses uitgevoerd voor PCB's, organochloorpesticiden, endosulfan, PAKs, kwik, cadmium en lood.
  Macrofauna in de verontreinigde waterbodem van de Rijn/Maas-delta
  DeWitte, A. ; Peeters, E.T.H.M. ; Besten, P. den; Velden, J. van der - \ 2000
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 33 (2000)10. - ISSN 0166-8439 - p. 16 - 19.
  bodemverontreiniging - fauna - bodemfauna - bodeminvertebraten - waterinvertebraten - bodembiologie - dierecologie - soortendiversiteit - statistische analyse - delta's - bodemkwaliteit - macrofauna - hollandsch diep - haringvliet - waterbodems - biesbosch - soil pollution - fauna - soil fauna - soil invertebrates - aquatic invertebrates - soil biology - animal ecology - species diversity - statistical analysis - deltas - soil quality - macrofauna - hollandsch diep - haringvliet - water bottoms - biesbosch
  Door middel van monsternemingen en statistische analyses is onderzoek gedaan naar de correlaties tussen fysische variabelen en verontreinigingen (zware metalen, organochloorpesticiden, PCB's, PAK's) in het sediment, de sedimenttoxiciteit bepaald door bioassays, en de variantie in soortensamenstelling van de bodembewonende macrofauna in Brabantsche Biesbosch, Dordtsche Biesbosch, Hollands Diep, Nieuwe Merwede en Haringvliet
  Het verloop van PCB- en pesticidengehalten in aal uit het Hollands Diep tijdens een verwateringsexperiment in de plas Milligensteeg
  Boer, J. de - \ 1986
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport MO-86-07) - 15
  polychloorbifenylen - palingen - hollandsch diep - polychlorinated biphenyls - eels - hollandsch diep
  Ongeveer 100 kg aal (ongeveer 2700 exemplaren) uit het sterk met PCBs verontreinigde Hollands Diep werd overgebracht naar de PCB-arme plas Milligensteeg nabij Zwolle en daar, na te zijn gemerkt, uitgezet. Gedurende vijf jaar werden mengmonsters gemerkte aal onderzocht op gehalten aan PCBs en een aantal pesticiden. Ook werd het gewicht van de teruggevangen gemerkte aal reregistreerd, zodat body burdens (= gehalte per aal) bepaald konden worden.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.