Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
  Spruijt, J. ; Jansma, J.E. ; Vermeulen, T. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO Rapport 623) - 33
  stadslandbouw - utrecht - kantoren - voedselproductie - voedselvoorziening - industrieterreinen - onderzoeksprojecten - teeltsystemen - cultuurmethoden - urban agriculture - utrecht - offices - food production - food supply - industrial sites - research projects - cropping systems - cultural methods
  In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LED, aquaponics). Uit verschillende hoeken (o.a. Provinciale Staten Utrecht en de gemeenteraad van Nieuwegein) komt de vraag of stadslandbouw leegstaande kantoren en industrieterreinen inderdaad weer een duurzame, productieve en maatschappelijke bestemming kan geven. Hoofdvraag voor de provincie Utrecht is: is stadslandbouw een substantieel alternatief voor leegstaande kantoorgebouwen? Het rapport richt zich op de plantaardige productie (incl. biobased productie), aquacultuur en de kweek van insecten, omdat hiervan de meeste expertise is en omdat deze vormen van stadslandbouw maatschappelijk geaccepteerd zijn. Benutting van daken, (buiten-) wanden of buitenruimten van gebouwen voor landbouw krijgt beperkt aandacht in deze studie.
  Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta: naar een methode van planvorming en ontwerp
  Meyer, V.J. ; Bregt, A.K. ; Dammers, E. ; Edelenbos, J. - \ 2014
  Amsterdam : MUST Publishers - ISBN 9789081445504 - 231
  ruimtelijke ordening - delta - urbanisatie - ontwerp - recreatie - natuurgebieden - industrieterreinen - zuid-holland - zeeland - zuidwest-nederland - physical planning - deltas - urbanization - design - recreation - natural areas - industrial sites - zuid-holland - zeeland - south-west netherlands
  Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2011-2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam), vier kennisinstituten (Deltares, TNO, PBL en Geodan) en vier adviesbureaus (MUST Stedebouw, H+N+S Landschaparchitecten, RoyalHaskoningDHV en HKV lijn in water). Het onderzoek richtte zich vooral op het gebied van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen.
  Biodiversiteit op de brouwerij : inrichting en beheer van de Heineken locatie Zoeterwoude voor biodiversiteitbehoud en -beleving
  Snep, R.P.H. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2567) - 42
  brouwerij-industrie - duurzaamheid (sustainability) - biodiversiteit - flora - fauna - industrieterreinen - zuid-holland
  Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR, wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.
  Industriële vervuiling aanpakken met beplanting
  Ramaker, R. ; Wilschut, M. ; Theuws, P. ; Duchhart, I. - \ 2013
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  industrieterreinen - bodemverontreiniging - landgebruik - ruimtelijke ordening - ontwikkelingsplanning - landschapsarchitectuur - ontwerp - duurzame ontwikkeling - beplantingen - amsterdam - industrial sites - soil pollution - land use - physical planning - development planning - landscape architecture - design - sustainable development - plantations - amsterdam
  Over het IJ in Amsterdam-Noord ligt industriegebied Buiksloterham, een deels verlaten industriegebied dat vervuild is met onder meer zink, koper en lood. De gemeente wil het terrein langzaam transformeren in een woongebied met winkels, maar de crisis remt ontwikkeling. In de tussentijd zou Buiksloterham aantrekkelijker worden als je er veel groen plant, bedachten twee Wageningse studenten landschapsarchitectuur. En dat was nog maar het begin van hun ambities. In hun afstudeerontwerp zetten Pieter Theuws en Mark Wilschut het groen aan het werk. Sommige bomen kunnen namelijk bodemvervuiling opruimen, in een proces dat phytoremediation heet. Dit werkt op verschillende manieren: met hun wortels voorkomen ze dat vervuiling uitspoelt, ze nemen zware metalen op en breken organische stoffen af. Dat heeft voordelen ten opzichte van industriële verwijdering, vertelt Ingrid Duchhart, assistent-professor landschapsarchitectuur en begeleider van het duo: 'Zo los je het probleem echt op in plaats van de grond alleen te verplaatsen.' Maar je moet er wel geduld voor hebben. Volgens Durchhart duurt het zo'n 45 tot 100 jaar totdat de planten de grond hebben opgeschoond. Voorlopig bestaat dit ontwerp grotendeels op papier. Na het winnen van een prijsvraag van de gemeente Amsterdam wordt phytoremediation in een klein deelgebied binnenkort in praktijk gebracht. Daarbij gaat het om een voormalige scheepswerf die onder de naam Ceuvel de Volharding een broedplaats moet worden voor creatieve ondernemers. De komende tien jaar halen planten daar gif uit de bodem en werken creatievelingen in aan land getakelde woonarken. Omdat het biochemische proces langzaam verloopt zijn de doelen voor die tien jaar noodgedwongen beperkt. 'We hebben niet de illusie dat we het helemaal schoon zullen achterlaten,' zegt Theuws. De scheepswerf moet vooral bewijzen dat de aanpak werkt. 'Ondertussen maken we plannen voor andere ongebruikte delen van Amsterdam, en andere steden.' Het ontwerp verschijnt binnenkort in het tijdschrift Environmental pol¬lution.
  De verbinding tussen ecologische infrastructuur en biocultureel erfgoed gebied
  Wiersum, F. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)5. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 31.
  beekdalen - natuurontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - industrieterreinen - veluwe - brook valleys - nature development - ecological network - industrial sites - veluwe
  Het natuurbeleid is volop in discussie. Enerzijds geldt officieel nog steeds het credo ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ maar anderzijds geldt de ontwikkeling van de ecologische infrastructuur meestal nog als ijkpunt geldt voor het natuurbeleid. Deze paradox weerspiegelt verschillende visies over de vraag in hoeverre natuurbeheer gebaseerd moet zijn op ecologische processen of op maatschappelijke processen. Dit artikel beschrijft hoe de praktijk van natuurbeheer vaak een meer integrale visie vertoont dan de visies die aan bod komen in beleidsdiscussies. Met aandacht voor de Renkumse Poort als ecologische verbindingszone
  Werkt de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte?
  Heessen, H.J.L. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 15 - 15.
  havens - industrieterreinen - regionale planning - natuurcompensatie - rijnmondgebied - harbours - industrial sites - regional planning - nature compensation - rijnmondgebied
  De Rotterdamse haven breidt uit in natuurgebied. Om de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte te compenseren, is een deel van de Natura 2000-kustdelta bij Rotterdam aangewezen als bodembeschermingsgebied. Zes onderzoeksinstellingen, waaronder IMARES, onderdeel van Wageningen UR, volgen er de ecologische veranderingen.
  Historic Cae Study Maasvlakte 2 - a review of the monitoring plan with focus on adaptive strategies
  Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C62/11) - 29
  baggeren - milieueffect - natuurbeschermingsrecht - monitoring - vergunningen - rijnmondgebied - zand - industrieterreinen - Nederland - dredging - environmental impact - nature conservation law - monitoring - permits - rijnmondgebied - sand - industrial sites - Netherlands
  The Maasvlakte 2 (MV2) is a new location for port activities and industry to be created in the North Sea, directly to the west of the current port of Rotterdam and the surrounding industrial area. The required sand will be taken from carefully selected locations at sea, but will also become available when the port itself is deepened. The land reclamation will cover around 2000 hectares in total. Half of this will consist of infrastructure area, such as sea defences, fairways, railways, roads and port basins. The other 1000 hectares will provide the space for industrial sites. Two permits are required for the sand extraction: a permit for the construction and presence of the Maasvlakte 2, including the required sand extraction under the Nature conservation law (Ministerie van LNV 2008); and a permit for the extraction of sand under the Mineral Extraction law (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008). The project is permitted under conditions, among which a monitoring plan is required. The permit requirements, monitoring plan, monitoring execution and - evaluation are described in the following sections.
  Groen werkt beter : kansen voor bedrijventerreinen en natuur
  Bouwmeester, H. ; Verkade, G.J. ; Snep, R.P.H. ; Rutjens, A.A.J. - \ 2010
  Den Haag : Sdu uitgevers - ISBN 9789012571005 - 83
  industrieterreinen - natuurontwikkeling - habitats - meervoudig gebruik - recreatie - landschapsarchitectuur - nederland - industrial sites - nature development - habitats - multiple use - recreation - landscape architecture - netherlands
  Steeds meer partijen zien in dat natuur op en rond bedrijventerreinen belangrijk is. Natuur- en landschapsexperts zeggen dat, maar ook overheden, ontwikkelaars en steeds meer ondernemers. Groene kwaliteiten kunnen bedrijventerreinen omvormen tot werklandschappen. In Groen werkt beter laten we zien welke kansen er zijn en hoe die kwaliteiten tot hun recht kunnen komen. Hoe kunnen de ecoloog, de planoloog en de ondernemer hun expertises combineren om tot een versterkende meerwaarde te komen?
  Technisch groen Looveer : een oplossing voor Westervoort?
  Kuypers, V.H.M. ; Heutinck, L.B.M. ; Winkler, T. ; Kroes, J. de - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2029) - 48
  industrieterreinen - landschap - kwaliteit - milieubeheer - nederland - windsingels - landschapsbeleving - bedrijventerreinen - gelderland - gelderse poort - governance - industrial sites - landscape - quality - environmental management - netherlands - shelterbelts - landscape experience - business parks - gelderland - gelderse poort - governance
  In dit rapport is technisch groen onderzocht als oplossing voor verschillende vormen van milieuhinder in Westervoort van het bedrijventerrein Looveer, gelegen aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal in de Huijssense Waarden. Verschillende groene oplossingen zijn verkend in een interactief proces met de bedrijven, de omwonenden en de betrokken overheden. Het gebied is door de rivierverruiming ter plaatse voor een groot deel al op de schop genomen en er kan met een gerichte landschappelijke aanpassing veel aan het dagelijkse ongerief van de bewoners van Westervoort worden gedaan. Doordat strikt genomen de normen voor milieuhinder niet in het geding zijn, is het voor de omgeving onduidelijk wie zich aangesproken moet voelen als initiatiefnemer. De conclusie van het rapport is dat technisch groen maar een klein deel van het werkelijke probleem (irritante geluidjes, grof stof en horizonvervuiling) oplost. Als belangrijkste probleem kwam het gebrek aan communicatie tussen de directe en indirecte belanghebbenden boven drijven. Samen was er vrij snel een set van oplossingen gevonden, die in ieders belang kan worden gerealiseerd. Nu nog de daad bij het woord voegen.
  'Bedrijventerrein kan bijdragen aan behoud biodiversiteit'
  Snep, R.P.H. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)2. - ISSN 0024-1520 - p. 71 - 72.
  industrieterreinen - biodiversiteit - habitats - lepidoptera - natuurontwikkeling - industrial sites - biodiversity - habitats - lepidoptera - nature development
  Industrieterreinen zijn geen natuurparels. Toch zijn soorten als Kneu, Rugstreeppad en sommige dagvlinders blij met dit biotoop. De in Wageningen gepromoveerde Robbert Snep bepleit meer aandacht voor deze vaak tijdelijke natuur
  Compensatievoorstel voor het verlies van leefgebied van beschermde planten en dieren op het ENKA-terrein in Ede en ecologisch protocol voor de werkzaamheden
  Ottburg, F.G.W.A. ; Blitterswijk, H. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1651) - 72
  beschermde soorten - wildbescherming - ecologie - industrieterreinen - flora - fauna - nederland - gelderland - veluwe - natuurcompensatie - protected species - wildlife conservation - ecology - industrial sites - flora - fauna - netherlands - gelderland - veluwe - nature compensation
  De Grondbank Bennekomseweg Ede CV heeft samen met de gemeente Ede een stedenbouwkundig visie opgesteld voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein van ENKA. Alterra heeft in het kader van de Flora- en faunawet in 2005 een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit zijn dier- en plantsoorten naar voren gekomen waarvoor men dient te compenseren. Naast compensatie dient men ook rekening te houden met beschermde soorten tijdens de uitvoering van werkzaamheden. In de voorliggende studie worden de compensatievoorstellen en het ecologische protocol voor de werkzaamheden beschreven
  Weg van de pad! : de paddenpopulatie van Hoekelum, Horapark en ENKA-terrein; onderzoek naar de populatiegrootte tijdens de paddentrek van 2007 en 2008
  Ottburg, F.G.W.A. ; Blitterswijk, H. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1798) - 71
  bufo bufo - populatie-ecologie - migratie - conservering - nederland - industrieterreinen - natuurbeschermingsrecht - gelderland - veluwe - bufo bufo - population ecology - migration - conservation - netherlands - industrial sites - nature conservation law - gelderland - veluwe
  In 2005 heeft Alterra-WUR een inventarisatie uitgevoerd naar op het ENKA-terrein voorkomende soorten planten en dieren. Een van de opvallendste zaken was de aanwezigheid van honderdduizenden paddenlarven in de kunstmatige bassins. De vele aanwezige paddenlarven indiceerde dat het hier om één van de grootste paddenpopulaties van Nederland zou kunnen gaan. Om hierover toch meer zekerheid en uitspraken te kunnen doen is in 2007 en 2008 besloten om de padden tijdens de voorjaarstrek te tellen, respectievelijk zijn er in die jaren 10.342 en 12.096 volwassen padden tijdens de (heentrek)voorjaarstrek geteld. Hiermee is vastgesteld dat het om één van de drie grootste en bekendste paddenpopulaties van Nederland gaat
  Biodiversity conservation at business sites : options and opportunities
  Snep, R.P.H. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Opdam; Ekko van Ierland. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085853053 - 192
  biodiversiteit - natuurbescherming - industrieterreinen - stedelijke gebieden - ecosystemen - lepidoptera - vogels - verspreiding - havens - bufo - gebouwen - belgië - nederland - habitats - ecologische hoofdstructuur - stedelijke ecologie - metapopulaties - ecosysteemdiensten - biodiversity - nature conservation - industrial sites - urban areas - ecosystems - lepidoptera - birds - dispersal - harbours - bufo - buildings - belgium - netherlands - habitats - ecological network - urban ecology - metapopulations - ecosystem services
  Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit, juist vanwege hun ligging en landgebruik
  Datarapportage Nulmeting Maasvlakte 2
  Kaag, K. ; Escaravage, V. - \ 2007
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C026/07) - 69
  benthos - schaaldieren - zeedieren - mariene ecologie - biodiversiteit - milieueffect - industrieterreinen - nederland - noordzee - mijnbouw - zand - zuid-holland - rijnmondgebied - grondverzet - benthos - shellfish - marine animals - marine ecology - biodiversity - environmental impact - industrial sites - netherlands - north sea - mining - sand - zuid-holland - rijnmondgebied - earth moving
  Mogelijke effecten van zandwinning op bodemfauna. Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal zand gewonnen worden uit de Noordzee. Om te kunnen bepalen in hoeverre deze werkzaamheden van invloed zijn op de bodemfauna is onderzoek uitgevoerd naar de structuur en samenstelling van de bodemfaunagemeenschappen in het zandwingebied, de directe omgeving ervan en niet-beïnvloede referentiegebieden. De meetpunten bevinden zich voor de kust.
  Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie
  Kuypers, V.H.M. ; Hounjet, M.W.A. ; Vries, E.A. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1440) - 51
  industrieterreinen - landgebruiksplanning - innovaties - vegetatie - luchtkwaliteit - struiken - zuid-holland - bedrijventerreinen - openbaar groen - industrial sites - land use planning - innovations - vegetation - air quality - shrubs - zuid-holland - business parks - public green areas
  Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelijk zou zijn. Er waren en zijn hier zeker mogelijkheden voor om dit dicht te kunnen benaderen, maar reeds genomen besluiten beperken dit enigszins. Vooral op gebied van luchtkwaliteit worden mogelijkheden beperkt omdat de wegenstructuur vast ligt. Op de andere milieuvelden zijn nog voldoende kansen om een innovatief duurzaam bedrijventerrein met een nul-emissie te realiseren
  Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimelijk ordeningsspoor; achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
  Broekmeyer, M.E.A. ; Kistenkas, F.H. - \ 2006
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 44) - 42
  ruimtelijke ordening - natuurbescherming - overheidsbeleid - recht - milieuwetgeving - eu regelingen - nederland - huisvesting - industrieterreinen - natuur - glastuinbouw - physical planning - housing - industrial sites - nature conservation - government policy - law - environmental legislation - eu regulations - netherlands - nature - greenhouse horticulture
  Wie wil gaan bouwen moet tegenwoordig op voorhand en in redelijkheid (de zgn. rechterlijke OVIR-toets) rekening houden met aanwezige wettelijk beschermde natuurwaarden. Voor Natura 2000-gebieden zal dan al de habitattoets een rol moeten spelen en voor wat betreft de soortenbescherming zal al gepreludeerd moeten worden op de mogelijkheid van een ontheffing voor beschermde soorten. Deze integrale afweging komt voort uit recente jurisprudentie (de zgn. uitvoerbaarheidsjurisprudentie met zijn OVIR-toets) en vindt onsinziens ook weerklank in de herziene Natuurbeschermingswet (art 19j) en de Strategische Milieubeoordeling die binnenkort wordt geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer. Vooral via het `preventief bestuurlijk toezicht¿ op bestemmingsplannen is naar onze mening de habitattoets definitief van belang geworden voor het ruimtelijk ordeningsspoor. Men vergelijke met name art. 19j lid 3 Nbw, dat de habitattoets van toepassing verklaart op de planvorming. Dit betekent dat in het bijzonder bestemmingsplannen (immers het enige plan dat voor een ieder juridisch bindend is) `nature proof¿ dienen te zijn. Er moet immers een reële kans zijn dat de bestemming uitgevoerd kan worden (uitvoerbaarheidseis). Bekeken vanuit zowel het aantal aangevraagde en verleende beschikkingen natuurbeschermingsrecht als de voorlopige resultaten van de eerste twee jaren van de jurisprudentiemonitor HVR (2004 en 2005), kan geconcludeerd worden dat de bescherming van Europese natuurwaarden Nederland niet op slot gooit. Wél zorgt zij ervoor dat meer en meer een zorgvuldige afweging van belangen plaatsvindt. De trend is dat bij zowel soortbescherming als gebiedsbescherming de kaarten al in de planfase worden geschud: op strategisch niveau moet men rekening houden met de uitvoerbaarheid van het plan en dus rekening houden met beschermde soorten en gebieden. Bouwen kan nog steeds, maar niet overal en pas nadat alle effecten, alternatieven en belangen goed zijn onderzocht.
  Natuur op bedrijventerreinen: fictie of toekomstbeeld?
  Snep, R.P.H. ; Timmermans, W. ; Kuypers, V.H.M. ; Opdam, P.F.M. - \ 2006
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 62 (2006)2. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
  industrieterreinen - stadsrandgebieden - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - landschapsbescherming - duurzaamheid (sustainability) - ecologie - habitats - industrial sites - urban hinterland - physical planning - nature conservation - landscape conservation - sustainability - ecology
  Nederland is een dichtbevolkt land, ook wel 'een dunbevolkte stad'. Doordat er voortdurend overal nieuwe woningen, wegen en bedrijventerreinen verschijnen, wordt deze karakterisering meer en meer de juiste weergave van de werkelijkheid. Deze uitgave van "Groen" verschijnt n.a.v. een symposium van Habiforum, Alterra, Landschapsbeheer Nederland en de Ver. Bedrijvenparken Nederland (maart 2005)
  Spint de natuur garen bij de herinrichting van het ENKA-terrein? Inventarisatie van beschermde en bedreigde planten- en diersoorten op het voormalige fabrieksterrein van ENKA in de gemeente Ede en inschatting van de effecten van sanering en herinrichting
  Blitterswijk, H. van; Ottburg, F.G.W.A. ; Stumpel, A.H.P. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1286) - 55
  bedreigde soorten - planten - dieren - flora - fauna - karteringen - inventarisaties - industrieterreinen - natuurbescherming - gelderland - endangered species - plants - animals - flora - fauna - surveys - inventories - industrial sites - nature conservation - gelderland
  De Grondbank Bennekomseweg Ede CV heeft samen met de gemeente Ede een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein van ENKA (AKZO). De aanwezigheid van verschillende soorten dieren en het ontbreken van gegevens hierover maakte inventarisaties noodzakelijk. Deze inventarisaties zijn uitgevoerd in 2005. Dit rapport geeft een overzicht van de aangetroffen soorten planten en dieren. Het rapport geeft een inschatting van de effecten van de plannen op de aangetroffen soorten en doet aanbevelingen voor een duurzame instandhouding van de soorten die wettelijke bescherming genieten en/of bedreigd zijn in hun voortbestaan
  Agrocentrum Amsterdam : ontwerpen voor agroparken in havengebieden
  Broeze, J. ; Steekelenburg, M.G.N. van; Smeets, P.J.A.M. - \ 2006
  Utrecht : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : serie achtergrondrapporten nr. 05.2.106) - ISBN 9789050592680 - 73
  tuinbouw - varkenshouderij - vestigingsplaats van de productie - havens - industrieterreinen - haalbaarheidsstudies - mestverwerking - horticulture - pig farming - location of production - harbours - industrial sites - feasibility studies - manure treatment
  In de afgelopen twee jaren heeft Alterra gekeken naar de haalbaarheid van de vestiging van een agropark in het havengebied van Amsterdam. Kern van zo'n agrocentrum is het onderbrengen van varkenshouderij, glastuinbouw in stedelijk gebied, gecombineerd met veevoerproductie, mestverwerking en biogasproductie. Championteelt en viskweek zijn daarbij ook opties
  De plaats van natuur in beleidsprocessen : casus: besluitvormingsproces POL-aanvulling bedrijventerreinen Zuid-Limburg
  Vreke, J. ; Dam, R.I. van; Bosch, F.J.P. van den - \ 2005
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 17) - 62
  milieubeleid - industrieterreinen - besluitvorming - natuurbescherming - nederland - natuur - zuid-limburg - environmental policy - industrial sites - decision making - nature conservation - netherlands - nature - zuid-limburg
  WOT Natuur & Milieu onderzoek
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.