Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 5 bosreservaat De Stille Eenzaamheid
  Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.5) - 48
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemtypen - geologie - nederland - kaarten - gelderland - bodemkunde - bosreservaat - humusprofiel - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil types - geology - netherlands - gelderland
  In het Gelderse bosreservaat De Stille Eenzaamheid komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Drente en Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Kootwijk aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin duin- en vlakvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIo, VIId en VIIId. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse Waterleidingduinen; de bodemkundige uitgangstoestand
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 483) - 37
  vegetatie - naaldbossen - herstel - duinplanten - duinen - duingraslanden - rosa pimpinellifolia - bodemchemie - ligstro - bedrijfsvoering - nederland - bodemkunde - bosbeheer - humusprofiel - Noord-Holland - vegetation - coniferous forests - rehabilitation - duneland plants - dunes - dune grasslands - rosa pimpinellifolia - soil chemistry - litter - management - netherlands
  In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt een experiment uitgevoerd om te onderzoeken welke beheersvorm het meest geschikt is voor de omvorming van naaldbos naar vegetaties met duinroosjes. Inrichtingsmaatregelen betreffen kappen, kappen en strooiselverwijdering, en kappen en plaggen. Na de inrichtingsmaatregelen is de bodemkundige uitgangsituatie van de verschillende proefvlakken vastgelegd. Het humusprofiel is beschreven, waarna de horizonten bemonsterd werden. De monsters zijn chemisch geanalyseerd om de basen- en nutriëntentoestand te bepalen. Na bepaling van elementgehalten zijn elementvoorraden in het profiel berekend. De resultaten zijn met een variantieanalyse getoetst op verschillen tussen de behandelingen en binnen de replica's van de behandelingen.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 4 bosreservaat Bekendelle
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.4) - 48
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - gelderland - achterhoek - bodemkunde - bosreservaat - geologie - humusprofiel - Winterswijk - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - gelderland - achterhoek
  In bosreservaat Bekendelle komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin holtpodzolgronden, veldpodzolgronden, beekeerdgronden, vorstvaaggronden, duin- en vlakvaaggronden, en leekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap IIa, IIIa, VIo, VId en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 3 bosreservaat Grote Weiland
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.3) - 50
  bossen - bosgronden - humus - bodemwater - bodemkarteringen - natuurreservaten - beschermde bossen - kaarten - nederland - gelderland - veluwe - bodemkunde - bosreservaat - geologie - grondwater - humusprofiel - Harderwijk - forests - forest soils - humus - soil water - soil surveys - nature reserves - reserved forests - maps - netherlands - gelderland - veluwe
  In bosreservaat Grote Weiland komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en Singraven aan de oppervlakte voor. Het zijn veengronden, moerige gronden en zandgronden met daarin madeveengronden, broekeerdgronden en beekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap IIa en IIIa. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een endorganisch deel. De profielopbouw is beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 2 bosreservaat Imboschberg
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.2) - 46
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - gelderland - bodemkunde - bosreservaat - geologie - humusprofiel - Rheden - Rozendaal - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - gelderland
  In bosreservaat Imboschberg komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin enkeerdgronden, loopodzolgronden, holtpodzolgronden, haarpodzolgronden en vorstvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIIId. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.