Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Monitoring proefprojecten plaggen in naaldbos van de arme zandgronden : eindrapportage 2011
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Boxman, A.W. ; Veerkamp, M.T. - \ 2011
  Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport / DKI nr. 2011/OBN153-DZ) - 116
  plaggen steken - herstelbeheer - zandgronden - bossen - naaldbossen - bodemchemie - humusvormen - bosecologie - natura 2000 - sod cutting - restoration management - sandy soils - forests - coniferous forests - soil chemistry - humus forms - forest ecology - natura 2000
  In het kader van Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft de Unie van Bosgroepen het proefproject “Plaggen in naaldbos op arme zandgronden” in uitvoering genomen. Omdat een dergelijke proefmaatregel monitoringplichtig is, werd in 2005 opdracht gegeven in een aantal bosopstanden het effect van de maatregelen te monitoren. Doel van het plaggen is de ruwe humus- en strooisellaag (L-, F- en H-horizont), met de grote hoeveelheden stikstof die zich daarin hebben geaccumuleerd, te verwijderen, waardoor de veel nutriëntarmere, open, minerale bodem aan het oppervlak komt. De vraag is of deze veranderingen in de abiotische omstandigheden leiden tot een herstel van de bosvitaliteit en de kenmerkende vegetatie met een grote soortenrijkdom van mossen, korstmossen en mycorrhiza-paddenstoelen
  Paradoxical differences in N-dynamics between Luxembourg soils: litter quality or parent material?
  Kooijman, A.M. ; Smit, A. - \ 2009
  European Journal of Forest Research 128 (2009)6. - ISSN 1612-4669 - p. 555 - 565.
  gross nitrogen transformations - organic-matter - beech forests - terrestrial ecosystems - humus forms - mineralization - decomposition - availability - patterns - earthworms
  To explore whether litter quality could alter differences in N-dynamics between soil types, we compared spruce and beech growing on soils with parent material sandstone and limestone, and beech and hornbeam on acid marl and limestone. We measured pH, organic matter content, C:N ratio, soil respiration and net N-mineralization of the organic layer and the mineral topsoil in a laboratory incubation experiment and estimated gross N-mineralization and immobilization with a simulation model. Species effects were restricted to the organic layer, but higher mass for low-degradable species was compensated by higher process rates for high-degradable ones, so N-dynamics per square metre did not differ. Also, the mineral topsoil was not affected by litter quality, which may have been overruled by soil conditions. Forest soils formed from different parent materials, however, clearly differed in N-dynamics, although different from expectations for net N-mineralization. Sandstone showed low respiration and gross N-mineralization, but net N-mineralization was higher than expected, probably due to low microbial N-demand. In contrast, limestone, and to some extent acid marl, showed high respiration and gross N-release, but lower net N-mineralization than expected, because microbial immobilization was also high. Simulated gross N-mineralization even showed a negative instead of positive correlation with net N-mineralization, probably due to the strong increase in immobilization when gross N-mineralization is high. The shift in microbial N-demand may in turn be related to a more general shift from bacteria to fungi over pH-gradients.
  Abiotische typering van bostypen in Nederland; vochtregime, zuurgraad, voedselrijkdom en humusvormen
  Waal, R.W. de; Hommel, P.W.F.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1258) - 137
  bossen - classificatie - milieufactoren - hydrologische factoren - humusvormen - bodem ph - vegetatietypen - synecologie - plantengemeenschappen - nederland - forests - classification - environmental factors - hydrological factors - humus forms - soil ph - vegetation types - synecology - plant communities - netherlands
  Volgens de systematiek van de Staatsbosbeheer -catalogus van vegetatietypen telt Nederland exact 100 verschillende bostypen. Voor elk van deze typen werd een inschatting gemaakt van de abiotische randvoorwaarden met betrekking tot vochtregime, zuurgraad en voedselrijkdom, en van de humusvorm. Dit gebeurde aan de hand van – merendeels ongepubliceerde – representatieve, recente vegetatieopnamen in combinatie met bodembeschrijvingen afkomstig van dezelfde locaties. De resultaten worden gepresenteerd in tabelvorm. Aanbevelingen voor nader onderzoek naar de terreincondities van de bostypen zijn toegevoegd
  Strooiselafbraak onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth : micromorfologisch onderzoek van de humusprofielen
  Pulleman, M.M. ; Kooistra, M.J. ; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1052) - 82
  humusvormen - bodemfauna - bodemflora - bossen - bosstrooisel - bodemmicromorfologie - bodemverdichting - nederland - veluwe - humus forms - soil fauna - soil flora - forests - forest litter - soil micromorphology - soil compaction - netherlands - veluwe
  Dit rapport presenteert de resultaten van een micromorfologisch onderzoek van slijpplaten gemaakt in humusprofielen onder verschillende loofboomsoorten op een zwak lemige stuwwalbodem bij Doorwerth (Gelderland). Er werden opstanden vergeleken van linde, esdoorn, haagbeuk, eik en beuk. Het onderzoek was het vervolg van eerder gepubliceerd onderzoek naar de relatie tussen loofboomsoort, humus en ondergroei op dezelfde locaties (Alterra-rapport 920). Hieruit bleek dat onder invloed van het `rijke¿, goed verterende bladstrooisel van linde, esdoorn en haagbeuk een ontwikkeling in de richting van een `rijker¿ bostype op gang te zijn gekomen. Alleen onder linde was echter binnen 40 jaar een goed ontwikkelde, soortenrijke Carpinion-vegetatie met meerdere oud-bossoorten ontstaan. Het micro¬morfologisch onderzoek ondersteunt deze resultaten, geeft inzicht in de onderliggende processen en laat zien welke groepen bodemorganismen bij de vorming van de verschillende humusvormen betrokken zijn. Ook wordt duidelijk dat bodemverdichting ten gevolge van berijding de ontwikkeling naar een `rijker¿ bostype kan vertragen.
  Veldgids humusvormen; beschrijving en classificatie van humusprofielen voor ecologische toepassingen
  Delft, B. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra - 91
  humusvormen - humeuze horizonten - humus - ecologie - bodemtypen (ecologisch) - bodemclassificatie - pedologie - handleidingen - bodemprofielen - humus forms - humic horizons - humus - ecology - soil types (ecological) - soil classification - pedology - guide books - soil profiles
  Deze veldgids is bedoeld als een hulpmiddel om humusvormen in het veld te kunnen beschrijven en classificeren. Door de verschijningsvormen van het humusprofiel in een ecologische context te plaatsen, wordt duidelijk dat het humusprofiel veel informatie kan verschaffen over standplaatseigenschappen als vocht, zuurgraad en voedselrijkdom. Allereerst wordt de organische stofkringloop en de rol van verschillende bodemorganismen besproken. Vervolgens wordt beschreven hoe een profielbeschrijving gemaakt wordt en hoe relevante gegevens het beste opgenomen kunnen worden. In het laatste hoofdstuk wordt de classificatie van humusvormen behandeld. Begrippen en indelingen worden in een uitgebreide appendix behandeld.
  Ecopedological explorations of three calcareous rich fens in the Slovak Republic
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Madaras, M. ; Hoosbeek, M.R. ; Vos, J. ; Breemen, N. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 887) - 57
  laagveengebieden - bodemchemie - humusvormen - veengronden - slowakije - vegetatie - bodemprofielen - bodemkarteringen - productiviteit - fens - soil chemistry - humus forms - peat soils - slovakia - vegetation - soil profiles - soil surveys - productivity
  This report presents the findings of quick surveys in three declining calcareous rich fens in the Slovak Republic to understand their origin and present state. Hypotheses were generated for further elaborated research as a base for restoration measures. Distinct sites along cross-sections were investigated by augering, soil sampling, making vegetation relevées and measuring temperatures and electric conductivities in peat profiles. Soil samples were collected for chemical analyses. Comparable processes and patterns were observed in the fens. The distribution patterns of the plant communities were strictly related to hydrological and pedological factors. The fens developed as flow-through-systems, with alternating cold discharge and warm recharge zones. Clear layers of calcite, pyrite and iron oxides alternated with organic layers in the discharge zones. Trophic levels of plant communities increased from the discharge to the recharge zones and were distinguished by distinct humus forms. Hardly any evidence was got for Fe- or Ca-bound inorganic P to explain low productivity at calcareous discharge sites, compared to recharge sites. Extremely low C/N and C/P ratio's suggested P and N immobilization by humification in these environments.
  Handleiding Humusvormen 1; een programma ter classificatie van humusvormen vanuit de ecologische bodemtypering
  Buis, E. ; Delft, S.P.J. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 708) - 86
  humusvormen - humus - classificatie - bodemclassificatie - computer software - humus forms - humus - classification - soil classification - computer software
  In dit rapport wordt het programma Humusvormen 1 gepresenteerd. Het is een programma voor de classificatie van humusvormen op basis van de humusvormtypologie. De classificatie is sterk vereenvoudigd doordat het programma de gebruiker door de vragen heen leidt. Het eindresultaat is de humusvorm die bij de ingevoerde humusprofielbeschrijving hoort. De humusvormtypologie komt voort uit de ecologische bodemtypering. De achtergronden van deze humusvormtypologie worden uitgewerkt, alsmede de achtergronden van het programma Humusvormen 1. Tevens wordt er uitleg gegeven over het gebruik van het programma voor de gebruiker en de programmeur. Als laatste worden nieuwe ideeën en verbeteringen weergegeven.
  Boomsoort, strooiselkwaliteit en ondergroei in loofbossen op verzuringsgevoelige bodem; een verkennend literatuur- en veldonderzoek
  Hommel, P.W.F.M. ; Spek, T. ; Waal, R.W. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 509) - 112
  tilia - loofverliezende bossen - vegetatie - soortendiversiteit - plantengemeenschappen - bosecologie - humusvormen - bosstrooisel - nederland - literatuuroverzichten - bodem-plant relaties - bodemchemie - bosbeheer - historische ecologie - humus - loofbos - tilia - deciduous forests - vegetation - species diversity - plant communities - forest ecology - humus forms - forest litter - netherlands - literature reviews - soil plant relationships
  Dit rapport gaat in op de vraag in hoeverre de boomsoort in loofbossen op matig voedselrijke, verzuringsgevoelige bodem bepalend is voor de soortensamenstelling van de ondergroei. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd veld- en literatuuronderzoek verricht. Tijdens het veldonderzoek werden in zes bosgebieden de ondergroei en humusvorm onder verschillende boomsoorten maar op vergelijkbare bodem beschreven. Het literatuuronderzoek richtte zich op het Atlantisch lindewoud als historische referentie en op bestaande kennis met betrekking tot de relaties tussen boomsoort, strooiselkwaliteit en ondergroei. Geconcludeerd werd dat op bovengenoemde gronden onder bomen met rijk strooisel (o.a. linde, es en esdoorn) een gemiddeld hogere soortenrijkdom en eengroter aantal oudbossoorten voorkomt dan onder bomen met arm strooisel (o.a. eik en beuk).
  Ecologische typering van bodems : deel 3 : van typering naar kartering
  Kemmers, R.H. ; Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 352) - 55
  bodem - bodemclassificatie - bodemtypen (ecologisch) - ecologie - kaarten - bodemkarteringen - landgebruik - humusvormen - methodologie - nederland - landevaluatie - bodemkartering - bodemkunde - bodemtypologie - fysiografie - humus - soil - soil classification - soil types (ecological) - ecology - maps - soil surveys - land use - humus forms - methodology - netherlands - land evaluation
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van inventarisatiemethoden om gronden ecologisch te kunnen typeren en karteren. Aangegeven wordt welke inventarisatiemethoden moeten worden ingezet om de huidige milieuomstandigheden in natuurgebieden vast testellen of om potenties voor natuurontwikkeling in landbouwgebieden in te schatten. De methodiek is geordend binnen een raamwerk. Het raamwerk wordt ontsloten afhankelijk van toekomstige functie, huidig landgebruik en fysiografische setting van het studiegebied. Via een getrapt systeem worden op drie steeds gedetailleerder niveaus fysiografische eenheden, fysiotopen en humusvormen onderscheiden, die informatie verstrekken over abiotische randvoorwaarden. Er worden acht fysiografische eenheden onderscheiden. Fysiotopen en humusvormen zijn geordend in een typologie. Op elk van de onderscheiden niveaus zijn methoden beschikbaar of in ontwikkeling waarmee ecologische bodemtypen vlakdekkend kunnen worden geonventariseerd. De belangrijkste hiaten in onze kennis worden vermeld.
  Terug naar het lindenwoud? alternatieve boomsoortkeuze verhoogt ecologische en recreatieve waarde van bossen op verzuringsgevoelige gronden
  Hommel, P.W.F.M. ; Spek, T. ; Waal, R.W. de; Hullu, P.C. de; Ouden, J. den - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)6. - ISSN 0028-2057 - p. 12 - 23.
  bossen - bosecologie - vegetatie - tilia - plantenecologie - verbetering van bosterreinen - botanische samenstelling - humus - bosstrooisel - strooisel - humusvormen - moder - mor - mul - bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemvorming - bodemtypen (ecologisch) - bodemtypen - bosgronden - onderlaag - bodemverzuring - boomsoort - bosbeheer bosbouw - ecologie - milieu - recreatie - voedselrijkdom - forests - forest ecology - vegetation - tilia - plant ecology - amelioration of forest sites - botanical composition - humus - forest litter - litter (plant) - humus forms - moder - mor - mull - soil fertility - soil chemistry - soil formation - soil types (ecological) - soil types - forest soils - understorey
  Uitleg over de relatie tussen bostype en boomsoorten enerzijds en bodemvormende processen anderzijds, met name de humusvorming onder invloed van de kwaliteit van het strooisel. Vooral op matig voedselrijke, verzuringsgevoelige gronden kunnen processen van verarming en verzuring van de bosbodem worden tegengegaan door aanplant van boomsoorten met goed verterend strooisel; daardoor ontstaat een rijkere ondergroei en een recreatief aantrekkelijk en ecologisch rijker bos. Vooral de linde biedt in dit verband perspectief. In een apart kader de geschiedenis van de opkomst en achteruitgang van de linde in de het Noordwesteuropese bos, in relatie met bodemsoort, klimaatverandering en toenemende bosexploitatie door de mens
  Stekelvarendominantie in bossen op arme bodems
  Waal, R.W. de; Bijlsma, R.J. ; Dijkman, E.M. ; Werff, M.M. van der - \ 2001
  De Levende Natuur 102 (2001)3. - ISSN 0024-1520 - p. 118 - 122.
  dryopteris - dryopteris carthusiana - varens - indicatorplanten - bossen - bosecologie - plantenecologie - bosgronden - bodemprofielen - humusvormen - bodemchemie - standplaatsfactoren - dood hout - dode bomen - verval - bodemvruchtbaarheid - bos - vegetatie - voedselrijkdom - ferns - indicator plants - forests - forest ecology - plant ecology - forest soils - soil profiles - humus forms - soil chemistry - site factors - dead wood - dead trees - decay
  In het bosreservaat Galgenberg bij Amerongen is de relatie onderzocht tussen het aanwezige dode hout, het humusprofiel in de bodem en het voorkomen van Brede en Smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana). Stekelvaren is een waardevolle indicator voor bosontwikkeling, wijzend in de richting van meer zwaar dood hout, een koeler en luchtvochtiger bosklimaat en van meer kleine open plekken in opgaand (multifunctioneel) bos
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.