Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Flight height of seabirds : a literature study
  Jongbloed, R.H. - \ 2016
  IMARES (Report / IMARES C024/16) - 25
  sea birds - flight - height - animal behaviour - zeevogels - vliegen - hoogte - diergedrag
  OHN : Object Hoogten Nederland, de hoogte van alles wat boven het maaiveld uitsteekt
  Kramer, H. ; Clement, J. ; Mücher, C.A. - \ 2014
  Geo-Info 2014 (2014)3. - ISSN 1572-5464 - p. 18 - 21.
  bomen - gebouwen - meting - hoogte - gegevensbeheer - geografische informatiesystemen - trees - buildings - measurement - height - data management - geographical information systems
  Op locaties waar geen hoogtemetingen beschikbaar zijn, bevat het AHN geen hoogtegegevens. Reden genoeg voor Alterra om een vlakdekkend bestand te maken met alle hoogten boven maaiveld: het bestand Object Hoogte Nederland (OHN). Met OHN is het mogelijk om de vraag te beantwoorden "hoe hoog is deze boom"
  Akkerbouw onder hoogspanning : rapport over landbouwkundige gevolgen van 380 kV hoogspanningslijn Noord-Holland
  Reeuwijk, P. van; Voort, M.P.J. van der; Wolf, P.L. de - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 42
  akkerbouw - elektrische energie - elektriciteitsvoorzieningen - kabels - effecten - elektrische leidingen - hoogte - arable farming - electrical energy - electricity supplies - cables - effects - power lines - height
  TenneT wil een hoogspanningslijn realiseren van Wateringen naar Beverwijk (TenneT, 2007). In 2011 start de inspraakprocedure. Het voorkeurstracé doorkruist een aantal landbouwgebieden. De Stichting van Bemmelenhoeve heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving opdracht gegeven om de gevolgen in kaart te brengen voor akkerbouwbedrijven in de buurt van Hoofddorp
  Verfijning van de Basiskaart Natuur : segmentatie van luchtfoto's en het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland in duingebieden
  Hazeu, G.W. ; Oldengarm, J. ; Clement, J. ; Kramer, H. ; Sanders, M.E. ; Schmidt, A.M. ; Woltjer, I. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 102) - 94
  landgebruik - vegetatie - oppervlakte (areaal) - monitoring - inventarisaties - duingebieden - luchtfotografie - hoogte - natuurgebieden - land use - vegetation - acreage - monitoring - inventories - duneland - aerial photography - height - natural areas
  Dit rapport behandelt de verkenning naar de mogelijkheid om de vegetatieklassen van de Basiskaart Natuur (BKN) verder onder te verdelen op basis van vegetatiestructuurtypen. De verkenning heeft geleid tot de ontwikkeling van een methode om met behulp van segmentatie van luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) de duingebieden in Nederland verder onder te verdelen. Kaal duingebied, begroeid duingebied onderverdeeld naar drie vegetatiehoogteklassen en water in het duingebied zijn te onderscheiden. De onderverdeling van de BKN-klasse duinen, strand en zandplaten in meer subklassen is met gedetailleerde vegetatiekaarten voor drie deelgebieden gevalideerd. Verder geeft het rapport aan welke mogelijkheden er liggen om met het AHN de andere BKN-klassen bossen, heide, stuifzanden en rietmoerassen verder te verfijnen. Trefwoorden: vegetatiestructuurtypen, remote sensing, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), duinen, Basiskaart Natuur (BKN), segmentatie luchtfoto’s
  Voedselaanbod voor gruttokuikens in de Hollandse veenweidegebieden
  Verhulst, J. ; Melman, T.C.P. ; Snoo, G.R. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1668) - 49
  limosa limosa - jonge dieren - graslandbeheer - graslanden - structuur - hoogte - hergroei - insecten - voedingsgedrag - voedsel - nederland - weidevogels - veenweiden - noord-holland - limosa limosa - young animals - grassland management - grasslands - structure - height - regrowth - insects - feeding behaviour - food - netherlands - grassland birds - peat grasslands - noord-holland
  Dit rapport verkent de voedselbeschikbaarheid van percelen die verschillen in beheer, grashoogte en structuur (uitgedrukt als variatie in grashoogte), voor gruttokuikens. In verschillende typen percelen met lang en kort gras zijn insecten bemonsterd met plakstrips. Het aantal grote insecten (> 4 mm) nam na begin mei sterk af, terwijl gruttokuikens meer afhankelijk worden van grote insecten door het seizoen. Percelen met kort gras (gemaaid of beweid) bevatten minder grote insecten dan ongemaaide percelen en vluchtstroken, maar percelen binnen reservaten verschilden hierin niet van boerenprecelen. Hergroeiende percelen lijken minder geschikt voor gruttokuikens dan ongemaaide percelen Structuurrijke percelen (over het algemeen die met met lang gras) bevatten vooral begin mei veel grote insecten
  Relatie tussen toenemende kashoogte en het energieverbruik in de glastuinbouw
  Campen, J.B. ; Bontsema, J. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR, Glastuinbouw 144) - 28
  kassen - energiebehoud - energiebesparing - glastuinbouw - hoogte - energiegebruik - greenhouses - energy conservation - energy saving - greenhouse horticulture - height - energy consumption
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van het Ministerie van LNV en Productschap Tuinbouw de effecten van het verhogen van de kas op het energieverbruik en het klimaat in de kas berekend. De resultaten van deze studie worden gegeven door een waardeoordeel aan verschillende stellingen te geven.
  Onderzoek naar kashoogte, klimaat en energie scheidt feiten van fictie
  Staalduinen, Jan van; Campen, J.B. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)4. - p. 4 - 5.
  kassen - bouwconstructie - afmetingen - hoogte - klimaatfactoren - teelt onder bescherming - energie - glastuinbouw - greenhouses - building construction - dimensions - height - climatic factors - protected cultivation - energy - greenhouse horticulture
  Elk jaar worden nieuwbouwkassen 10 cm hoger. De belangrijkste motieven zijn het toenemende gebruik van groeilicht, energieschermen en vernevelaars. Ook klimaatfactoren zouden een rol spelen. In opdracht van het Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw de relatie tussen kashoogte, energieverbruik en klimaataspecten. Enkele vermeende feiten werden daarbij tot fictie verklaard
  Weinig drift bij Släpduk
  Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de - \ 2004
  Landbouwmechanisatie 55 (2004)4. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 19.
  onkruidbestrijding - spuiten - spuitbomen - drift - hoogte - aanpassing - planthoogte - aardappelen - solanum tuberosum - weed control - potatoes - solanum tuberosum - spraying - spray booms - drift - height - adjustment - plant height
  Om drift bij het spuiten te verminderen kan men o.a. de spuitboom verlagen. Bij het Zweedse Släpdukspuitsysteem zitten de doppen op 20 cm boven het gewas. Onderzoek naar driftmetingen in aardappelen bij dit systeem gaven gunstige resultaten te zien
  Het stuifzandlandschap als natuurverschijnsel
  Koomen, A.J.M. ; Maas, G.J. ; Jungerius, P.D. - \ 2004
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 21 (2004)3. - ISSN 0169-6300 - p. 159 - 169.
  eolisch zand - zandgronden - geomorfologie - hoogte - cartografie - veluwe - gelderland - aeolian sands - sandy soils - geomorphology - height - mapping - veluwe - gelderland
  Zandverstuivingen worden doorgaans toegeschreven aan lokale menselijke ingrepen in het landschap, zoals afplaggen van de heide of de aanleg van zandwegen. Een nieuw hulpmiddel bij het karteren - het met behulp van laser-altimetrie opgebouwde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) - laat echter zien dat de grote zandverstuivingen van de Midden-Veluwe geomorfologische ontwikkelingen zijn van een schaal die uitgaat boven lokaal menselijk ingrijpen
  De vervlakking van Nederland; naar een gaafheidkaart voor reliëf en bodem
  Koomen, A.J.M. ; Exaltus, R.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 740) - 75
  geomorfologie - hoogte - landvormen - oppervlakteverandering - cartografie - methodologie - archeologie - verandering - geomorphology - height - landforms - surface modification - mapping - methodology - archaeology - change
  Op basis van hoogtegegevens en bodemgegevens wordt in dit rapport een methode beschreven om deze gegevens te bewerken en de resultaten vervolgens te interpreteren naar hun betekenis voor archeologie en aardkunde. De toepassing in drie studiegebieden laat zien dat de ontwikkelde methode een meerwaarde heeft voor archeologisch (prospectie) en aardkundig onderzoek. Voorts biedt de methode kansen voor het opstellen van een landsdekkende gaafheidskaart voor bodem en reliëf.
  Drift daalt sterk door verlaging spuitboomhoogte en luchtondersteuning
  Stallinga, H. ; Michielsen, J.M. ; Zande, J. van de - \ 2003
  Landbouwmechanisatie 54 (2003)4. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 19.
  spuitbomen - landbouwtechniek - veldspuiten - hoogte - landbouwwerktuigen - drift - spuitapparaten - aardappelen - spray booms - agricultural engineering - field sprayers - height - farm machinery - drift - sprayers - potatoes
  Een andere doppenkeuze, gebruik van luchtondersteuning maar ook het afschermen en overkappen van de spuitboom kan drift al flink terugdringen. Verlaging van de spuitboomhoogte kan ook bijdragen aan de reductie van drift. Zeker als het op een veldspuit gecombineerd wordt met luchtondersteuning. Het effect dat de hoogte van de spuitboom op drift heeft, is groot. Dat bleek al eerder. Vorig jaar maart publiceerde Landbouwmechanisatie nog een onderzoek waaruit bleek dat bij een verlaging van de spuitboomhoogte van 50 naar 30 cm, een drift reductie van 56% valt te halen. Voor een goede verdeling van het spuitmiddel op het gewas moet je wel een goede dop keizen en rekening houden met de tophoek van deze dop. Daarnaast moet de dopafstand op de spuitboom 25 cm zijn in plaats van 50 cm. De doekenspuit zorgt voor een betere indringing in het gewas, het voorkomt dat de boom gaat schommelen, het beperkt de drift, en zorgt voor een lager spuitvolume. Wel worden kleine plantjes (suikerbieten tot het vier-blad stadium) beschadigd, is het zicht op de spuitkegel slecht, en is het nog de vraag of er ziekten worden overgebracht. Op grond van deze resultaten is een voorzet gegeven om de in de proeven gebruikte technieken met verlaagde spuitboom voor te dragen voor aparte pakketten van driftreducerende maatregelen in het kader van het Lozingenbesluit.
  Effect van spuitboomhoogte op de drift.
  Zande, J.C. van de; Jong, A. de; Michielsen, J.M.G.P. ; Stallinga, H. - \ 2002
  Landbouwmechanisatie 53 (2002)3. - ISSN 0023-7795 - p. 28 - 29.
  veldspuiten - drift - dosering - spuitbomen - hoogte - beweging - spuiten - field sprayers - drift - dosage - spray booms - height - movement - spraying
  Om de invloed van de spuitboomhoogte op de drift vast te stellen zijn er metingen verricht waarbij met verschillende boomhoogten een gewas bespoten werd. Tegelijkertijd is het effect van luchtondersteuning op de drift bij de verschillende boomhoogten gemeten en is de spuitboombeweging vastgelegd
  Kan de efficiëntie van bodemkarteringen op schaal 1: 10 000 worden vergroot met het Actuele Hoogtebestand Nederland?
  Brus, D.J. ; Kiestra, E. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 498) - 54
  bodemkarteringen - bodem - karteren - hoogte - nederland - cartografie - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkartering - geostatistiek - Groningen - Overijssel - Appingedam - Delfzijl - Losser - soil surveys - soil - surveying - height - netherlands - mapping - land evaluation - maps
  In twee studiegebieden is onderzocht of de efficiëntie van een bodemkartering op een schaal van 1 : 10 000 kan worden vergroot door tijdens de opname in het veld gebruik te maken van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). Bepaald is bij welke boringsdichtheid een opname met AHN resulteert in een bodemkaart van ongeveer dezelfde kwaliteit als die van een opname zonder AHN. Van beide gebieden zijn vier bodemkaarten gemaakt, één zonder AHN en drie met AHN. De boringsdichtheid van de drie opnames metAHN bedroeg respectievelijk 1 per 5 ha, 1 per 3 ha, en 1 per 1 ha. Deze laatste dichtheid komt ongeveer overeen met die van de opname zonder AHN. In de onderzochte gebieden kon bij een opname met AHN de boringsdichtheid gereduceerd worden tot 1 per 3 ha zonder dat de gemiddelde fout en gemiddelde gekwadrateerde fout van de met de bodemkaart en representatieve profielen geschatte waarde van een groot aantal bodemkenmerken en beoordelingsfactoren op punten groter werd. Dit betekent een kostenbesparing vanongeveer 50% op het veldwerk.
  Nieuwe methodieken voor bosstatistieken? hoogte van bomen bepaald met remote sensing
  Sanders, M.E. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)6. - ISSN 0028-2057 - p. 238 - 239.
  hoogte - bomen - bosbomen - bossen - remote sensing - toepassingen via de lucht - telemetrie - lasers - meting - houtmeetkunde - bosopstanden - height - trees - forest trees - forests - remote sensing - aerial methods - telemetry - lasers - measurement - mensuration - forest stands
  Een nieuwe techniek voor hoogtemeting, laser-altimetrie, wordt gebruikt voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en levert tevens gegevens op over boomhoogten die geschikter zijn voor invoer in bossuccessie- en productiemodellen dan de hoogten uit de vierde bosstatistiek
  De effecten van plaatsing van zendmasten in de Polder Broek (gemeente IJsselstein); een verkennend-evaluerende, biologisch-ecologische studie
  Jonkers, D.A. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 37
  telecommunicatie - technologie - structuren - torensilo's - hoogte - gebouwen - vogels - dieren - adaptatie - milieu - levensduur - verouderen - veroudering - dood - nederland - utrecht - telecommunications - technology - structures - tower silos - height - buildings - birds - animals - adaptation - environment - lifespan - aging - senescence - death - netherlands
  Zendmasten en vogels: mogelijke gevolgen van verplaatsing van zendmasten in IJsselstein
  Jonkers, D.A. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 58
  telecommunicatie - technologie - structuren - torensilo's - hoogte - gebouwen - vogels - dieren - adaptatie - milieu - levensduur - verouderen - veroudering - dood - nederland - utrecht - telecommunications - technology - structures - tower silos - height - buildings - birds - animals - adaptation - environment - lifespan - aging - senescence - death - netherlands
  De stamvorm van grove dennen in gemengde bossen
  Oosterbaan, A. ; Heden, M. van der - \ 1996
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 68 (1996)4. - ISSN 0028-2057 - p. 137 - 139.
  bosbouw - volume - meting - hoogte - lengte - bomen - pinus sylvestris - bosopstanden - volumevergelijkingen - forestry - volume - measurement - height - length - trees - pinus sylvestris - forest stands - volume equations
  De jeugdgroei van enkele inheemse loofboomsoorten in relatie tot de groeiplaats
  Jager, K. - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 596) - 56
  bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - waterrelaties - voedingsstoffen - wortels - bodemchemie - bodemeigenschappen - hoogte - diameter - volume - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bebossing - groene zones - heggen - nederland - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - water relations - nutrients - roots - soil chemistry - soil properties - height - site class assessment - afforestation - green belts - hedges - netherlands
  Verstoring van vogels door de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum Fr. tijdens bouwfase en half-operationele situaties, 1984 - 1989
  Winkelman, J.E. - \ 1990
  Arnhem : RIN (RIN-rapport 90/9) - 157
  dieren - vogels - bouwconstructie - bouwnijverheid - gebouwen - civiele techniek - schade - ecologisch evenwicht - hoogte - mens - molens - relaties - structuren - torensilo's - windmolens - nederland - verstoring - friesland - natuur - animals - birds - building construction - building industry - buildings - civil engineering - damage - ecological balance - height - man - mills - relationships - structures - tower silos - windmills - netherlands - disturbance - friesland - nature
  Diameterbijgroei en boomafstand bij lijnvormige beplantingen van Populier
  Jansen, J.J. - \ 1990
  In: Studiekring De Populier: Verslag Studiekringdag Kon. Ned. Bosbouw Ver. / Schmidt, P., - p. 231 - 235.
  grondvlak - diameter - voorspellen - bosbouw - omtrek - groene zones - groeimodellen - heggen - hoogte - houtaanwas - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - plaatsen op afstand - dunnen - bomen - volume - oogstvoorspelling - opbrengsttabellen - bosopstanden - basal area - diameter - forecasting - forestry - girth - green belts - growth models - hedges - height - increment - site class assessment - spacing - thinning - trees - volume - yield forecasting - yield tables - forest stands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.