Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 275

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==infiltratie
Check title to add to marked list
Watermanagement: oppervlakkige afspoeling aanpakken
Noij, I.G.A.M. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 2 - 2.
oppervlakkige afvoer - oppervlaktewater - nutriëntenuitspoeling - infiltratie - waterbeheer - bodemstructuur - runoff - surface water - nutrient leaching - infiltration - water management - soil structure
Oppervlakkige afspoeling zorgt voor nutriëntenverlies. Het is een hele specifieke emissie route, die slechts beperkt wordt aangepakt via de bekende maatregelen rondom mest manage ment. De waterschappen zijn erg geïnteresseerd in dit onderwerp, om de belasting van het oppervlaktewater terug te dringen. Flinke verbeteringen zijn nodig én mogelijk.
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil
Hoving, I.E. ; Massop, H.T.L. ; Houwelingen, K.M. van; Akker, J.J.H. van den; Kollen, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 875) - 87
graslanden - grondwaterstand - peilbeheer - veengronden - broeikasgassen - landgebruik - drainage - infiltratie - noord-holland - grasslands - groundwater level - water level management - peat soils - greenhouse gases - land use - infiltration
In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains, die onder slootpeil liggen, hadden zowel een drainerend effect (extra waterafvoer) als een infiltrerend effect (extra water aanvoer). Het toepassen van een zomer- en winterpeil is gunstig voor het verminderen van maaivelddaling, maar tijdens natte perioden in het groeiseizoen leveren onderwaterdrains bij een peil van 40 cm –maaiveld geen extra afvoercapaciteit op. Het belang van melkveehouders, namelijk het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het grasland, wordt daardoor onvoldoende gediend. Een meer flexibelere invulling van de perioden, waarop de slootpeilen volgens de beleidsregels omhoog en omlaag gezet moeten worden, is gewenst.
Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten "Fresh Water Options Optimizer"
Hoogvliet, M. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, J. van; Velstra, J. ; Louw, P. de; Massop, H.T.L. ; Tolk, L. ; Kempen, C. van; Nikkels, M. - \ 2014
Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Rapport / KvK 141/014) - 177
zoet water - watervoorziening - drainage - infiltratie - wateropslag - inventarisaties - fresh water - water supply - infiltration - water storage - inventories
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige oplossingen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn de mogelijkheden voor opschaling onderzocht. Het gaat om de oplossingen (1) drains2buffer (D2B), (2) regelbare en klimaatadaptieve drainage (RD/KAD), (3) kreekruginfiltratie (KRI), (4) freshmaker (FM), (5) verticale ASR (VASR), (6) waterconservering door stuwen (WCST) en (7) waterconservering door slootbodemverhoging (WCSB).
Plassen op het land : een landsdekkende kaart van potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling
Massop, H.T.L. ; Clement, J. ; Schuiling, C. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2546) - 85
landbouwgrond - bodemtypen - oppervlakkige afvoer - bodemwater - infiltratie - perceelsvorm (landbouwkundig) - monitoring - agricultural land - soil types - runoff - soil water - infiltration - field shape
Oppervlakkige afstroming over maaiveld draagt bij aan de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De beschikbaarheid van een hoogtekaart met een hoge resolutie geeft de mogelijkheid potentiele risicolocaties op landbouwpercelen in kaart te brengen. Gebieden met het hoogste risico voor oppervlakkige afspoeling zijn de kleigebieden van Friesland en Groningen, het rivierengebied en de veengebieden, zoals het Utrechts-Hollands en het Friese veengebied.
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden
Deru, J.G.C. ; Lenssinck, F.A.J. ; Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den; Bloem, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 27 - 29.
bodemdaling - grondwaterstand - drainagesystemen - veenweiden - peilbeheer - infiltratie - subsidence - groundwater level - drainage systems - peat grasslands - water level management - infiltration
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden
Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen : Fresh Water Options Optimizer - fase 1
Bakel, J. van; Louw, P. de; Stuyt, L.C.P.M. ; Tolk, L. ; Velstra, J. ; Hoogvliet, M. - \ 2014
Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Rapport / STOWA 2014-16) - ISBN 9789490070847 - 82
zoet water - watervoorziening - drainage - infiltratie - sloten - wateropslag - watervoerende lagen - maatregelen - inventarisaties - fresh water - water supply - infiltration - ditches - water storage - aquifers - measures - inventories
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor hoog en laag Nederland, kan worden verkend. In deze studie zijn de opschalingsmogelijkheden bekeken voor de volgende lokale zoetwateroplossingen: (1) drains2buffer, (2) regelbare en klimaatadaptieve drainage, (3) kreekruginfiltratie, (4) Freshmaker, (5) verticale ASR, (6) waterconservering door stuwen en (7) waterconservering door slootbodemverhoging.
Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard
Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. ; Hoving, I.E. ; Meerkerk, B. ; Houwelingen, K.M. van; Kleef, J. van; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2466) - 114
veenweiden - infiltratie - drainage - bodemdaling - melkveehouderij - economische evaluatie - krimpenerwaard - waterkwaliteit - modellen - peat grasslands - infiltration - subsidence - dairy farming - economic evaluation - water quality - models
Dit rapport beschrijft het onderzoek in 2011 en 2012 naar de pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard, waarin voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit is onderzocht. De meetresultaten zijn uitgewerkt en geëvalueerd met de modellen SWAP en ANIMO. Daarnaast zijn de economische en bedrijfsmatige aspecten van onderwaterdrains voor de veehouderij onderzocht. Een overzicht van eerder en lopend onderzoek naar maaivelddaling, waterkwantiteit, waterkwaliteit, bedrijfseconomische aspecten en effect op weidevogels is gegeven en betrokken in de conclusies. In de conclusies zijn ook de resultaten van pilots in de Keulevaart en Demmeriksekade betrokken (gerapporteerd in een volgend Alterra-rapport). De hoeveelheden in en uit te pompen water blijken in het algemeen toe te nemen. Het effect op de waterkwaliteit is in het algemeen neutraal of gunstig. Melkveehouders zijn in het algemeen positief over de effecten van onderwaterdrains.
Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer : bundeling van resultaten van onderzoek, ervaringen en indrukken, opgedaan in binnen- en buitenland
Stuyt, L.C.P.M. - \ 2013
Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] (Alterra-rapport 2370) - 4188
drainage - ontwateren - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - peilbeheer - klimaatadaptatie - nutriëntenuitspoeling - infiltratie - natuurgebieden - dewatering - groundwater level - farm management - water level management - climate adaptation - nutrient leaching - infiltration - natural areas
De sinds 1950 ontwikkelde kennis over de functionaliteit van (samengestelde) regelbare drainagesystemen, uitgedrukt in effecten op de gewasopbrengst en de lokale en regionale water- en stoffenbalans, wordt gerapporteerd, met de nadruk op enkele recente Nederlandse projecten.
Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden : modelberekeningen met SWAP-ANIMO voor veenweide-eenheden naar veranderingen van de fosfor-, stikstof- en sulfaatbelasting van het oppervlaktewater bij toepassing van onderwaterdrains in het westelijke veenweidegebied
Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2354) - 201
veenweiden - drainage - infiltratie - eutrofiëring - fosfor - waterkwaliteit - modellen - peat grasslands - infiltration - eutrophication - phosphorus - water quality - models
Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Met SWAP-ANIMO zijn zeventien representatieve veenweide-eenheden doorgerekend. Veenweideeenheden zijn gedefinieerd voor vijf kenmerken: veensoort, veendikte, voorkomen van een kleidek, onderrand (kwel/wegzijging) en nutriëntenconcentraties in het infiltratiewater. De effecten van onderwaterdrains op de belasting van het slootwater met fosfor, stikstof en sulfaat zijn onderzocht door modelresultaten van varianten met en zonder drains te vergelijken. Hiertoe is de sulfaathuishouding ingebouwd in ANIMO. Onderwaterdrains geven meestal een (aanzienlijke) vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Dit geldt het sterkst voor fosfor en het minst voor sulfaat. Sulfaat is erg gevoelig voor de drooglegging. Voor elk nutriënt is er voor alle veenweide-eenheden een drooglegging waarbij de belasting niet toeneemt door drains. Voor sulfaat is die drooglegging consequent 40 cm, de kleinste doorgerekende drooglegging.
Emissie door oppervlakkige afspoeling : relevantie en preventie : tussenrapportage 2011
Evenhuis, A. ; Beltman, W.H.J. ; Weide, R.Y. van der; Zeeland, M.G. van; Schepers, H.T.A.M. ; Deneer, J.W. - \ 2012
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 68
oppervlakkige afvoer - landbouwgronden - oppervlaktewater - emissie - pesticiden - pesticidenresiduen - gewasbescherming - neerslag - infiltratie - meteorologische waarnemingen - runoff - agricultural soils - surface water - emission - pesticides - pesticide residues - plant protection - precipitation - infiltration - meteorological observations
De doelstelling van het rapportage-project was: - Op basis van bestaande kennis uit binnen- en buitenland (metingen, modelstudies) inzichtelijk maken in hoeverre oppervlakkige afspoeling van (vrijwel) vlakke percelen verantwoordelijk kan zijn voor (piek) belasting van oppervlaktewater; - Inzichtelijk maken in hoeverre een vergelijking met andere emissieroutes mogelijk is en, zo mogelijk, deze vergelijking inzichtelijk maken; - Verkenning van de mate van overeenstemming tussen de uitgangspunten van de modelmatige berekening van afspoeling en de situatie op representatieve praktijksituaties in Nederland. Wanneer relevante afwijkingen verwacht worden, deze benoemen; - Vaststellen of er zicht is op effectieve maatregelen om oppervlakkige afspoeling tegen te gaan. Dit kunnen bestaande of nieuwe maatregelen zijn. Hiervoor is een korte internationale literatuurscan uitgevoerd naast een verkenning om te bepalen hoe vaak afspoeling van water kan optreden op landbouwgronden in het vlakke deel van Nederland. Voor dit laatste onderdeel zijn neerslaggegevens van 30 jaar geanalyseerd op de frequentie van optreden van buien voor 3 meteostations en zijn zand- en kleigronden gekarakteriseerd met hun infiltratiesnelheid.
Revolution op fairway kan wereld op zijn kop zetten
Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. ; Wesseling, J.G. - \ 2010
Greenkeeper 21 (2010)2. - ISSN 1386-2499 - p. 30 - 33.
golfbanen - bodemwater - zandgronden - infiltratie - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - sensors - utrechtse heuvelrug - golf courses - soil water - sandy soils - infiltration - surfactants
Op golfbaan ‘De Pan’ in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van de surfactant Revolution op de bevochtiging van een zwakke helling in een fairway met behulp van een groot aantal vochtsensoren. Ook onderzochten we of door de surfactant het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van (voor het milieu nadelige) preferente stroming kon worden voorkomen. Bovendien werd aandacht besteed aan de omgekeerde wereld op een fairway, waar een hogere zandrug juist groener en beter bevochtigbaar was dan de lagere delen
Water flow and pesticide transport in cultivated sandy soils : experimental data on complications
Leistra, M. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2063) - 78
zandgronden - pesticiden - bodemfysica - infiltratie - uitspoelen - oppervlakteafvoer - grondwaterverontreiniging - sandy soils - pesticides - soil physics - infiltration - leaching - overland flow - groundwater pollution
The risk of leaching of agricultural pesticides from soil to groundwater and water courses has to be evaluated. Complications in water flow and pesticide transport in humic-sandy and loamy-sandy soil profiles can be expected to increase the risk of leaching. Much of the precipitation water is intercepted by the crop canopy, after which stemflow and leafdrip lead to peaks in water load at the soil surface. Water infiltration at the soil surface can be highly non-uniform, e.g. due to differences in soil structure, presence of micro-depressions and water-repellency. Water flow in the soil profile is affected by sedimentation pattern, soil forming processes, differences in soil structure, antecedent soil moisture content, etc. The heterogeneous transport of pesticides in soils is reflected by the wide range of concentrations measured at the various depths. The leaching of substances from sandy soil profiles can occur in 'hot spots', which indicates that there are preferential flow and transport paths. A special situation is presented by fields with ridges and furrows (e.g. used for growing potatoes), in which much of the precipitation water can infiltrate in the furrow soil. In view of the conditions inducing preferential pesticide transport in sandy soils, the possibilities to describe/predict this type of transport by modelling should be investigated further.
Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands
Brink, C. van den; Zaadnoordijk, W.J. ; Grift, B. van der; Ruiter, P.C. de; Griffioen, J. - \ 2008
Journal of Hydrology 350 (2008)3-4. - ISSN 0022-1694 - p. 339 - 356.
grondwater - hulpbronnenbeheer - watervoorraden - besluitvorming - nitraten - drinkwater - landgebruiksplanning - grondwaterwinning - waterbeheer - computersimulatie - infiltratie - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - waterkwaliteit - nederland - grondwaterkwaliteit - beslissingsondersteunende systemen - groundwater - resource management - water resources - decision making - nitrates - drinking water - land use planning - groundwater extraction - water management - computer simulation - infiltration - land use - sustainability - water quality - netherlands - groundwater quality - decision support systems - nitrate pollution - catchment scale - model - transport - aquifer - vulnerability - uncertainties - simulation - impact - fate
A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, nature (forested areas), recreation, and urban areas, on the quality of both infiltrating and abstracted groundwater. This NSS combined simulation programs that calculate (1) the concentrations of nitrate in shallow groundwater for each land-use area and (2) the transport of nitrate in the groundwater-saturated zone. The user interface of the NSS enabled scenario analyses. The NSS was validated at a drinking-water abstraction near Holten (the Netherlands) using a spatial planning process aimed at sustainable land-use and groundwater-resource management. Two land-use scenarios were considered: a base scenario reflecting the autonomous development and an adapted land-use scenario. The calculated results for shallow groundwater provided an explicit spatial overview of the impact of historical land use and N application on the quality of abstracted groundwater as well as insight into the impact of changes in land use and N application. Visualization of the conflicting interests of agriculture and the drinking-water abstraction helped all stakeholders accept the necessary changes in land use identified by the adapted land-use scenario of the NSS. These changes were included in the preferred land-use management option in the regional planning process, which has since been formalized. The NSS provided system insight, scoping analyses, and education, in addition to generating quantitative information on the impact of land-use functions on groundwater quality.
Het optimaliseren van de bevochtiging van een golfbaan
Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 2008
Greenkeeper 4 (2008). - ISSN 1386-2499 - p. 23 - 25.
golfbanen - zandgronden - bodemwater - sensors - waterafstotende gronden - infiltratie - utrechtse heuvelrug - golf courses - sandy soils - soil water - water repellent soils - infiltration
Veel zandbovengronden met een grasvegetatie hebben waterafstotende eigenschappen. Deze hydrofobe eigenschappen komen naar voren waneer het vochtgehalte van de grond beneden een kritieke grens daalt. Na het bereiken van deze grens zal de infiltratiesnelheid van neerslag en beregeningswater sterk afnemen. De indringing van het water gaat dan ongelijkmatig en er ontstaan preferente stroombanen in de grond en grote verschillen in vochtgehalte. Op golfbaan ´De Pan´ in Bosch en Duin onderzochten we de effecten van het toedienen van een surfactant op de bevochtiging en de variatie van het vochtgehalte in de bovenste laag van een fairway. Ook werd onderzocht of hiermee het ontstaan van waterafstotendheid in de bovengrond en de vorming van (voor het milieu nadelige) preferente stroming kon worden voorkomen.
Een inventariserend onderzoek naar de ondergrondverdichting van zandgronden en lichte zavels
Akker, J.J.H. van den; Groot, W.J.M. de - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1450) - 77
ondergrond - bodemverdichting - zandgronden - lichte zavel - bodemfysica - infiltratie - bodemporiënsysteem - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - subsoil - soil compaction - sandy soils - sandy loam soils - soil physics - infiltration - soil pore system - soil fertility - soil quality
Bodemverdichting en met name ondergrondverdichting is in de Europese Bodemstrategie aangemerkt als één van de bedreigingen voor de bodem. Uit literatuuronderzoek en een analyse van bodemdata in BIS (Bodem Informatie Systeem) blijkt dat in Nederland vooral ondergronden van lichte zavels en zandgronden sterk zijn verdicht. Een nader inventariserend onderzoek is uitgevoerd naar de fysische bodemkwaliteiten van deze ondergronden en van een lössgrond en naar het effect van het losmaken van de ondergrond van een zware zavel. De ondergronden blijken sterk verdicht met slechte fysische bodemeigenschappen. Vergelijking van het middendeel van de percelen met de kopakkers leert dat de eigenschappen nog verder kunnen verslechteren. Uit een vergelijking met dichtheden van de percelen in het verleden blijkt dat de ondergrondverdichting is toegenomen. Het losmaken van de ondergrond van de zware zavel bleek geen verbetering van de bodemkwaliteiten op te leveren
Bepaling van waterschade op de golfbaan Martensplek in Tiendeveen in het najaar van 1998 met behulp van het model SWAP
Wesseling, J.G. ; Dekker, L.W. ; Oostindie, K. ; Ritsema, C.J. - \ 2006
Stromingen : vakblad voor hydrologen 12 (2006)1. - ISSN 1382-6069 - p. 25 - 42.
golfbanen - regenschade - bodemwater - infiltratie - waterbeschikbaarheid - drenthe - golf courses - rain damage - soil water - infiltration - water availability
Een golfbaan in Drenthe heeft na hevige regenval, oktober 1998, langdurig onder water gestaan. Begin 2005 werd Alterra verzocht om modelmatig feitelijk aan te tonen, dat de inundatie het gevolg was van de regenbuien. Geconcludeerd wordt, dat de golfbaan 18 tot 23 dagen onder water moet hebben gestaan; door eerdere regenval stond het golfterrein al onder water; als de hevige buien van eind oktober niet gevallen waren, zou er slechts van 4 dagen wateroverlast sprake zijn geweest
Drainage goed voor veenweiden
Bokma, B. - \ 2005
Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 18 (2005)12. - ISSN 1566-2616 - p. 8 - 8.
drainage - ondergrondse drainage - drainagesystemen - bodemdaling - graslandverbetering - weiden - geïrrigeerde weiden - graslanden - irrigatie - infiltratie - veengronden - veengebieden - melkveehouderij - grondwaterstand - grondwateraanvulling - drainage - subsurface drainage - drainage systems - subsidence - grassland improvement - pastures - irrigated pastures - grasslands - irrigation - infiltration - peat soils - peatlands - dairy farming - groundwater level - groundwater recharge
Onderwaterdrainage remt de bodemdaling in het veenweidegebied af. Veldproeven van Praktijkcentrum Zegveld (U) zijn veelbelovend - een flinke opsteker voor de melkveehouderij op laagveen. In Noordbeemster (NH) sleutelt loonbedrijf De Vlijt intussen aan een eenvoudige drainlegger achter de tractor
De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden; een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei
Massop, H.T.L. ; Gaast, J.W.J. van der; Kiestra, E. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1212) - 95
permeabiliteit - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - watervoerende lagen - grondwaterstroming - fysische bodemeigenschappen - grondwater - geohydrologie - limburg - permeability - infiltration - hydraulic conductivity - groundwater - mapping - seepage - aquifers - groundwater flow - geohydrology - limburg
In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Voor de beoordeling van deze voorziening zijn de doorlatendheid en de dikte van de deklaag van belang alsook het doorlaatvermogen van het onderliggende watervoerende pakket. Voor het gebiedsdekkend vaststellen van de eigenschappen is het gebied geschematiseerd in 60 eenheden op basis van bodemeigenschappen en opbouw diepere ondergrond. Aan deze eenheden is een k-waardetabel gekoppeld. Deze tabel is gebaseerd op beschikbare metingen en schattingen en aangevuld met metingen die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. Naast k-waarden is een diktekaart van de deklaag vervaardigd op basis van bruikbare boringen. Het doorlaatvermogen van het eerste watervoerend pakket is afgeleid uit verschillende bronnen, waaronder pompproeven. Een belangrijk punt bij gebruik van de geïnventariseerde gegevens is de anisotropie van de deklaag als gevolg van het voorkomen van klei, leem of veenlagen
Hoog peil niet altijd gunstig voor milieu
Alblas, J. ; Clevering, O.A. - \ 2004
Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)7. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
irrigatie - ondergrondse irrigatie - landbouw met irrigatie - plant-water relaties - waterbescherming - grondwater - grondwaterstand - infiltratie - akkerbouw - plantenvoeding - opbrengsten - gewasopbrengst - voedingsstoffenbeschikbaarheid - uitspoelen - verliezen uit de bodem - grondwaterverontreiniging - bodemwaterregimes - waterstand - bemesting - irrigation - subsurface irrigation - irrigated farming - plant water relations - water conservation - groundwater - groundwater level - infiltration - arable farming - plant nutrition - yields - crop yield - nutrient availability - leaching - losses from soil - groundwater pollution - soil water regimes - water level - fertilizer application
PPO onderzocht de voor- en nadelen van waterconservering door in het zuidoostelijk zandgebied (Vredepeel en Veulen) twee akkerbouwpercelen in te richten met een hoog en een laag grondwaterpeil. Het verhoogde peil werd bereikt door infiltratie van slootwater via stuwen en ondiep gelegen drains. Bij het hoge peil hoeft niet beregend te worden en blijken er geen lagere opbrengsten te zijn voor de verschillende gewassen (aardappel, conservenerwt, waspeen, suikerbieten, stamslabonen), mits volgens advies bemest wordt; bij bemesting beneden het advies kan de stikstofvoorziening beperkend zijn. Voordeel van peilverhoging is dat de nitraatuitspoeling minder is; wel is er meer fosfaatuitspoeling
Three-phase flow analysis of dense nonaqueous phase liquid infiltration in horizontally layered porous media
Wipfler, E.L. ; Dijke, M.I.J. van; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2004
Water Resources Research 40 (2004). - ISSN 0043-1397 - p. W10101 - W10101.
infiltratie - grondwater - waterkwaliteit - hydrologie - poreus medium - grondwaterstroming - bodemwaterbeweging - infiltration - groundwater - water quality - hydrology - porous media - groundwater flow - soil water movement - capillary forces - redistribution
We considered dense nonaqueous phase liquid (DNAPL) infiltration into a water-unsaturated porous medium that consists of two horizontal layers, of which the top layer has a lower intrinsic permeability than the bottom layer. DNAPL is the intermediate-wetting fluid with respect to the wetting water and the nonwetting air. The layer interface forms a barrier to DNAPL flow, which causes the DNAPL to spread out horizontally just above the interface. An analytical approximation has been developed to estimate the DNAPL pressure and saturation and the horizontal extension of the DNAPL above the layer interface at steady state for low water saturations. The analytical approximation shows that the DNAPL infiltration is determined by five dimensionless numbers: the heterogeneity factor ¿, the capillary pressure parameter ¿, the gravity number N g , the ratio of the capillary and gravity numbers N c /N g , and the critical DNAPL pressure P o c . Its predictions were compared with the results of a numerical three-phase flow simulator for a number of parameter combinations. For most of these combinations the analytical approximation predicts the DNAPL pressure and saturation profiles at the interface adequately. Using the analytical approximation, we carried out a sensitivity study with respect to the maximum horizontal extension of the plume. The extension of the plumes appears to be highly sensitive to variation of the dimensionless numbers P o c , ¿ and ¿
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.