Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Animal breeding: the concept of inbreeding | WURcast
  Bijma, P. - \ 2019
  Wageningen : Centre for Genetic Resources and Animal Breeding and Genomics Group, Wageningen University and Research Centre
  inbreeding - animal breeding - alleles
  Inbreeding is the result of mating two related individuals. Related individuals are more alike genetically than non-related individuals because they share alleles.
  Inteelt bedreigt Veluwezwijn
  Jong, J.F. de - \ 2019
  wild animals - animal welfare - wild pigs - animal health - inbreeding
  Deleterious alleles in the context of domestication, inbreeding, and selection
  Bosse, Mirte ; Megens, Hendrik-Jan ; Derks, Martijn F.L. ; Cara, Ángeles M.R. de; Groenen, Martien A.M. - \ 2019
  Evolutionary Applications 12 (2019)1. - ISSN 1752-4563 - p. 6 - 17.
  deleterious alleles - domestication - genetic load - inbreeding - selection

  Each individual has a certain number of harmful mutations in its genome. These mutations can lower the fitness of the individual carrying them, dependent on their dominance and selection coefficient. Effective population size, selection, and admixture are known to affect the occurrence of such mutations in a population. The relative roles of demography and selection are a key in understanding the process of adaptation. These are factors that are potentially influenced and confounded in domestic animals. Here, we hypothesize that the series of events of bottlenecks, introgression, and strong artificial selection associated with domestication increased mutational load in domestic species. Yet, mutational load is hard to quantify, so there are very few studies available revealing the relevance of evolutionary processes. The precise role of artificial selection, bottlenecks, and introgression in further increasing the load of deleterious variants in animals in breeding and conservation programmes remains unclear. In this paper, we review the effects of domestication and selection on mutational load in domestic species. Moreover, we test some hypotheses on higher mutational load due to domestication and selective sweeps using sequence data from commercial pig and chicken lines. Overall, we argue that domestication by itself is not a prerequisite for genetic erosion, indicating that fitness potential does not need to decline. Rather, mutational load in domestic species can be influenced by many factors, but consistent or strong trends are not yet clear. However, methods emerging from molecular genetics allow discrimination of hypotheses about the determinants of mutational load, such as effective population size, inbreeding, and selection, in domestic systems. These findings make us rethink the effect of our current breeding schemes on fitness of populations.

  Exploiting whole genome sequence variants in cattle breeding : Unraveling the distribution of genetic variants and role of rare variants in genomic evaluation
  Zhang, Qianqian - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): H. Bovenhuis; M.S. Lund, co-promotor(en): G. Sahana; M. Calus; B. Guldbrandtsen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9788793643147 - 249
  cattle - genomes - genetic variation - inbreeding - homozygosity - longevity - quantitative traits - animal breeding - animal genetics - rundvee - genomen - genetische variatie - inteelt - homozygotie - gebruiksduur - kwantitatieve kenmerken - dierveredeling - diergenetica

  The availability of whole genome sequence data enables to better explore the genetic mechanisms underlying different quantitative traits that are targeted in animal breeding. This thesis presents different strategies and perspectives on utilization of whole genome sequence variants in cattle breeding. Using whole genome sequence variants, I show the genetic variation, recent and ancient inbreeding, and genome-wide pattern of introgression across the demographic and breeding history in different cattle populations. Using the latest genomic tools, I demonstrate that recent inbreeding can accurately be estimated by runs of homozygosity (ROH). This can further be utilized in breeding programs to control inbreeding in breeding programs. In chapter 2 and 4, by in-depth genomic analysis on whole genome sequence data, I demonstrate that the distribution of functional genetic variants in ROH regions and introgressed haplotypes was shaped by recent selective breeding in cattle populations. The contribution of whole genome sequence variants to the phenotypic variation partly depends on their allele frequencies. Common variants associated with different traits have been identified and explain a considerable proportion of the genetic variance. For example, common variants from whole genome sequence associated with longevity have been identified in chapter 5. However, the identified common variants cannot explain the full genetic variance, and rare variants might play an important role here. Rare variants may account for a large proportion of the whole genome sequence variants, but are often ignored in genomic evaluation, partly because of difficulty to identify associations between rare variants and phenotypes. I compared the powers of different gene-based association mapping methods that combine the rare variants within a gene using a simulation study. Those gene- based methods had a higher power for mapping rare variants compared with mixed linear models applying single marker tests that are commonly used for common variants. Moreover, I explored the role of rare and low-frequency variants in the variation of different complex traits and their impact on genomic prediction reliability. Rare and low-frequency variants contributed relatively more to variation for health-related traits than production traits, reflecting the potential of improving prediction reliability using rare and low-frequency variants for health-related traits. However, in practice, only marginal improvement was observed using selected rare and low-frequency variants when combined with 50k SNP genotype data on the reliability of genomic prediction for fertility, longevity and health traits. A simulation study did show that reliability of genomic prediction could be improved provided that causal rare and low-frequency variants affecting a trait are known.

  Genetische analyse van het Veluws Heideschaap
  Verweij, Marjolein ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. ; Zon, Saskia van - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)3. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  schapenhouderij - schapen - inteelt - schapenrassen - rammen - genetische analyse - veluws heideschaap - sheep farming - sheep - inbreeding - sheep breeds - rams - genetic analysis - veluwe heath sheep
  De SZH heeft dertig jaar geleden geholpen om de rammencirkel voor het Veluws heideschaap op te zetten met als doel de inteelttoename laag te houden. Afgelopen jaar heeft de SZH in samenwerking met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) onderzocht wat de rammencirkel heeft opgeleverd bij het Veluws heideschaap.
  Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016
  Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen. J., Jan - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 81) - 47
  otters - lutra - populatiebiologie - monitoring - populatiegroei - inteelt - genetica - nederland - otters - lutra - population biology - monitoring - population growth - inbreeding - genetics - netherlands
  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgeïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2015/2016 laat zien dat depopulatie verder is gegroeid naar ca. 185 individuen. Op populatieniveau is de genetische variatie weer wattoegenomen doordat op steeds meer plekken otters van Duitse origine in de Nederlandse populatie opduikendie hier op eigen kracht komen. De genetische variatie binnen individuen is niet verder afgenomen zoals deeerste periode van het herintroductieprogramma. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dodeotters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer isverreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe, waarbijde toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang. Locaties waar otters worden doodgereden,worden geregistreerd en toegevoegd aan een database. Deze informatie is belangrijk om knelpuntlocatiesveiliger te maken om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken---The Ministry of Economic Affairs requires that the Dutch otter population is surveyed each year to monitorthe genetic status of the population using DNA isolated from spraints and tissue from dead individuals. Theresulting information is also used to detect changes in the spatial range and population size. The 2015/2016survey showed that the population size has further increased to about 185 individuals. The amount ofgenetic variation at the population level has further increased, mainly as the result of migration of otters ofGerman origin to the Dutch population. In contrast to previous years, genetic variation within individuals hasnot declined further. The survey includes autopsies of dead otters to assess body condition and the mostlikely cause of death. Traffic is by far the most important cause of mortality. The annual number of road killsis still increasing in proportion to the increase in population size. Locations where road kills occur areregistered and added to a database. This information is important to localise places where mitigatingmeasures have to be taken to improve the safety for otters
  ‘Inteelt zie je niet altijd, maar kost wel geld’ : onderzoeker Nauta overweegt studieclub fokkerij op te zetten
  Windig, Jack - \ 2016
  inbreeding - inbreeding depression - goat keeping - animal breeding - farm management
  Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015
  Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen, J. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 62) - 30
  lutra lutra - otters - populatiegenetica - inteelt - mortaliteit - monitoring - nederland - lutra lutra - otters - population genetics - inbreeding - mortality - monitoring - netherlands
  Jaarlijks wordt de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord in opdracht van het Ministerie van
  Economische Zaken. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de
  genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA
  geïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke
  verspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2014/2015 laat zien dat de
  populatie verder is gegroeid naar ca. 160 individuen. Op populatieniveau lijkt geen verder verlies aan
  genetische variatie te zijn opgetreden. De genetische variatie binnen individuen is evenmin verder
  afgenomen in tegenstelling tot voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode
  otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer is
  verreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Locaties waar otters worden doodgereden, worden geregistreerd
  en bijgehouden in een database. Deze informatie is belangrijk voor het veiliger maken van knelpuntlocaties
  om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe,
  waarbij de toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang
  Population-level consequences of complementary sex determination in a solitary parasitoid
  Boer, J.G. de; Groenen, M. ; Pannebakker, B.A. ; Beukeboom, L.W. ; Kraus, Robert - \ 2015
  Wageningen UR
  population genetics - whole genome sequencing - SNPcomplementary sex determination - inbreeding - biological control
  Background: Sex determination mechanisms are known to be evolutionarily labile but the factors driving transitions in sex determination mechanisms are poorly understood. All insects of the Hymenoptera are haplodiploid, with males normally developing from unfertilized haploid eggs. Under complementary sex determination (CSD), diploid males can be produced from fertilized eggs that are homozygous at the sex locus. Diploid males have near-zero fitness and thus represent a genetic load, which is especially severe under inbreeding. Here, we study mating structure and sex determination in the parasitoid Cotesia vestalis to investigate what may have driven the evolution of two complementary sex determination loci in this species. Results: We genotyped Cotesia vestalis females collected from eight fields in four townships in Western Taiwan. 98 SNP markers were developed by aligning Illumina sequence reads of pooled DNA of eight different females against a de novo assembled genome of C. vestalis. This proved to be an efficient method for this non-model species and provides a resource for future use in related species. We found significant genetic differentiation within the sampled population but variation could not be attributed to sampling locations by AMOVA. Non-random mating was detected, with 8.1% of matings between siblings. Diploid males, detected by flow cytometry, were produced at a rate of 1.4% among diploids. Conclusions: We think that the low rate of diploid male production is best explained by a CSD system with two independent sex loci, supporting laboratory findings on the same species. Fitness costs of diploid males in C. vestalis are high because diploid males can mate with females and produce infertile triploid offspring. This severe fitness cost of diploid males combined with non-random mating may have resulted in evolution from single locus CSD to CSD with two independent loci.
  Populatieanalyse Groninger Paard
  Hoving, A.H. ; Vernooij, Kelly ; berg, Rozemarijn van den; Windig, Jack - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  paardenrassen - nederland - fokdoelen - groninger paard - populaties - genetica - inteelt - verwantschap - genenbanken - horse breeds - netherlands - breeding aims - groningen horse - populations - genetics - inbreeding - kinship - gene banks
  We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische diversiteit en een gezonde populatie
  Selectie en genetische variatie in een fokprogramma
  Oldenbroek, Kor ; Maurice - Van Eijndhoven, Myrthe - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)4. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 17.
  dierveredeling - veredelingsprogramma's - genetische variatie - selectie - zeldzame rassen - heritability - inteelt - verwantschap - groninger paard - animal breeding - breeding programmes - genetic variation - selection - rare breeds - heritability - inbreeding - kinship - groningen horse
  In drie voorgaande artikelen in deze serie zijn achtereenvolgens het fokdoel, de registratie van gegevens en de basisprincipes van de erfelijkheid besproken. In dit laatste artikel wordt het belang van genetische variatie en de selectie van ouderdieren besproken. Twee belangrijke elementen in het fokprogramma van een zeldzaam ras.
  Monitoring van de Nederlandse otterpopulatie
  Groot, G.A. de - \ 2015
  otters - populatie-ecologie - monitoring - genetische diversiteit - verwantschap - inteelt - natuurbeheer - wildbeheer - otters - population ecology - monitoring - genetic diversity - kinship - inbreeding - nature management - wildlife management
  Sinds in 2002 een nieuwe populatie otters (Lutra lutra) in ons land werd uitgezet, heeft Alterra de status van deze populatie nauwgezet gevolgd. Nadat de eerste dieren waren gevolgd met behulp van zenders, werd overgestapt op non-invasive genetische monitoring via spraints (otteruitwerpselen). Op deze manier kunnen de dieren langer worden gevolgd en kunnen meer dieren tegelijk worden gevolgd met beperkte kosten. Sinds juli 2002 werden meer dan vijfduizend spraints verzameld en geanalyseerd in het lab, ter bepaling van een genetisch profiel. Op basis daarvan kon een stamboom worden gemaakt, die uitwees dat slechts een klein deel van de aanwezige mannen verantwoordelijk was voor een groot deel van het nageslacht (sterke dominantie). De verwantschap tussen dieren, en daarmee het inteelt-niveau, loopt op. Dit is een belangrijk signaal dat voor de Nederlandse populatie ‘vers bloed’ nodig is, ofwel via aanvullende introducties, of door uitwisseling tussen populaties tot stand te brengen.
  Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop
  Oldenbroek, K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  rundvee - melkproductie - vleesproductie - groninger blaarkop - rassen (dieren) - dubbel-doel rassen - verwantschap - inteelt - zeldzame rassen - nageslachtproductie - rundveerassen - cattle - milk production - meat production - groningen white headed - breeds - dual purpose breeds - kinship - inbreeding - rare breeds - progeny production - cattle breeds
  Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
  Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd
  het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord-
  Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vleesproductie.
  Hoe staat het ras er nu voor qua verwantschap en inteelt?
  Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status
  Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen, J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2624) - 39
  lutra lutra - otters - fauna - populatiedichtheid - populatiegenetica - inteelt - mortaliteit - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe - lutra lutra - otters - fauna - population density - population genetics - inbreeding - mortality - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe
  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, gebaseerd op DNA-profielen op basis van DNA geïsoleerd uit verse spraints (uitwerpselen), maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke verspreiding en de populatieomvang van jaar tot jaar te volgen. De monitoringsronde van 2013/2014 laat zien dat de populatie verder is gegroeid naar een aantal van ca. 140 individuen. Echter, de genetische variatie binnen individuen is sterker afgenomen vergeleken met voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Knelpuntlocaties waar otters worden doodgereden worden in beeld gebracht. Er is een sterke toename van het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. Deze lijkt gelijke tred te houden met de toename van de populatieomvang.
  Cooperative and uniform fish? : social interactions and variability in live body weight in the GIFT strain (Nile tilapia, Oreochromic niloticus) in Malaysia
  Khaw, H.L. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Piter Bijma; R.W. Ponzoni. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572157 - 161
  oreochromis niloticus - sociaal gedrag - lichaamsgewicht - variatie - genetische effecten - inteelt - kenmerken - heritability - genotype-milieu interactie - genotypische variatie - genetische verbetering - veredelingsprogramma's - visteelt - maleisië - oreochromis niloticus - social behaviour - body weight - variation - genetic effects - inbreeding - traits - heritability - genotype environment interaction - genetic variance - genetic improvement - breeding programmes - fish culture - malaysia

  Abstract

  Khaw, HL. (2014). Cooperative and uniform fish? Social interactions and variability in live body weight in the GIFT strain (Nile tilapia, Oreochromic niloticus) in Malaysia. PhD thesis, Wageningen University, the Netherlands.

  Social interactions are present everywhere in the living world. Such social interactions may lead to indirect genetic effects (IGE), which are heritable effects of an individual on trait values of the other individuals its interacts with. IGEs may affect the direction and magnitude of response to selection in breeding programs. Moreover, social interactions may affect variability of traits. In aquaculture, competition for resources inflates size variation within populations. In this thesis, we used the Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT; Oreochromis niloticus) strain to investigate the genetic basis for social interactions and variability in harvest weight for tropical finfish. Social interaction experiments were established for quantifying the genetic and non-genetic indirect effects on harvest weight in the GIFT strain. We found evidence for IGEs on harvest weight, and a negative direct-indirect genetic correlation, which suggesting heritable competitive interactions for harvest weight in GIFT. Hence, breeding schemes may need to be adapted to avoid an increase in competition. A stochastic simulation study was conducted to examine the effect of BLUP selection on the rate of inbreeding for socially affected traits. The rates of inbreeding for scenarios with IGEs were greater than for scenarios without IGE. Therefore, with IGEs there is a greater need for a selection algorithm that restricts the increase of mean kinship. In aquaculture industry, there is a wide range of commercial production environments, which may leads to genotype by environment (GxE) interaction, for example due to differential social interactions. The GIFT fish were tested in ponds and cages to study the GxE interaction. The genetic correlations between environments (0.73 to 0.85, for harvest weight and body measurements) indicate little GxE-interaction. The data collected from the social interaction experiments were also used to investigate the presence of genetic variation in uniformity for harvest weight. The genetic coefficient of variation for standard deviation of harvest weight (0.17) shows that uniformity of harvest weight is heritable and can be increased by selective breeding. In the General Discussion of this thesis, the uniformity study was extended to incorporate IGE. The result indicates that more cooperative fish are not necessary more uniform for harvest weight. Overall, our results suggest that genetic improvement in fish breeding programs can be increased by accounting for social interactions.

  Gezond gebruik genetica
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  genetics - animal breeding - rare breeds - dogs - dog breeds - inbreeding - selection - sustainability - agricultural education
  Het fokken van een gezonde rashond
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  animal breeding - dog breeds - animal health - dogs - domestic animals - animal welfare - inbreeding - genetic disorders - breeding aims - pets
  Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software
  Windig, Jack - \ 2014
  inbreeding - genetic disorders - dogs - kinship - animal welfare - animal breeding methods - computer software - domestic animals - pets
  Genetische variatie in de Nederlandse populatie Brandrode runderen : analyse en beleidsadvies
  Hulsegge, B. ; Windig, J.J. ; Hiemstra, S.J. ; Hoving, A.H. - \ 2013
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 27) - 22
  brandrode - rundveerassen - stieren - inteelt - genetische bronnen van diersoorten - zeldzame rassen - deep red cattle - cattle breeds - steers - inbreeding - animal genetic resources - rare breeds
  Het Brandrode rund is een zeldzaam Nederlands runderras. In 2007 heeft CGN de populatie Brandrode runderen geanalyseerd. In vervolg op het onderzoek uit 2007 is afgesproken dit onderzoek te herhalen met de data van 2012. Het doel van het onderzoek van 2007 was het in kaart brengen van de situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Op verzoek van het stamboek heeft CGN de situatie opnieuw geanalyseerd men aanvullende gegevens uit 2012 en zijn adviezen geformuleerd voor het fokbeleid. In dit verslag worden de uitkomsten van de analyse en het daarop gebaseerd beleidsadvies en paringsadvies beschreven.
  Roodbont Fries vee : adviezen voor opzetten fokprogramma
  Haas, Y. de; Windig, J.J. ; Hoorneman, J.N. ; Hiemstra, S.J. ; Bohte-Wilhelmus, D.I. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) (CGN Rapport / Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) 20) - 26
  friese roodbonte - genetische variatie - rassen (dieren) - dierveredeling - genetische bronnen van diersoorten - conservering op het bedrijf - verwantschap - inteelt - dutch red pied friesian - genetic variation - breeds - animal breeding - animal genetic resources - on-farm conservation - kinship - inbreeding
  Het doel van dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de demografische en genetische situatie van het Roodbont Fries Vee en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Aansluitende analyses zijn uitgevoerd om de haalbaarheid van een fundamentfokkerij in kaart te brengen. De demografische analyse gaf aan dat het aantal raszuivere Fries Roodbonten sterk is afgenomen sinds 1986. Momenteel worden er jaarlijks slechts 60 raszuivere Fries Roodbonte kalveren geboren. Dit heeft dan direct een impact op de genetische verwantschappen in de populatie. Om die goed in kaart te brengen, is het noodzakelijk dat de stamboom toch zeker minimaal 3 generaties teruggaat. Het absolute inteeltniveau van de populatie is te hoog. Door dit hoge niveau kunnen erfelijke gebreken de kop opsteken. Om het inteeltniveau in de populatie te beheersen is het belangrijk om een breed palet aan stieren in te zetten. Uit de analyses ten aanzien van de fundamentfokkerij blijkt dat er wel bedrijven aan te wijzen zijn die nauwelijks aan elkaar verwant zijn. Helaas weten wij niet welke bedrijven dat zijn, aangezien er geanonimiseerde data is geanalyseerd. Voor fundamenten is het vooral belangrijk dat de veehouders binnen dit fundament overeenstemming hebben over het eigen fokdoel. Verder moeten de onverwante dieren in verschillende fundamenten zitten om zo de diversiteit tussen de fundamenten zo veel mogelijk te behouden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.