Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland
  Wijk, C.A.P. van - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (Biokennis rapport 469) - 27
  pompoenen - cucurbita - rassenproeven - rassen (planten) - kwaliteit voor industriële verwerking - vruchtgroenten - vollegrondsgroenten - marktverkenningen - nederland - vollegrondsteelt - pumpkins - cucurbita - variety trials - varieties - industrial processing quality - fruit vegetables - field vegetables - market surveys - netherlands - outdoor cropping
  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze achtergrond zijn de rassen in de demoteelt vervolgens bediscussieerd. Ook zijn van de rassen een aantal meetbare eigenschappen vastgelegd.
  Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips
  Wijk, C.A.P. van; Bus, C.B. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 37
  consumptieaardappelen - aardappelen - rassen (planten) - bakkwaliteit - kwaliteit voor industriële verwerking - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - akkerbouw - patates frites - aardappelchips - table potatoes - potatoes - varieties - baking quality - industrial processing quality - organic farming - organic foods - arable farming - chips (french fries) - crisps
  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Agria, kan, door ‘reconditioneren’ en ‘blancheren’, met deze rassen toch een acceptabele frites- en chipskwaliteit verkregen worden. Gebruik van deze rassen als Bionica, Biogold en Sarpo Mira in de biologische teelt voor verwerking geeft extra productie voor de teler en meer leveringszekerheid voor de industrie in jaren met een vroege Phytophthora-aantasting.
  Filippino's op zoek naar rassen voor eigen teelt van chipsaardappelen
  Anonymous, - \ 2010
  Aardappelwereld 64 (2010)2. - ISSN 0169-653X - p. 26 - 29.
  aardappelen - aardappelchips - zetmeelgewassen - kwaliteit voor industriële verwerking - rassen (planten) - industriële gewassen - verwerkingskwaliteit - filippijnen - ontwikkelingslanden - zuidoost-azië - eilanden - potatoes - crisps - starch crops - industrial processing quality - varieties - industrial crops - processing quality - philippines - developing countries - south east asia - islands
  De LNV-raad namens Nederland voor de Filippijnen is drs. Adriede Roo. Nog niet zo lang geleden overlegde hij met de minister van landbouw van de Filippijnen over mogelijkheden om op de eilanden aardappelen te telen die geschikt zijn voor verwerking.Dit om deviezen te sparen en om lokaal meerwaarde aan de aardappelketen te geven. Ook is gesproken over een mogelijke rol voor het Nederlandse bedrijfsleven in dit voorstel. Aan onderzoekers van Wageningen UR, Anton Haverkort en Romke Wustman, is gevraagd om de haalbaarheid hiervan uit te zoeken.
  Brazilian biodiesel and the EU : fuel quality aspects and effect on sustainability
  Blaauw, Rolf - \ 2007
  brazil - fuels - fuel crops - fuel plantations - industrial processing quality - crop quality - biofuels - biobased economy
  Bemonsteren van aardappelen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  Wijnen, J. ; Scheer, F.P. ; Houweling, P. van - \ 2005
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 1 (2005)9. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
  aardappelen - patates frites - aardappelproducten - verwerkingskwaliteit - kwaliteit voor voedselverwerking - kwaliteit voor industriële verwerking - industrie - industriële gewassen - bemonsteren - representatieve monstername - monitoring - monsters - potatoes - chips (French fries) - potato products - processing quality - food processing quality - industrial processing quality - industry - industrial crops - sampling - representative sampling - monitoring - samples
  Monsters van partijen fritesaardappelen die bij de teler zijn genomen, wijken vaak af van de kwaliteitsbepaling op de fabriek. Daardoor kunnen partijen soms niet worden verwerkt. Hoe beter beide kwaliteitsbepalingen overeenkomen, hoe efficiënter de verwerking kan plaatsvinden. Binnen het AKK-project 'Pieper Profijt=gezamenlijk profijt' vindt onderzoek plaats hoe en wanneer de monsters bij de teler het best genomen kunnen worden om faalkosten binnen de fritesaardappelkolom te verlagen
  Productieproces voorbakken frites verbeterd?: EET-project
  Loon, W.A.M. ; Deventer, H. van; Heijmans, R. ; Linssen, J.P.H. ; Burgering, M. ; Drooge, B. van - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)26. - ISSN 0042-7934 - p. 20 - 22.
  aardappelproducten - patates frites - productiemogelijkheden - nuttig gebruik - kwaliteit voor industriële verwerking - innovaties - nieuwe producten - productieprocessen - potato products - chips (French fries) - production possibilities - utilization - industrial processing quality - innovations - new products - production processes
  Een nieuw productieproces voor het voorbakken van frites dat begon als een veelbelovende innovatieve procesroute biedt onvoldoende (economisch) perspectief. Wel heeft het project veel inzicht opgeleverd in de processen die op microschaal in frites optreden en in hoe de procesomstandigheden de productkwalteit beïnvloeden. Deze nieuwe kennis kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van innovatieve producten met bijvoorbeeld verbeterde krokantheid
  Strategies for the environmental management of chains
  Hagelaar, J.L.F. ; Vorst, J.G.A.J. van der - \ 2002
  In: Water recycling and resources recovery in Industry: Analysis, technologies and implementation / Lens, P., Hulshoff-Pol, L., Wilderer, P., Asano, T., - p. 109 - 131.
  milieubescherming - productie - kwaliteit voor industriële verwerking - ketenmanagement - environmental protection - production - industrial processing quality - supply chain management
  The ways to reduce the discharge of pollutants are diverse. End-of-pipe measures, cleaner production technologies and environmentally oriented product design is the spectrum in which solutions can be found. To implement such measures, and ultimately close industrial cycles, companies have to organize themselves to reach that goal. Closed production systems in this perspective are not a technological problem, but an organisational problem. In organizational terms, closed systems are also distinguished. DuPont's director of logistics (Clifford Sayre) defined Supply Chain Management (SCM) as a closed loop: 'It starts with the customer and it ends with the customer. Through the loop flow all materials and finished goods, information, even all transactions.' Chain co-operation is also becoming an economic necessity. One of the most significant paradigm shifts of modern business management is that individual businesses no longer compete as solely autonomous entities, but rather as supply chains (Christopher 1998). Strictly speaking, the supply chain is not a chain of businesses with one-to-one, business-to-business relationships, but a network of multiple businesses and relationships. Executives are becoming aware that the successful co-ordination, integration and management of key business processes across members of the supply chain will determine the ultimate success of the single enterprise (Van der Vorst 2000). Lambert and Cooper (2000) underline this growing awareness of executives in their research agenda for Supply Chain Management (SCM). According to them, a top priority in SCM should be research to develop a normative model that can guide managers in their efforts to develop and manage their supply chains. The managerial trend of developing chains also fits in with the ideas to cope with environmental damage
  Invloed van stikstofbemesting en kunstmatige beregening op de landbouwkundige en industriële kwaliteit van verschillende zetmeelaardappelrassen : verslag van de veldproeven KB 9036 en KP 9060 : werkdocument over het derde proefjaar 2000
  Steenhuizen, J.W. ; Booij, R. ; Begeman, J.R. ; Wijnholds, K.H. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 38
  aardappelen - zetmeel - stikstofmeststoffen - beregening - kwaliteit voor industriële verwerking - rassen (planten) - rijpheid - gewasopbrengst - fabrieksaardappelen - bemesting - Stikstofbemesting - potatoes - starch - nitrogen fertilizers - overhead irrigation - industrial processing quality - varieties - maturity - crop yield - starch potatoes - fertilizer application
  In 2000 werd in een tweetal veldexperimenten met verschillende stikstof-bemestingstrappen, gecombineerd met al dan niet toepassing van kunstmatige beregening en verschillende zetmeelaardappelrassen, getracht inzicht te verkrijgen in de eigenschappen die bepalend zijn voor de kwaliteit van zetmeelaardappelrassen voor vroege en late oogst en bewaring. Stikstofbemesting had invloed op de kwaliteit van zetmeelaardappelen. Met kunstmatige beregening werd het fosforgehalte in het zetmeel in de fractie kleine knollen van één proef verhoogd. Er waren duidelijke verschillen tussen de zetmeelaardappelrassen (Karakter en Seresta). De rijpheid van de knollen was van invloed op het zetmeelgehalte en het ruw- en winbaar-eiwitgehalte, het aantal en de grootte van de zetmeelkorrels en het fosforgehalte in het zetmeel. Er is bepaald onder welke condities het hoogste uitbetalingsgewicht werd verkregen. Dit rapport beschrijft de resultaten van de aanvullende chemische gewasanalyses en de industriële karakterisering van de knol van de in 2000 uitgevoerde veldexperimenten. In Hoofdstuk 2 worden de opzet van de proeven en de analysebeschrijving beschreven. In Hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd en besproken. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en de aanbevelingen voor de veldexperimenten in 2001.
  Inventarisatie en evaluatie van kwaliteitssystemen varkensvlees : gericht op voedselveiligheid in het ketendeel van varkenshouder tot en met slachterij
  Roest, J. van der; Smelt, A.J. - \ 2001
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2001.022) - 65
  varkensvlees - kwaliteit voor voedselverwerking - kwaliteit voor industriële verwerking - nederland - pigmeat - food processing quality - industrial processing quality - netherlands
  Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen
  Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 44 - 48.
  peterselie - keukenkruiden - petroselinum crispum - verwerkingskwaliteit - kwaliteit voor industriële verwerking - kwaliteit - gewaskwaliteit - opbrengsten - gewasopbrengst - droogkwaliteit - drogen - cultuurmethoden - oogsttijdstip - afsnijtijdstip - zaaidichtheid - plantenvoeding - stikstof - groenteteelt - bemesting - vollegrondsteelt - parsley - culinary herbs - petroselinum crispum - processing quality - industrial processing quality - quality - crop quality - yields - crop yield - drying quality - drying - cultural methods - harvesting date - cutting date - sowing rates - plant nutrition - nitrogen - vegetable growing - fertilizer application - outdoor cropping
  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten; stikstofbemesting) op de opbrengst (vers en droog) en de kwaliteit (relatie verse opbrengst tot indroging, bladpercentage en drogebladopbrengst). Ook is gekeken naar de bestrijding van bladvlekkenziekte (Septoria spp.) op basis van registratie van luchtvochtigheid en temperatuur
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.