Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 121

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fate of nano- and microplastic in freshwater systems: A modeling study
  Besseling, Ellen ; Quik, Joris T.K. ; Sun, Muzhi ; Koelmans, Bart - \ 2017
  Environmental Pollution 220 (2017)Part A. - ISSN 0269-7491 - p. 540 - 548.
  microplastics - particles - water pollution - water quality - sedimentation - fresh water - hydrodynamics - microplastics - deeltjes - waterverontreiniging - waterkwaliteit - sedimentatie - zoet water - hydrodynamica
  Riverine transport to the marine environment is an important pathway for microplastic. However, information on fate and transport of nano- and microplastic in freshwater systems is lacking. Here we present scenario studies on the fate and transport of nano-to millimetre sized spherical particles like microbeads (100 nm–10 mm) with a state of the art spatiotemporally resolved hydrological model. The model accounts for advective transport, homo- and heteroaggregation, sedimentation-resuspension, polymer degradation, presence of biofilm and burial. Literature data were used to parameterize the model and additionally the attachment efficiency for heteroaggregation was determined experimentally. The attachment efficiency ranged from 0.004 to 0.2 for 70 nm and 1050 nm polystyrene particles aggregating with kaolin or bentonite clays in natural freshwater. Modeled effects of polymer density (1–1.5 kg/L) and biofilm formation were not large, due to the fact that variations in polymer density are largely overwhelmed by excess mass of suspended solids that form heteroaggregates with microplastic. Particle size had a dramatic effect on the modeled fate and retention of microplastic and on the positioning of the accumulation hot spots in the sediment along the river. Remarkably, retention was lowest (18–25%) for intermediate sized particles of about 5 μm, which implies that the smaller submicron particles as well as larger micro- and millimetre sized plastic are preferentially retained. Our results suggest that river hydrodynamics affect microplastic size distributions with profound implications for emissions to marine systems.
  De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde
  Ysebaert, T. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Wal, Daphne van der - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C066/16) - 84
  bodemfauna - bodembiologie - hydrodynamica - westerschelde - soil fauna - soil biology - hydrodynamics - western scheldt
  Deze studie, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft als doel de relatie tussen bodemdiergemeenschappen en abiotische omgevingsvariabelen nader te onderzoeken en daarmee een betere onderbouwing te verkrijgen van de grens tussen hoog- en laagdynamische gebieden in de sublitorale en litorale gebieden van de Westerschelde.
  Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enforcements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands
  Penning, W.E. ; Steetzel, H.J. ; Santen, R. van; Fiselier, J. ; Lange, H.J. de; Vuik, V. ; Ouwerkerk, S. ; Thiel de Vries, J.S.M. van - \ 2015
  In: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress. - 2015 : - 4
  nature development - flood control - dykes - riparian vegetation - coasts - hydrodynamics - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - dijken - oevervegetatie - kusten - hydrodynamica
  Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used
  as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely
  replace an existing dike system. In order to test the applicability of this concept a 500 m long pilot section of a sandy
  foreshore was constructed along an already existing dike in the large shallow lake Markermeer, the Netherlands. The
  pilot was equipped with permanent monitoring equipment for hydrodynamics and meteorological conditions and monthly
  surveys of the morphology of the pilot section. These measurements will be carried out for the coming four years. This
  paper presents the first results after the construction and the first winter season with the pilot in place.
  Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde
  Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C155/14) - 17
  schaal- en schelpdierenteelt - visserij - hydrodynamica - waterkwaliteit - inventarisaties - westerschelde - shellfish culture - fisheries - hydrodynamics - water quality - inventories - western scheldt
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag: Wat zijn de mogelijkheden voor de schelpdiervisserij en/of - kweek in de Westerschelde, en waar zijn deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik te ontwikkelen. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de inzichten van de kwekers. De conclusie luidt dat de Westerschelde mogelijkheden biedt voor schelpdierkweek, maar dat er wel beperkingen zijn vanuit de randvoorwaarden. Een nadere verkenning is nodig op een aantal testlocaties; door de kwekers zijn elf potentiele locaties aangegeven.
  Preparing for climate change: a research framework on the sediment - sharing systems of the Dutch, German and Danish Wadden Sea for the development of an adaptive strategy for flood safety
  Oost, A.P. ; Wang, Z.B. ; Groot, A.V. de; Duren, L.A. ; Valk, L. van der - \ 2014
  Deltares (Rapport / Deltares 1209152-000) - 47
  klimaatverandering - geologische sedimentatie - hoogwaterbeheersing - hydrodynamica - natuurwaarde - wetlands - waddenzee - climatic change - geological sedimentation - flood control - hydrodynamics - natural value - wetlands - wadden sea
  The report proposes a research framework which follows a learning-by-doing approach along the three research lines: monitoring & data analysis, system research & modelling and field experiments (pilots). All studies together will take several decades, partially due to the many questions, partially because studying changes in the system via the above-mentioned research lines takes time. Research programs developed on basis of this framework may focus on a part of the research issues
  Natuur en veiligheid, gaan ze nog samen?
  Makaske, B. ; Maas, G.J. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)2. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
  vegetatiebeheer - uiterwaarden - rivieren - natuurontwikkeling - hydrodynamica - overijssel - vegetation management - river forelands - rivers - nature development - hydrodynamics - overijssel
  "Natuur en veiligheid gaan duurzaam samen in het winterbed van de rivieren", zo stelde Han Sluiter in het Vakblad NBL van september 2011. Het was een reactie op een recent onderzoek van Alterra en Duurzame Rivierkunde, waarin wordt geconcludeerd dat de huidige rivierkundige maatregelen onvoldoende ruimte bieden voor grootschalige natuurontwikkeling langs de IJssel. De auteurs van deze publicatie geven een samenvatting van dit onderzoek en bespreken vervolgens de reactie van Han Sluiter.
  Quick Scan Monitoring Delta Programme Wadden Sea Area
  Stapel, J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2012
  IMARES : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C074/12) - 25
  hydrodynamica - geologische sedimentatie - geomorfologie - erosie - zandsuppletie - projecten - informatiediensten - monitoring - wadden - hydrodynamics - geological sedimentation - geomorphology - erosion - sand suppletion - projects - information services - monitoring - tidal flats
  Welke informatie is bekend over: veiligheid, natuur en sociaaleconomische ontwikkeling in het Delta Programma Waddengebied. Naar aanleiding van deze Quickscan worden de volgende vijf monitoringstaken voorgesteld die grotendeels parallel kunnen worden uitgevoerd. Een aantal taken kunnen gefaseerd worden uitgevoerd: • Organisatie: Overzicht en analyse van monitoringbehoefte, Opzetten klimaat monitoring netwerk en harmonisatie en Data Management (gefaseerd) • Trend Analyse van historische ecologische en sociaaleconomische datasets• Hydrodynamische en geomorfologische monitoring in kombergingsgebieden en model ontwikkeling (gefaseerd) • Quick Reaction Force (gefaseerd): Organisatie en protocolontwikkeling, apparatuuraanschaf en -kalibratie en registratie van erosie onmiddellijk na stormperiodes en hersteltijd (semi-natuurlijke flexibiliteit onder invloed van zandsuppletie) • Monitoring van sociaaleconomische en governance ontwikkelingen en projectvoortgang
  Mosselwad, onderzoeksprogramma voor herstel van mosselbanken in de Waddenzee
  Jansen, J.M. ; Dankers, N.M.J.A. ; Ens, B.J. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)3. - ISSN 0024-1520 - p. 110 - 112.
  mytilus edulis - mossels - overleving - hydrodynamica - ecologisch herstel - asteroidea - aythya - wetenschappelijk onderzoek - waddenzee - mytilus edulis - mussels - survival - hydrodynamics - ecological restoration - asteroidea - aythya - scientific research - wadden sea
  Hoe staat het met de schelpdieren in de Waddenzee? Aan de hand van langjarige tijdreeksen geven we een overzicht van de ontwikkeling van Mossel (Mytilus edulis), Kokkel (Cerastoderma edule), Nonnetje (Macoma balthica) en nieuwkomer de Japanse oester (Crassostrea gigas). Hierbij speelt de vraag welke factoren bepalend zijn voor de aantalsontwikkeling van de verschillende soorten
  Onzekere debietschattingen
  Mulder, H.M. ; Schipper, P.N.M. ; Jongman, E. ; Heijkers, J. - \ 2011
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 16 (2011)3. - ISSN 1382-6069 - p. 33 - 43.
  hydrodynamica - afvoer - waterstroming - schatting - hydrodynamics - discharge - water flow - estimation
  De meest fundamentele en daarmee belangrijkste activiteit van hydrologen is het opstellen van waterbalansen. Immers, waterbalansen vormen het hart van elke watersysteemanalyse, inclusief het ontwikkelen, kalibreren en valideren van modellen. Naast de neerslag en verdamping vormen de aan- en afvoer van oppervlaktewater de belangrijkste componenten van de Nederlandse waterbalans. Die worden indirect afgeleid uit metingen bij klepstuwen, afsluiters, pompgemalen e.d. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe accuraat met zulke meetmethodes de debieten aan- en afvoeren in de praktijk kunnen worden geschat en hoe dit verbeterd kan worden. Wij concluderen dat de onzekerheden groot zijn en dat er veel te verbeteren is over het gehele traject: het uitvoeren van de metingen, het ijken van de formules van de meetopstellingen met alternatieve meetmethodes, de opslag en verwerking van de ruwe meetdata naar debieten en het kwantificeren van onzekerheden daarin.
  Role of sediment transport in operation and maintenance of supply and demand based irrigation channels : application to Machai Maira Branch canals
  Munir, S. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): E. Schulz, co-promotor(en): C.T. Hoanh. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085858508 - 267
  geologische sedimentatie - irrigatiekanalen - hydrodynamica - modelleren - pakistan - geological sedimentation - irrigation channels - hydrodynamics - modeling - pakistan
  Like in many emerging and least developed countries, agriculture is vital for Pakistan’s
  national economy. It contributes 21% to the annual gross domestic product (GDP),
  engages 44% of total labour force and contributes 60% to the national export. Pakistan
  has a total area of 80 Mha (million hectares) with 22 Mha arable land, out of which 17
  Mha is under irrigation, mostly under canal irrigation. Due to the arid to semi-arid
  climate, the irrigation is predominantly necessary for successful crop husbandry in
  Pakistan.
  The development of modern irrigation in Indo-Pakistan started in 1859 with the
  construction of the Upper Bari Doab Canal on Ravi River and with the passage of time
  the irrigation system of Pakistan grew up to the world’s largest contiguous gravity flow
  irrigation system, known as the Indus Basin Irrigation System (IBIS). In the IBIS almost
  all irrigation canals are directly fed from rivers, while river flows carry heavy sediment
  loads. Irrigation canals receiving such flows get massive amounts of sediments, which
  are then deposited in the irrigation canals depending upon the hydrodynamic conditions
  of the canals. Sediment deposition in irrigation canals causes serious operation and
  maintenance problems. Studies reveal that silt reduces up to 40% of the available
  discharge in irrigation canals.
  Researchers have been striving since long to manage this problem in a sustainable
  way and a number of approaches have been introduced in this connection. As a first step
  sediments are controlled at river intakes by silt excluders and ejectors. Then a canal
  design approach is adopted for keeping sediments in suspension and to distribute them
  as much as possible on the irrigated fields. Even then sediments tend to deposit in
  irrigation canals and become a serious problem in canal operation and maintenance,
  which then requires frequent desilting campaigns to keep water in the canals running. It
  causes a continuous burden on the national economy. In emerging and least developed
  countries, adequate and timely availability of funds for operation and maintenance is
  generally a problem. It causes delays in canal maintenance, which affects their hydraulic
  performance. Water is then delivered inadequately and inequitably to the water users.
  The story becomes further complicated when it comes to downstream controlled
  demand based irrigation canals under flexible operation. In fixed supply based operation,
  canals always run at full supply discharge and such operation, generally, does not allow
  sediment deposition in the canal prism due to sufficient velocities. Whereas in demand
  based flexible operation the canals cannot run always at full supply discharge but instead
  the discharge is changing depending upon the crop water requirement in the canal
  command area. Such type of canal operation is not always favourable to sediment
  transport as under low discharges, flow velocities fall quite low and hence sediment
  deposition may occur in the canal prism. The questions arise here what sort of
  hydrodynamic relationships prevent sediment deposition in downstream controlled
  irrigation canals and how these relationships can be adopted, while catering crop water
  requirements of the command area? How the maintenance needs can be minimized by
  managing sediment transport through better canal operation?
  This study has been designed to investigate such type of relationships and practices
  in order to manage sediment transport in downstream controlled demand based irrigation
  canals and to attain maximum hydraulic efficiency with minimum maintenance needs.
  The hypothesis of the study states that in demand based irrigation canals the volume of
  silt deposition can be minimized and even the sediments which deposit during low crop
  water requirement periods can be re-entrained during peak water requirement periods. In
  this way a balance can be maintained in sediment deposition and re-entrainment by
  adequate canal operation.
  Two computer models have been used in this study, namely, Simulation of
  Irrigation Canals (SIC) and SEdiment TRansport in Irrigation Canals (SETRIC). Both
  models are one-dimensional and are capable of simulating steady and unsteady state
  flows (SETRIC only steady state flows) and non equilibrium sediment transport in
  irrigation canals. The SIC model has the capability to simulate sediment transport under
  unsteady flow conditions and can assess the effect of sediment deposition on hydraulic
  performance of irrigation canals. Whereas the SETRIC model has the advantage of
  taking into account the development of bed forms and their effect on resistance to flow,
  which is the critical factor in irrigation canal design and management. In the SETRIC
  model, a new module regarding sediment transport simulations in downstream
  controlled irrigation canals has been incorporated.
  The study has been conducted on the Upper Swat Canal – Pehure High Level Canal
  (USC-PHLC) Irrigation System, which consists of three canals, Machai Branch Canal,
  PHLC and Maira Branch Canal. The Machai Branch Canal has upstream controlled
  supply based operation and the two other canals have downstream controlled demand
  based operation respectively. These canals are interconnected. The PHLC and Machai
  Branch canals feed Maira Branch Canal as well having their own irrigation systems.
  PHLC receives water from Tarbela Reservoir and Machai Branch Canal from the Swat
  River through USC. Water from Tarbela Reservoir, at present, is sediment free, whereas
  the water from Swat River is sediment laden. However, various studies have indicated
  that soon Tarbela Reservoir will be filled with sediments and will behave as run of the
  river system. Then PHLC will also receive sediment laden flows. The design discharges
  of Machai, PHLC and Maira Branch canals are 65, 28 and 27 m3/s respectively. The
  command area of the USC-PHLC Irrigation System is 115,800 ha.
  The USC-PHLC Irrigation System has been remodelled recently and water
  allowance has been increased from 0.34 l/s/h to 0.67 l/s/h. The upper USC system, from
  Machai Branch head to RD 242 (a control structure from where the downstream control
  system starts), was remodelled in 1995, whereas the system downstream of RD 242 was
  remodelled in 2003. The upper part of Machai Branch Canal up to an abscissa of about
  74,000 m is under fixed supply based operation, whereas the lower part of Machai
  Branch Canal, Maira Branch Canal and the PHLC are under semi-demand based flexible
  operation. The semi-demand based system is operated according to crop water
  requirements and follows a Crop Based Irrigation Operations (CBIO) schedule. When
  the crop water demand falls below 80% of the full supply discharge, a rotation system is
  introduced among the secondary offtakes. During very low crop water requirement
  periods the supplies are not reduced beyond a minimum limit of 50% of the full supply
  discharge because of the canal operation rule.
  The study consisted of fieldwork of two years in which daily canal operation data,
  monthly sediment inflow data in low sediment periods and weekly sediment data in peak
  concentration periods were collected. Three mass balance studies were conducted in
  which all the water and sediment inflows and outflows were measured with suspended
  sediment sampling at selected locations along the canal and boil sampling at the
  offtaking canals, immediately downstream of the head regulators. Further in the four
  months during the peak sediment season June, July, August and September, mass
  balance studies were conducted by boil sediment sampling in order to estimate water and
  sediment inflow to and outflow from the system. To determine the effect of sediment
  transport on the canals’ morphology, five cross-sectional surveys were conducted and
  changes in bed levels were measured. On the basis of these field data the two computer
  models, used in this study, were calibrated and validated for flow and sediment transport
  simulations.
  The downstream control component of the system is controlled automatically and
  the PHLC has been equipped with the Supervisory Control and Data Acquisition
  (SCADA) system at the headworks. Any discharge withdrawal or refusal by Water
  Users Associations (WUA) through offtaking secondary canals, or any discharge
  variation in the inflow from Machai Branch Canal is automatically adjusted by the
  SCADA system at Gandaf Outlet, the PHLC headworks. The SCADA system has
  Proportional Integral (PI) discharge controllers. The study found that the existing PI
  coefficients led to delay in discharge releases and resulted in a long time to achieve flow
  stability. The discharge releases showed an oscillatory behaviour which affected the
  functioning of hydro-mechanically operated downstream control “Aval Orifice” (AVIO)
  and “Aval Surface” (AVIS) gates. After calibration and validation of the model the PI
  controllers were fine-tuned and proposed for improved canal operation, which would
  help in system sustainability and in improved operational efficiency of the canals.
  Field data show that during the study period sedimentation in the studied irrigation
  canals remained within control limits. The incoming sediment loads were, generally,
  lower than the sediment transport capacities of the studied irrigation canals. Hence this
  incoming sediment load was transported by the main canals and distributed to the
  offtaking canals. The sediment transport capacities of the studied irrigation canals were
  computed at steady and unsteady state conditions. The canal operation data showed that
  the system was operated on Supply Based Operation (SBO) approach rather than CBIO.
  The morphological data revealed that there was no significant deposition in the studied
  canals. Therefore there was no particular effect on the canal operation and the hydraulic
  efficiencies, attributed to sediment transport.
  As mentioned earlier, the Tarbela Reservoir will soon be filled with sediments and
  consequently PHLC will get sediment laden flows from the reservoir. Various studies
  have been taken into account to project the time when sediment laden flows will flow
  into the PHLC and what will be the characteristics and concentrations of the incoming
  sediments to the PHLC from the reservoir. The studies project that the sediment inflow
  from the Tarbela Reservoir will be much higher than the sediment transport capacities of
  the PHLC and Maira Branch Canal under full supply discharge conditions. This scenario
  will create sediment transport problems in downstream controlled canals, particularly
  when they will be operated under CBIO.
  Various management options have been simulated and are presented in order to
  better manage sediments in the studied canals under the scenario of sediment inflow
  from Tarbela Reservoir. The hydraulic performance of downstream controlled canals
  will be affected under this scenario and frequent maintenance and repair will be required
  to maintain the canals. Various options have been analysed to deal with the problem.
  The study presents a sediment management plan for downstream controlled irrigation
  canals by improvements in canal design and operation in combination with the need of
  settling ponds at the canal headworks.
  Currently sedimentation in the irrigation canals under study is not a big issue for
  canal operation and maintenance (O&M). However, it would emerge as a major problem
  when sediment discharge from the Tarbela Reservoir starts. The canals’ maintenance
  costs will soar and the hydrodynamic performance of these canals will also be affected.
  In this study, a number of ways have been evaluated and proposed to deal with the
  approaching problem of sediment transport in these irrigation canals in order to keep
  their hydraulic performance at desired levels and to minimize the maintenance costs.
  The first and the foremost effect of sediment deposition will be reduction in canals’ flow
  conveyance capacities, which will result in raise of water levels. The raise of water
  levels will cause a reduction in water supply to the canals due to automatic flow releases.
  It can be dealt with by a temporary and limited raise in target water levels depending
  upon the maximum headloss at the downstream AVIS/AVIO cross regulator. Further, to
  minimize the effect of water level raise on discharge through the AVIS/AVIO gates, the
  decrement in such canals can be kept relatively small, in order to make the gates less
  sensitive to water level changes. Further, for efficient withdrawal of sediment to the
  secondary canals, it is needed to locate the secondary offtakes close to AVIS/AVIO
  cross regulators on the downstream side. More sediment will be discharged because the
  turbulent mixing of sediment at the downstream side of the control structures keeps
  more sediment in suspension. In addition, during the peak sediment concentration
  periods, the canals need to be operated at supply based operations, in order to minimize
  the deposition.
  Sediment transport in general and in irrigation canals in particular, is one of the
  most studied and discussed topic in the field of fluid mechanics all over the world. It
  also has been studied extensively in Indus Basin in order to design and manage irrigation
  canals receiving sediment laden flows. The outcome of Lacey’s regime theory and the
  subsequent work are the result of these studies. In addition to regime method various
  other methods like permissible velocity method, tractive force method and the rational
  methods, etc., have been developed for stable canal design. Anyhow, as a matter of fact,
  the management of sediment transport in irrigation canals is still a challenging task even
  after all these investigations and studies. Because most of the knowledge on sediment
  transport is empirical in nature, most sediment transport formulae have inbuilt
  randomness, which makes predictions difficult, when conditions are changed. It needs a
  lot of care while applying a sediment transport formula, developed under one set of
  conditions, to other situations. Therefore, it becomes extremely important to understand
  the origin of the development of the formulae and the limitations associated with them
  before applying some sediment transport formulae to different conditions and
  circumstances. The introduction of numerical modelling made it comparatively easy to
  test and shape the sediment transport relationships to some local conditions by running a
  variety of simulations and calibrating the formula in light of the field measurements. The
  sediment transport predictions can be made reliable in this way and can be used for
  further analysis.
  Onzekerheden in debietmetingen : analyse van debietgegevens voor Monitoring Stroomgebieden
  Mulder, H.M. ; Tol-Leenders, T.P. van; Siderius, C. ; Walvoort, D.J.J. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1956) - 78
  hydrodynamica - hydrologie - stroomgebieden - monitoring - wateraanvoer - gegevensanalyse - hydrologie van stroomgebieden - nederland - hydrodynamics - hydrology - watersheds - monitoring - water advance - data analysis - catchment hydrology - netherlands
  Deze rapportage “Onzekerheden in debietmetingen” vormt een onderdeel van het project ‘Monitoring Stroomgebieden’. Voor het kwantificeren van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater en de ontwikkeling van een monitoringsmethodiek is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de waterkwaliteit, maar ook van de waterkwantiteit in een stroomgebied. Over onzekerheden in waterkwantiteitsmetingen is relatief veel bekend, echter de informatie over onzekerheden in debietmetingen is gering. Omdat inzicht in deze onzekerheden van belang is voor de hierboven beschreven doelen van het project Monitoring Stroomgebieden is onderzoek verricht naar de onzekerheden van debietmetingen en de consequenties van deze bevindingen voor het project ‘Monitoring stroomgebieden.
  Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura2000 rivierengebied
  Maas, G.J. ; Makaske, B. - \ 2008
  Wageningen : Alterra - 7
  rivieren - natuurbescherming - hydrodynamica - geomorfologie - vegetatie - fysische geografie - rivierengebied - habitatrichtlijn - natura 2000 - uiterwaarden - gelderse poort - overijssel - rivers - nature conservation - hydrodynamics - geomorphology - vegetation - physical geography - rivierengebied - habitats directive - natura 2000 - river forelands - gelderse poort - overijssel
  Voor de Natura2000 gebieden Rijntakken wordt een koepelbeheerplan opgesteld. Dit koepelbeheerplan betreft de habitat- en vogelrichtlijngebieden in het rivierengebied. Specifieke kenmerken van het rivierengebied, zoals de relatie tussen rivierdynamiek, morfologie en de Natura2000 doelen worden uitgewerkt in het koepelplan. Dit document is één van de bouwstenen daarvoor. De volgende onderdelen komen in deze bouwsteen achtereenvolgens aan de orde: * Een indeling van de Rijntakken in riviertrajecten met een korte beschrijving van de belangrijkste morfologische en hydraulische kenmerken; * de kansrijke gebieden voor morfodynamische processen (sedimentatie-erosie); * betekenis van deze specifieke kenmerken (rivierdynamiek) voor de realisatie van de natura2000doelen (abiotische randvoorwaarden); * vanuit de specifieke kenmerken van de riviertakken het aangeven van de potenties voor de belangrijkste N2000-doelstellingen: hardhoutooibos, zachthoutooibos, stroomdalgraslanden, moeras en moerasruigten, pioniervegetaties op slikoevers
  Water in beweging : Het meten van afvoeren
  Boiten, W. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Centrum voor Water en Klimaat, Leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer - 42
  hydrodynamica - afvoer - meting - monitoring - hydrologie - hydraulische systemen - hydrodynamics - discharge - measurement - monitoring - hydrology - hydraulic structures
  Deze uitgave is bedoeld als afscheid van het werken in de hydrometrie. Boiten begon zijn werk bij het Waterloopkundig Laboratorium met de afvoer bij IJsselkop, als gevolg van de geplande Rijnkanalisatie. Hij beeindigt zijn werkzaamheden als gastdocent bij Wageningen Universiteit. In het jaar, waarin het hydraulica laboratorium aan het Nieuwe Kanaal definitief de deuren sluit. Kortom: een echte afronding van het werkveld binnen de hydrometrie. De publicatie bevat o.a. foto's van de Rossum overlaat, Hobrad overlaat, Parshall Flume, Khafagi venturi, Crump overlaat
  Redistribution of velocity and bed-shear stress in straight and curved open channels by means of a bubble screen: laboratory experiments
  Blanckaert, K. ; Buschman, F.A. ; Schielen, R. ; Wijbenga, J.H.A. - \ 2008
  Journal of Hydraulic Engineering 134 (2008)2. - ISSN 0733-9429 - p. 184 - 195.
  waterbouwkunde - kanalen, klein - hydrodynamica - waterstroming - buigen - herverdeling - snelheid - turbulentie - laboratoriumproeven - hydraulic engineering - channels - hydrodynamics - water flow - bending - redistribution - velocity - turbulence - laboratory tests - submerged vanes - secondary flows - alternate bars - topography - bends - rivers
  Open-channel beds show variations in the transverse direction due to the interaction between downstream flow, cross-stream flow, and bed topography, which may reduce the navigable width or endanger the foundations of structures. The reported preliminary laboratory study shows that a bubble screen can generate cross-stream circulation that redistributes velocities and hence, would modify the topography. In straight flow, the bubble-generated cross-stream circulation cell covers a spanwise extent of about four times the water depth and has maximum transverse velocities of about 0.2 ms¿1. In sharply curved flow, it is slightly weaker and narrower with a spanwise extent of about three times the flow depth. It shifts the counter-rotating curvature-induced cross-stream circulation cell in the inwards direction. Maximum bubble-generated cross-stream circulation velocities are of a similar order of magnitude to typical curvature-induced cross-stream circulation velocities in natural open-channel bends. The bubble screen technique is adjustable, reversible, and ecologically favorable. Detailed data on the 3D flow field in open-channel bends is provided, which can be useful for validation of numerical models
  A method for measuring effects of bioturbation and consolidation on erosion resistance of aquatic sediments
  Zambrano, L. ; Beijer, J.A.J. ; Roozen, F.C.J.M. ; Scheffer, M. - \ 2005
  Archiv für Hydrobiologie 162 (2005)3. - ISSN 0003-9136 - p. 327 - 337.
  sediment - hydrodynamica - geologische sedimentatie - erosie - zoet water - waterstroming - aquatische ecosystemen - waterbodems - sediment - hydrodynamics - geological sedimentation - erosion - fresh water - water flow - aquatic ecosystems - water bottoms - wind-induced resuspension - shallow lake
  Sediment erosion by water movement affects turbidity and thus benthic communities in numerous aquatic systems. This aspect has been widely studied in coastal habitats and estuaries, but less studied in freshwater systems such as shallow lakes. Here we present a simple device to study the effects of biota on the resistance of aquatic sediments to erosion by water movement. Circular 75 l tanks are used to incubate selected sediments with microbial communities. The tank size allows addition of organisms such as small fish, invertebrates and aquatic plants. Effects are studied by gradually increasing water movement by means of a rotor and continuously monitoring the increase of suspended solids. The water speed needed for resuspension is a measure of sediment erosion resistance. With this device we found a linear increment of erosion resistance over time if sediments are left undisturbed, and a significant reduction of erosion resistance with small holes punched randomly in the top layer of sediment (to mimic the effect of benthivorous fish foraging behaviour). Fish biotic perturbation was indicated by a reduction of sediment resistance associated with benthivorous fish presence. However, three spined stickleback did not create the same effect. Measurements with this simple device are reasonably precise and suggest that the set-up can be used to study effects of numerous factors that may affect sediment erosion resistance. For example, sediment consolidation associated with light, temperature, and microbial and plant colonization, along with sediment perturbation related to big invertebrates and fish behaviour.
  Uitspoelingsgevoelige gronden op de kaart; werkwijze en resultaten
  Kekem, A.J. van; Hoogland, T. ; Horst, J.B.F. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1080) - 89
  bodemwater - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - cartografie - bodemeigenschappen - hydrodynamica - bodemwaterbeweging - veengronden - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - nederland - bodemkarteringen - kaarten - geostatistiek - soil water - groundwater level - leaching - nitrates - mapping - soil properties - hydrodynamics - soil water movement - peat soils - animal manures - government policy - netherlands - soil surveys - maps - geostatistics
  Voor de uitvoering van het mestbeleid in Nederland is het van belang om de uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat van de bodems in Nederland zo goed mogelijk te kennen. Deze uitspoelingsgevoeligheid hangt o.a. af van de grondsoort en de grondwaterstand om hiervan een inschatting te maken dienen basisbestanden van de bodem en de grondwaterstanden voldoende nauwkeurig en actueel dienen te zijn. Uit een quick scan bleek dat 47% van de oppervlakte veengronden in Oost-Nederland is gedeformeerd naar een ander bodemtype, met name zandgronden. Voor de zand- en lössgronden van Nederland is met een geostatistische methode de grondwaterdynamiek geactualiseerd en er is een methodiek ontwikkeld om op basis hiervan de landbouwpercelen op zand- en lössgronden te classificeren naar uitspoelingsgevoeligheid. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende scenario's waarin is gevarieerd met de GHG grens, de areaal fractie per perceel en een kanscriterium. In het gewijzigd beleid is ervoor gekozen om niet op perceelsniveau uitspoelingsgevoelige gronden aan te wijzen. Daarom is het areaal uitspoelingsgevoelige grond ook voor pixels van 25x25 meter berekend. Voor de zandgronden bedraagt het areaal uitspoelingsgevoelige gronden met een GHG ≥ 70 cm en een GLG ≥ 120, ongeveer 335000 ha, 36% van het landbouw areaal op zandgronden
  Multistress van verontreiniging en hydrodynamiek op populaties van Oligochaeta in de uiterwaarden; een onderzoek in de Afferdensche en Deestsche Waarden
  Ma, W.C. ; Vliet, P.W. van; Bodt, J.M. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 877) - 107
  oligochaeta - annelida - verontreiniging - stress - hydrodynamica - populatie-ecologie - biodiversiteit - bodem - nederland - gelderland - land van maas en waal - uiterwaarden - oligochaeta - annelida - pollution - stress - hydrodynamics - population ecology - biodiversity - soil - netherlands - gelderland - land van maas en waal - river forelands
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de populatie-ecologie van regenwormen (Oligochaeta, Lumbricidae) in de Afferdensche en Deestsche Waarden (ADW), een uiterwaarde van de rivier de Waal. Ondanks het feit dat de bodem in dit gebied is verontreinigd en elk jaar overstromingen plaatsvinden komen regenwormen er in een grote soortsdiversiteit en in grote aantalsdichtheden voor. Afhankelijk van de bodemgesteldheid omvat de totale gemiddelde populatie een biomassa van 1500 kg per hectare. De uiterwaarden vormen hiermee een belangrijk voedselzoekgebied voor vermivore (wormenetende) faunasoorten en dragen als zodanig bij aan de totale biodiversiteit van de natuur in Nederland. Om de ecologische betekenis van multipele stress in beeld te brengen is onderzoek verricht naar de invloed van potentieel sturende omgevingsfactoren, waaronder hoogteligging, textuur en verontreiniging van de bodem, nutriëntengehalten en bodemvocht. Uit (multivariate) statistische analyse bleek dat de hydrodynamiek van het gebied en het bodemvochtgehalte belangrijke sturende variabelen vormden voor de soortsdiversiteit en populatiedichtheden, terwijl de aanwezige metaalverontreiniging in dit opzicht van mindere betekenis was. Vanuit het oogpunt van praktische toepasbaarheid leveren de resultaten belangrijke aanknopingspunten op voor het bodem- en natuurbeheer van de uiterwaarden in Nederland.
  Actualisatie grondwaterdynamiek waterschap De Dommel
  Hoogland, T. ; Hoogerwerf, M.R. ; Kekem, A.J. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1008) - 44
  bodemwater - grondwaterstand - cartografie - monitoring - hydrodynamica - bodemwaterbeweging - uitspoelen - nederland - noord-brabant - soil water - groundwater level - mapping - monitoring - hydrodynamics - soil water movement - leaching - netherlands - noord-brabant
  Omdat de provinciale kartering van de grondwaterdynamiek (Gd) volgens het waterschap de Dommel vooral in de beekdalen te droog gekarteerde waarden liet zien, zijn in opdracht van het waterschap geactualiseerde ruimtelijke bestanden gemaakt van de gemiddelde hoogste, voorjaars- en laagste grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) en van de grondwatertrap (Gt). Als basisinformatie zijn hierbij aanvullende incidentele metingen en tijdreeksen van grondwaterstanden gebruikt. Door toepassing van technieken uit de tijdreeksmodellering en regressietechnieken is een uniforme set puntschattingen van GHG, GVG en GLG verkregen. Deze gegevens zijn, gewogen naar kwaliteit, gebruikt om relaties met recent verzamelde hoogte-gegevens (het AHN) te leggen. Door gebiedsdekkende toepassing van deze relaties en een statistische foutencorrectie zijn gedetaileerde ruimtelijkebestanden verkregen met de resolutie van het AHN waarin GHG, GVG en GLG en hun voorspelfout worden weergegeven. De geactualiseerde Gd-kaart geeft vooral in de beekdalen een natter beeld dan de provinciale kartering en levert een groter nauwkeurigheid in de gekarteerde grondwaterdynamiek.
  Meetschotten Bargerveen. Ontwerp, constructie en ijking
  Boiten, W. ; Dommerholt, A. ; Romelingh, J.C.F. - \ 2004
  Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Sectie Waterhuishouding 120) - 29
  veengronden - natuurreservaten - hydrologie - meting - monitoring - hydrodynamica - afvoer - drenthe - peat soils - nature reserves - hydrology - measurement - monitoring - hydrodynamics - discharge - drenthe
  Delen van het Bargerveen zijn gespaard gebleven voor grootschalige vervening. In 1968 kocht het rijk de eerste hectares natuurreservaat in het Bargerveen. In 1995 werd de inrichting van het inmiddels 2000 ha grote natuurreservaat voltooid. Deze inrichting heeft vooral als doel, uiteindelijk weer een levend hoogveen te krijgen dat uit zichzelf aangroeit. Dat kan alleen onder natte omstandigheden. Daartoe heeft Staatsbosbeheer in de periode 1970-1998 veertig kilometer dammen van het ondoorlatend zwartveen aangelegd om zoveel mogelijk regenwater vast te houden.
  Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels
  Geurts van Kessel, A.J.M. ; Kater, B.J. ; Prins, T.C. - \ 2003
  IJmuiden [etc,] : RIVO (RIVO rapport C062/03) - 128
  schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - hydrodynamica - habitats - crassostrea gigas - visbestand - milieueffect - voedingsgedrag - concurrentie tussen dieren - biomassa productie - draagkracht - nederland - oosterschelde - aquatische ecosystemen - stormvloedkeringen - visserijbiologie - shellfish fisheries - clams - hydrodynamics - habitats - crassostrea gigas - fishery resources - environmental impact - feeding behaviour - animal competition - biomass production - carrying capacity - netherlands - eastern scheldt - aquatic ecosystems - storm surge barriers - fishery biology
  Effecten van veranderingen in hydrodynamiek en morfologie door de Deltawerken op de habitatgeschiktheid voor kokkels. Rapportage uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de tweede evaluatie Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.