Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 57

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effects of Nutrient and NaCl Salinity on Growth, Yield, Quality and Composition of Pepper Grown in Soilless Closed System
  Giuffrida, F. ; Graziani, G. ; Fogliano, V. ; Scuderia, D. ; Romano, D. ; Leonardi, C. - \ 2014
  Journal of Plant Nutrition 37 (2014)9. - ISSN 0190-4167 - p. 1455 - 1474.
  blossom-end rot - antioxidant activity - fruit-quality - sodium-chloride - water relations - sweet-pepper - horticultural crops - mineral-nutrition - salt tolerance - plants
  The effects of nutrient or sodium chloride (NaCl) salinity on pepper grown in closed soilless culture systems were studied. A control (2 dS m-1) and two saline nutrient solutions (4 dS m-1) differing in the salt sources (fertilizers or NaCl) were studied. Shoot biomass production as well as total and marketable yield were more affected by NaCl than nutrient salinity. Fruit dry matter and total soluble solids increased in both salinity treatments compared to the control. Total phenol content rose slightly (10%) with NaCl salinity, while the concentration of carotenoids was enhanced by 40% with NaCl compared to the control and nutrient salinity. The results showed that the response of pepper to salinity is both osmotic and ion specific, but a more negative effect was recorded under NaCl stress. Moreover, the highest content of antioxidant compounds in NaCl treated fruits may indicate that NaCl caused more stressful conditions than nutrient salinity.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014
  Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 26
  westland - zuid-holland - kennisoverdracht - economische samenwerking - marktverkenningen - interviews - tuinbouwgewassen - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - demonstratiebedrijven, landbouw - tuinbouwbedrijven - westland - zuid-holland - knowledge transfer - economic cooperation - market surveys - interviews - horticultural crops - greenhouse horticulture - agricultural education - demonstration farms - market gardens
  Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Duurzame aanpak van plagen in de handel : duurzame bestrijding van plaaginsecten en plant parasitaire nematoden in de keten van internationale handel in plantmaterialen
  Qiu, Y. ; Verschoor, J.A. ; Rozen, K. van; Kogel, W.J. de; Helsen, H.H.M. ; Vreeburg, P.J.M. ; Hoek, H. ; Kruistum, G. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 38
  quarantaine organismen - internationale handel - tuinbouwgewassen - bestrijdingsmethoden - insectenplagen - thrips - trialeurodes vaporariorum - nematoda - methodologie - quarantine organisms - international trade - horticultural crops - control methods - insect pests - thrips - trialeurodes vaporariorum - nematoda - methodology
  Quarantaine organismen leveren cruciale problemen op in de internationale handel. Ondanks strikte maatregelen en controle worden insecten- en nematodenplagen regelmatig door toenemende internationale handel overgebracht naar niet besmette gebieden. Quarantaine plagen veroorzaken grote economische verliezen en leiden tot handelsbelemmeringen. Sommige kleine insecten zoals trips en witte vliegen of nematoden zijn moeilijk te bestrijden met pesticiden. Fumigatie met ontsmettingsmiddelen was een veel toegepaste methode om quarantaine plagen te bestrijden middels een pre-shipment behandeling. Een van de meest effectieve ontsmettingsmiddelen methylbromide (MeBr) is sinds 2010 niet meer toegelaten in Nederlands vanwege het chadelijke effect op de ozonlaag. Een effectief en milieuvriendelijk alternatief voor MeBr is zeer gewenst. Controlled atmosphere temperature treatment (CATT) is een fysieke behandelingsmethode en heeft een aantoonbaar dodelijk effect op diverse insecten- en nematodenplagen. De CATT methode is een combinatie van lucht en temperatuur over een bepaalde tijdsduur om plagen maximaal af te doden met een minimaal of acceptabel fytotoxisch effect op plantproducten. Dit is een milieuvriendelijke methode en heeft daardoor geen toelating nodig voor toepassing.
  Pesticide risk production pogramme : feasibility study of the proposed pesticide registration and post-registration processes
  Bremmer, J. ; Dhuga Chaka, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Mammo, B. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI 14-109) - 41
  gewasbescherming - chemische bestrijding - milieueffect - ethiopië - residuen - richtlijnen (guidelines) - haalbaarheidsstudies - registratie - tuinbouwgewassen - risicoanalyse - volksgezondheid - pesticiden - plant protection - chemical control - environmental impact - ethiopia - residues - guidelines - feasibility studies - registration - horticultural crops - risk analysis - public health - pesticides
  Report on developing guidelines and procedures for the pesticide registration in Ethiopia in a scientifically underpinned way and as specific as possible for Ethiopian conditions. It covers the aspects of efficacy assessment, human health risk assessment as well as environmental risk assessment. It aims to develop the capacity at the APHRD to apply these guidelines and procedures. The Work package will result in an evaluation manual plus software tool for the Animal and Plant Health Regulatory Directorate (APHRD) of the Ministry of Agriculture of Ethiopia. The user-friendly software tool operationalises the guidelines and procedures for human health risk assessment and environmental risk assessment; all basic pesticide data can be entered in it and these will be used for the risk estimates.
  An ecophysiological model analysis of yield differences within a set of contrasting cultivars and an F1 segregating population of potato (Solanum tuberosum L.) grown under diverse environments
  Khan, M.S. ; Yin, X. ; Putten, P.E.L. van der; Struik, P.C. - \ 2014
  Ecological Modelling 290 (2014). - ISSN 0304-3800 - p. 146 - 154.
  quantitative trait loci - dry-matter - nitrogen concentration - breeding applications - physiological traits - horticultural crops - leaf-area - plant - simulation - system
  The generic ecophysiological model ‘GECROS’ simulates crop growth and development as affected by genetic characteristics and climatic and edaphic environmental variables. We used this model to analyse differences in tuber yield of potato in five cultivars covering a wide range of maturity types and 100 individuals of a diploid F1 population segregating for maturity type. Six field experiments were conducted, in which contrasting nitrogen availabilities were created to represent six environments. Values of five genotype-specific model-input parameters were estimated and calibrated. Variation among the 100 F1 genotypes was as wide as, or slightly wider than, that among the five contrasting cultivars for any of the five parameters values but not for tuber yield. For the 100 F1 genotypes, the model accounted for 86% of genotypic differences in across-environment average tuber yield and 89% of environmental difference in across-genotype average yield. But the percentage in the genotypic differences in yield for a given experiment accounted for by the model ranged from 2% to 65%. Model analysis identified Nmax (i.e. total crop N uptake) and tuber N concentration as key components affecting tuber yield for all six experiments. Genotypes with higher Nmax and lower tuber N concentration exhibited higher tuber dry matter yield. The development of potato ideotypes for any specific environments should prioritize optimising N-related traits.
  Teelt de grond uit in perspectief; Prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid
  Breukers, A. ; Stokkers, R. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Haan, J.J. de - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO-AGV 578) - 56
  tuinbouwgewassen - cultuurmethoden - hydrocultuur - cultuur zonder grond - duurzame landbouw - substraten - duurzaamheidsindicatoren - vergelijkend onderzoek - vollegrondsteelt - horticultural crops - cultural methods - hydroponics - soilless culture - sustainable agriculture - substrates - sustainability indicators - comparative research - outdoor cropping
  Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren en gewaardeerd worden door de maatschappij. De teeltsystemen onderscheiden zich van gangbare teeltsystemen doordat gewassen los van de grond geteeld worden. Dit rapport brengt de duurzaamheid van teeltsystemen uit de grond ten opzichte van teelt in de grond in kaart. Hiertoe is een integrale perspectievenstudie uitgevoerd waarin prestaties van de verschillende systemen gemeten zijn in 11 gewassen: prei, bladgewassen, bloemkool, spinazie, aardbei, appel, lelie, Tilia, hosta, Aconitum, en Delphinium. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen teelt op water en teelt op substraat. De systemen zijn kwantitatief beoordeeld op 9 duurzaamheidsthema’s verdeeld over de drie dimensies Planet (7), Profit (1) en People (1).
  rapportage 2012 Progamma Teelt de grond uit; bijlage 2A
  Haan, J.J. de; Dijk, S.M. van - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (Voor Stuurgroep Teelt de grond uit, 5 februari 2013 ) - 30
  vollegrondsteelt - teeltsystemen - cultuur zonder grond - emissie - hydrocultuur - tuinbouwgewassen - bereikt resultaat - outdoor cropping - cropping systems - soilless culture - emission - hydroponics - horticultural crops - achievement
  Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij. Naast ontwikkeling van de teeltsystemen richt het programma zich ook op de implementatie van deze systemen in de praktijk en werken we aan het in beeld krijgen en wegnemen van institutionele knelpunten. Dit document bevat de rapportage van het programma Teelt de grond uit over 2012. Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van 2012, de gerealiseerde output en doorwerking wordt aangegeven met de wijzigingen ten opzichte van het werkplan.
  Growing floricultural crops with brackish water
  Cassaniti, C. ; Romano, D. ; Hop, M.E.C.M. ; Flowers, T.J. - \ 2013
  Environmental and Experimental Botany 92 (2013). - ISSN 0098-8472 - p. 165 - 175.
  sunflower helianthus-annuus - mineral nutrient relations - salt-tolerance - saline water - matthiola-incana - irrigation water - ion uptake - physiological-responses - herbaceous perennials - horticultural crops
  In the current review we focus on the opportunity to use brackish water in the cultivation of floricultural plants, plants for which, due to their high economic value, growers have traditionally used good quality water for irrigation. Now, even for these crops the use of alternative water sources for irrigating nursery plants is needed because of the limited supplies of fresh water in many countries; understanding how saline water can be used will also enhance sustainable development in floriculture. While salt stress usually reduces plant growth, any such reduction might not be negative for ornamentals, where shoot vigour is sometime undesirable, although on flower crops salt stress can delay flowering or decrease flower quality characteristics. However, a decrease in growth rate is not enough to characterize the salt tolerance of ornamental plants, but traits like tip and marginal leaf burn, as consequence of sodium and chlorine accumulation, have to be considered for their effects on aesthetical value. With this in mind, some halophytes should be considered for floriculture because of their ability to cope with saline environments; their potential to tolerate salt is an important factor in reducing production costs. Consequently, the identification of ornamental halophytes is important for producing a commercially acceptable crop when irrigated with brackish waters. Many aspects of a plant's reaction to salt are genetically determined, so selection of suitable genotypes or breeding for salt tolerance in ornamentals are interesting options. Developing salt-tolerant floricultural crops, together with typical management practices that avoid excessive salinity stress in the root media, will provide the grower with economically and environmentally sound wastewater reuse options.
  A systematic and extensive literature search on crop production of host plants of seven organisms harmful to horticulture
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Helm, F.P.M. van der; Hop, M.E.C.M. ; Landzaat, K.M. ; Wubben, C.F.M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR/DLO - 85
  tuinbouwgewassen - veldgewassen - teelt onder bescherming - gewasproductie - landbouwplantenteelt - teeltsystemen - teelt - plantenvermeerdering - gewasbescherming - landen van de europese unie - horticultural crops - field crops - protected cultivation - crop production - crop husbandry - cropping systems - cultivation - propagation - plant protection - european union countries
  The European Commission is currently seeking advice from EFSA, on the risk to plant health for the EU territory including the evaluation of the effectiveness of risk reduction options of seven organisms harmful to horticulture (both food- and non food) plants: Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (updated taxonomic name: Dickeya dianthicola), Pseudomonas caryophylli (updated taxonomic name: Burkholderia caryophylli). Phialophora cinerescens, Puccinia horiana and Chrysanthemum stunt viroid. In addition, the Plant Health Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against those organisms laid down in the Council Directive 2000/29/EC. As a preparatory work for the scientific opinions an extensive and systematic literature search was done on crop production practices of 21 food- and non-food crops that are host crops of these seven harmful organisms. This search resulted in nearly 20,000 relevant references, which were grouped per crop and per EU Member State. All references are stored in two EndNote files, one with scientific literature, retrieved from CAB Abstracts and Scopus and one with technical/grey literature, retrieved from AGRIS, ARTIK and website searches from stakeholder associations, extension services, national/regional authorities and national libraries. Each reference in the EndNote files has a label (cropping practice, propagation or protection). Moreover, information is provided on protected cultivation/field production. The storage of all references in EndNote files, in which each reference is accompanied by the name of the crop, the country, the label (cropping practice, propagation and protection), the search strategy/source) and information on protected cultivation/field production allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of the 21 food- and non-food crops that were studied in this extensive literature survey. These data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
  'Klimaatverandering biedt ook kansen voor tuinbouw' : Jan Verhagen, klimaatonderzoeker aan de WUR
  Verhagen, Jan - \ 2012
  market gardens - cultural methods - horticultural crops - climatic change - greenhouse effect - global warming - greenhouse horticulture - measures
  Analysis of constraints for compliance to Good Agricultural Practices by the horticultural sector in Indonesia : project report 2011
  Koomen, I. ; Zulkarnain, I. ; Suleaman, A. ; Ruting, A. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - 43
  good practices - agronomie - landbouwplantenteelt - voedselveiligheid - certificering - tuinbouwgewassen - indonesië - good practices - agronomy - crop husbandry - food safety - certification - horticultural crops - indonesia
  The horticultural industry in Indonesia is progressively moving to apply Good Agricultural Practices (GAP) with the aim of producing sustainably as well as guaranteeing food safety. While the Ministry of Agriculture has put a lot of effort in assisting farmers to comply to the national IndoGAP and become Si Sakti certified uptake has been slower than expected. This study has tried to identify the constraints for compliance to GAP such that with this knowledge incentives for GAP compliance can be formulated.
  Ontwikkeling van een rekenmethodiek voor broeikasgasemissies tijdens transport : toepassing binnen het project Venlog
  Kernebeek, H.R.J. van; Splinter, G.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap )
  tuinbouwgewassen - landbouwproducten - verse producten - broeikasgassen - emissie - zeetransport - railtransport - binnenvaart - levenscyclusanalyse - berekening - horticultural crops - agricultural products - fresh products - greenhouse gases - emission - sea transport - rail transport - inland waterway transport - life cycle assessment - calculation
  Voor het berekenen van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de levenscyclusanalyse (LCA). Met deze methode kunnen de (broeikasgas)emissies worden berekend die in iedere schakel in de productieketen optreedt. Het Productschap Tuinbouw beschikt over een protocol dat specifiek is ontwikkeld voor het berekenen van broeikasgasemissies van tuinbouwproducten. Dit protocol bevat nog geen rekenmethodiek voor broeikasgasemissieberekeningen tijdens transport per trein, binnenvaartschip en shortseaschip. In dit rapport wordt een methodiek voor deze transportmodaliteiten ontwikkeld. Met de rekenregels behorende bij de ontwikkelde methodiek kunnen broeikasgasemissies per ton per kilometer worden berekend. Bij de rekenregels worden parameters van standaardwaarden uit de literatuur voorzien maar heeft de gebruiker zelf de vrijheid om eigen parameterwaarden te gebruiken.
  De invloed van ozon op de alternatieve ademhaling en carbon use efficiency : evaluatie van de bevindingen van crops advance
  Werf, A.K. van der; Dueck, T.A. ; Snel, J.F.H. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 391) - 20
  plantenontwikkeling - tuinbouwgewassen - ozon - stress - ademhaling - rozen - glastuinbouw - plant development - horticultural crops - ozone - stress - respiration - roses - greenhouse horticulture
  Door Crops Advance zijn waarnemingen gedaan en is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de aanwezigheid van ozon, met name in de kritische vroeg vegetatieve groeifase van gewassen, veel grotere schade tot gevolg heeft dan tot dusver bekend is of aangenomen wordt. Een verband werd gelegd tussen het tijdstip waarop rozen worden gestekt en de groei en productie gedurende een aantal jaren. Planten die gestekt en opgekweekt werden op een tijdstip met verhoogde stress (met hogere ozonconcentraties), groeiden minder in de latere teelt(en). Voor Nederland is door het RIVM een jaarlijkse toename (2%) in ozon voorspeld, waardoor de mogelijke consequenties voor de tuinbouw alsmaar groter kunnen worden.
  Fytosanitaire risico's vanuit de ondernemer bekeken; Praktijktoetsing van een analytisch kader
  Breukers, M.L.H. ; Dijkxhoorn, Y. ; Bremmer, J. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Buurma, J.S. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155194 - 96
  tuinbouwgewassen - ondernemerschap - fytosanitaire maatregelen - plantenziekten - besluitvorming - risicofactoren - risicobeheersing - bewustzijn (awareness) - perceptie - horticultural crops - entrepreneurship - phytosanitary measures - plant diseases - decision making - risk factors - risk management - awareness - perception
  De Nederlandse overheid wil dat de plantaardige sectoren meer eigen verantwoordelijkheid nemen bij het beheersen van fytosanitaire risico's. Hiervoor moeten de betreffende ondernemers preventieve bedrijfsmaatregelen willen en kunnen nemen. In een eeerder verschenen studie is een analytisch kader ontwikkeld, gebaseerd op de Theorie van Gepland Gedrag. In deze studie wordt dit kader kwantitatief toegepast aan de hand van mondelinge interviews met ruim 300 werknemers, verdeeld over drie plantaardige sectoren. Op de uitkomsten daarvan wordt een beschrijvende en statistische analyse toegepast.
  Betuwse bloem
  Scheer, Frans Peter - \ 2010
  regional development - economic development - regional planning - horticulture - horticultural crops - agribusiness - agroindustrial complexes - logistics - betuwe
  Trip Report August 2010: Report on ‘Workshop on the achievements and future direction of Integrated Pest Management in horticulture under the auspices of the Ethiopia*Netherlands Partnership Programme’
  Belder, E. den; Elings, A. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International Wageningen UR / Wageningen UR Greenhouse Horticulture (PRI Report ) - 26
  tuinbouwgewassen - geïntegreerde plagenbestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - systeembenadering - ethiopië - horticultural crops - integrated pest management - biological control agents - systems approach - ethiopia
  In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil
  Kooten, O. van - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 22 - 23.
  tuinbouwgewassen - kwekers - consumentenvoorkeuren - koopgewoonten - marktonderzoek - marktverkenningen - nieuwe producten - innovaties - verkoopbevordering - glastuinbouw - horticultural crops - growers - consumer preferences - purchasing habits - market research - market surveys - new products - innovations - sales promotion - greenhouse horticulture
  Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de markt te veroveren en vast te houden. Telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil.
  Ras-enquête Kleine Vollegrondsgroenten; Bundel van de activiteiten, publicaties en teruggekoppelde resultaten 2006-2010
  Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 240
  gebruikswaarde - vollegrondsgroenten - tuinbouwgewassen - overzichten - nederland - use value - field vegetables - horticultural crops - reviews - netherlands
  In deze bundel zijn van het project Praktijk-enquête naar de Gebruikswaarde van Rassen van Kleine Vollegrondsgroenten alle activiteiten, publicaties en terugkoppelingen over de seizoenen 2006/07 - 2009/10 in één document samengevat weergegeven. Dit is op verzoek van Productschap Tuinbouw gemaakt om een overzichtelijk documentatieverslag te hebben. Het verloop van het project is verwoord hoofdstuk 1 Eindevaluatie. In hoofdstuk 2 zijn de vakbladpublicaties in chronologische volgorde opgenomen. Hoofdstuk 3 vermeldt per jaar, per gewas en per teeltwijze en de aan de deelnemers direct teruggekoppelde resultaten. De terugkoppeling is steeds uitgevoerd per post of per mail.
  Combinatie sluipvlieg en roofwantsen tegen lastige Turkse mot
  Bloemhard, C.M.J. ; Grosman, A.H. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 44 - 45.
  chrysodeixis chalcites - plantenplagen - tachinidae - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - kassen - tuinbouwgewassen - teelt onder bescherming - spuiten - glastuinbouw - chrysodeixis chalcites - plant pests - tachinidae - integrated pest management - plant protection - greenhouses - horticultural crops - protected cultivation - spraying - greenhouse horticulture
  De turkse mot blijft een probleem, een overgroot del van de noodzakelijke bespuitingen voeren de telers uit vanwege de rupsen. Deze bespuitingen kunnen een nevenwerking hebben op natuurlijke vijanden of zijn alleen effectief tegen jonge stadia van de mot. De mot geeft niet alleen schade aan het gewas, maar vervuilt ook nog eens de vruchten.
  Botrytis richt veel schade aan in tal van gewassen (Aantasting is sterk cultivar afhankelijk)
  Arkesteijn, M. ; Paternotte, S.J. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 34 - 35.
  tuinbouwgewassen - botrytis - schimmelziekten - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - vatbaarheid - teelt onder bescherming - groenteteelt - fruitteelt - groenten - horticultural crops - botrytis - fungal diseases - varieties - varietal susceptibility - susceptibility - protected cultivation - vegetable growing - fruit growing - vegetables
  Botryotinia fuckeliana of grauwe schimmel (Botrytis) is een algemeen voorkomende schimmelziekte, die schade kan aanrichten in een breed scala aan tuinbouwgewassen. Botrytis is een zwakteparasiet. Daarom zijn verzwakt, afstervend weefsel en wonden gemakkelijke invalspoorten. De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen om de sporendruk laag te houden, (klimaat)maatregelen om infectie te voorkomen en overige maatregelen, zoals de keuze voor minder gevoelige rassen, meer belichting in de ochtend en avond en weerstandsverhogende micro-nutriënten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.