Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 43

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==hydraulische systemen
  Check title to add to marked list
  Vijf inschuurlijnen uitgelicht : Aardappeldemodag PPO Westmaas
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)9. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 31.
  akkerbouw - aardappelen - mechanisatie - mechanisch oogsten - behandeling na de oogst - schuren - hydraulische systemen - transportbanden - sorteren - arable farming - potatoes - mechanization - mechanical harvesting - postharvest treatment - sheds - hydraulic structures - belt conveyors - sorting
  Op de Aardappeldemodag te Westmaas waren 5 toonaangevende merken inschuurlijnen te zien die live een demonstratie gaven. Een uitgelezen kans om ze allemaal eens nader te bestuderen en verschillen en overeenkomsten uit te lichten in woord en beeld.
  Datarapport 2011: Monitoring zware metalen in biota Oosterschelde- Westerschelde bekken
  Glorius, S.T. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/12) - 71
  aquatische ecologie - ecotoxicologie - zware metalen - hydraulische systemen - oeverbescherming van rivieren - nadelige gevolgen - monitoring - oosterschelde - westerschelde - aquatic ecology - ecotoxicology - heavy metals - hydraulic structures - riverbank protection - adverse effects - eastern scheldt - western scheldt
  Erosie tast de stabiliteit van de waterkeringen in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde aan. Om de stabiliteit van de waterkeringen te garanderen, worden oeverbestortingen uitgevoerd met staalslakken of breukstenen. Om eventuele negatieve effecten van de nieuwe ondergrond voor het milieu vast te kunnen stellen is een monitoringsprogramma gestart. In dit programma wordt zowel gekeken naar de ontwikkeling in soortensamenstelling als naar gehalten aan zware metalen in specifieke epifauna soorten.
  Hydraulisch functioneren vispasseerbare cascades
  Boersema, M.P. ; Vermeulen, B. ; Torfs, P.J.J.F. ; Hoitink, A.J.F. ; Roelofs, G.W.M. ; Houten, G.J. van den - \ 2011
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2011-22) - 67
  vismigratie - hydraulische systemen - stuwen - laboratoriumproeven - modellen - fish migration - hydraulic structures - weirs - laboratory tests - models
  In diverse stroomgebieden in Nederland worden in beken en kleine rivieren vispasseerbare kunstwerken aangelegd ter vervanging van stuwen. Dit om vismigratie mogelijk te maken en de ecologie van het systeem te verbeteren. Vispasseerbare kunstwerken zijn er in vele soorten en maten. Een veel voorkomende vispassage is de zogenaamde vispasseerbare stortsteenbekkenpassage. Vanwege het uiterlijk van dit type passage wordt in de praktijk ook wel gesproken over een vispasseerbare cascade, of kortweg cascade vistrap. Waterschap Rijn en IJssel heeft in samenwerking met Waterschap De Dommel het initiatief genomen om de stortsteen-bekkenpassage (cascade) in een schaalmodel nader te onderzoeken. Het schaalonderzoek is uitgevoerd in het Kraijenhoff van de Leur Laboratory
  Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2001-2009
  Tulp, I.Y.M. ; Boois, I.J. de; Willigen, J.A. van; Westerink, H.J. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C008/11) - 38
  visserij - visbestand - diadrome vissen - monitoring - inventarisaties - vismigratie - hydraulische systemen - drainagesystemen - fisheries - fishery resources - diadromous fishes - inventories - fish migration - hydraulic structures - drainage systems
  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant van de Afsluitdijk te beschrijven. Deze monitoring levert inzicht in het voorkomen van diadrome vis en kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van geplande veranderingen in het spuibeheer op de mogelijkheden voor vistrek en de effectiviteit van een vispassage in het nieuwe spuicomplex in de Afsluitdijk.
  Maeslantkering/Europortkering I: kwaliteit graszode en erosiebestendigheid : Deelonderzoek binnen de opdracht 'Toetsing verbindende waterkeringen'
  Schaffers, A.P. ; Frissel, J.Y. ; Adrichem, M.H.C. van; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1995) - 38
  dijken - graslanden - kwaliteit - veiligheid - erosiegevoeligheid - kanalen - hoogwaterbeheersing - hydraulische systemen - zuid-holland - dykes - grasslands - quality - safety - erodibility - canals - flood control - hydraulic structures - zuid-holland
  Dit rapport geeft de bevindingen weer van het onderzoek naar de kwaliteit van de graszode en de erosiebestendigheid van de klei op de Maeslantkering / Europoortkering I, vallend onder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vijfjaarlijkse toetsing volgens het ‘Voorschrift Toetsen op Veiligheid’ (VTV 2006) en maakte deel uit van een breder civieltechnisch onderzoek door Witteveen+Bos: ‘Toetsing Verbindende Waterkeringen’. Het hier beschreven onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: een algemene inspectie van de veldsituatie in maart, een bemonstering van de klei plus laboratoriumanalyse op 9 locaties, en een analyse van de vegetatiesamenstelling op 30 locaties in mei. De resultaten worden gepresenteerd vanuit het oog¬punt van de veiligheid van de waterkering en per locatie wordt een kwaliteitsoordeel volgens VTV criteria gegeven. Op grond van de conclusies worden aanbevelingen voor het beheer gedaan.
  Evaluatie van de vistrappen in de Nederrijn-Lek
  Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C064/10) - 38
  zoetwatervissen - vismigratie - hydraulische systemen - stuwen - rivieren - lek - rijn - monitoring - freshwater fishes - fish migration - hydraulic structures - weirs - rivers - river lek - river rhine
  In de periode 2001-2004 zijn er drie stuwen in de Nederrijn-Lek voorzien van een vistrap. Het toegepaste type was een bekkenvistrap met V-vormige overlaten en een 'vertical slot' sleuf in het midden tot op de bodem. Deze vistrappen zijn de eerste van dit type die gebouwd zijn. Het ontwerp is zodanig dat deze vistrappen geacht worden alle vissoorten van alle formaten te faciliteren in het passeren van de stuwen. In deze evaluatie is gekeken of de vistrappen voldoen.
  Climatology of extreme rainfall from rain gauges and weather radar
  Overeem, A. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet, co-promotor(en): I. Holleman; T.A. Buishand. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855170 - 131
  neerslag - klimatologie - klimaatfactoren - weersgegevens - meteorologische waarnemingen - regenmeters - inundatie - overstromingen - weersvoorspelling - waterbouwkunde - hydraulische systemen - nederland - precipitation - climatology - climatic factors - weather data - meteorological observations - rain gauges - flooding - floods - weather forecasting - hydraulic engineering - hydraulic structures - netherlands
  Extreme neerslaggebeurtenissen hebben een grote invloed op de maatschappij en kunnen leiden tot materi¨ele schade en slachtoffers. Daarom is een betrouwbare klimatologie van extreme neerslag belangrijk, bijvoorbeeld voor het ontwerp van afvoersystemen. Een dergelijke klimatologie kan worden verkregen door jaarmaxima te selecteren uit lange neerslagreeksen. Vervolgens wordt een kansverdeling aangepast aan de geselecteerde jaarmaxima, zodat neerslaghoeveelheden kunnen worden geschat voor een gekozen herhalingstijd, die langer kan zijn dan de neerslagreeks. In dit proefschrift worden jaarmaxima gemodelleerd met de Gegeneraliseerde ExtremeWaarden (GEV) verdeling.
  Application of (economic) water valuation for devising a multiple uses operational strategy for Hoa Binh Dam. Hoa Binh hydropower dam and command area (Hoa Binh Province).
  Wageningen International, - \ 2008
  Hanoi, Vietnam : Hanoi Water resources university (HWRU) (Main case study 3) - 129
  waterbeheer - waterverdeling - watervoorziening - waterbeschikbaarheid - dammen - hydraulische systemen - reservoirs - vietnam - integraal waterbeheer - water management - water distribution - water supply - water availability - dams - hydraulic structures - integrated water management
  Vietnam is located in typical monsoon climate region and therefore river are very abundant water. However, about 2/3 of water resources is originated from neighboring countries. Moreover, uneven spatial distribution and huge seasonal change are additional reasons that make Vietnam ranked low compared to other South East Asian countries in term of water resource availability (the index of water availability per capital in Vietnam is 4,170m3/s compared to 4,900 m3/s in South East Asian region). In Vietnam, there is dense network of river systems, out of which about 2,360 river have length of 10km or more with total volume of 835 billion m3. However, the flow during 6 or 7 months of dry season is counted for only 15-30% of total annual flow. As a result, every yeas, drought and water shortage have always occurred in many areas of different basins. To cope with this situation and also to meet increasing water demand, number of reservoirs has been built for water resource regulation. After many years of development, many large exploitation work systems have been constructed and operated in all the basins thought the country, such as dams, reservoirs, weirs, embankments and so on. Those systems are to supply water for all kinds of use, including: irrigation, drainage, and hydropower generation, households, industry and flood control. Those works have been played an important role in water supply for major social-economic development sectors of the country, such as irrigation, hydropower generation, domestic and industrial used.
  Vispasseerbaarheid sifons in Overijssel
  Didderen, K. - \ 2008
  Wageningen : Alterra - 32
  vissen - hydraulische systemen - kanalen - overijssel - vismigratie - fishes - hydraulic structures - canals - fish migration
  Maken vissen gebruik van de sifons op plaatsen waar watergangen elkaar kruisen? Dit was de vraag die LNV stelde in het kader van ontsnippering in Overijssel. Het betreft hier kruisingen van watergangen met de Twentekanalen en de Hogeveense Vaart. Als vissen bij hun stroomopwaartse migratie geen gebruik maken van deze sifons heeft het weinig zin om op andere bovenstroomse plaatsen vispassages aan te leggen. Bestaande kennis is geïnventariseerd en de kenmerken die van belang zijn voor de vispasseerbaarheid van reeds onderzochte sifons zijn bekeken. Hieruit blijkt dat sifons in principe passeerbaar zijn. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt is van een aantal factoren afhankelijk waaronder: het ontwerp van de sifon en het voorkomen van boven- of benedenstroomse barrières
  Water in beweging : Het meten van afvoeren
  Boiten, W. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Centrum voor Water en Klimaat, Leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer - 42
  hydrodynamica - afvoer - meting - monitoring - hydrologie - hydraulische systemen - hydrodynamics - discharge - measurement - hydrology - hydraulic structures
  Deze uitgave is bedoeld als afscheid van het werken in de hydrometrie. Boiten begon zijn werk bij het Waterloopkundig Laboratorium met de afvoer bij IJsselkop, als gevolg van de geplande Rijnkanalisatie. Hij beeindigt zijn werkzaamheden als gastdocent bij Wageningen Universiteit. In het jaar, waarin het hydraulica laboratorium aan het Nieuwe Kanaal definitief de deuren sluit. Kortom: een echte afronding van het werkveld binnen de hydrometrie. De publicatie bevat o.a. foto's van de Rossum overlaat, Hobrad overlaat, Parshall Flume, Khafagi venturi, Crump overlaat
  A fisheye view on fishways
  Winter, H.V. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth; Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): N. Daan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048671 - 190
  zoetwatervissen - migratie - hydraulische systemen - stroming - hydrologie - rivieren - nederland - visserijbiologie - overijssel - vismigratie - freshwater fishes - migration - hydraulic structures - flow - hydrology - rivers - netherlands - fishery biology - overijssel - fish migration
  Barriers in rivers severely obstruct fish migration. To mitigate the impact, different types of fishways have been developed to facilitate upstream movements of fish. In this PhD-thesis the effect of a series of V-stepped fishways alongside weirs in the regulated River Vecht, the Netherlands, was evaluated.
  Effecten van hydromorfologische ingrepen op nutriëntenconcentraties en overige fysisch-chemische grootheden in oppervlaktewater
  Klein, J.J.M. de; Brinkman, A.G. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1416) - 76
  waterkwaliteit - oppervlaktewater - voedingsstoffen - voedingsstoffenovermaat - hydraulische systemen - impact - water quality - surface water - nutrients - nutrient excesses - hydraulic structures
  Deze studie geeft inzicht in de effecten van hydromorfologische ingrepen op fysisch-chemische grootheden in het oppervlaktewater en kan gebruikt worden voor afleiding MEP/GEP en de onderbouwing hiervoor. Het koppelen van ecologische effecten aan hydromorfologische ingrepen die via de fysisch-chemische toestand (nutriënten en overige grootheden) lopen is van belang voor zowel het bepalen van de hoogte van de doelstellingen voor die fysisch-chemische variabelen en de ecologie, als voor het afleiden en evalueren van maatregelpakketten. Per cluster van hydromorfologische ingrepen is een factsheet opgesteld. Beoordeling van de effecten gebeurt in deze studie kwalitatief. In de synthese is aangegeven welke ingrepen naar verwachting aanzienlijke effecten hebben en dus meegenomen kunnen worden bij het afleiden van de doelstellingen.
  Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw: de V-stuw
  Hoitink, A.J.F. ; Dommerholt, A. ; Heuts, P.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2007
  Utrecht : Stowa (STOWA rapport 2007 04) - ISBN 9789057733505 - 35
  waterbeheer - stuwen - vissen - vismigratie - hydraulische systemen - ontwerp - waterstand - water management - weirs - fishes - fish migration - hydraulic structures - design - water level
  Waterschappen streven ernaar om het peilbeheer zo optimaal mogelijk te maken. In plaats van overtollig regenwater af te voeren in tijden van te veel water en water in te laten ten tijde van water tekort, streeft men naar het bergen en vasthouden van gebiedseigen en regenwater. Uit ecologisch oogpunt is het gewenst om de inlaat van ‘gebiedsvreemd water’ zo veel mogelijk te voorkomen. Veelal worden stuwen als kunstwerk geplaatst om water ‘vast te kunnen houden’ om de toevoer van water te beperken. Stuwen hebben als nadeel dat deze niet passeerbaar zijn voor vissen met als gevolg dat achterliggende gebieden niet bereikbaar zijn. Om dit te voorkomen is een nieuw soort kunstwerk ontwikkeld, de zogenaamde vispasseerbare kantelstuw, ook wel V-stuw genaamd. Deze stuw bestond alleen nog maar als concept. Het rapport legt verslag van een studie resulterend in een principe ontwerp van een vispasseerbare stuw
  Zender experiment met zalm en zeeforel in de Lek/Nederrijn bij Hagestein gedurende 2005 - 2006
  Winter, H.V. ; Leeuw, J.J. de - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) nr. C053/07) - 17
  vissen - salmonidae - vismigratie - monitoring - zoetwaterconstructies - hydraulische systemen - rijn - fishes - fish migration - freshwater structures - hydraulic structures - river rhine
  In het kader van een evaluatie van de effectiviteit van vistrappen in de Rijn (bij Hagestein, Maurik en Driel) voor de optrek van vis is dit een deelonderzoek. Namelijk die van een zender-experiment van zalm en zeeforel bij Hagestein gedurende het najaar van 2005 en 2006
  Historie hand in hand met sociale en economische winst: Belvedereproject Stolwijkersluis
  Stoep, H. van der; Brink, A. van den - \ 2006
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 62 (2006)11. - ISSN 0166-3534 - p. 20 - 25.
  regionale ontwikkeling - cultureel erfgoed - sluizen - hydraulische systemen - cultuurlandschap - krimpenerwaard - regional development - cultural heritage - sluices - hydraulic structures - cultural landscape
  Aan de zuidkant van de Hollandse IJssel, tegenover de stad Gouda ligt de Stolwijkersluis. Een buurtschap met loodsen, waterzuivering, drukke dijk en een historische sluis. Het biedt tevens uitzicht op het uitgestrekte veenweidelandschap van de Krimpenerwaard. Onderzoekers Wageningen Universiteit namen het initiatief tot een toekomstscenario voor de sluis, gekoppeld aan een gebiedsontwikkeling voor polders en buurtschap. Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur is een project opgestart waarbij cultuurhistorische waarden van het gebied richting gaven aan dit ontwerp van een uitvoeringsgerichte visie op ontwikkeling van de zuidelijke stadsrand van Gouda
  Of flumes, modules and barrels: the failure of irrigation institutions and technologies to achieve equitable water control in the Indus Basin
  Halsema, G.E. van; Vincent, L.F. - \ 2006
  In: A history of water. Volume 1. Water control and river biographies London : I.B. Tauris - ISBN 9781850434450 - p. 55 - 91.
  irrigatie - hydraulische systemen - pakistan - geschiedenis - irrigation - hydraulic structures - pakistan - history
  Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage
  Boiten, W. ; Dommerholt, A. ; Wit, W. de - \ 2005
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 38 (2005)16. - ISSN 0166-8439 - p. 49 - 51.
  vissen - vismigratie - waterwegen - hydraulische systemen - verbetering - ontwerp - fishes - fish migration - waterways - hydraulic structures - improvement - design
  De aanleg van vispassages in Nederland dateert van halverwege de vorige eeuw. Bij een gezond ecologisch watersysteem hoort ook een passende visstand én voor migrerende vis de mogelijkheid om fysieke barrières als stuwen, sluizen, watermolens en gemalen te kunnen passeren. Vooral sinds 1990 groeit de belangstelling voor vispassages. In Nederland wordt de De Wit vispassage veel toegepast door de waterschappen. Het gaat daarbij om de stroomopwaartse migratie van zoetwatervis met een maximale sprintsnelheid van één meter per seconde
  Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage : afvoerrelatie en snelheidsverdeling
  Boiten, W. ; Dommerholt, A. - \ 2004
  onbekend : Wageningen University (Rapport / Sectie Waterhuishouding 123) - 112
  vissen - waterwegen - vismigratie - hydraulische systemen - verbetering - ontwerp - fishes - migration - fish migration - hydraulic structures - improvement - design
  In Nederland zijn diverse De Wit passages aangelegd; de OVB heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de werking; een aantal waterschappen is vanaf circa 1985 actief met het aanleggen van vispassages. Dit alles was aanleiding tot een hernieuwd onderzoek: dit keer naar uniformering. Het hydraulisch onderzoek betreft: de afvoerrelatie van de vispassage; de snelheidsverdeling in de doorzwemvensters; de turbulentiedemping in de bekkens
  De Stolwijkersluis - Toekomst voor een gespaard landschap
  Dam, C.H.P.M. ; Brink, A. van den; Boer, I.C. de - \ 2004
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 27
  sluizen - hydraulische systemen - cultureel erfgoed - geografie - geschiedenis - ruimtelijke ordening - cultuurlandschap - zuid-holland - krimpenerwaard - sluices - hydraulic structures - geography - history - physical planning - cultural heritage - cultural landscape - zuid-holland - krimpenerwaard
  In dit rapport worden verschillende scenario's geschetst voor een herstel op cultuurhistorisch verantwoorde wijze van de sluis, gelegen ten zuiden van Gouda, in de dijk langs de Hollandsche IJssel. Er is aandacht besteed aan de cultuurhistorische situering en aan de bodemopbouw en aanwezige natuurwaarden in de aanliggende polder Veerstalblok
  Water vasthouden in zandgebieden; een verkennende studie naar de hydrologische effecten van stuwende duikers in het detailontwateringssy[s]teem
  Tilma, M. ; Walsum, P.E.V. van; Bakel, P.J.T. van; Hermans, A.G.M. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 923) - 35
  zandgronden - bodemwater - wateropslag - hydraulische systemen - oppervlaktedrainage - modellen - grondwaterspiegel - noord-brabant - sandy soils - soil water - water table - water storage - hydraulic structures - surface drainage - models
  In deze studie is gebruik gemaakt van een geïntegreerd hydrologisch model voor grond- bodem- en oppervlaktwater, SIMGRO. Het model is ontwikkeld om regionale grondwaterstromingen in relatie tot drainage, beregening, irrigatie en waterpeil te simuleren. In dit (stage)rapport wordt specifiek aandacht besteed aan een stuwende duikerconstructie, om water vast te houden. Als studiegebied is het stroomgebied van de Dommel gekozen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.