Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 93

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bosschade door grondwateronttrekking op de landgoederen De Leien en Eikenlust : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en de gevolgen van de grondwaterstandsverlaging voor de houtbijgroei van bomen
  Vroon, H.R.J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 553) - 78
  grondwaterspiegel - grondwaterwinning - horizontale bronnen - ecologie - hydrologie - bosschade - bodemeigenschappen - nederland - bodemkarteringen - kaarten - ecohydrologie - utrecht - water table - groundwater extraction - horizontal wells - ecology - hydrology - forest damage - soil surveys - maps - soil properties - netherlands - ecohydrology - utrecht
  Functiecombinatie als alternatieve financieringsbron voor natuurbeleid : de combinaties waterwinning - natuur, wonen - natuur en recreatie - natuur bezien vanuit een economische invalshoek
  Luttik, J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 591) - 86
  natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - grondwaterwinning - horizontale bronnen - openluchtrecreatie - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - kapitaalvorming - financiën - nederland - nature conservation - policy - management - groundwater extraction - horizontal wells - outdoor recreation - physical planning - land use - zoning - capital formation - finance - netherlands
  De proef 'Grondwater als waterbron' in De Weerribben; basisrapport over de periode 1989-1995
  Wirdum, G. van; Joosten, V. - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 145
  grondwater - eigenschappen - hydrologie - watervoorziening - waterbeheer - flora - vegetatie - bescherming - conservering - grondwaterwinning - horizontale bronnen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - plantengemeenschappen - aquatische gemeenschappen - moerassen - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - groundwater - properties - hydrology - water supply - water management - flora - vegetation - protection - conservation - groundwater extraction - horizontal wells - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - plant communities - aquatic communities - marshes - netherlands - overijssel - noordwest-overijssel
  International excursion hydrogeology, Slovakia, [September 8 - 15, 1996]
  Dijksma, R. - \ 1996
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Waterhuishouding 69) - 42
  waterbeheer - watervoorraden - grondwater - hydrologie - grondwaterwinning - horizontale bronnen - slowakije - geohydrologie - hydrogeologie - reisverslagen - water management - water resources - groundwater - hydrology - groundwater extraction - horizontal wells - slovakia - geohydrology - hydrogeology - travel reports
  This is a report of the hydrogeological excursion to Slovakia, held in the period from September 8 up to September 15, 1996. This report is a compilation of the work of the participating students, parts of the excursion guide and also information, provided by the Slovak excursion guides.
  C. Ploeger en J. Dijk Heffing van grondwaterbelasting via een forfait; Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de land en tuinbouw
  Staalduinen, L.C. van; Hoogeveen, M.W. - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 3.163) - ISBN 9789052423654 - 90
  landbouw - betalingen - grondwaterwinning - horizontale bronnen - nederland - beregening met sproeiers - belastingen - water - watervoorziening - agriculture - fees - groundwater extraction - horizontal wells - netherlands - sprinkler irrigation - taxes - water - water supply
  Provinciaal beleid inzake beregening uit grondwater: hoe verdelen we het schaarse grondwater?
  Bleumink, H. ; Koekoek, F.J. ; Vuren, G. van - \ 1995
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 28 (1995). - ISSN 0166-8439 - p. 620 - 623.
  economische impact - economie - graslanden - grondwaterwinning - horizontale bronnen - nederland - beregening met sproeiers - gebruikswaarde - waterbeheer - watervoorraden - hydrologie - economic impact - economics - grasslands - groundwater extraction - horizontal wells - netherlands - sprinkler irrigation - use value - water management - water resources - hydrology
  Hydrogeologie van het stroomgebied van de Noor en de effecten van grondwateronttrekkingen aan de westrand van het Plateau van Margraten.
  Lanen, H.A.J. van; Weerd, B. van de; Dijksma, R. ; Dam, H.J. ten; Bier, G. - \ 1995
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 57) - 206
  analogen - grondwaterwinning - grondwaterstroming - grondwaterstand - horizontale bronnen - hydrologie - modellen - bodemwaterbalans - Nederland - zuid-limburg - analogues - groundwater extraction - groundwater flow - groundwater level - horizontal wells - hydrology - models - soil water balance - Netherlands - zuid-limburg
  A new mathematical method to predict groundwater quality in pumping wells.
  Kooten, J.J.A. van; Grasman, J. ; Gee, M. de - \ 1995
  Acta Universitatis Carolinae, Geologica 39 (1995). - p. 243 - 254.
  analogen - watervoerende lagen - grondwaterwinning - grondwaterverontreiniging - horizontale bronnen - hydrologie - modellen - verontreinigingsbeheersing - bescherming - waterkwaliteit - analogues - aquifers - groundwater extraction - groundwater pollution - horizontal wells - hydrology - models - pollution control - protection - water quality
  Voorspelling van de mate van verontreiniging van opgepompt grondwater.
  Gee, M. de; Grasman, J. ; Kooten, J.J.A. van; Buse, O.A. - \ 1995
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 28 (1995)15. - ISSN 0166-8439 - p. 463 - 464.
  voorspellen - grondwaterwinning - grondwaterstroming - grondwaterverontreiniging - horizontale bronnen - hydrologie - modellen - verontreinigingsbeheersing - bescherming - waterkwaliteit - forecasting - groundwater extraction - groundwater flow - groundwater pollution - horizontal wells - hydrology - models - pollution control - protection - water quality
  Grondwateronttrekking door de land- en tuinbouw
  Dijk, J. ; Ploeger, C. ; Hoogeveen, M.W. - \ 1994
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 3.157) - ISBN 9789052422534 - 89
  landbouw - grondwaterwinning - horizontale bronnen - tuinbouw - nederland - beregening met sproeiers - statistiek - water - watervoorziening - agriculture - groundwater extraction - horizontal wells - horticulture - netherlands - sprinkler irrigation - statistics - water - water supply
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in de omgeving van de winplaats Breehei : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie
  Stoffelsen, G.H. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 326) - 68
  watervoerende lagen - grondwaterwinning - grondwaterstroming - horizontale bronnen - kaarten - modellen - regulatie - bodemkarteringen - bodemwater - nederland - waterstand - limburg - aquifers - groundwater extraction - groundwater flow - horizontal wells - maps - models - regulation - soil surveys - soil water - netherlands - water level - limburg
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Nuland : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie
  Stoffelsen, G.H. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 299) - 69
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - kaarten - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - noord-brabant - groundwater extraction - horizontal wells - maps - soil surveys - water table - netherlands - noord-brabant
  Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; interpretatie van de rekenresultaten.
  Groen, C.L.G. ; Meijden, R. van der; Nienhuis, J.G. ; Pakes, U. ; Witte, J.P.M. - \ 1994
  RIVM [etc.] - ISBN 9789069600291 - 104
  ecologie - hydrologie - verdroging - drogen - plantensuccessie - drainage - grondwaterwinning - horizontale bronnen - modellen - onderzoek - nederland - ecohydrologie - ecology - hydrology - desiccation - drying - plant succession - drainage - groundwater extraction - horizontal wells - models - research - netherlands - ecohydrology
  The Dose-Effect Model for terrestrial NATure (DEMNAT) is a model for the nationwide prediction of effects of water management measures on vegetation. For scenario analyses with DEMNAT geographical data on vegetation (ecotope groups), soil and groundwater (ecoseries) and hydrological doses are combined. Effects can either be expressed as changes in the completeness (or relative species richness) of ecotope groups, or as changes in nature value. This allows combining changes in various ecotope groups, weighed relative to their significance for nature conservation. With DEMNAT both damage and recovery due to water management measures can be calculated. To this end, separate dosis-effect functions for damage and recovery were defined, as recovery is often less rapid or incomplete. For the National Policy Plan on Drinking Water and Industrial Water Supply which was to be accompanied by an Environmental Impact Assessment eight basic scenarios were evaluated. A scenario is defined by a percentual change in the amount of groundwater withdrawn in a certain way (e.g. from phreatic groundwater) and for a pre-defined application. As substantial amounts of groundwater are withdrawn from ice-pushed ridges, the largest effects occur around the ridges. Smaller effects occur over larger surfaces, especially at the Holocene alluvial plains along the boundary of the elevated Pleistocene parts of the Netherlands. Ecotope groups of nutrient-poor, weakly acid sites are the most severely influenced by most scenarios. A comparison of the results of each scenario with the reference situation shows that various scenarios may add substantially to the recovery of wet and moist ecotope groups.
  Voorbeeldplan NADORST; natuurontwikkeling en drinkwaterproductie via oeverinfiltratie in het Regge-stelsel.
  Buuren, M. van; Stalpers, L.J. ; Bolhuis, P. van; Vrijlandt, P. ; Wassink, W.Th. - \ 1993
  Wageningen : LU - 107
  drainage - grondwaterwinning - grondwaterstand - horizontale bronnen - infiltratie - herstel - rivieren - wateropname (mens en dier) - stroomgebieden - nederland - natuurtechniek - natuur - overijssel - waterwinning - drainage - groundwater extraction - groundwater level - horizontal wells - infiltration - rehabilitation - rivers - water intake - watersheds - netherlands - ecological engineering - nature - overijssel - water catchment
  Bodemfysische parameters binnen 17 waterwingebieden in Oost - Gelderland
  Groot Obbink, D.J. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 203) - 109
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - grondwaterspiegel - nederland - bodemkarteringen - kaarten - gelderland - achterhoek - groundwater extraction - horizontal wells - soil surveys - maps - water table - netherlands - gelderland - achterhoek
  Modelstudie naar de effecten van de beperking van beregening uit grondwater voor een Noordbrabants melkveebedrijf
  Metselaar, K. ; Bakel, P.J.T. van; Kabat, P. - \ 1991
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 127) - 94
  gewassen - melkvee - melkveehouderij - evapotranspiratie - bedrijfsresultaten in de landbouw - graslanden - grondwaterwinning - horizontale bronnen - hydrologie - irrigatie - modellen - rentabiliteit - onderzoek - beregening met sproeiers - waterbehoefte - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - nederland - noord-brabant - crops - dairy cattle - dairy farming - evapotranspiration - farm results - grasslands - groundwater extraction - horizontal wells - hydrology - irrigation - models - profitability - research - sprinkler irrigation - water requirements - yield increases - yield losses - yields - netherlands - noord-brabant
  Droogteschade Wintelre - Vessem (Vessem 7) : berekening landbouwschade (aanvulling)
  Holst, A.F. van; Vroon, H.R.J. - \ 1991
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 118) - 49
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - grondwaterspiegel - oogstverliezen - opbrengsten - nederland - bodemkarteringen - kempen - noord-brabant - groundwater extraction - horizontal wells - water table - yield losses - yields - soil surveys - maps - kempen - noord-brabant
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Rucphen - Hoeven : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie
  Stoffelsen, G.H. - \ 1991
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 150) - 133
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - grondwaterspiegel - nederland - bodemkarteringen - kaarten - noord-brabant - groundwater extraction - horizontal wells - water table - soil surveys - maps - netherlands - noord-brabant
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Helmond : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie
  Dekkers, J.M.J. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 149) - 64
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - kaarten - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - noord-brabant - groundwater extraction - horizontal wells - maps - soil surveys - water table - netherlands - noord-brabant
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Lieshout : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie
  Vroon, H.R.J. - \ 1991
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 135) - 61
  grondwaterwinning - horizontale bronnen - kaarten - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - noord-brabant - groundwater extraction - horizontal wells - maps - soil surveys - water table - noord-brabant
  In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het Staring Centrum te Wageningen een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd in het waterwingebied Lieshout. Het doel van het onderzoek was het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige hydrologische en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie, de locaties waar beregend wordt, en de locaties waar af- en ontwateringswerkzaamheden zijn uitgevoerd met globaal de periode wanneer deze zijn gegraven, verbreed en of uitgediept.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.