Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Influence of adjuvants on the deposition of mancozeb
  Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 5) - 14
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekten - oömycota - phytophthora infestans - fungiciden - mancozeb - hulpstoffen - depositie - indonesië - potproeven - nederland - solanum tuberosum - potatoes - plant diseases - oomycota - phytophthora infestans - fungicides - mancozeb - adjuvants - deposition - indonesia - pot experimentation - netherlands
  Recirculatie potorchidee 3. Uitvloeiers
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  potplanten - orchidaceae - groeimedia - hulpstoffen - hergebruik van water - effecten - substraten - irrigatiewater - pot plants - orchidaceae - growing media - adjuvants - water reuse - effects - substrates - irrigation water
  Bij potorchidee worden soms uitvloeiers toegevoegd aan het gietwater om het gewas na een gietbeurt sneller op te laten drogen (m.n. bij open bloemen). Het is nog niet bekend wat het effect van uitvloeiers is bij de overgang naar recirculatie. Deze flyer geeft inzicht in de werking van uitvloeiers als deze in het substraat komen.
  Gebruik van hechters en uitvloeiers tegen bladschimmels in asperges
  Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 21
  fungiciden - hulpstoffen - spuiten - asparagus - vollegrondsgroenten - veldproeven - gewasbescherming - fungicides - adjuvants - spraying - asparagus - field vegetables - field tests - plant protection
  Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de effectiviteit van de fungicidentoepassingen verbeterd kan worden door toevoeging van hechters en uitvloeiers. Vervolgens is vastgesteld of door deze toevoegingen ook het interval tussen de bespuitingen verlengd kan worden. Hierdoor zal tevens het totaal aantal bespuiting afnemen. Verder is vastgesteld of de toepassing van hechters en uitvloeiers het mogelijk maakt om met minder water per hectare de bespuiting uit te voeren.
  Innate immune receptors in carp: recognition of protozoan parasites
  Ribeiro, C.M.S. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Savelkoul, co-promotor(en): Geert Wiegertjes. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857747 - 217
  karper - immuniteitsreactie - receptoren - protozoa - parasieten - immuunsysteem - vaccins - hulpstoffen - immunologie - immuniteit - carp - immune response - receptors - protozoa - parasites - immune system - vaccines - adjuvants - immunology - immunity
  This PhD thesis reports on pattern recognition receptors involved in the immune responses of common carp (Cyprinus carpio) to two protozoan parasites Trypanoplasma borreli and Trypanosoma carassii. The immune responses of carp are fundamentally different when comparing these two extracellular blood parasites. T. borreli induces a characteristically high production of nitric oxide by macrophages, whereas T. carassii parasites seem to preferentially induce an alternative state of macrophage activation. These differences could be driven by differences in the initial engagement of pattern recognition receptors on carp macrophages with either of the two types of parasites. Based on known host-parasite interactions in mammalian vertebrates, Toll-like receptor 2 (TLR2) and TLR9 were selected as candidate receptors for parasite recognition by receptors carp macrophages. Transfection of human cell cultures with carp TLR2 and overexpression of TLR2 in carp macrophages, corroborated the ability of this receptor to bind peptidoglycan from Gram-positive bacteria and glycosylphosphatidylinositol anchors from protozoan parasites. The parasite T. carassii, in particular, induced a TLR2-mediated formation of the cytokine IL-23, leading to a Th17-like immune response in fish infected with T. carassii. Transfection of human cell cultures with carp TLR9 indicated this receptor recognizes bacterial DNA, but not protozoan DNA, and studies in carp macrophages indicated this recognition to be protease-dependent. A novel pattern recognition receptor of carp, named Soluble Immune-Type Receptor (SITR), was identified by investigating an enriched cDNA repertoire from macrophages stimulated by T. borreli. SITR is abundantly expressed in carp macrophages and seems to be secreted upon stimulation with T. borreli. Overexpression of SITR in mouse macrophages and knock-down of SITR in carp macrophages provided evidence for the involvement of this receptor in T. borreli-induced production of nitric oxide. The results presented in this PhD thesis have shed light on the evolution of innate immune receptors involved in the recognition of pathogens.
  Inventarisatie hulpstoffen : onderzoek naar het effect van toevoeging hulpstoffen bij bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekken (Botrytis squamosa) in ui
  Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business unit Akkerbouw, Groen ruimte en Vollegondsgroenten (AGV) - 15
  allium cepa - uien - peronospora destructor - plantenziektebestrijding - fungiciden - hulpstoffen - allium cepa - onions - peronospora destructor - plant disease control - fungicides - adjuvants
  Voor de bestrijding van valse meeldauw in ui is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu en de kosten zoveel mogelijk te beperken is in een veldproef in zaaiui onderzocht of door toevoeging van hulpstoffen aan fungiciden de effectiviteit tegen schimmelziektes wordt verhoogd en de dosering van de fungiciden daardoor verlaagd kan worden. Voor de toevoeging van een aantal hulpstoffen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.
  Effecten van Economic op de werking van Roundup Evolution en MCPA op onkruiden onder kasomstandigheden
  Kempenaar, C. ; Uffing, A.J.M. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 660) - 18
  hulpstoffen - doseringseffecten - milieueffect - toevoegingen - glyfosaat - mcpa - landbouw en milieu - adjuvants - dosage effects - environmental impact - additives - glyphosate - mcpa - agriculture and environment
  Milieuvriendelijke stoffen kunnen het verbruik aan herbiciden op verhardingen in Nederland en daarbuiten verminderen. In 2009 werden vjif wetenschappelijke proeven uitgevoerd waarin onderzocht werd of de hulpstof Economic de effictiviteit van de herbiciden Roundup Evolution en MCPA vergroot. Economic is een hulpstof op basis van plantaardige olie die volgens de producent de opname van herbiciden door planten vergroot.
  Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen
  Zeeland, M.G. van - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)12 dec.
  gewasbescherming - herbiciden - dosering - doseringseffecten - waterhardheid - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - akkerbouw - plant protection - herbicides - dosage - dosage effects - water hardness - application rates - adjuvants - arable farming
  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de effectiviteit van Aramo en een ander herbicide, waarvan bekend is dat het gevoelig is voor hard water, verbeterd (gekozen is voor glyfosaat)en invloed van Promotor (hulpstof) op de pH (zuurgraad) van de spuitvloeistof. In 2007 wordt nagaan of dat doseringen van fungiciden voor de bestrijding van valse meeldauw in ui met 50% kunnen worden verlaagd als de juiste hulpstof (b.v. Modify) wordt toegevoegd.
  Kwaliteit spuitwater heeft in specifieke gevallen invloed op werking middelen
  Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 95 - 97.
  gewasbescherming - herbiciden - dicamba - glyfosaat - bentazon - waterkwaliteit - spuiten - dosering - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - toevoegingen - zuurgraad - waterhardheid - hardheid - plant protection - herbicides - dicamba - glyphosate - bentazone - water quality - spraying - dosage - application rates - adjuvants - additives - acidity - water hardness - hardness
  Gewasbeschermingsmiddelen worden vaak in lagere doseringen dan de etiketdosering toegepast, om zo het milieu te ontzien en kosten te besparen. Andere factoren, zoals de waterkwaliteit, worden daardoor belangrijker voor het slagen van de bespuiting. De zuurgraad (pH) van het water en allerlei ionen of deeltjes in het water kunnen moleculen van de werkzame stof binden en zodoende de effectiviteit van de bespuiting benadelen. Om de werking van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren zijn waterconditioners en hulpstoffen ontwikkeld en op de markt gebracht. Onderzocht wordt onder welke omstandigheden en voor welke middelen deze hulpmiddelen nodig zijn
  Hulpmeststoffen in de biologische glastuinbouw : noodzaak en discussie
  Cuijpers, W.J.M. ; Koopmans, C.J. ; Voogt, W. - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)9. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  tuinbouw - intensieve teelt - plantenvoeding - organische meststoffen - hulpstoffen - samenstelling - chemische samenstelling - stikstof - voedingsstoffenbeschikbaarheid - mineralisatie - degradatie - gebruikswaarde - tests - testen - prijzen - kosten - kwaliteit - bemesting - glastuinbouw - horticulture - intensive cropping - plant nutrition - organic fertilizers - adjuvants - composition - chemical composition - nitrogen - nutrient availability - mineralization - degradation - use value - tests - testing - prices - costs - quality - fertilizer application - greenhouse horticulture
  Door de hoge gewasbehoefte bij intensieve glasteelten in combinatie met de wettelijke beperkingen aan het gebruik van stalmest, is aanvullende bemesting met snelwerkende meststoffen noodzakelijk. In het kader van het BIOKAS-project is de werkzaamheid onderzocht van een groot aantal hulpmeststoffen, zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong. De kwaliteit van de meststoffen werd beoordeeld op grond van het stikstofleverend vermogen. Verenmeel biedt het gunstigste perspectief maar staat ter discussie wegens de herkomst uit de intensieve veehouderij. Een aantal plantaardige hulpmeststoffen kunnen qua mineralisatiesnelheid en prijs concurreren met producten uit slachtafval. In een tabel de samenstelling, het stikstofleverend vermogen en de prijs van de geteste hulpmeststoffen
  Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen
  Spits, H.G. ; Bus, C.B. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 feb.
  fungiciden - samenstelling - plantenziektebestrijding - vermenging - hulpstoffen - oliën - toepassing - ziektebestrijding - pootaardappelen - akkerbouw - fungicides - composition - plant disease control - mixing - adjuvants - oils - application - disease control - seed potatoes - arable farming
  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, lijkt de regenvastheid van Aviso DF te verminderen. Bij Acrobat, Curzate M en Tattoo C (1,5 l/ha) is dit niet of nauwelijks het geval. Toevoeging van olie heeft bij Tattoo C geen duidelijk positieve of negatieve invloed op de curatieve werking en regenvastheid van Tattoo C.
  Toevoegmiddelen voegen weinig toe
  Schils, R.L.M. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  dierlijke meststoffen - drijfmest - toevoegingen - hulpstoffen - voedingsstoffenopname (planten) - stikstof - kwaliteit - kosten - kosten-batenanalyse - bodemtypen (naar textuur) - proefvelden - animal manures - slurries - additives - adjuvants - nutrient uptake - nitrogen - quality - costs - cost benefit analysis - soil types (textural) - experimental plots
  Veehouders gebruiken toevoegmiddelen vooral voor verbetering van de mest- en bodemkwaliteit. De betere kwaliteit kan zich op diverse manieren uiten, zoals minder geur, minder ontmenging, een beter bodemleven, minder ammoniakemissie of een hogere stikstofwerking. Het laatste aspect is onderzocht op proefvelden van het Praktijkonderzoek. De resultaten laten zien dat de onderzochte middelen niet direct tot een hogere stikstofwerking leiden.
  Influence of adjuvants and formulations on the emission of pesticides to the atmosphere : a literature study for the Dutch Research Programme Pesticides and the Environment (DWK) theme C-2
  Ruiter, H. de; Holterman, H.J. ; Kempenaar, C. ; Zande, J.C. van de - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 59) - 42
  pesticiden - formuleringen - hulpstoffen - emissie - pesticides - formulations - adjuvants - emission
  Hef nadelig effect hard water op glyfosaat op
  Ruiter, H. de; Lotz, L.A.P. - \ 2003
  Boerderij 88 (2003)5. - ISSN 0006-5617 - p. 9 - 9.
  herbiciden - glyfosaat - spuiten - toedieningshoeveelheden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - spuitvloeistoffen - dosering - doseringseffecten - pesticidenwerking - waterhardheid - hulpstoffen - toevoegingen - herbicides - glyphosate - spraying - application rates - weed control - plant protection - sprays - dosage - dosage effects - pesticidal action - water hardness - adjuvants - additives
  De werking van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (o.a. Roundup) wordt negatief beïnvloed door hard water, doordat calciumionen en glyfosaatmoleculen een complex vormen dat de opname door de plant hindert. Adviezen voor de toepassing van glyfosaat bij hard water: verlaging van het spuitvolume, verhoging van de dosering of toevoeging van hulpstoffen (o.a. ammoniumsulfaat)
  Invloed van doptype en hulpstof op de werking van herbiciden in suikerbieten
  Schans, D.A. van der; Zeeland, M.G. van - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (Project-rapporten 2002) - 24
  suikerbieten - beta vulgaris - gewasbescherming - onkruidbestrijding - geïntegreerde bestrijding - spuiten - herbiciden - spuitdoppen - hulpstoffen - groenteteelt - vollegrondsteelt - sugarbeet - beta vulgaris - plant protection - weed control - integrated control - spraying - herbicides - fan nozzles - adjuvants - vegetable growing - outdoor cropping
  Dit rapport behandelt de resultaten van de proef naar de invloed van het gebruik van driftarme doppen en toevoeging van plantaardige olie op de werking van herbiciden in suikerbiet in 2002. Als hulpstof werd Actirob B gekozen. De meest voorkomende onkruidsoorten waren perzikkruid en melganzevoet. Doordat deze soorten al goed werden bestreden door Betanal trio op zich, werden weinig objectverschillen gemeten. De ID-dop gaf ten opzichte van de XR-dop een slechter bestrijdingsresultaat van de aantallen perzikkruid en melganzevoet. Voor de biomassa gaf de ID-dop alleen voor de laagste dosering Betanal Trio (1/lha) gecombineerd met bij 0,5 l/ha Actirob B een significant slechter bestrijdingsresultaat te zien. Het toevoegen van de hulpstof Actirob B leidde niet tot een betere onkruidbestrijding. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, suikerbieten, onkruidbestrijding, vollegrondsgroententeelt, geintegreerde teelt, onkruidbestrijding, doptype
  Bij zodebemesting toevoegmiddelen aan mest te duur
  Holshof, G. ; Bussink, W. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 14 - 15.
  plantenvoeding - drijfmest - dierlijke meststoffen - toedieningswijzen - toevoegingen - hulpstoffen - kosten - kostenanalyse - economische evaluatie - agrarische bedrijfsvoering - bemesting - plant nutrition - slurries - animal manures - application methods - additives - adjuvants - costs - cost analysis - economic evaluation - farm management - fertilizer application
  Er bestaat veel onduidelijkheid over de werking en de economische meerwaarde van het gebruik van toevoegmiddelen aan mest.
  Hulpstoffen maken onkruidbestrijdingsmiddelen efficienter
  Schans, D.A. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 2001 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 6 - 9.
  onkruidbestrijding - onkruiden - herbiciden - herbicidenmengsels - onkruiddodende eigenschappen - hulpstoffen - toevoegingen - formuleringen - dosering - doseringseffecten - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - chemische bestrijding - bestrijdingsmethoden - weed control - weeds - herbicides - herbicide mixtures - herbicidal properties - adjuvants - additives - formulations - dosage - dosage effects - application rates - plant protection - chemical control - control methods
  In kasproeven testte PPO de werkzaamheid van contactherbiciden in verschillende doseringen, en bij toevoeging van hulpstoffen, bij de bestrijding van de onkruiden melganzevoet en hanepoot. Uit de sterk verbeterde werking blijkt dat bij een verstandig gebruik van hulpstoffen de grenzen van LageDoseringsSystemen (LDS) nog niet zijn bereikt. In veldproeven werd de werking onderzocht van hulpstoffen bij lage doseringen van verschillende tankmixen herbiciden voor de bestrijding van perzikkruid en hanepoot in suikerbieten en maïs
  Phytotoxicity of different classes of adjuvants
  Ruiter, H. de; Nijhuis, E. ; Uffing, A.J.M. ; Withagen, J.C.M. - \ 1999
  Wageningen : AB-DLO - 20
  gewasbescherming - herbiciden - hulpstoffen - pesticiden - fytotoxiciteit - toediening op blad - tomaten - tarwe - plant protection - herbicides - adjuvants - pesticides - phytotoxicity - foliar application - tomatoes - wheat
  Applicability of immobilizing agents for the remediation of heavy metal polluted soils in The Netherlands
  Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Bril, J. ; Ruiter, P.C. de; Dolfing, J. - \ 1998
  Wageningen : Programma Geintegreerd Bodemonderzoek - ISBN 9789073270343 - 58
  bodemverontreiniging - bescherming - zware metalen - immobilisatie - uitspoelen - hulpstoffen - decontaminatie - terugwinning - volksgezondheidsbevordering - nederland - soil pollution - protection - heavy metals - immobilization - leaching - adjuvants - decontamination - sanitation - netherlands - recovery
  Slazaad pilleren met insecticiden biedt perspectief bij bestrijding bladluizen
  Ester, A. - \ 1997
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)2. - ISSN 1385-5298 - p. 19 - 21.
  zaadbehandeling - zaden - desinfectie - lactuca sativa - slasoorten - insecten - plantenplagen - gewasbescherming - hulpstoffen - dragers - pesticiden - insecticiden - acariciden - mollusciciden - seed treatment - seeds - disinfection - lactuca sativa - lettuces - insects - plant pests - plant protection - adjuvants - carriers - pesticides - insecticides - acaricides - molluscicides
  Het artikel geeft een verslag van proeven naar mogelijkheden van pilleren van slazaad ter bestrijding van luis. Het blijkt dat pilleren met een niet nader genoemd middel effectief is in de bestrijding van luis. Met toepassing van het middel zijn de luizen vrijwel verdwenen en is het oogstgewicht toegenomen t.o.v. onbehandeld of standaard behandeld. De hoeveelheid gebruikte actieve stof ligt op minder dan 10% van de normale gewasbespuitingen. Wel is de kieming van het gepilleerde zaad slechter maar het totale effect is zeker positief. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, slazaad, pilleren
  Influence of surfactant and water stress on the efficacy, absorption and translocation of glyphostae
  Ruiter, H. de; Meinen, E. - \ 1995
  In: Proceedings of fourth international symposium on adjuvants for agrochemicals, 3 - 6 October 1995, Melbourne, Australia / Gaskin, R.E., - p. 211 - 216.
  gewasbescherming - hulpstoffen - dragers - pesticiden - herbiciden - onkruiden - solanum nigrum - plant protection - adjuvants - carriers - pesticides - herbicides - weeds - solanum nigrum
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.