Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 80

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==hot water treatment
  Check title to add to marked list
  Grondbemonstering waardevol in de strijd tegen stengelaal
  Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
  BloembollenVisie (2015)332. - ISSN 1571-5558 - p. 2 - 23.
  horticulture - ornamental bulbs - plant protection - agricultural research - sampling - contamination - plant disease control - knowledge transfer - ditylenchus dipsaci - tulips - hot water treatment - tuinbouw - bloembollen - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - bemonsteren - besmetting - plantenziektebestrijding - kennisoverdracht - ditylenchus dipsaci - tulpen - heetwaterbehandeling
  Het Praktijknetwerk ‘Stengelaaltjes in het vizier’ heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen stengelaaltjes door aan te tonen dat het nemen van grondmonsters veel inzicht kan geven in de mate van besmetting van grond en partijen en kan helpen bij het voorkomen van een aantasting en nieuwe besmettingen.
  Kookadvies narcis en bijzondere bolgewassen 2013-2014 : onderzoek naar de schadegrens van narcis en enkele bijzondere bolgewassen bij de warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes
  Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Korsuize, C.A. ; Trompert, J.P.T. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 35
  gewasbescherming - tuinbouw - bloembollen - narcissus - temperatuur - warmtebehandeling - cultivars - heetwaterbehandeling - schade - nematoda - plant protection - horticulture - ornamental bulbs - narcissus - temperature - heat treatment - cultivars - hot water treatment - damage - nematoda
  Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) is in de bollen een quarantaine-organisme waarvoor een nultolerantie geldt. Een aantasting door stengelaaltjes wordt de laatste jaren bij narcis op gemiddeld 20 bedrijven gevonden ondanks de toegepaste standaard warmwaterbehandeling (wwb). Bij tulp ligt dit aantal slechts een weinig lager. Daarnaast worden er jaarlijks 2 à 3 partijen bijzondere bolgewassen aangetroffen met een aantasting. Uit onderzoek bij PPO is bekend dat in narcis stengelaaltjes voorkomen die door het huidige advies (binnen 3 weken na rooien, 1 week voorwarmte bij 30°C, 24 uur voorweken en een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C) niet volledig worden bestreden. De adviezen voor een warmwaterbehandeling van bijzondere bolgewassen dateren vaak van voor 1983. In 2012/2013 is bij PPO gestart met een onderzoek waarin onderzocht wordt of de bestrijding van het stengelaaltje in narcis en bijzondere bolgewassen verbeterd kan worden door de watertemperatuur van de warmwaterbehandeling te verhogen. In 2013/2014 is dit onderzoek vervolgd. Bij narcis zijn ook veel behandelingen uitgevoerd binnen een week na rooien zonder voorwarmte bij 30°C en zonder voorweken. Reden was dat dan mogelijk het lastige voorweken niet meer nodig is omdat de stengelaaltjes minder kans krijgen in te drogen gedurende de langere bewaring en de hogere bewaartemperatuur. Bij de cultivars Tête-à-Tête, Tahiti en Geranium was een warmwaterbehandeling tot 4 uur 47°C zonder opbrengstderving mogelijk. Soms was er wel enige schade aan het gewas en bloemen. Bij Bridal Crown was 4 uur 45°C of 2 uur 47°C maximaal haalbaar, hetgeen mogelijk een gevolg was van de relatief lage temperatuur gedurende de dagen dat de bollen na rooien op het veld lagen te drogen. Koken gedurende 4 uur bij 47 of 49°C binnen 3 weken na voorwarmte bij 30° en hoger en voorweken, was voor alle cultivars mogelijk met uitzondering van Tahiti waar 49°C te hoog was. Opvallend was ook dat een “cultuurkook” van 2 uur 45°C half september uitgevoerd vaak lichte gewas- en bloemschade liet zien en dat bij Tahiti de opbrengst zelfs lager was. Bij de bijzondere bolgewassen werd het onderzoek van vorig jaar herhaald, maar soms met een ander type van het gewas, hetgeen mogelijk mede de reden was dat de resultaten iets afweken van vorig jaar. Ook dit jaar bleek dat op Allium aflatunense Purple Sensation, Chionodoxa luciliae (vorig jaar Violet Beauty), Muscari White Magic (vorig jaar armeniacum) en Scilla siberica zonder schade een hogere kooktemperatuur kan worden toegepast dan nu wordt geadviseerd, waarbij soms wel de voortemperatuur moet worden verhoogd. Een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C was bij alle bijzondere bolgewassen mogelijk, waarbij een voortemperatuur van 34°C soms wel beter was. Een warmwaterbehandeling van 4 uur 49°C was niet haalbaar bij Scilla siberica en gaf enige schade bij Chionodoxa luciliae, leidde tot minder bloemen bij Allium aflatunense Purple Sensation en had geen effect op de bolgroei van Allium en Muscari White De schade werd daarbij na een voortemperatuur bij 34°C altijd (veel) minder dan na een voortemperatuur van 30°C.
  Koken en bolontsmetting narcis zonder formaline
  Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 19
  narcissus - bloembollen - fusarium - penicillium - desinfectie - alternatieve methoden - ontsmettingsmiddelen - ziektebestrijding - heetwaterbehandeling - narcissus - ornamental bulbs - fusarium - penicillium - disinfection - alternative methods - disinfectants - disease control - hot water treatment
  Bij narcis valt het gebruik van formaline weg als basis voor de bolontsmetting bij voorweken, koken en de ontsmetting vlak voor planten. In dit PPO-onderzoek is een aantal alternatieve middelen(combinaties) getest op hun werking tegen Fusarium bolrot, huidziek en Penicillium en beoordeeld op invloed op de opbrengst. Captan en combinaties van prochloraz + thiofanaat-methyl waren instaat formaline goed te vervangen ten aanzien van de opbrengst en huidkwaliteit. Als de bollen na het koken nog worden verwerkt is het gebruik van captan sterk af te raden i.v.m. blootstellingsrisico’s. De bestrijding van bolrot viel in alle gevallen zwaar tegen. Zowel bij de oude adviezen met formaline als bij de alternatieve middelencombinaties zonder formaline trad zeer veel bolrot op. Achteraf bleek de gebruikte partij Dutch Master zeer zwaar latent besmet te zijn met Fusarium. Een conclusie ten aanzien van de bolrotbestrijding viel daardoor niet met zekerheid te trekken. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om na te gaan of formaline voor het voorkomen van de bolrotverspreiding, kan worden vervangen door de andere middelen captan, prochloraz en thiofanaat-methyl. De werking van de middelen werden niet meetbaar beïnvloed door het tijdstip van de warmwaterbehandelingen (vroeg of laat) met of zonder voorweken. Getest is zowel bij voorweken gevolgd door een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C, als bij een vroege (half augustus) en late (half september) warmwaterbehandeling bij 2 uur 45°C. Vroeg koken leidde soms wel tot meer bolrot dan laat koken. De geteste cultivars waren Tête-à-Tête (o.a. Penicillium), Barrett Browning (o.a. huidkwaliteit) en Dutch Master (o.a. bolrot).
  Warmwaterbehandeling van tulpen 2014 : Voortzetting van onderzoek (5e jaar) naar temperatuurtolerantie van tulpenbollen en de doding van stengelaaltjes in narcissen en tulpen
  Dam, M.F.N. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 27
  tulpen - ditylenchus dipsaci - warmtebehandeling - heetwaterbehandeling - bestrijdingsmethoden - kritische temperatuur - cultivars - koken - tulips - ditylenchus dipsaci - heat treatment - hot water treatment - control methods - critical temperature - cultivars - boiling
  De afgelopen jaren is er met succes onderzoek gedaan naar het vinden van een werkbare methode om tulpenstengelaaltjes in tulpen te bestrijden door een warmwaterbehandeling. Tulpen blijken redelijk bestand tegen koken gedurende 4 uur bij 47 en 48°C en er is 100% aaltjesdoding bij 48°C. Er treedt opbrengstver-lies op door de behandeling bij deze temperaturen, maar door een hoge voorwarmte te geven wordt dat verlies beperkt. Hiermee is er een alternatief gevonden voor het nu verplicht vernietigen van een partij na constatering van aaltjesziekte. Het onderzoek richtte zich de eerste jaren op een goede behandelwijze waarbij de tulpen zo weinig mogelijk opbrengst verliezen en waarbij tevens de aaltjesdoding 100% is. Daarna werd een serie van 8 cultivars getest om te zien of cultivars verschillend reageren. Daaruit kwam voor het eerst naar voren dat er t.a.v. opbrengstverlies gevoelige en ongevoelige cultivars zijn. In het afgelopen jaar werd nog met 4 cultivars gewerkt. Er werd in dit onderzoek ook getest of koken zonder voorwarmte en voorweken, direct na rooien een mogelijk oplossing was. Hiermee kan de procedure mogelijk worden vereenvoudigd. Er werden andere temperaturen gegeven 1, 2 en 3 uur bij 43 of 45°C aan dezelfde 4 cultivars als die hierboven worden genoemd. Kookschade werd hierbij waargenomen vanaf 3 uur 45°C. Dat bleek ook de behandeling te zijn die minstens gegeven moet worden om goede aaltjesdoding te krijgen. Warmwaterbehandeling zonder voorwarmte is nog geen toegelaten methode voor aaltjeszieke partijen. De opbrengstverliezen van deze behandeling zullen sterk afhangen van de temperaturen in de grond op het moment van rooien.
  Beheersing bacterieziekten in de sierteelt
  Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Dees, R.H.L. ; Trompert, J.P.T. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 36
  sierteelt - zomerbloemen - bacterieziekten - bestrijdingsmethoden - heetwaterbehandeling - desinfectie - ziektebestrijding - sedum - elicitoren - aantasting - vertragers - heteluchtbehandeling - plantenziekten - ornamental horticulture - summer flowers - bacterial diseases - control methods - hot water treatment - disinfection - disease control - sedum - elicitors - infestation - retardants - hot air treatment - plant diseases
  Bacterieziekten vormen een toenemend probleem in de bloemisterij. Voor met name de zomerbloemenbranche, maar feitelijk bloemisterij breed, wordt gezocht naar effectieve behandeling van (jong) plantmateriaal en volgroeide gewassen tegen bacteriën. Er zijn geen chemische middelen beschikbaar om deze bacterieproblemen het hoofd te bieden. Hygiëne maatregelen zijn noodzakelijk, maar niet altijd voldoende ingepast in de bedrijfsvoering. Er bestaat sterk de behoefte aan meer informatie over bacteriebeheersing uit andere branches. Daarnaast is onderzoek naar beschikbare mogelijkheden om bacterieziekten in de sierteelt in ieder geval beter beheersbaar te kunnen maken, noodzakelijk.
  Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari. Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010/2011
  Vink, P. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 13
  bloembollen - muscari - phytoplasma - bacteriën - cicadellidae - vectoren, ziekten - vectorbestrijding - heetwaterbehandeling - imidacloprid - ornamental bulbs - muscari - phytoplasma - bacteria - cicadellidae - disease vectors - vector control - hot water treatment - imidacloprid
  Bij de broei van Muscari op pot kwamen vanaf 2007 veel klachten voor van ongelijke beworteling en ongelijke gewasontwikkeling uit ogenschijnlijk volkomen gezonde Muscaribollen. Aanvankelijk werd gedacht aan schade door herbiciden of het moment van rooien van de Muscaribollen voorafgaande aan het broeiseizoen. Uit (voortgezet) diagnostisch onderzoek bleek dat daarvan geen sprake was. In 2010 bleek uit diagnostisch onderzoek dat in Muscaribollen met achterblijvende beworteling en groei in de broeierij regelmatig fytoplasma kon worden aangetoond. In 2010 is ook fytoplasma in Scilla mischtschenkoana aangetoond met vergelijkbare symptomen als bij Muscari en hyacinten. Daarmee werd duidelijk dat bij Muscari, en incidenteel ook Scilla, sprake kan zijn van zogenaamde “Lissers” zoals we dit ook kennen bij hyacinten.Om meer inzicht te krijgen in deze voor Muscari nieuwe ziekte en om na te gaan of fytoplasma’s in Muscaribollen zijn te bestrijden is voortgezet diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn via verschillende kanalen extra monsters Muscari’s uit de broeierij verzameld en middels PCR-technieken getoetst op fytoplasma’s. Het bleek dat in veel partijen Muscaribollen die op zogenaamde “luwe tuinen” waren geteeld in de broeierij regelmatig sprake was van achterblijvende planten waarin fytoplasma kon worden aangetoond. Het betrof steeds het fytoplasma dat tot de Aster Yellows Group (16Sr-I) behoorde. Dit is dezelfde groep fytoplasma die bij hyacint “Lissers” kan veroorzaken. Het werd duidelijk dat het probleem van een fytoplasma-besmetting in partijen Muscaribollen groter was dan men aanvankelijk dacht. Dit maakt het dan ook noodzakelijk dat tijdens de bollenteelt van Muscari extra aandacht wordt geschonken aan de bestrijding van dwergcicaden, de vector van fytoplasma. Daarom is in 2010 een vakbladartikel gepubliceerd in BloembollenVisie om de bollentelers van Muscaribollen te informeren over de nieuwe ziekte waardoor ze in het lopende groeiseizoen nog in staat waren om maatregelen te nemen tegen (dwerg)cicaden.In 2010 en 2011zijn ook slecht bewortelde Muscaribollen uit de broeierij verzameld om na te gaan of met behulp van een warmwaterbehandeling fytoplasma is te doden. Ook is nagegaan of een boldompeling vóór het planten in imidacloprid (Admire) effectief beschermend kan werken tegen dwergcicaden waardoor de overdracht en verspreiding van fytoplasma’s in Muscari tijdens de bollenteelt kan worden voorkomen. Het bleek dat een warmwaterbehandeling van 2 uur bij 43,5ºC geen meetbare dodingseffect had op fytoplasma. Van deze cultuurkook mag in de praktijk dus niets worden verwacht ten aanzien van de doding van fytoplasma in Muscaribollen. Ook een warmwaterbehandeling van 4 uur 45ºC gaf geen volledige doding van fytoplasma in Muscari. Of imidacloprid (Admire) een effect heeft gehad op het besmet raken van Muscaribollen door fytoplasma is onduidelijk gebleven. Tijdens de veldproef was het niet mogelijk voldoende ziektedruk aan te leggen voor overdrachtsexperimenten De conclusie is dan ook dat een warmwaterbehandeling van leverbare Muscaribollen geen voldoende oplossing biedt om een besmetting met fytoplasma te bestrijden. Vooralsnog is dus de beste methode om een besmetting met fytoplasma te voorkomen door middel van perceelkeuze het gewas tijdens de bollenteelt vrij te houden van dwergcicaden zodat deze de fytoplasma niet kunnen overdragen op het Muscarigewas.
  Warmtetolerantie narcis en bijzondere bolgewassen : onderzoek naar de schadegrens van narcis en enkele bijzondere bolgewassen bij de warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes
  Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Korsuize, C.A. ; Trompert, J.P.T. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 27
  narcissus - bloembollen - quarantaine organismen - ditylenchus dipsaci - aantasting - temperatuur - heetwaterbehandeling - schade - gevoeligheid van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - narcissus - ornamental bulbs - quarantine organisms - ditylenchus dipsaci - infestation - temperature - hot water treatment - damage - varietal susceptibility - agricultural research
  Ditylenchus dipsaci (het stengelaaltje) is in de bollen een quarantaineorganisme waarvoor een nultolerantie geldt. Een aantasting door stengelaaltjes wordt de laatste jaren bij narcis op gemiddeld 20 bedrijven gevonden ondanks de toegepaste standaard warmwaterbehandeling (wwb). Daarnaast worden er jaarlijks enkele (2 à 3) partijen bijzondere bolgewassen aangetroffen met een aantasting. Uit onderzoek op PPO is bekend dat er in narcis stengelaaltjes voorkomen die door het huidige advies (binnen 3 weken na rooien: voorwarmte 1 week 30°C, 24 uur voorweken en een wwb van 4 uur 47°C) niet volledig worden bestreden. Dit is waarschijnlijk een gevolg van selectie op hittetolerantie in de afgelopen 90 jaar dat een warmwaterbehandeling is toegepast. De warmwaterbehandeling zou daarom mogelijk weer moeten worden aangepast. De adviezen voor een warmwaterbehandeling van bijzondere bolgewassen dateren vaak van voor 1983. De bestrijding van de stengelaaltjes kan verbeterd worden door de watertemperatuur van de warmwaterbehandeling te verhogen. Om schade aan de bol te voorkomen wordt een hoge voortemperatuur toegepast. Bij narcis en bijzondere bolgewassen is in het verleden geen hogere voortemperatuur toegepast dan 30°C en veroorzaakte een hogere kooktemperatuur dan de geadviseerde soms te veel schade. De schade door de wwb zou mogelijk kunnen worden beperkt door een hogere voortemperatuur dan 30°C te geven, zoals blijkt uit recent onderzoek bij tulp. In dit eenjarige onderzoek is nagegaan welke combinaties van voor- en warmwaterbehandelingstemperatuur goed door 3 cultivars narcissen en 4 soorten bijzondere bolgewassen worden verdragen. Bij de narcissen was Tête-à-Tête minder gevoelig voor een warmwaterbehandeling dan Dutch Master en was Tahiti het meest gevoelig. Bij narcis geeft verhoging van de kooktemperatuur van 47°C naar 49°C bij Tête-à-Tête en Dutch Master geen opbrengstderving, maar bij Tahiti was 47°C het maximum. Een hogere temperatuur gaf (te) veel schade. Een hogere voortemperatuur van 34 en 38°C gaf ten opzichte van 30°C wel minder schade aan het gewas (blad en bloemen), maar dit leidde vaak niet tot een hogere opbrengst dan de voorbehandeling van 30°C. Zeer kort na rooien gaf een wwb van 3 en 4 uur 43°C, zonder voorwarmte en voorweken, een redelijke (Tahiti) tot goede (Dutch Master en Tête-à-Tête) opbrengst. Een wwb van 2, 3 of 4 uur 45°C, kort na rooien werd goed verdragen door Tête-à-Tête, maar minder door Dutch Master en vooral Tahiti. Bij de bijzondere bolgewassen Allium aflatunense Purple Sensation, Chionodoxa luciliae, Muscari armeniacum en Scilla siberica kan zonder schade een hogere kooktemperatuur worden toegepast dan nu wordt geadviseerd, waarbij soms wel de voortemperatuur moet worden verhoogd. Allium aflatunense Purple Sensation kan een wwb van 4 uur 47 °C verdragen na een voortemperatuur van 34°C en een wwb van 4 uur 49°C na een voortemperatuur van 34°C. Chionodoxa luciliae kan een wwb van 4 uur 47 °C en 49°C verdragen na een voortemperatuur van 30 en 34°C, waarbij 34°C nog iets beter is. Ten opzichte van niet koken was de toename van de opbrengst na een wwb was zeer groot en kan deze mogelijk nog groter worden met een nog hogere voortemperatuur en/of kooktemperatuur. Muscari armeniacum kan een wwb van 4 uur 47 °C en 49°C verdragen na een voortemperatuur van 30 en 34°C. Scilla siberica kan een wwb van 4 uur 47 °C verdragen na een voortemperatuur van 34°C. Een wwb van 49°C geeft veel schade. In het hier beschreven onderzoek is niet gekeken naar de aaltjesdoding. Dit is noodzakelijke informatie voor de beoordeling van de onderzochte warmwaterbehandelingen, maar die is in project (Warmwaterbehandeling van tulp 2013, PPO nr. 32 361518 00) onderzocht, waarin met stengelaaltjes besmette bollen worden behandeld. Bij tulp werden de stengelaaltjes goed bestreden door wwb 4 uur 47, 48 en 49°C. Bij narcis was er echter overleving bij alle partijen na voorwarmte en voorweken en wwb 4 uur 47 en 48°C en ook overleving bij kort na rooien, zonder voorwarmte en voorweken, koken gedurende 4 uur 41, 43 en 45°C. Een effect van de voortemperatuur op de doding werd in dat onderzoek niet gevonden, maar wel in het nog lopende vervolgonderzoek (Warmwaterbehandeling tulp 2014, PPO nr. 3236166400). Bedacht moet worden dat dit de resultaten zijn van één jaar onderzoek. Vanuit het verleden is bekend dat afhankelijk van het groeiseizoen de kans op schade per jaar iets kan variëren. Dit eenmalige onderzoek wordt in seizoen 2013-2014 herhaald in een vervolgproject.
  Warmwaterbehandeling van tulpen 2013 : voortgezet onderzoek (4e jaar) naar temperatuurtolerantie van tulpenbollen en de doding van stengelaaltjes in narcissen en tulpen
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 25
  tulpen - bloembollen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - heetwaterbehandeling - bestrijdingsmethoden - temperatuur - cultivars - methodologie - tulips - ornamental bulbs - plant pests - ditylenchus dipsaci - hot water treatment - control methods - temperature - cultivars - methodology
  Onderzoek naar een warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes in tulpen heeft de afgelopen drie jaar geresulteerd in een mogelijk bruikbare werkwijze voor de praktijk. Tulpen blijken redelijk bestand tegen koken gedurende 4 uur bij 47 en 48°C en er is 100% aaltjesdoding bij 48°C. Er treedt opbrengstverlies op door een warmwaterbehandeling bij deze temperaturen, maar door een hoge voorwarmte te geven wordt dat verlies beperkt. Hiermee is er mogelijk een alternatief gevonden voor het nu verplicht vernietigen van een partij na constatering van aaltjesziekte. Het onderzoek werd tot nu toe steeds uitgevoerd met 2 cultivars, waarbij er verschil in effecten op de opbrengst optrad. In dit onderzoek werd een kookbehandeling gegeven aan 8 cultivars om zodoende een indruk te krijgen van de warmtetolerantie van verschillende cultivars.
  Beheersing van valse meeldauw in uien
  Evenhuis, A. ; Spruijt, J. ; Topper, C.G. ; Kessel, G.J.T. ; Krijger, M.C. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juli.
  uien - peronospora destructor - gewasbescherming - akkerbouw - heetwaterbehandeling - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - loofvernietiging - biologische bestrijding - onions - plant protection - arable farming - hot water treatment - hot air treatment - heat treatment - haulm destruction - biological control
  In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.
  Onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van formaline in de bollenteelt : alternatieven voor formaline in de voorweek- en warmwater-behandeling en vervangen van formaline tijdens het ontsmetting via dompelen kort voor planten
  Dam, M.F.N. van; Boer, M. de; Lans, A.M. van der; Breeuwsma, S.J. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 36
  bloembollen - bacterieziekten - schimmelziekten - heetwaterbehandeling - formaldehyde - ontsmettingsmiddelen - desinfectie - ziektepreventie - alternatieve methoden - tests - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bacterial diseases - fungal diseases - hot water treatment - formaldehyde - disinfectants - disinfection - disease prevention - alternative methods - tests - agricultural research
  Zeeuwse aquacultuurondernemers zijn in januari 2013 vier dagen naar de regio Cadiz en Huelva in Spanje afgereisd om kennis te maken met de aquacultuuractiviteiten en te leren van de ervaringen daar. Deze studiereis is georganiseerd in het kader van het inmiddels afgeronde RAAK Internationaal project 'Het zoute goud', waarvan HZ University of Applied Sciences penvoerder was. De studiereis naar Spanje vormde samen met een slotsymposium de afsluiting van dit project.
  Warmwaterbehandeling lelie: effect van verlaagde voor- en natemperatuur bij Oriëntals en verhoogde kooktemperatuur bij Longiflorum-, LA- en OT- hybriden
  Slootweg, G. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 23
  bloembollen - lelies - heetwaterbehandeling - temperatuur - effecten - warmtebehandeling - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - lilies - hot water treatment - temperature - effects - heat treatment - agricultural research
  In de teelt van Oriëntals komen veel partij- overdraagbare ziekten en plagen voor, zoals het wortellesie - aaltje, bladaaltjes en bollenmijten, maar ook bacteriën en schimmels. In eerder onderzoek van PPO is duidelijk geworden dat Oriëntals heel goed een warm waterbehandeling bij 41°C in alleen water kunnen verdragen mits deze wordt toegepast in combinatie met 2 dagen voor - en nawarmte bij 20°C. Het is niet bekend hoe lelies uit de groep van de Longiflorum, LA - en OT - hybriden reageren op een warmwaterbehandelin g bij 41°C in combinatie met voor - en nawarmte. Omdat niet alle telers de mogelijkheid hebben voor - en nawarmte te geven bij 20°C is ook onderzocht of bewaring bij lagere ‘schuur’ temperaturen voor en na de warmwaterbehandeling een w armwaterbehandeling bij 41 °C zonder schade mogelijk maakt .
  Warmwaterbehandeling van tulpen 2012 : Voortgezet onderzoek (3e jaar) naar temperatuurtolerantie van bollen en doding van tulpenstengelaaltjes in tulpen i.v.m. de mogelijke toepassing van warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes in tulp
  Dam, M.F.N. van - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 19
  tulpen - bloembollen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - heetwaterbehandeling - bestrijdingsmethoden - temperatuur - cultivars - opbrengsten - methodologie - tulips - ornamental bulbs - plant pests - ditylenchus dipsaci - hot water treatment - control methods - temperature - cultivars - yields - methodology
  In de tulpenteelt is al weer een aantal jaren sprake van partijen met aantasting door tulpenstengelaaltje. In relatie tot de het totale areaal is de omvang nog beperkt. Voor de betrokken bedrijven is er echter sprake van aanzienlijke financiële schade. Partijen moeten worden vernietigd, er geldt een teeltverbod op de betrokken percelen en er moet veel tijd worden gestoken in het nalopen van belendende partijen tulpen. Er is daarom een sterke vraag naar een oplossing om van het probleem af te komen. Warmwaterbehandeling lijkt daarvoor de aangewezen methode. In 2009 is PPO gestart met een temperatuurscreeningsproef met tulpen. Hieruit blijkt dat het ‘koken’ van tulpen tot de mogelijkheden behoort. De eerste resultaten hebben aangetoond dat tulpen een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C goed kunnen doorstaan mits daaraan vooraf een voldoende hoge voortemperatuur werd gegeven. Tot nu toe was de hoogst geteste voorwarmte 33°C en de hoogste temperatuur van warmwaterbehandeling 47°C. In het afgelopen jaar (2011/2012) werden combinaties met voortemperaturen tussen tot 38°C en warmwaterbehandelingen van 4 uur 46, 47 en 48°C onderzocht in twee gezonde partijen tulpen. De bollen werden geteeld in het seizoen 2011–2012 en de op brengst werd bepaald. Net als in voorgaande jaren bleek een warmwaterbehandeling bij hogere temperaturen op brengstverlies te geven maar werd de opbrengst weer gunstig beïnvloed als de voorwarmte daarbij ook hoger was. Nu was er ook bij 48°C gekookt. Deze temperatuur lijkt toch wel het maximum te zijn voor tulpen. Dat blijkt echter cultivarafhankelijk te zijn. Er waren twee cultivars getest, waarbij Oscar veel beter bestand bleek tegen warmwaterbehandeli ng dan Bellona. Dit was aanleiding om een vervolg te starten met meer cultivars. Hiervan zullen de resultaten in 2013 bekend worden. Ook werd de doding van stengelaaltjes onderzocht in een aangetaste partij bij kooktemperaturen van 47 en 48°C. Na bewaring werd de overleving van de aaltjes in de bollen vastgesteld. Het bleek dat de aaltjes voor 100% waren gedood bij zowel 4 uur 47 als 4 uur 48°. Ook dit werk wordt voortgezet. Hiervoor worden zieke bollen van meerdere herkomsten gebruikt.
  Tulp verrassend kookbestendig
  Dam, M.F.N. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)237. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tulpen - bloembollen - heetwaterbehandeling - ditylenchus dipsaci - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - tulips - ornamental bulbs - hot water treatment - ditylenchus dipsaci - control methods - agricultural research
  Wie dacht dat je tulpen geen warmwaterbehandeling kunt geven heeft het mis. Met de juiste aanpak kunnen de bollen bij 47°C worden behandeld. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst bij de aanpak van stengelaaltjes.
  Warmwaterbehandeling van tulp 2011: Voortgezet onderzoek naar de temperatuurtolerantie van bollen i.v.m. de mogelijke toepassing van warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes in tulp
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 23
  tulipa - tulpen - ditylenchus - plantenziektebestrijding - heetwaterbehandeling - temperatuurresistentie - landbouwkundig onderzoek - nederland - tulipa - tulips - ditylenchus - plant disease control - hot water treatment - temperature resistance - agricultural research - netherlands
  In de tulpenteelt komt de laatste jaren aantasting door tulpenstengelaaltje voor. In bolgewassen wordt tegen stengelaaltje een warmwaterbehandeling van de bollen toegepast. Voor tulpen is dit niet gangbaar en ken-nen we alleen de warmwaterbehandeling tegen destructoraaltje, die wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 43,5°C. Deze temperatuur is niet voldoende hoog voor het doden van tulpenstengelaaltjes. Het zou wenselijk zijn om voor tulpen ook een warmwaterbehandeling tegen tulpenstengelaaltjes (ca. 47°C) te kunnen toepassen. Hiermee kan dan mogelijk het vernietigen van partijen tulpen worden voorkomen. In 2009 is PPO gestart met onderzoek naar de tolerantie van tulpen voor warmwaterbehandelingstempera-turen (van 45° tot 47,5°C) en de rol van voorwarmte. Daaruit bleek dat tulpen 45°C goed kunnen verdra-gen, dat er bij 46°C opbrengstverlies optrad en dat bollen gekookt bij 47°C verloren gingen. De voor-temperatuur bleek echter een belangrijke factor hierbij. Bij 30°C voorwarmte bleken tulpen beter bestand tegen hoge kooktemperaturen dan bij 25°C.
  Warmtebehandeling van Eremurus tegen aaltjes
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  eremurus - bloembollen - gewasbescherming - heetwaterbehandeling - pratylenchus penetrans - plagenbestrijding - biologische bestrijding - eremurus - ornamental bulbs - plant protection - hot water treatment - pratylenchus penetrans - pest control - biological control
  Poster met onderzoeksinformatie. Twee onderzoeksvragen: welke temperatuur-tijd-combinatie is dodelijk voor aaltjes bij Eremurus? Welke warmwaterbehandeling kan Eremurus verdragen?
  Cultuurkook ook toepasbaar bij Crocus 'Grote Gele'
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)219. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  bloembollen - crocus - nematodenbestrijding - koken - heetwaterbehandeling - gewasbescherming - ornamental bulbs - crocus - nematode control - boiling - hot water treatment - plant protection
  Krokusknolaaltje in Crocus is goed te bestrijden door kort na het rooien een warmwaterbehandeling uit te voeren. Daarnaast geeft een cultuurkook van 1 of 2 uur bij 47°C zonder voorweken ook meer dan 99% doding.
  Beheersing valse meeldauw in ui
  Evenhuis, B. ; Spruijt, J. ; Meier, R. ; Topper, C.G. - \ 2011
  biologische landbouw - akkerbouw - uien - meeldauw - gewasbescherming - heetwaterbehandeling - plantenziektebestrijding - organic farming - arable farming - onions - mildews - plant protection - hot water treatment - plant disease control
  Poster met onderzoeksinformatie over de beheersing van valse meeldauw in de biologische uienteelt.
  Effectieve warmwaterbehandeling lelie : factsheet
  Kok, B.J. - \ 2010
  bloembollen - lelies - heetwaterbehandeling - temperatuur - gewasbescherming - plantenplagen - effecten - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - lilies - hot water treatment - temperature - plant protection - plant pests - effects - agricultural research
  In deze factsheet vindt u adviezen over warmwaterbehandeling lelie, die een uitstekend alternatief is voor de standaard warmwaterbehandeling in formaline.
  Onderzoek naar de bestrijding van de bacterieziekte Burkholderia gladioli in gladiool
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 39
  gladiolus - knollen - burkholderia - heetwaterbehandeling - plantenziektebestrijding - bloembollen - gladiolus - tubers - burkholderia - hot water treatment - plant disease control - ornamental bulbs
  Gladiolenkralen kunnen tijdens de teelt net als pitten en knollen door de bacterieziekte Burkholdeia worden aangetast. In de praktijk wordt Burkholderia in kralen volledig bestreden door een warmwaterbehandeling van 0,5 uur bij 53°C gevolgd door een ontsmetting van de kralen in een reinigingsmiddel. r In proeven bleek dat de bacterie in pitten en knollen, afkomstig uit een van nature besmette praktijkpartij niet was te bestrijden door een ontsmetting, een warmwaterbehandeling of door een heetstookbehandeling uit te voeren vlak voor het planten. Ook kon de bacterieziekte niet worden bestreden door de grond voor het planten met GFT te bemesten. De Burkholderia aantasting werd zelfs heftiger na toepassing van GFT. In kunstmatig besmette partijen pitten en knollen (door dompeling in een bacteriesuspensie) was Burkholderia wel te bestrijden door een ontsmetting of heetstookbehandeling voor het planten. Een ontsmetting van pitten en knollen in 2% Jet 5 of een heetstookbehandeling van 48 uur bij 45°C resulteerde in een sterke vermindering van het aantal planten met Burkholderiasymptomen op het veld en resulteerde in gezondere knollen bij de oogst dan in de onbehandelde controle. De bestrijding van Burkholderia was het best na een heetstookbehandeling van 48 uur bij 45°C. Een warmwaterbehandeling van 1 uur bij 43°C in 0,5% F2000* heeft Burkholderia in kunstmatig besmette knollen niet kunnen bestrijden. *F2000 is een code naam voor een ontsmettingsmiddel in bloembollen.
  Warmwaterbehandeling Crocus "Grote Gele"
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
  bloembollen - crocus - heetwaterbehandeling - warmtebehandeling - bestrijdingsmethoden - plantenziekten - proeven - nematoda - ornamental bulbs - crocus - hot water treatment - heat treatment - control methods - plant diseases - trials - nematoda
  Onderzoek en conclusies naar de mogelijkheden voor een cultuurkook van Crocus 'Grote Gele'.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.