Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 557

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==houtachtige planten als sierplanten
Check title to add to marked list
Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - containers - outdoor cropping - growth analysis
Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-21) - 15
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - straatbomen - bodemschimmels - verticillium dahliae - veldproeven - groenbemesters - folie - verwelkingsziekten - forest nurseries - ornamental woody plants - biological soil sterilization - street trees - soil fungi - verticillium dahliae - field tests - green manures - foil - wilts
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.
Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-20) - 15
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - biologische grondontsmetting - groenbemesters - folie - veldproeven - pratylenchus penetrans - gewasbescherming - ornamental woody plants - street trees - rosaceae - biological soil sterilization - green manures - foil - field tests - pratylenchus penetrans - plant protection
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.
Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de Boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - bodemschimmels - verticillium dahliae - biologische grondontsmetting - detectie - veldproeven - verwelkingsziekten - groenbemesters - folie - forest nurseries - ornamental woody plants - street trees - rosaceae - soil fungi - verticillium dahliae - biological soil sterilization - detection - field tests - wilts - green manures - foil
Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.
Extensive literature search for preparatory work to support pan European pest risk assessment: Trichilogaster acaciaelongifoliae RC/EFS/ALPHA/2014/07
Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Helsen, H.H.M. ; Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2014
Parma, It. : EFSA (EFSA supporting publication 2015- EN-764) - 71
acacia - acacia longifolia - houtachtige planten als sierplanten - distributie - onkruiden - invasieve exoten - geïntroduceerde soorten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - hymenoptera - risicoschatting - europa - ornamental woody plants - distribution - weeds - invasive alien species - introduced species - biological control - biological control agents - risk assessment - europe
The European Commission is currently seeking advice from EFSA (Mandate M-2012-0272) to assess for Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry crinkle virus, Daktulosphaira vitifoliae, Eutetranychus orientalis, Parasaissetia nigra, Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Didymella ligulicola and Phytophthora fragariae the risk to plant health for the EU territory and to evaluate the effectiveness of risk reduction options in reducing the level of risk. In addition, the Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against these organisms laid down in Council Directive 2000/29/EC. As a consequence EFSA needs insight in the cropping practices of Citrus spp., Fragaria x ananassa, Ribes spp., Rubus spp., Vaccinium spp., Humulus lupulus, Vitis vinifera, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica and P. persica, which are host plants for these pests. An extensive and systematic literature search was done in which scientific and grey/technical literature was retrieved from the 28 EU Member States, Iceland and Norway. All references were stored in EndNote libraries, separately for scientific literature and grey/technical literature. For each reference information is provided on the source/search strategy, the crop, the country, the topic (cropping practice, propagation, protection or irrigation (only for Citrus)) and protected cultivation vs. field production. Yields of references depended on the crop and on the country. Over 27,000 references were provided to EFSA. This allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of all crops that were studied in this extensive literature search. The data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
Selectiviteitsproeven Spotlight Plus : toelatingsonderzoek
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
carfentrazon - niet-geclassificeerde herbiciden - toelating van bestrijdingsmiddelen - overblijvende planten - boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - landbouwkundig onderzoek - carfentrazone - unclassified herbicides - authorisation of pesticides - perennials - arboriculture - ornamental woody plants - agricultural research
Toelatingsonderzoek van contactherbicide Spotlight Plus (carfentrazone-ethyl) voor de boom- en vaste plantenteelt.
Onderzoek en keur van de Symphoricarpos : flinke vernieuwing in sortiment sneeuwbessen
Hoffman, M.H.A. - \ 2014
Boom in business 5 (2014)2. - ISSN 2211-9884 - p. 38 - 41.
symphoricarpos - struiken - rassen (planten) - nieuwe cultivars - soortendiversiteit - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - openbaar groen - shrubs - varieties - new cultivars - species diversity - use value - ornamental woody plants - public green areas
Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.
Mogelijke doorbraak in genezing kastanjebloedingsziekte
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2014
De Boomkwekerij 2014 (2014)7. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 23.
aesculus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - warmtebehandeling - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - ornamental woody plants - plant pathogenic bacteria - heat treatment - control methods - agricultural research - trials
Hoewel er al een flink aantal preparaten en middelen is geprobeerd, moeten beheerders meestal lijdzaam toezien hoe hun paardenkastanjes door de kastanjebloedingsziekte wegkwijnen. Wellicht dat een nieuwe doorbraak in onderzoek door Wageningen UR daarin verandering brengt. De bacterie blijkt met een warmtebehandeling goed te doden.
Is kastanjebloedingsziekte te genezen?
Lammeren, A.A.M. van; Kuik, A.J. van - \ 2014
Tuin en Landschap 36 (2014)6. - ISSN 0165-3350 - p. 32 - 33.
aesculus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - warmtebehandeling - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - ornamental woody plants - plant pathogenic bacteria - heat treatment - control methods - agricultural research - trials
Hoewel er al een flink aantal preparaten en middelen is geprobeerd, moeten beheerders meestal lijdzaam toezien hoe hun paardenkastanjes door de kastanjebloedingsziekte wegkwijnen. Wellicht dat een nieuwe doorbraak in onderzoek door Wageningen UR daarin verandering brengt. De bacterie blijkt met een warmtebehandeling goed te zijn te doden.
Ontwikkelingen in naamgeving en registratie van cultuurplanten
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Dendroflora (2013)50. - ISSN 0374-7247 - p. 28 - 45.
houtachtige planten als sierplanten - boomkwekerijen - gewaskwaliteit - registratie - rassen (planten) - taxonomie - beschrijvingen - fruitgewassen - siergewassen - plantenveredeling - cultivars - handelsmerken - kwekersrecht - nomenclatuur - ornamental woody plants - forest nurseries - crop quality - registration - varieties - taxonomy - descriptions - fruit crops - ornamental crops - plant breeding - trade marks - breeders' rights - nomenclature
Een correcte en eenduidige naamgeving van onze boomkwekerijgewassen is van groot belang voor de groensector. Het is immers een belangrijk middel voor de garantie van soortechtheid en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de plantkwaliteit. In dit artikel staan nieuwe ontwikkelingen weergegeven vanuit de wetenschap, de wetgever en het bedrijfsleven. Het bouwt voort op twee eerder geschreven artikelen in Dendroflora over naamgeving van planten (1999) en classificatie van planten (2008). In het eerste deel van dit artikel wordt een aantal items en ontwikkelingen uit enkele voorgaande artikelen genoemd en in een historisch perspectief gezet. In het tweede deel wordt ingegaan op de wettelijke registratie van plantenrassen. Vooral in de registratie van fruitrassen zijn er flinke veranderingen en daarnaast dreigen op termijn soortgelijke ontwikkelingen in de registratie van siergewassen. Dergelijke wetgeving heeft grote invloed op de teelt en handel van tuinbouwgewassen. In het derde deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de naamgeving van cultuurplanten vanuit de wetenschap. Vorig jaar is een symposium geweest waarin veel zaken besproken en bediscussieerd zijn. Op basis hiervan wordt de regelgeving van de Cultuurplantencode (ICNCP) aangepast. Opgestelde regels of richtlijnen voor nieuwe categorieën zoals de grex, series en zaadmengsels en cultivartypes worden besproken. Tenslotte komen in het vierde deel enkele werkwijzen en voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Voorbeelden zijn de intensivering van veredeling, de diversiteit en wildgroei in gebruik van handelsnamen, het niet vermelden van de cultivarnaam, het merkenrechtelijk beschermen van de cultivarnaam en het gebruik van diverse symbolen om verschillende types van bescherming aan te geven
Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - verticillium - acer platanoides - gewasbescherming - rassenkeuze (gewassen) - resistentie van variëteiten - proeven op proefstations - gebruikswaarde - nieuwe onderstam - veldgewassen - arboriculture - ornamental woody plants - plant protection - choice of varieties - varietal resistance - station tests - use value - new subphylum - field crops
Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar cultuurwaarde en vermeerdering van de uit dat onderzoek afkomstige selecties. De laatste fase van het onderzoek door PPO (2004-2006) richtte zich op 3 hoofdthema’s: • Resistentie onder veldomstandigheden (praktijktoets) • Cultuurwaarde van de selecties als onderstam en als cultivar • De ontwikkeling van een methode voor vermeerdering van deze selecties
Geïntegreerde bestrijding van trips
PPO Boomteelt, - \ 2013
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - thrips - biologische bestrijding - gewasbescherming - gewasmonitoring - ornamental woody plants - plant pests - integrated control - biological control - plant protection - crop monitoring
In boomkwekerijgewassen en vaste planten komen verschillende soorten trips voor die schade veroorzaken aan de plant. Omdat de problemen de laatste jaren toenemen, heeft de sector via het Productschap Tuinbouw geïnvesteerd in onderzoek naar de geïntegreerde bestrijding van trips. Het onderzoek is uitgevoerd door DLV Plant en PPO Bomen. Alert zijn op de aanwezigheid van trips is een belangrijke stap. In deze leaflet leest u hoe u trips kunt herkennen en bestrijden.
Phytophthora-problematiek : inventarisatie van nieuwe Phytophthorasoorten in de teelt van boomkwekerijgewassen, in planten, grond en water
Kuik, A.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 37
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - verspreiding - klimaatverandering - risicofactoren - inventarisaties - monitoring - forest nurseries - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - dispersal - climatic change - risk factors - inventories
Wortelrot en stambasisrot zijn een toenemend probleem in diverse teelten. Het inzetten van (dure) gewasbeschermingsmiddelen kan wel uitbreiding van Phytophthora tegengaan, maar kan eenmaal zieke planten niet genezen. Een bijkomend probleem is dat er steeds vaker, tot nu toe, onbekende Phytophthora-soorten worden gevonden. Ook internationaal worden problemen met Phytophthora gemeld. De afgelopen jaren kenmerken de zomers zich door periodes met hevige regenval. Deze omstandigheden zijn zeer gunstig voor uitbreiding van de waterminnende pseudoschimmel Phytophthora. Voorspeld wordt dat in de komende jaren Nederland natter wordt. De voorspellingen wijzen dus uit dat we rekening moeten houden met een groter risico op verspreiding van en problemen met Phytophthora, zowel in de volle grond als in de containerteelt. Het doel van dit project is het inventariseren van welke nieuwe Phytophthora-soorten er voorkomen en een inschatting te maken van de risico’s voor de boomkwekerij.
Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen: Fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten
Kromwijk, J.A.M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1282)
houtachtige planten als sierplanten - syringa - plantenziekten - verticillium dahliae - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - enten - weefselkweek - plantenontwikkeling - methodologie - ornamental woody plants - plant diseases - rootstocks - propagation materials - scions - tissue culture - plant development - methodology
Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf bleken goed te vermeerderen in weefselkweek. Van deze drie onderstammen zijn planten opgekweekt tot entbare onderstam, geënt, opgekweekt tot trekbare struik en in bloei getrokken. Onderstam 104 gaf het beste resultaat. Bij deze onderstam waren de struiken het meest groeikrachtig en was de productie hoger dan bij struiken op traditionele zaailingonderstammen. Bovendien is er na het enten geen enkele struik uitgevallen. Tijdens de opkweek zijn geen zichtbare symptomen van Verticillium geconstateerd, terwijl die in naastgelegen struiken wel zijn geconstateerd. De struiken op de geselecteerde onderstammen bleken welliswaar minder vatbaar, maar niet resistent. In een slecht groeiende struik is wel Verticillium gevonden en bij een tweede planting van jonge onderstammen op een zwaar besmet perceel zijn wel verwelkingssymptomen als gevolg van Verticillium opgetreden.
Taksterfte Buxus II
Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Meij, J. van der; Tol, R. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 58
buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - fungiciden - detectie - bemonsteren - methodologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - prevention - fungicides - detection - sampling - methodology - plant protection - control methods - spraying - cultural control - industrial hygiene
In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve werking. Uit de praktijkervaringen werd ook duidelijk dat de ziekte zich zeer snel kan ontwikkelen. Vooral onder langdurige natte weersomstandigheden. In de praktijk wordt intensief gespoten tegen Cylindrocladium en vaak vooral met de best werkende middelen. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat de schimmel snel minder gevoelig wordt tegen die vaak ingezette middelen. Dit vervolgproject Taksterfte Buxus II heeft als doel een effectieve bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, met daarin aandacht voor hygiëne- en teeltmaatregelen, bemonstering en detectie en een effectief afwisselingschema van gewasbeschermingsmiddelen. In dit tweejarig onderzoek is onderzoek gedaan naar de primaire infectiebron van de schimmel. De in het vorige buxusproject ontwikkelde PCR detectietechniek is gebruikt in dit onderzoek. In verschillende proeven worden verschillende spuitschema’s onderzocht op hun effectiviteit.
Taxuskevers lokken en bestrijden, een nieuwe richting in het onderzoek - Onderzoekers van PRI en PPO werken samen aan een oplossing voor de langere termijn
Elberse, I.A.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2013
Boom in business 4 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 40 - 43.
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - biologische bestrijding - laboratoriumproeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - attractants - trapping - biological control - laboratory tests - agricultural research
Wegens het beperktee middelenpakket blijft de taxuskever een gevreesde plaag voor veel boomkwekers.Onderzoek naar nieuwe insecticiden heeft weinig nieuwe middelen opgeleverd. PRI en PPO gooien het nu over een andere boeg en werken aan beheersing van de plaag met een val, een lokstof, schimmels en een oud natuurlijk middel uit Amerika.
Onderzoek naar het bemestingsadvies van vruchtbomen, coniferen, rozen en buxus
Reuler, H. van; Pronk, A.A. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 73
houtachtige planten als sierplanten - kunstmeststoffen - bemesting - stikstofgehalte - normen - gebruiksefficiëntie - veldproeven - landbouwkundig onderzoek - vruchtbomen - pinopsida - rosa - buxus - ornamental woody plants - fertilizers - fertilizer application - nitrogen content - standards - use efficiency - field tests - agricultural research - fruit trees
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen ingevoerd. Deze normen zijn gebaseerd op de bestaande bemestingsadviezen. Kwekers van vruchtbomen, coniferen, rozen en Buxus hebben aangegeven dat de stikstofgebruiksnormen te laag zijn om een rendabele kwaliteitsproductie te behalen. Dit betekent dat de adviezen aangepast moeten worden. Een belangrijke reden om een aanpassing van het advies en daarmee de gebruiksnorm te vragen is dat er in de periode tussen het verschijnen van de Bemestingsadviesbasis boomkwekerijgewassen en het vaststellen van de stikstofgebruiksnormen er veel zaken in de teelt van de desbetreffende gewassen is veranderd. Daarnaast zijn de bestaande adviezen veelal gebaseerd op ‘expert knowledge’ en slechts beperkt op veldproeven. Om tot een aanpassing van het bemestingsadvies te komen moeten bemestingsproeven worden uitgevoerd volgens het ‘Protocol voor de aanpassing bemestingsadviezen voor stikstof’. In dit rapport worden de proeven beschreven die voor de vier genoemde gewasgroepen gedurende een aantal jaren zijn uitgevoerd
Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora ; Nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra's
Kuik, A.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
houtachtige planten als sierplanten - pachysandra - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - diagnostische technieken - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cultural control - plant protection - industrial hygiene - diagnostic techniques
Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt met name voor de bedekte teelten. Diverse bedrijven met problemen met Phytophthora hebben aangegeven graag handvatten te krijgen om deze ziekte te kunnen beheersen. In dit project is onderzocht welke Phytophthora-soort de veroorzaker is van de ‘nieuwe’ verwelkingsziekte in Pachysandra. Tevens is de werking van gewasbeschermingsmiddelen getoest tegen deze Phytophthora. Tenslotte is een beheersstrategie opgesteld die problemen met Phytophthora in de teelt van Pachysandra kan voorkomen.
Beheersing bacterieziekten in Prunus Schoon uitgangsmeteriaal en goede bedrijfshygiëne zijn een vereiste
Dalfsen, P. van - \ 2013
Boom in business 2013 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21.
prunus laurocerasus - houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - bacterieziekten - quarantaine organismen - xanthomonas arboricola pv. pruni - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - ornamental woody plants - plant pests - bacterial diseases - quarantine organisms - industrial hygiene - disease prevention
Bacterieziekten bedreigen sinds enkele jaren de teelt van Prunus laurocerasus: laurierkers. Dat een van de veroorzakers, Xanthomonas arboricola pv. pruni, een quarantaineorganisme is, maakt een goede beheersing nog belangrijker. PPO deed onderzoek naar de risico’s en aanwezigheid van deze bacteriën met financiering door Productschap Tuinbouw. De bacteriën blijken jaar rond en soms zonder symptomen (latent) aanwezig te zijn in de plant en onder ‘gunstige’ omstandigheden voor een uitbraak te zorgen. Er zijn nauwelijks chemische middelen om de ziekte te bestrijden. Schoon uitgangsmateriaal, preventie en een goede bedrijfshygiëne zijn daarom erg belangrijk.
Bestrijding van de volwassen taxuskever (Otiorhynchus sulcatus): Middelenonderzoek
Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 57
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - otiorhynchus sulcatus - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - insectenbestrijding - laboratoriumproeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - control methods - plant protection - insect control - laboratory tests - agricultural research
Taxuskevers vormen al jaren een belangrijke plaag in veel boomkwekerijgewassen. Met name de vraat van de larven aan de wortels zorgt voor problemen. Om de plaag goed te kunnen beheersen wordt aangeraden om zowel de kevers als de larven te bestrijden. Voor de bestrijding van de larven zijn meerdere mogelijkheden (aaltjes, BIO1020, Exemptor), maar voor de bestrijding van de volwassen kevers is alleen Steward beschikbaar (in vaste planten alleen in bedekte teelt, in boomkwekerij zowel in bedekte als onbedekte teelt). Om de kans op resistentieontwikkeling te beperken is het van belang om meerdere middelen beschikbaar te hebben. Het doel van de bestrijding van volwassen taxuskevers is om zo min mogelijk larven te krijgen in de herfst. In dit onderzoek werden hiervoor de volgende subdoelen geformuleerd: 1. Het vinden van een nieuw gewasbeschermingsmiddel tegen de volwassen taxuskever . 2. Het ontwikkelen van een snellere bestrijding (voor dat eileg begint) van de volwassen taxuskever.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.