Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 107

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De toekomst van hout in de biobased economy
  Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
  Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
  biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - biobased economy - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - cellulose - lignin - fibres
  De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
  Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa : eindrapportage
  Raa, Rik te; Pfau, S. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Massop, Hans ; Hissink, H.J. - \ 2017
  BTG Biomass Technology Group - 57
  bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - hout - biomassa productie - bosbeheer - bioenergy - biobased economy - biofuels - wood - biomass production - forest administration
  Sustainable woodfuel for food security : A smart choice: green, renewable and affordable
  Sooyeon, Laura Jln ; Schure, J.M. ; Ingram, V.J. ; Yoo, Byoung Il ; Reeb, Dominique ; Xia, Zuzhang ; Perlis, Andrea ; Nordberg, Mats ; Campbell, Jeffrey ; Muller, Eva - \ 2017
  FAO - ISBN 9789251099629 - 35
  biobased economy - biofuels - bioenergy - wood - biomass - heat - biobased economy - biobrandstoffen - bio-energie - hout - biomassa - warmte
  With food insecurity, climate change and deforestation and forest degradation remaining key global issues, this paper highlights the role of sustainable woodfuel in improving food security. Food insecurity and a high dependence on woodfuel as a primary cooking fuel are characteristics common to vulnerable groups of people in developing regions of the world.With adequate policy and legal frameworks in place, woodfuel production and harvesting can be sustainable and a main source of green energy. Moreover, the widespread availability of woodfuel, and the enormous market for it, presents opportunities for employment and for sustainable value chains, providing further rationale for promoting this source of energy. This paper explains how sustainable woodfuel is closely linked to food security and provides insights in how the linkages could be strengthened at all stages of woodfuel production, trade and use.
  Publishable version of Compendium on research results on agro and forest-biomass side-streams : Deliverable 1.1. EU-Horizon2020 project AGRIFORFALOR, Project ID: 696394
  Hendriks, C.M.A. ; Lambrecht, E. ; Nabuurs, G.J. ; Gellynck, X. ; Welck, H. - \ 2016
  European Commission - 25
  biomass - bioenergy - sustainability - biobased economy - residual streams - wood - agricultural wastes - organic wastes - chemical industry - projects - biomassa - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - reststromen - hout - agrarische afvalstoffen - organisch afval - chemische industrie - projecten
  AGRIFORVALOR aims to close the research and innovation divide by connecting practitioners from agriculture and forestry to research and academia as well as with associations and clusters, bio-industry, policy makers; business support organisations, innovation agencies and technology transfer intermediaries in multi-actor innovation partnership networks. The focus of the project is on the transfer of know-how and information to enable and support farmers and foresters to exploit existing research results and facilitate the capture of grass root ideas for bio-industry development.
  In the project, practitioners in the field of biomass side-streams are united in three Biomass Innovation Design Hubs, piloted in Spain (Andalucía), Hungary and Ireland. In each of these hubs, existing research results and good practices on valorisation of biomass side-streams from agro and forest will be shared and matched with the specific needs and potentials; new grass-roots ideas collected and developed; and dedicated innovation support applied to further deploy selected topics which are dealt with by multi-actor innovation partnership groups.
  Plan van aanpak voor houtmobilisatie bij particuliere boseigenaren
  Clerkx, A.P.P.M. ; Reumerman, Patrick ; Schelhaas, M. ; Raa, Rik te - \ 2016
  Enschede : BTG Biomass Technology Group - 28
  bosbezit - particulier eigendom - hout - bosproducten - houtkap - twente - forest ownership - private ownership - wood - forest products - logging - twente
  In Nederland bestaat 11% van het oppervlak uit bossen. Deze bossen vervullen belangrijke functies, zoals recreatie, bron van biodiversiteit en leverancier van grondstoffen voor bioenergie en de bioeconomie. Daarnaast passen bossen in de cultuur en tradities van Nederland. De houtoogst in Nederland is laag – ongeveer de helft van de jaarlijkse bijgroei – en redelijk constant. Diverse (overheids)acties in de afgelopen 20 jaar hebben hier geen verandering in gebracht. Het is belangrijk om de houtoogst te verhogen vanwege de positieve effecten op de staat van het Nederlandse bos en vanwege de toekomstige grotere vraag naar hout. Uit een recente enquête onder particuliere boseigenaren in Twente is gebleken dat de helft van deze eigenaren – goed voor 2/5 van het bos in Twente – niet oogst. Daarnaast is ook gebleken dat een belangrijk deel van deze eigenaren bereid is te oogsten als de omstandigheden zouden verbeteren. In dit Plan van Aanpak zijn een aantal acties opgesteld met als doel de houtmobilisatie onder particuliere eigenaren te verhogen.
  Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop
  Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Moeleker, Mieke ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  H2O online (2016)27 juli.
  ecologie - waterlopen - noord-brabant - hydrologie - macrofauna - monitoring - bemonsteren - hout - aquatische ecosystemen - dood hout - ecology - streams - noord-brabant - hydrology - macrofauna - monitoring - sampling - wood - aquatic ecosystems - dead wood
  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens over de effecten op de levensgemeenschap na drie jaar geëvalueerd. Het hout bleek effect te hebben op de levensgemeenschap, maar grote jaarlijkse verschillen lieten zien dat met name effecten op een groter schaalniveau een sturende rol spelen. Er worden aanbevelingen gedaan voor de opzet van monitoring om onderscheid te kunnen maken tussen effecten op verschillende schaalniveaus
  Markers inside wood : tree rings as archives of insect outbreaks, drift-sand dynamics, and spring flooding
  Copini, P. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren, co-promotor(en): Ute Sass-Klaassen; Jan den Ouden. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574861 - 192
  acer palmatum - quercus robur - hout - insectenplagen - jaarringen - uitbraken (ziekten) - inundatie - houtanatomie - bomen - acer palmatum - quercus robur - wood - insect pests - growth rings - outbreaks - flooding - wood anatomy - trees

  MARKERS INSIDE WOOD – TREE RINGS AS ARCHIVES OF INSECT OUTBREAKS, DRIFT-SAND DYNAMICS AND SPRING FLOODING

  Trees are long-living organisms that record ecologically relevant information in their xylem that can be accessed by dendrochronology, the study of tree rings. Specific environmental events like frost, fire, floods, burial or wounding may drastically alter the anatomy of tree rings and consequently may leave markers inside trees. These wood-anatomical markers have shown a high potential for studying past environmental events with an annual or even intra-annual temporal resolution. In this thesis, the temporal resolution of wood-anatomical markers was studied to date wounds made by invasive Anoplophora beetles. In addition, the accuracy of dating drift-sand dynamics and spring flooding events was studied using wood-anatomical changes, which were expected to occur after drastic changes in the stem and root environment. It was hypothesised that all these wood-anatomical markers can be used with an intra-annual resolution. Field studies in combination with experiments were used to study tree growth and the formation of wood-anatomical markers in Japanese maple (Acer palmatum Thunb.) and pedunculate oak (Quercus robur L.).

  It was shown that wounds in Japanese maple can be assigned to three different phases related to tree-ring development: (1) wounds that originated during dormancy are located at the tree-ring boundary; (2) wounds that originated during the growing season are located within the tree ring. If wound-xylem formation was observed locally around the wound (3), it could either imply that the wound originated at the very end of the growing season or just before the onset of radial growth or during dormancy when temperature was high. Dating wounds caused by the formation of exit holes has proved to be very significant in fighting invasive insect outbreaks. By pinpointing the exact year and season when Anoplophora beetles emerged, it can be substantiated whether exit holes in imported trees were formed at the location of import. This knowledge can subsequently be used to draw up customised eradication measures and allocate proper surveillance plans and population dynamics can be reconstructed.

  Living trees in drift-sand areas may contain burial or exposure signals even if the sand under which they were buried has long since disappeared. Anatomical changes in pedunculate oak trees due to burial are not a result of physical changes in the stem environment that directly affect the cambium. Instead they are most likely the result of adventitious root formation that transforms lower parts of the stem into root, and concomitantly induces a change from stem to root anatomy. As the formation of a wood-anatomical marker caused by burial can be delayed by many years or might be entirely absent, depending on the formation of adventitious root formation, its presence only allows for an estimate on minimum burial age.

  Flood rings containing anomalously small earlywood vessels in pedunculate oak are formed in response to spring flooding within a narrow time window related to cambial phenology. They can be induced if a flooding event has occurred for at least two weeks during spring. The extreme reduction in vessel size is a consequence of a delay in vessel formation due to anoxic conditions related to flooding. Flood rings however, provide only limited information on the duration of flooding, as the flooding may have lasted for months (during winter) before it is recorded.

  It is concluded that the origin of wood-anatomical markers largely determines the temporal resolution. Markers induced by wounding or flooding show a high intra-annual temporal resolution and immediate effect on tree functioning, whereas burial might not be recorded three years after the triggering events. The different wood-anatomical markers addressed in this thesis illustrate the relevance of studying the mechanism behind the formation of markers for correct interpretation of the specific triggering factor as well as their temporal resolution. Only with this knowledge it becomes possible to reliably use wood-anatomical markers as archives to understand and reconstruct dynamics in geomorphic, entomologic, pathogenic or climatic factors.

  Carbon debt : inzichtelijk maken van maatschappelijke risico's van het opnemen van carbon debt vereisten
  Nabuurs, G.J. ; Croezen, H. ; Arets, E.J.M.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2525)
  koolstof - kooldioxide - koolstofvastlegging - schuld - biomassa - hout - bio-energie - risicobeheersing - duurzaamheid (sustainability) - energiecentrales - biobased economy - carbon - carbon dioxide - carbon sequestration - debt - biomass - wood - bioenergy - risk management - sustainability - power industry - biobased economy
  In het Energieakkoord is afgesproken dat meestook van biomassa in kolencentrales niet meer wordt dan 25 PetaJoule. Als onderdeel van de totale biomassa is zo’n 3,5 miljoen ton hout nodig. De mee te stoken biomassa zal aanvullend op de NTA8080-eisen moeten voldoen aan ‘duurzaamheidseisen voor koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (ILUC) en duurzaam bosbeheer (FSC)’. In dit rapport wordt verkend, in hoeverre de duurzaamheidseisen genoemd in het Energieakkoord, risico’s op een carbon debt al uitsluiten en welke biomassa-stromen additioneel uitgesloten worden door een carbon debt eis. Ook zijn mogelijke procesrisico’s geïdentificeerd die discussie over carbon debt kan opleveren voor de verdere uitwerking van de afspraken uit het Energieakkoord.
  Woodfuel for urban markets in the Congo Basin: a livelihood perspective
  Schure, J.M. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Arts, co-promotor(en): Freerk Wiersum; P. Levang. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461737717 - 186
  hout - markten - stadsomgeving - brandhout - brandstofgewassen - huishoudens - afrika - energie - ontwikkelingslanden - biobased economy - wood - markets - urban environment - fuelwood - fuel crops - households - africa - energy - developing countries - biobased economy
  Hout is de belangrijkste energiebron van huishoudens in sub-Sahara Afrika en het gebruik van houtskool in stedelijke gebieden groeit. Deze dissertatie maakt deel uit van een nieuwe generatie van houtenergie-studies sinds de begin jaren 2000. De hernieuwde interesse komt voort uit de erkenning, dat handel in houtenergie mogelijk bijdraagt aan het oplossen van armoede en energieproblemen. Waar in het verleden houtenergie- studies zich nog voornamelijk concentreerden op het kappen voor eigen huishoudelijk gebruik en productievraagstukken, is er nu meer aandacht voor de rol van stedelijke vraag en commercie. Dit omvat het potentieel van houtenergie als bron van inkomsten. Omdat houtenergie-studies zich traditioneel meer gericht hebben op de kwetsbare droge en semi-aride gebieden in de wereld, is er weinig informatie over het karakter en het ontwikkelingsperspectief van de handel in Afrika’s tropische humide bos regio’s. Deze dissertatie analyseert houtenergie als een bron van levensonderhoud in de context van stedelijke brandhoutbevoorrading in het Kongobekken.
  Climate effects of wood used for bioenergy : PBL Alterra Note
  Ros, J.P.M. ; Minnen, J.G. van; Arets, E.J.M.M. - \ 2013
  The Hague [etc.] : PBL (Alterra-report 2455) - 47
  bosbouw - emissie - kooldioxide - klimaatverandering - bio-energie - hout - bosbeheer - milieueffect - biobased economy - forestry - emission - carbon dioxide - climatic change - bioenergy - wood - forest administration - environmental impact - biobased economy
  In most cases, when using wood from final felling directly for energy production, payback times could be many decades to more than a century, with substantial increases in net CO2 emissions, in the meantime. This is especially the case for many forests in Europe, because they are currently an effective carbon sink. Additional felling reduces average growth rates in these forests and thus the sequestration of carbon. The same is likely to be true for managed forests in other temperate regions. If wood from additional felling is used, it would be most effective to use it in products that stay in circulation for a long time, only to be used for energy at the end of its service life. An increase in wood demand may lead to an intensification of forest management, which may temporarily increase carbon sequestration rates and biomass yields. This would eventually reduce the payback times. However, it must be noted that it would still take a substantial amount of time for the intensification of forest management to become effective, especially when it includes drastic measures, such as converting natural forests into plantations.
  Comparison of woody pellets, straw pellets, and delayed harvest system herbaceous biomass (switchgrass and miscanthus): analysis of current combustion techniques determining the value of biomass
  Hui, Y. - \ 2011
  [S.l.] : S.n.
  bio-energie - bolletjes - energiegehalte - hout - strobrokken - stro - verbranding - miscanthus - panicum virgatum - biobased economy - bioenergy - pellets - energy content - wood - straw pellets - straw - combustion - miscanthus - panicum virgatum - biobased economy
  Since the energy consumption is growing fast, it is important to find alternative resources for the future generation energy supply. This study is going to compare the woody pellets, straw pellets and delayed harvest system biomass (switchgrass and miscanthus) from the combustion technique perspective. What problems during the thermal conversion will determine the value of herbaceous pellets lower than wood pellets? Both literature review and consulting with experts are used in the research. Although at this moment, application of herbaceous biomass will cause problems like corrosion, slagging and fouling, many solutions have already in their experimental stage. As the need of energy increase, the market for herbaceous biomass is bright.
  Kansen en barrières voor verduurzaming van houtketens
  Kamphorst, D.A. ; Oorschot, M.M.P. van - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 222)
  houtproducten - hout - certificering - duurzaamheid (sustainability) - marktanalyse - wood products - wood - certification - sustainability - market analysis
  Deze studie heeft een focus op het vergroten van het aandeel gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt. Hierbij spelen de schakels in de houtketens een belangrijke rol. In dit onderzoek wordt gekeken naar barrières en kansen om het aandeel duurzaam hout op de markt te vergoten, door te kijken naar de specifieke kenmerken van de ketens.
  Houtverbranding - Zonnepanelen - Frequentieregelaars - Hoogfrequente TL
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Kasper, G.J. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  vleeskalveren - rundvee - rundveehouderij - zonne-energie - elektriciteit - hout - branders - verbranden - kachels - verwarming - biobased economy - veal calves - cattle - cattle husbandry - solar energy - electricity - wood - burners - burning - stoves - heating - biobased economy
  Maatschap Klopman is een modern vleeskalverenbedrijf voor witvleesproductie met 1168 dierplaatsen. Bij de ontwikkeling is ingezet op groei, duurzaamheid, lage exploitatiekosten, efficiency en dierenwelzijn. Er is een landschapsplan gemaakt om het bedrijf optimaal in de omgeving in te passen. De kalveren hebben vloerverwarming en ruim 10% meer ruimte dan wettelijk noodzakelijk is. In de ‘keuken’ wordt het voer geheel automatisch samengesteld en het doseren van de melk geschiedt geheel automatisch.
  Overzicht van beschikbare informatie bij posters Ecosysteemdiensten met Hout, Gras en Riet
  Hendriks, C.M.A. ; Smit, A. ; Spijker, J. ; Melman, T.C.P. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
  biomassa - bio-energie - hout - grassen - ecosysteemdiensten - biobased economy - biomass - bioenergy - wood - grasses - ecosystem services - biobased economy
  In het kader van het programma Schoon en Zuinig was er behoefte aan een overzicht van ecosysteemdiensten die een rol kunnen spelen bij de levering van biomassa dat gebruikt kan worden voor energieopwekking. Binnen dit advies is informatie verzameld van een aantal ecosysteemdiensten dat meegekoppeld kan worden met de productie van gras, hout en riet. Een overzicht van de ecosysteemdiensten met aanbieders, vragers, belanghebbenden en ruimtelijke voorwaarden is gepresenteerd op een drietal posters (bijlagen). In dit document is een beknopt overzicht gegeven van relevante informatie van de ecosysteemdiensten.
  X-ray allows the automated detection of beetle damage in wood
  Jansen, R.M.C. ; Jatink, H. ; Kogel, W.J. de - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)3. - ISSN 0166-6495 - p. 144 - 145.
  anoplophora - insectenplagen - boomteelt - hout - detectie - radiografie - boomkwekerijen - anoplophora - insect pests - arboriculture - wood - detection - radiography - forest nurseries
  De Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) is in december 2009 in Boskoop gevonden. Waarschijnlijk is de Aziatische boktor door de import van hout in Nederland terechtgekomen. Daarom is het belangrijk om een manier te vinden om schade door kevers in hout vast te kunnen stellen. PPO en PRI onderzoeken of dit mogelijk is door een geautomatiseerd systeem dat gebruikt maakt van röntgen.
  Inheemse insecten in geïmporteerd Aziatisch verpakkingshout : een literatuurstudie
  Moraal, L.G. ; Lammertsma, D.R. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2004) - 46
  insecten - insectenplagen - geïntroduceerde soorten - verpakkingsmaterialen - hout - import - azië - nederland - houtaantasting - insects - insect pests - introduced species - packaging materials - wood - imports - asia - netherlands - wood attack
  Tijdens fytosanitaire inspecties van verpakkingshout afkomstig uit landen buiten de EU en met name uit Zuidoost Azië, worden soms schadelijke organismen aangetroffen, die zich in het hout hebben ontwikkeld. Omdat er duidelijke internationale richtlijnen bestaan over gebruik en ontsmetting van verpakkingshout, heeft de Plantenziektenkundige Dienst de mogelijkheid intercepties van besmettingen te notificeren aan het land van herkomst. Hiervoor dient aantoonbaar gemaakt te worden dat de aangetroffen besmetting in het land van herkomst is begonnen en niet in Nederland kan zijn ontstaan. In opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst is door Alterra een literatuuronderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke (stadia van) inheemse insectensoorten het verpakkingshout tijdens de opslag potentieel zouden kunnen aantasten.
  Landschapsbeheer en biomassa : een gelukkig huwelijk
  Stobbelaar, D.J. ; Groningen, E. van - \ 2009
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 65 (2009)12. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 9.
  biomassa - hout - verbranding - energiebronnen - landschapsbeheer - houtwallen - friese wouden - biomass - wood - combustion - energy sources - landscape management - hedgerows - friese wouden
  Beetsterzwaag ligt in het coulissenlandschap van het Westerkwartier in Friesland, een landschap van weiden die worden omzoomd door houtwallen en elzensingels. Niet vreemd dus dat hier één van de eerste grotere houtgestookte energiecentrales van Nederland staat. Deze biomassa-installatie verwarmt water door houtsnippers te verbranden. Om het gehele jaar rond warmte te kunnen leven, heeft de energie-installatie vierhonderd kilometer houtwal en elzensingels nodig, die in een vijftienjarige rotatie afgezet worden.
  Sustainability of the wood chains between the Russian Federation and the Netherlands
  Arets, E.J.M.M. ; Schütz, P. ; Pedroli, G.B.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1809) - 39
  hout - houthandel - bosbouw - duurzaamheid (sustainability) - certificering - rusland - nederland - bosbeleid - houtproducten - wood - timber trade - forestry - sustainability - certification - russia - netherlands - forest policy - wood products
  In this report an overview of sustainability issues in Russian forestry is given, focusing on the European part of Russia and trade with the Netherlands. The present situation and developments in Russian forestry are described, taking into account the new Forest Code and increasing export tax on round wood. Trade of wood products between the Russian Federation and the Netherlands is quantified and put into an international perspective. Further sustainability issues, both from a Russian and Dutch perspective of the wood chain are assessed, including forest certification, illegal logging and stricter Dutch procurement regulations. It contains both policy recommendations and suggestions for further research.
  Reference futures and scenarios for the European forestry wood chain
  Arets, E.J.M.M. ; Palosuo, T. ; Moiseyev, A. ; Nabuurs, G.J. ; Slimani, D. ; Olsmat, C. ; Laurijssen, J. ; Mason, B. ; McGowan, D. ; Vötter, D. - \ 2008
  Wageningen : EFORWOOD (Deliverable 1.4.7 of EC FP6 project EFORWOOD. ) - 32
  bos- en houtproductenindustrieën - hout - houtproducten - referentienormen - economische ontwikkeling - europa - ketenmanagement - toekomst - scenario planning - forest products industries - wood - wood products - reference standards - economic development - europe - supply chain management - future - scenario planning
  The aim of this document is to define, quantify and downscale the reference futures A1 and B2 to European forest wood chain specific input material. The quantified material serves as consistent input to the model runs in the Modules. The full input material is available on the Eforwood portal. Furthermore this document describes the actual scenarios to be used in Eforwood. Scenarios are neither predictions nor forecasts, but are used to create a consistent image of a future. Each storyline assumes a distinctly different direction for future developments, and does not necessarily aim to be realistic. Conclusions should not be drawn from these storylines; nor do they represent an expressed view of the Eforwood consortium on the future of European forests and the European forest industry.
  Vraag en aanbod van rondhout 2005-2025. Kansen en knelpunten voor de bos-en houtsector
  Oosterbaan, A. ; Schelhaas, M.J. - \ 2008
  Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)2. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  hout - houtproducten - houtvoorziening - wood - wood products - timber supply
  Alterra voerde in opdracht van het Ministerie van LNV een verkennende studie uit naar mogelijke knelpunten en kansen bij vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aanliggend grensgebied in de komende twintig jaar. Hieruit is gebleken dat de vraag naar rondhout veel groter is dan het aanbod. De grootste tekorten worden voorzien in het aanbod van sparren- en populierenhout. Moeilijk in te schatten is hoe het toenemende gebruik van hout voor het opwekken van energie door zal werken in de rondhoutmarkt
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.