Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 153

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==industrie
Check title to add to marked list
Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw : vergelijking met energie-intensieve industriële sectoren
Velden, N.J.A. van der; Silvis, H.J. ; Smit, Martine ; Blom, Martijn - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-027) - ISBN 9789462577909 - 63
glastuinbouw - energiekosten - energiegebruik - energie - belastingen - tarieven - industrie - economische evaluatie - vergelijkend onderzoek - greenhouse horticulture - energy expenditure - energy consumption - energy - taxes - tariffs - industry - economic evaluation - comparative research
Scoping study Turkish Rainbow trout aquaculture
Schram, E. - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C005/16) - 19
rainbow trout - recirculating aquaculture systems - fish culture - industry - stakeholders - companies - feasibility studies - turkey - regenboogforel - recirculatie aquacultuur systemen - visteelt - industrie - stakeholders - kapitaalvennootschappen - haalbaarheidsstudies - turkije
Bedrijf en bestaan. Twee eeuwen economische geschiedenis van Gelderland
Cruyningen, P.J. van - \ 2014
Zwolle : WBooks - ISBN 9789462580145 - 376
economische ontwikkeling - geschiedenis - industrie - gelderland - economic development - history - industry
In de voorbije twee eeuwen is Gelderland onherkenbaar veranderd. Omstreeks 1800 was het een agrarisch gewest, waar de stadjes kleine eilanden waren in een zee van landbouwgrond en heidevelden. Na 1850 groeiden de steden en kwam de industrie op. Die industrie veranderde het landschap. Stad en platteland werden omstreeks 1950 gedomineerd door hoge fabrieksschoorstenen. Onder druk van concurrentie uit lagelonenlanden zou die industrie weer voor een groot deel verdwijnen. Tegenwoordig heeft Gelderland een diensteneconomie, waarin de kenniscentra rond de universiteiten van Nijmegen en Wageningen een grote rol spelen. Bedrijf en bestaan beschrijft die veranderingen, maar laat ook de continuïteit zien. Zo blijkt Gelderland al eeuwenlang een centrum van baksteen- en papierindustrie en reiken de wortels van de metaalindustrie van de Oude IJsselstreek tot in de 17e eeuw. Niet alleen grote bedrijven als ENKA, De Betuwe en DRU komen aan bod, maar ook kleine bedrijven en markante ondernemers.
Ondernemen met natuur : reflectie op wederkerigheid tussen ondernemen en natuur
Stuiver, M. ; Boonstra, F.G. ; Fontein, R.J. ; Kruit, J. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2429) - 48
natuur - perceptie - natuurbeheer - landschapsbeheer - governance - ondernemerschap - industrie - afvalverwerking - beton - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsvoering - nature - perception - nature management - landscape management - entrepreneurship - industry - waste treatment - concrete - sustainability - management
Dit rapport verkent de relaties tussen ondernemen en natuur theoretisch en empirisch. Drie koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen schuiven langzaam op van impactreductie, waarbij de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk wordt ontzien, naar strategieën gericht op wederkerigheid. Bij wederkerigheid benutten ondernemers natuurlijke hulpbronnen niet alleen in hun bedrijfsvoering, maar investeren zij ook in het op peil houden of ontwikkelen van natuur. Obstakels die zij hierbij tegenkomen zijn: een gebrekkige beheersbaarheid van natuurlijke processen, een nadelige kosten-baten verhouding bij investeren in natuur, nadelige concurrentieverhoudingen, een gebrek aan kennis over de werking en bijdrage van wederkerigheid aan de natuurlijke omgeving en belemmerende regelgeving. Om deze obstakels te overwinnen passen ze, met wisselend succes, diverse governance strategieën toe. Kennisuitwisseling en samenwerking met andere ondernemers (zelf governance) en beïnvloeding van overheidsregulering voeren hierbij de boventoon. Ook elementen van markt-governance (certificering) en netwerk-governance (convenanten) zijn zichtbaar. Opvallend zijn de hoge verwachtingen die de ondernemers koesteren van aanpassing van overheidsregulering. Deze verwachtingen staan op gespannen voet met de terugtredende overheid die de verantwoordelijkheid voor natuur steeds meer bij de samenleving neerlegt.
Industrial clusters and social networks and their impact on the performance of micro- and small-scale enterprises: evidence from the handloom sector in Ethiopia
Ali, M.A. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Jack Peerlings. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731272 - 175
agrarische economie - industrie - clusters - sociale netwerken - kleine bedrijven - ondernemingen - weven - industrialisatie - financiën - welzijn - kosten - afrika - ethiopië - etniciteit - agricultural economics - industry - clusters - social networks - small businesses - enterprises - weaving - industrialization - finance - well-being - costs - africa - ethiopia - ethnicity

This study empirically investigates how clustering and social networks affect the performance of micro- and small-scale enterprises by looking at the evidence from Ethiopia. By contrasting the performance of clustered micro enterprises with that of dispersed ones, it was first shown that clustering significantly increases profit. The increase in profit from clustering is found to be higher in urban than rural areas. It is also found that regional specific factors determining clustering of micro enterprises are different in urban and rural areas. Second, it is empirically shown that clustering eases the financial constraints of micro enterprises by lowering the capital entry barrier through the reduction of the initial investment required to start a business. This effect is significantly larger for enterprises investing in districts with high capital market inefficiency. Third, the impact of clustering on the entry and exit decisions of farm households into and from non-farm enterprises is examined. Clustering significantly increases the likelihood of entry and enhances the survival of rural enterprises. The impact of entry and exit on household’s well-being is further investigated. Entry into non-farm enterprises significantly increases household’s income and boosts their food security status, while exit from non-farm enterprises is found to significantly reduce household’s income. Finally, the role of ethnic ties on the performance of micro enterprises is investigated. The empirical results show that ethnic ties affect the performance of producers negatively, which implies that the positive effect of ethnic ties, through the reduction of transaction costs arising from market imperfections, does not outweigh the negative effects of closed social networks.

Keywords: clustering, micro enterprises, industrialization, finance, entry, exit, well-being, ethnic ties, transaction cost, Africa, Ethiopia.

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordkustzone: deelrapport Nb-wetvergund gebruik
Jonker, S.I. ; Koolstra, B.J.H. ; Tamis, J.E. ; Jongbloed, R.H. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C172/11) - 183
natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - vergunningen - resteffecten - visserij - recreatie - industrie - kustgebieden - waddenzee - noordzee - Nederland - nature conservation law - nature conservation - permits - residual effects - fisheries - recreation - industry - coastal areas - wadden sea - north sea - Netherlands
In de hier gerapporteerde 2e fase van de nadere resteffectenanalyse (NEA) voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone worden activiteiten, die in het verleden al getoetst zijn vanuit de Natuurbeschermingswet, nader beschouwd. Ten behoeve van de cumulatietoets dient in beeld gebracht te worden welke activiteiten reeds een vergunning verkregen hebben in het kader van de Nb-wet en wat de effecten van deze activiteiten op de kwalificerende natuurwaarden van de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn. Vergunningen worden alleen verleend wanneer aan de criteria van de Natuurbeschermingswet wordt voldaan,
Greening textile industry in Vietnam
Nguyen Thi Phuong, L. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Harry Bruning. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858782 - 314
milieubeleid - textielindustrie - verontreiniging - milieuafbraak - afvalwater - waterverontreiniging - duurzame ontwikkeling - industrie - ecologie - vietnam - zuidoost-azië - environmental policy - textile industry - pollution - environmental degradation - waste water - water pollution - sustainable development - industry - ecology - vietnam - south east asia

The textile and garment industry has made a remarkable contribution to the economic development of Vietnam and employs currently a large labor force of 2.5 million people.However, the textile industry is also seen as a most polluting and unsustainable industry due to the use of excessive amounts of materials and the release of large amounts of pollutants into the environment. In order to improve the environmental sustainability and effectiveness of the textile industry in Vietnam this study has looked into preventive measure, reuse/recycling options and improved end-of-pipe technologies, separately and in combination.

The end-of-pipe treatment is the last step in the greening production model. Textile wastewater is very difficult to treat, especially regarding the high color intensity. Removal of color from textile wastewater was studied by varying the pH, the application of a biological treatment step, the application of coagulation/flocculation and of Advanced Oxidation Processes (O3, O3/H2O2, Fenton’s reagent). The coagulation process was very effective in color removal of insoluble dyestuffs (98%), but this process is not so suitable for wastewater containing only soluble dyestuffs (12-55%). Of the Advanced Oxidation Processes, the Fenton’s reagent process was the most effective method for color removal (81-98%)for the four types of wastewater tested. The decolorization with the ozone process at low pH (pH 5)showed that direct oxidation by molecular ozone is much more selective in color removal than the oxidation by hydroxyl radicals. The presence of colloidal particles caused a 12-fold increase for ozone needed to obtain the same color removal efficiency as for a wastewater without colloidal particles.Each of the investigated processes could only remove one or a few types of pollutants from the wastewater, with the consequence that effluents could not meet all the discharge regulations. The combination of an activated sludge process, and a coagulation and ozone process yielded the best color (45 Pt-Co) and COD (30 mg O2/L) removal at the lowest costs (0.3 €/m3), compared with all other tested combinations.

Separate collection of wastewater streams in a factory can also strongly contribute to the efficiency and sustainability of wastewater treatment. In the wet processes of the textile industry 75% of the total water consumption is for rinsing purposes. Wastewater from most rinsing steps contains low amounts of pollutants and can be reused in other process stages or can be discharged without treatment.

An industrial ecology zone model, integrating preventive cleaner production approaches, a waste exchange network for reuse and recycling, and new end-of-pipe technologies, has been developed and assessed in two case studies: the Thanh Cong Company and the Nhon Trach 2 Industrial Zone. The greening production model developed for the Thanh Cong Company, a large-scale textile company in Hochiminh city, included the combination of cleaner production, external waste exchange and end-of-pipe technology. The dyestuffs, auxiliary chemicals, water and energy consumption can be reduced significantly when the proposed cleaner production, the external waste exchange options and the improved end-of-pipe technologies are implemented. Total benefits in savings per day can be more than 1,000 US$.

The industrial ecology zone model was designed in three steps. Firstly the greening production model developed for the Thanh Cong Company was applied to all textile enterprises in the industrial ecology zone that was considered. Secondly an outside waste exchange network was designed. The outside network includes reuse of waste plastics, waste paper and waste oil at recycling companies in the neighborhood. The last step is to treat solid waste and polluted air and to treat and reuse wastewater for irrigation (cotton cultivation), for use in sanitary systems and to water plants in the industrial zone.

The case studies of the greening production model and of the industrial ecology zone model demonstrated that a successful industrial ecology practice not only depends on the interaction between enterprises inside but also on the interaction with the actor networks outside the industrial system:the economic networks, the social networks and the policy networks. These networks can contribute in different ways to the implementation of the models. In the case study of a large textile company the economic network is very important in the implementation of the greening production model and in the case study of an industrial ecology zone the policy network play the most important role in the implementation of the industrial ecology model.

Benchmark Energiebelasting glastuinbouw : vergelijking energie-intensiteit met de industrie
Blom, M.J. ; Nelissen, D. ; Schepers, B.L. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2010
Delft : CE Delft - 49
tuinbouw - energie - energiegebruik - energiekosten - industrie - belastingen - onderzoek - economische evaluatie - nederland - glastuinbouw - horticulture - energy - energy consumption - energy expenditure - industry - taxes - research - economic evaluation - netherlands - greenhouse horticulture
Onderzoek naar de energie-intensiteit en de lastendruk van de Energiebelasting voor de glastuinbouwsector in vergelijking tot andere energie-intensieve sectoren van de Nederlandse economie. Dit in het kader vanwege de aanvraag voor goedkeuring van tuinbouw-tarief voor 2011 en 2012 bij de Europese Commissie in Brussel.
Puzzelen met de ruimte in Limburg; Ruimteclaims in het Limburgs landelijkgebied
Vogelzang, T.A. ; Gies, T.J.A. ; Michels, R. ; Wisman, J.H. ; Hoefs, R. ; Smidt, R.A. - \ 2009
Den Haag/Wageningen : LEI Wageningen UR / Alterra (Rapport / LEI 2009-090) - ISBN 9789086153985 - 134
regionale planning - regionale ontwikkeling - landgebruik - landgebruiksplanning - ruimtelijke verdeling - landbouw - industrie - infrastructuur - milieu - nederland - gebiedsgericht beleid - limburg - regional planning - regional development - land use - land use planning - spatial distribution - agriculture - industry - infrastructure - environment - netherlands - integrated spatial planning policy - limburg
In de provincie Limburg is er steeds meer discussie tussen overheden, de landbouwsector en maatschappelijke organisaties over de inrichting van het landelijk gebied in relatie tot de landbouwproductieruimte en andere maatschappelijke gewenste opgaven (groene, blauwe, maar ook rode opgaven). De provincie Limburg wilde graag door uitvoering van een strategisch onderzoek inzicht en ondersteuning in de vraag welke maatregelen en instrumenten ontbreken c.q. tekortkomen in het provinciale beleid om de landbouwsector in Limburg taken voor de (mede)realisatie van landschap, natuur, milieu en wateropgaven met verve op te laten pakken. In dit rapport wordt verslag gedaan van dat onderzoek. There has been increasing discussion between government authorities, the agricultural sector and social organisations in the province of Limburg about rural management with respect to the area required for agricultural production and other socially desirable objectives (green, blue as well as red issues). Using strategic research, the province of Limburg wanted to gain insight and support regarding the measures and instruments that were lacking or not sufficiently available in provincial policy to enable the agricultural sector in Limburg to dynamically take on tasks to achieve landscape, nature, environment and water objectives. This report discusses that research.
VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies
Molenveld, K. ; Schennink, G.G.J. - \ 2009
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) 1021) - ISBN 9789085854067 - 23
innovaties - folie - kennis - kunststoffen - industrie - bioplastics - polymelkzuur - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - innovations - foil - knowledge - plastics - industry - polylactic acid - biobased materials
Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies produceren. De deelnemende bedrijven hebben aangegeven verder te willen gaan met de ontwikkeling van deze PLA folies. Bijzonder interessant lijkt de optie/mogelijkheid om zeer dunne PLA films te gaan produceren.
Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles
Hulsink, W. ; Dons, H. - \ 2008
Dordrecht : Springer Verlag (Wageningen UR Frontis Series 24) - ISBN 9781402083365 - 312
regionale ontwikkeling - firma's - bedrijven - investering - industrie - locatietheorie - plaatselijke planning - universiteiten - innovaties - clustering - ondernemerschap - europa - vs - regionale economie - bedrijventerreinen - publiek-private samenwerking - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - regional development - firms - businesses - investment - industry - location theory - local planning - universities - innovations - entrepreneurship - europe - usa - regional economics - business parks - public-private cooperation - knowledge exploitation - knowledge transfer
Silicon Valley and the industrial districts of Italy, where shared identity, superior skills, regional specialization and trust-based networking among local firms have produced dynamic and flexible ecosystems, are inspiring examples of the successful promotion of thriving technology and business clusters. Cluster studies, besides acknowledging (the potential of) concentration and spill-overs in a dynamic network of larger companies and new start-up firms, also pay attention to the importance of investors, universities and other supportive institutions that contribute to the international and longer-term competitiveness of local industry clusters. This book looks at why certain regions are successful in creating an innovative technology cluster (with chapters on Silicon Valley and the Italian Food districts) and why aspiring communities and districts seek to learn from those examples and create an internationally successful region or sector (with chapters on the Dutch Biopartner program to stimulate entrepreneurship in the life sciences, on high-tech Israel and on the Italian Slow Food Movement). In some cases internationally renowned universities and/or research laboratories inspire engineers and scientists to become entrepreneurs and take the lead in cluster development (e.g. in the chapters on Food Valley Wageningen, the Knowledge Pearl Leuven-Flanders and the Scandinavian Oresund cluster). In other cases indigenous flagship firms, collaborating with each other and outsourcing many activities to smaller companies, may act as a region’s catalyst (e.g. in the chapters on Flanders Vegetable Valley, the Dutch horticultural industry and the Defence Diversification Agency in the UK). Chapters on North Carolina’s Research Triangle Park and the recent initiative to stimulate innovativeness in East Netherlands show that also an active government can stimulate emerging clusters by making local resources and funds available (e.g. risk capital, high-quality infrastructure), attracting foreign firms to invest and building ties between the private sector, knowledge institutions and local authorities.
Biobased economy : state-of-the-art assessment
Nowicki, P.L. ; Banse, M.A.H. ; Bolck, C.H. ; Bos, H.L. ; Scott, E.L. - \ 2008
Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789086151998 - 64
agrarische economie - biomassa - biomassa productie - landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - vervangbare hulpbronnen - industrie - nederland - biobased economy - bioethanol - biobrandstoffen - agricultural economics - biomass - biomass production - agricultural sector - sustainability - renewable resources - industry - netherlands - biofuels
The interest in the biobased economy stems from the possibility to substitute biologically derived materials and processes for the production of goods that will, therefore, result in a reduced use of petroleum and petro-chemistry. Other reasons are the reduction in the energy required in production processes or the more environmentally benign waste treatment channels for the production residues or discarded products at the end of their life cycle. The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of The Netherlands has asked Wageningen UR (AFSG and LEI) to examine the contemporary market for biobased products and the potential growth of the biobased economy. This report is based on an analysis of the bio-based composition, actual and possible, as well as the market value of 780 non-food, non-feed products within the PRODCOM listing, which represent the potential for biobased production in NL and the EU25.
Zeeland geeft glastuinbouw belangrijke rol in Biopark Terneuzen (Bram van der Maas: "Ontzorgd telen is het uitgangspunt")
Staalduinen, J. van; Maas, A.A. van der - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)1. - p. 71 - 73.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - industrie - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - warmteterugwinning - kooldioxide - afvalwaterbehandeling - milieubescherming - biologische productie - biomassa - glastuinbouw - zeeland - horticulture - protected cultivation - greenhouses - industry - regional development - sustainability - heat recovery - carbon dioxide - waste water treatment - environmental protection - biological production - biomass - greenhouse horticulture - zeeland
Biopark Terneuzen is een ambitieus plan voor integrale gebiedsontwikkeling, waarin industrie en glastuinbouw centraal staan. De industrie voorziet 160 ha kassen van restwarmte en CO2 wat de milieubelasting vermindert. Het draagvlak voor de plannen is groot en zo'n twintig telers hebben concrete interesse. De vergevorderde plannen voorzien ook in centrale afvalwaterzuivering en een biomassacentrale. In 2009 moeten de kassen verrijzen. Er is plaats voor ongeveer tien bedrijven, variërend van 10 tot 40 ha
Ploegloze grondbewerking : toename capiciteit en lager brandstofverbruik met spitters en cultivatoren : thema industriegroenten
Meuffels, G.J.H.M. - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)16. - ISSN 1871-093X - p. 16 - 16.
groenteteelt - industrie - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - mechanisatie - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodembescherming - brandstofverbruik - spitfrezen - cultivators - landbouwtechniek - vegetable growing - industry - crop quality - crop yield - mechanization - conservation tillage - soil conservation - fuel consumption - rotary diggers - agricultural engineering
Door gestegen brandstofkosten en schaalvergroting kijken agrariërs kritisch naar het uitvoeren van de hoofdgrondbewerking met ploeg. Praktijk Onderzoek Plant en Omgeving (PPO) onderzocht het effect van ploegloze grondbewerking op opbrengst en kwaliteit bij diverse gewassen
'Overleven remt innovatie in sector' : Landelijke Industriegroentendag op Proefboerderij Vredepeel
Schel, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)16. - ISSN 1871-093X - p. 18 - 19.
groenteteelt - industrie - innovaties - verbetering - kosten - vegetable growing - industry - innovations - improvement - costs
Henk Hak opent als voorzitter van het Vigef Platform de Landelijke Industriegroentendag op 24 augustus 2007 in Vredepeel. Hak ziet een zonnige toekomst voor industriegroenten in Nederland, mits de sector blijft innoveren
Preventie en bestrijding van bruinrot en ringrot in de aardappelkolom, institutionele analyse
Janssens, S.R.M. ; Westerman, A.D. ; Bunte, F.H.J. ; Bremmer, J. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151165 - 65
agrarische economie - landbouwbeleid - regering - aardappelen - industrie - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenziekten - akkerbouw - ralstonia solanacearum - nederland - institutionele economie - agricultural economics - agricultural policy - government - potatoes - industry - plant protection - pest control - plant diseases - arable farming - ralstonia solanacearum - netherlands - institutional economics
Overheid en bedrijfsleven willen inzicht in de manier waarop effectief vorm gegeven kan worden aan de preventie en bestrijding van quarantaineorganismen. Voor de organismen bruin- en ringrot is voor de aardappelkolom een institutionele analyse van het bestaande beleid gemaakt specifiek gericht op de rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders. Deze kwalitatieve analyse is opgesteld vanuit het theoretische kader welke vervolgens is gecombineerd met bevindingen uit de praktijk. Het verminderen van het risico op besmetting van bruinrot en ringrot is een publiek goed waarbij aandacht voor aanscherping van bedrijfshygiëne en kostenverdeling wordt voorgesteld. Government and the potato industry want to understand how to prevent and control infectious diseases in plant production. For the organisms brown rot and ring rot, an institutional analysis is made of the actual policy in the potato chain. This qualitative analysis studies the division of roles between government, agricultural industry and other stakeholders, is based on a theoretical framework and later combined with practical findings. Reducing the risk of brown rot and ring rot in potatoes is a public matter. Special attention to hygiene and spread of cost is suggested.
Sustainability of small and medium-sized agro-industries in Northern Thailand
Wattanapinyo, A. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085044772 - 229
milieubeleid - duurzaamheid (sustainability) - economische ontwikkeling - industrie - agro-industriële sector - modernisering - ecologie - kleine bedrijven - voedselverwerking - thailand - economische verandering - environmental policy - sustainability - economic development - industry - agroindustrial sector - modernization - ecology - small businesses - food processing - thailand - economic change
Greening Small and Medium-Sized Enterprises: Evaluating Environmental Policy in Vietnam
Van Khoa, Le - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol. - Wageningen : Wageningen Universiteit - lsg. Milieubeleid - ISBN 9789085044826 - 228
milieubeleid - ondernemingen - bedrijven - kleine bedrijven - ecologie - modernisering - overheidsbeleid - politiek - milieu - instellingen - industrie - productie - vietnam - economische verandering - staat - environmental policy - enterprises - businesses - small businesses - ecology - modernization - government policy - politics - environment - institutions - industry - production - vietnam - economic change - state
Customised commodity derivates; the case of natural gas in the Dutch horticulture sector
Horsager, K. ; Baltussen, W.H.M. ; Backus, G.B.C. - \ 2006
Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 2, Business development and competitive position ) - ISBN 9789086150885 - 43
agrarische economie - banken - industrie - financiële instellingen - landbouwprijzen - risico - risicovermindering - financiën - derivaten - nederland - agricultural economics - banks - industry - financial institutions - agricultural prices - risk - risk reduction - finance - derivatives - netherlands
Financial banks in the Netherlands are developing customised derivatives for the agriculture industry to decrease the volatility of input or output prices. These derivatives can also be attractive for Dutch agriculture producers because a big part of the business risk in agriculture is caused by fluctuating commodity input and output prices. This report provides insight on how customised derivatives can be constructed and what the advantage is for a farmer. This insight is given by a simulation of the natural gas market for horticulture producers in the Netherlands
Bemonsteren van aardappelen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wijnen, J. ; Scheer, F.P. ; Houweling, P. van - \ 2005
Nieuwe oogst / Magazine gewas 1 (2005)9. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
aardappelen - patates frites - aardappelproducten - verwerkingskwaliteit - kwaliteit voor voedselverwerking - kwaliteit voor industriële verwerking - industrie - industriële gewassen - bemonsteren - representatieve monstername - monitoring - monsters - potatoes - chips (French fries) - potato products - processing quality - food processing quality - industrial processing quality - industry - industrial crops - sampling - representative sampling - monitoring - samples
Monsters van partijen fritesaardappelen die bij de teler zijn genomen, wijken vaak af van de kwaliteitsbepaling op de fabriek. Daardoor kunnen partijen soms niet worden verwerkt. Hoe beter beide kwaliteitsbepalingen overeenkomen, hoe efficiënter de verwerking kan plaatsvinden. Binnen het AKK-project 'Pieper Profijt=gezamenlijk profijt' vindt onderzoek plaats hoe en wanneer de monsters bij de teler het best genomen kunnen worden om faalkosten binnen de fritesaardappelkolom te verlagen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.