Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 109

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

  Alternatieve vloeren voor vleeskalveren
  Heeres-van der Tol, Jetta ; Wolthuis, Maaike ; Bokma, Sjoerd ; Smits, Dolf ; Stockhofe, Norbert ; Vermeij, Izak ; Reenen, Kees van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1056) - 103
  dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - huisvesting - diergedrag - diergezondheid - animal welfare - animal production - veal calves - housing - animal behaviour - animal health
  Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse
  Blokland, P.W. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Rougoor, C. ; Schans, F. van der; Sebek, L. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-071) - ISBN 9789463436533 - 59
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting - weiden - animal welfare - animal production - dairy cattle - housing - pastures
  Greenery and residential : a summary of the positive effects of greenery on well-being in residential
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Groen en wonen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de woonomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  - 7
  woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - culturele waarden - hoveniers - groene daken - groene gevels - temperatuur - plaatsbepaling van bomen - klimaat - warmtestress - welzijn - residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
  Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen
  Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
  De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  Meningen over huisvesting
  Asselt, Mariska van - \ 2015
  De Pluimveehouderij (2015)november. - ISSN 0166-8250 - p. 9 - 9.
  huisvesting
  De idylle van een SLOAP : Space Left Over After Planning
  Dam, R.I. van - \ 2009
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 19 (2009)3. - ISSN 1572-302X - p. 32 - 35.
  woningen - huisvesting - eigendom - dwellings - housing - ownership
  Krakers wonen vaak op de meest fantastische plekken, zoals oude forten, monumentale panden, oude boerderijtjes, kloosters of treinloodsen. Het komt voor dat krakers zich vestigen in minder fantasievolle plekken als een "jaren '80 flat", maar er lijkt wel een voorkeur uit te gaan naar plekken met karakter. Hoe zit dat nou? Een visie op de kraker anno 2010, vlak voor een nieuw overheidsbeleid t.a.v. leegstand, waar een kraker geen woonrecht meer heeft.
  Governance vanuit gemeenschappen
  Eshuis, J. ; Dam, R.I. van; Aarts, M.N.C. - \ 2009
  In: Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water / Breeman, G., Goverde, H.J.M., Termeer, K., Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - p. 190 - 203.
  gemeenschapsontwikkeling - huisvesting - zelfhulp - steden - golfbanen - stedelijke planning - oostelijk flevoland - amsterdam - community development - housing - self help - towns - golf courses - urban planning
  Op het ADM-terrein (Amsterdam) wonen ongeveer honderd mensen, al fluctureert dat aantal door de seizoenen heen van ongeveer tachtig tot circa hondervijftig. De mensen in de ADM zijn creatieve mensen, naar eigen zeggen 'mensen die iets willen en iets kunnen'. Zo hebben bewoners zelf gezorgd dat ze zijn aangesloten op riolering, water en elektriciteit. De golfresidentie (Dronten) bestaat uit vierhonderdvijftig woningen, onderverdeeld in driehonderdzestig vrijstaande villa's en vijf woontorens met negentig appartementen. Om de huizen op de residentie ligt een achttien holes golfbaan. Het totale terrein is 86 hectares groot waarvan zo'n 56 hectares als golfterrein is ingericht
  Vitaliteitmonitor gezond ouder worden 65+ : Op weg naar bevordering van welzijnsbeleving en gezonder ouder worden in het kader van het levensloopbestendig wonen
  Bakker, I.M. ; Elings, M. - \ 2009
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 246) - 20
  ouderen - gezondheid - sociaal welzijn - huisvesting - gezondheidsvoorzieningen - welzijnsvoorzieningen - levensloop - zorg - elderly - health - social welfare - housing - health services - welfare services - life course - care
  De Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft voor Stichting CON (Stichting Coördinatie Wonen, Welzijn en Zorg Ouderen Noordwijk) uitgezocht op welke wijze zij welzijnsdiensten en producten kan inzetten, om de kans op ziekte en de behoefte aan zorg en ondersteuning bij ouderen te reduceren. Bovendien is onderzocht welke interventies mogelijk geschikt zijn voor de doelgroep. De hoofddoelstelling was het identificeren van specifieke speerpunten op het gebied van wonen, welzijn en zorg die nog beter aansluiten bij de behoeftes van ouderen in het algemeen, en bovendien mogelijk kostenbesparend zijn
  Hotspot Zuidplaspolder: Climate adaptation in the Zuidplaspolder
  Steekelenburg, M.G.N. van; Goosen, H. ; Mes, R. ; Peen, M. ; Pelt, F. van; Smeets, L. - \ 2008
  Den Haag : Provincie Zuid-Holland - 66
  landgebruiksplanning - huisvesting - polders - risicoschatting - overstromingen - zuid-holland - land use planning - housing - polders - risk assessment - floods - zuid-holland
  Building at the lowest point in the Netherlands, in the Zuidplaspolder, is viewed as a challenge and not something that is impossible. The Xplorelab approach in the Hotspot Zuidplaspolder project is a combination of research, implementation of ideas into inspiring examples and evaluation.
  Hotspot Zuidplaspolder: Klimaat in de zuidplaspolder
  Steekelenburg, M.G.N. van; Goosen, H. ; Mes, R. ; Peen, M. ; Pelt, F. van; Smeets, L. - \ 2008
  Den Haag : Provincie Zuid-Holland - ISBN 9789088150067 - 66
  landgebruiksplanning - huisvesting - polders - risicoschatting - overstromingen - zuid-holland - land use planning - housing - polders - risk assessment - floods - zuid-holland
  De plannen voor de Zuidplaspolder zijn klimaatbestendig. De kans op overstromingen neemt door de klimaatveranderingen niet toe. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bieden voldoende veiligheid. In de planontwikkeling is bovendien rekening gehouden met overstromingsrisico’s. Op de meest kwetsbare gebieden, in het veenachtige en lager gelegen zuiden, is geen woningbouw gepland. Mocht de Hollandse IJsseldijk onverhoopt doorbreken zal een deel van het veenweidegebied in het midden van de polder maximaal 1,5 meter stijgen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Hotspot Zuidplaspolder' van het Nationaal onderzoeksprogramma Klimaat en Ruimte.
  Bouwen in het groen: is het te doen? Het is makkelijker om landschapskwaliteit te behouden dan ecologische kwaliteit
  Westerink - Petersen, J. ; Blitterswijk, H. van - \ 2008
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 64 (2008)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 31 - 35.
  huisvesting - landgebruiksplanning - natuurbescherming - natuur - housing - land use planning - nature conservation - nature
  Bouwen in het groen, is het te doen? Groen geeft status en allure, villawijken uit de eerste helft vorige eeuw getuigen daarvan. In de tegenwoordige tijd wordt het bijbehorende bos speciaal aangelegd (De Blauwe Stad), soms wordt er in het bos gebouwd. In dit artikel aandacht voor twee Wetenschapswinkel rapporten, die in dit kader verschenen. Over samen wonen in het bos en Bouwen in het groen
  Migranten bij de Demka-staalfabrieken in Utrecht (1915-1983)
  Rommes, R.N.J. ; Schrover, M. - \ 2008
  Utrecht : Matrijs - ISBN 9789053453537 - 184
  migranten - migrantenarbeid - fabrieksarbeiders - staal - werknemers in de industrie - arbeidsverhoudingen - huisvesting - vrije tijd - sociale economie - duitsland - belgië - hongarije - italië - spanje - griekenland - turkije - nederland - geschiedenis - utrecht - groningen - friesland - migrants - migrant labour - factory workers - steel - industrial workers - labour relations - housing - leisure - socioeconomics - germany - belgium - hungary - italy - spain - greece - turkey - netherlands - history - utrecht - groningen - friesland
  Warme lucht beter benutten
  Snoek, E. - \ 2007
  Boerderij 92 (2007)44. - ISSN 0006-5617 - p. 2 - 2.
  varkens - varkenshouderij - huisvesting - energie - pigs - pig farming - housing - energy
  Energieprijzen lopen op en daarmee de kostprijs. Een netwerkgroep wil het energieverbruik beperken
  Samen wonen met het bos: beheerplan voor het bos van de vereniging Zonnespreng te Driebergen
  Blitterswijk, H. van; Westerink - Petersen, J. ; Windt, N.P. van der - \ 2007
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 239) - ISBN 9789085850823 - 22
  huisvesting - coöperatieve woningbouw - bossen - landschapsarchitectuur - ontwerp - meervoudig landgebruik - stedelijke gebieden - utrechtse heuvelrug - housing - cooperative housing - forests - landscape architecture - design - multiple land use - urban areas - utrechtse heuvelrug
  Ontwerp van een beheerplan dat een leidraad vormt voor inrichting en beheer van een terrein in Driebergen. Op verzoek van de Vereniging Zonnespreng, voorheen Ecologisch Centraal Wonen, die in 2000 het initiatief hebben genomen om samen een woonproject te realiseren op basis van duurzaam bouwen, centraal wonen en particulier opdrachtgeverschap. Het gebied valt in drie stukken te verdelen: het bosgebied aan de noordoostzijde, het erfgedeelte met het te bouwen wooncomplex in het midden en de slingervijver met park aan de zuidwestzijde. De voorgestelde beheermaatregelen hebben tot doel om het gebied voor planten en dieren aantrekkelijk te houden of te maken, in combinatie met de woonfunctie.
  Bouwen in het groen: is het te doen? : onderzoek naar bouwprojecten in het bos met bosbehoud als nevendoelstelling
  Westerink - Petersen, J. ; Blitterswijk, H. van; Windt, N.P. van der - \ 2007
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 240) - ISBN 9789085850823 - 44
  huisvesting - landgebruiksplanning - natuurbescherming - natuur - housing - land use planning - nature conservation - nature
  “Bouwen in het groen: is het te doen?”, dat is de vraag die hier centraal staat. Alleen de vraagstelling al stemt tot nadenken. Al vele eeuwen wordt er immers overal ter wereld gebouwd op plekken waar natuur is. De wereld is nimmer verdeeld geweest in bouwplekken en groenplaatsen. De natuur was overal en dus is bouwen in het groen zo oud als de mensheid. Dat het te doen is, staat daarmee vast. Echter, in onze moderne tijd waarin het groen steeds schaarser en kwetsbaarder wordt, wordt de vraag “is het te doen zonder nog meer natuur te verliezen” actueel en belangwekkend. Aan gemeenten en projectontwikkelaars worden aanbevelingen gedaan, die ertoe kunnen bijdragen dat de natuur de aandacht en bescherming krijgt die zij verdient. De conclusie van het rapport is “bouwen in het groen is soms te doen”. Terughoudendheid en voorzichtigheid zijn geboden, aldus Alterra.
  Vrije tijd en sociale controle in de woonomgeving: Privacy regulering, domeinvorming en de beleving van het wonen
  Haan, H.J. de - \ 2007
  Vrijetijdstudies 25 (2007)3. - ISSN 1384-2439 - p. 5 - 22.
  woningen - huisvesting - sociale interactie - buurtactie - maatschappelijke betrokkenheid - buurten - groepsgedrag - belevingswaarde - privacy - dwellings - housing - social interaction - community action - community involvement - neighbourhoods - group behaviour - experiential value
  In Nederland besteden mensen een groot deel van hun vrije tijd in de woning en de woonomgeving. Om van het wonen een ‘beleving’ te maken, wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van de woning en de kwaliteit van de buurt. In dit artikel staat de relatie tussen de woning (het privé domein) en de woonomgeving centraal. Aan de hand van begrippen als territorialiteit en domeinvorming wordt ingegaan op de aard en het belang van buurtinteracties. De woning is enerzijds de ultieme plek waar mensen geborgenheid en privacy zoeken. Anderzijds staat deze plek bloot aan sociaal-ruimtelijke invloeden van buitenaf. Om deze invloeden te beheersen, en zodoende het privé domein te beschermen, moeten buurtbewoners elkaar en de omgeving leren kennen. De belevingswaarde van de eigen woning wordt mede bepaald door de relatie met de omgeving. Buurtactiviteiten en sociale interacties hebben in die zin niet alleen een intrinsieke, maar ook een instrumentele waarde. Een eerste artikel in een themanummer over "buurt en vrije tijd"
  Investeren in landschapskwaliteit : de toekomstige vraag naar mooie landschappen om in te wonen, te werken en te ontspannen
  Luttik, J. ; Veeneklaas, F.R. ; Vreke, J. ; Boer, T.A. de; Berg, L.M. van den; Luttikhuizen, P. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 75) - 66
  landschap - landschapsarchitectuur - kwaliteit - vestigingsplaats van de productie - investering - huisvesting - openluchtrecreatie - nederland - landschapsanalyse - buitenlanders - landscape - landscape architecture - quality - location of production - investment - housing - outdoor recreation - netherlands - landscape analysis - foreigners
  De vraag is welke investeringen in landschapskwaliteit ertoe bijdragen dat Nederland in de toekomst een aantrekkelijke woon-, werk-, en daarmee ook vestigingsplaats vormt. Deze studie: • verkent de maatschappelijke vraag naar aantrekkelijke landschappen in 2040, aan de hand van de verwachte vraag naar vormen van wonen, recreatie, wellness en internationale werkgelegenheid die gebaat zijn bij een aantrekkelijk landschap; • ontwerpt in aansluiting daarop, bij wijze van voorbeeld, het profiel ‘Wellness’; onder een profiel verstaan we een combinatie van een ruimtegebruiksvorm en de bijbehorende wensen/eisen voor het omringende landschap); • werkt voor het profiel ‘Wellness’ - voor een bepaalde plek in Nederland (Montferland) - uit welke investeringen in landschapskwaliteit er nodig zijn om vraag (profiel) en aanbod (landschap) met elkaar in overeenstemming te brengen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.