Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De Nederlandse glastuinbouw moet leren zich beter te presenteren : Haak aan bij stadlandbouw en ga dialoog aan
  Arkesteijn, M. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 49 - 50.
  glastuinbouw - groenteteelt - kwekers - consumenten - informatiebehoeften - stadslandbouw - stedelijke gebieden - consumenteninformatie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - vegetable growing - growers - consumers - information needs - urban agriculture - urban areas - consumer information - knowledge transfer
  Stadslandbouw is ontstaan vanwege scepsis ten aanzien van de grootschalige voedselproductie. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor voedsel toe. Het is een kans voor de Nederlandse glastuinbouw om te laten zien welke mooie en gezonde producten er worden geteeld in de achtertuin van de stad.
  You Have Been Framed! How Antecedents of Information Need Mediate the Effects of Risk Communication Messages
  Terpstra, T. ; Zaalberg, R. ; Boer, J. de; Botzen, W.J.W. - \ 2014
  Risk Analysis 34 (2014)8. - ISSN 0272-4332 - p. 1506 - 1520.
  klimaatverandering - overstromingen - risicoanalyse - burgers - informatiebehoeften - climatic change - floods - risk analysis - citizens - information needs - attitude-change - perceived risk - seeking model - fear appeals - flood risks - pre model - trust - preparedness - perception - emotions
  This study investigates the processes that mediate the effects of framing flood risks on people's information needs. Insight into the effects of risk frames is important for developing balanced risk communication that explains both risks and benefits of living near water. The research was inspired by the risk information seeking and processing model and related models. In a web-based survey, respondents (n = 1,457) were randomly assigned to one of three communication frames or a control frame (experimental conditions). Each frame identically explained flood risk and additionally refined the message by emphasizing climate change, the quality of flood risk management, or the amenities of living near water. We tested the extent to which risk perceptions, trust, and affective responses mediate the framing effects on information need. As expected, the frames on average resulted in higher information need than the control frame. Attempts to lower fear appeal by stressing safety or amenities instead of climate change were marginally successful, a phenomenon that is known as a “negativity bias.” Framing effects were mediated by negative attributes (risk perception and negative affect) but not by positive attributes (trust and positive affect). This finding calls for theoretical refinement. Practically, communication messages will be more effective when they stimulate risk perceptions and evoke negative affect. However, arousal of fear may have unwanted side effects. For instance, fear arousal could lead to lower levels of trust in risk management among citizens. Regular monitoring of citizens’ attitudes is important to prevent extreme levels of distrust or cynicism.
  Information Needs for Water Management
  Timmerman, J.G. - \ 2014
  Boca Raton, Florida : Taylor & Francis - ISBN 9781466594746 - 234
  waterbeheer - watervoorraden - beleid - besluitvorming - informatiebehoeften - informatie - water management - water resources - policy - decision making - information needs - information
  This book provides the necessary elements to determine exactly what information should be collected to make the collected information relevant for policy makers. It highlights the dissatisfaction of information users about the information they get and the reasons for this dissatisfaction. It also discusses general issues around the role and use of information in policy making. The text then describes the how to develop a full understanding of the policy makers’ information needs and will describe how policy makers can be included in the process. Finally, the book describes how the results from this process are input for the information production process.
  Gestructureerd ontsluiten van kennisregels voor oorzaak-effect relaties - pilot Kennisbibliotheek Noordzee
  Nolte, A.J. ; Rippen, A.D. ; Stolte, W. ; Deerenberg, C.M. ; Meulen, M.D. van der - \ 2012
  IJmuiden : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C164/11) - 50
  marien milieu - kennismanagement - informatiebehoeften - inventarisaties - noordzee - marine environment - knowledge management - information needs - inventories - north sea
  Het onderzoek in 2011 had tot doel om praktische ervaring op te doen met hoe een Kennisbibliotheek van oorzaak-effectrelaties zou kunnen werken. De wijze van aanpak was daarbij leren-door-te-doen. Dus geen papieren plannen maken, maar: A. Bouwen van een instrument B. Opstellen van kennisregels en deze in het instrument plaatsen C. Nadenken over de organisatiestructuur en werkprocessen D. Reflectie met potentiële gebruikers van Rijkswaterstaat en I&M
  Bridging the water information gap : structuring the process of specification of information needs in water management
  Timmerman, J.G. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Wim Cofino; Katrien Termeer, co-promotor(en): E. Beinat. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461730992 - 151
  waterbeheer - waterkwaliteit - monitoring - informatiebehoeften - water management - water quality - monitoring - information needs
  Water is een essentiële maar schaarse natuurlijke hulpbron en is cruciaal voor de samenleving. Goede besluitvorming is in het watermanagement nodig om deze hulpbron op een duurzame wijze te beheren en informatie is nodig om deze besluitvorming te ondersteunen. Water monitoring heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld van het meten van een paar eenvoudige parameters tot een complex proces waarin een groot aantal verschillende parameters in verschillende frequenties en op verschillende locaties gemeten worden. De informatie die door monitoring wordt verzameld voldoet helaas niet altijd aan de behoeften van beleidsmakers
  Analysing the data-rich-but-information-poor syndrome in Dutch water management in historical perspective
  Timmerman, J.G. ; Beinat, E. ; Termeer, C.J.A.M. ; Cofino, W.P. - \ 2010
  Environmental Management 45 (2010)5. - ISSN 0364-152X - p. 1231 - 1242.
  waterbeheer - waterkwaliteit - informatiebehoeften - gebruikswaarde - literatuur - geschiedenis - monitoring - nederland - water management - water quality - information needs - use value - literature - history - monitoring - netherlands - policy - systems
  Water quality monitoring has developed over the past century from an unplanned, isolated activity into an important discipline in water management. This development also brought about a discontent between information users and information producers about the usefulness and usability of information, in literature often referred to as the data-rich-but-information-poor syndrome. This article aims to gain a better understanding of this issue by studying the developments over some five decades of Dutch national water quality monitoring, by analyzing four studies in which the role and use of information are discussed from different perspectives, and by relating this to what is considered in literature as useful information. The article concludes that a “water information gap” exists which is rooted in different mutual perceptions and expectations between the two groups on what useful information is, that can be overcome by improving the communication. Such communication should be based on willingness to understand and deal with different mindframes and should be based on a methodology that guides and structures the interactions.
  Kennisbehoefte en wijze van informatievergaring bij multifunctionele ondernemers
  Visser, A.J. ; Kamstra, J.H. ; Dekking, A.J.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV ) - 35
  agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - nevenactiviteiten - informatiebehoeften - inventarisaties - kennis - multifunctionele landbouw - farm management - entrepreneurship - ancillary enterprises - information needs - inventories - knowledge - multifunctional agriculture
  Voor ondernemers die zich oriënteren op de multifunctionele landbouw of voor ondernemers die hun bestaande multifunctionele bedrijf verder willen ontwikkelen en professionaliseren is de juiste kennis en een goede toegang daartoe van groot belang. Om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte van multifunctionele ondernemers en in de wijze waarop zij bij voorkeur kennis krijgen aangeboden of kunnen zoeken is een internetenquête gehouden onder ruim 600 multifunctionele landbouwbedrijven wat resulteerde in 117 ingevulde enquêtes. Het doel van de enquête was om een indruk te krijgen van een deel van de multifunctionele sector en welke vragen in dat deel van de sector leven.
  Passie voor paarden : een onderzoek naar de belevingswereld en het informatiezoekgedrag van paardenliefhebbers in Nederland
  Wijk, E.E.C. van; Visser, E.K. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2009-024) - ISBN 9789086153114 - 164
  paarden - dierhouderij - informatiebehoeften - vragenlijsten - mens-dier relaties - horses - animal husbandry - information needs - questionnaires - human-animal relationships
  Op basis van een korte inventarisatie van beschikbare gegevens, diepte-interviews met mensen met een brede blik op de paardensector en een internet-enquête onder paardenliefhebbers, is onderzoek gedaan naar de belevingswereld, het informatiezoekgedrag en de kennis en praktijk van paardenliefhebbers in Nederland. Het blijkt dat zelf rijden of mennen de meest voorkomende manier van met paarden bezig zijn is. De overgrote meerderheid van de paardenliefhebbers is vrouw en een kwart is niet aangesloten bij een organisatie. De meerderheid van de paardenliefhebbers is qua inkomen niet van paarden afhankelijk en meer dan de helft draait zelfs verlies.
  Open space technology
  Groot, A.M.E. - \ 2008
  klimaatverandering - stakeholders - kennissystemen - informatiebehoeften - climatic change - stakeholders - knowledge systems - information needs
  In een Open Space bijeenkomst bepalen deelnemers zelf de discussie-agenda. Zij schrijven zich vervolgens in om de thema’s te bespreken die hen aan het hart gaan. De thema’s worden besproken in subgroepen. Er wordt direct een digitaal discussierapport gemaakt.
  Stilte rond Ecologische Hoofdstructuur is slechts schijn van bescherming van planten en dieren naar dienst aan mens en maatschappij
  Smits, M.J.W. ; Gaaff, A. - \ 2007
  Spil 235-236 (2007)2. - ISSN 0165-6252 - p. 15 - 20.
  natuurbescherming - beschermingsgebieden - bedreigde soorten - doelstellingenmanagement - motivatie - managementbenaderingen - vegetatiebeheer - communicatie - informatiebehoeften - ecologische hoofdstructuur - agrarisch natuurbeheer - dierenbescherming - nature conservation - conservation areas - endangered species - management by objectives - motivation - management philosophies - vegetation management - communication - information needs - ecological network - agri-environment schemes - animal protection
  Het huidige kabinet wil socialer en groener zijn dan het vorige. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het centrale begrip in het Nederlandse natuurbeleid, wordt in de hoofdtekst van het Coalitieakkoord echter niet een keer genoemd. In de financiële bijlagen komt de EHS alleen voor in combinatie met plattelandsbeleid. Vindt men de EHS niet belangrijk? Of staat deze als een huis, en hoeft er dus geen woord meer aan vuil gemaakt te worden? Men is het er over eens dat de EHS er moet komen, maar achter de schermen staat de invulling ervan wel ter discussie. Zie de budgetten, die keer op keer worden bijgesteld. Zie de wijze van uitvoering: minder aankoop van gronden door de staat en meer particulier initiatief. De in dit artikel verdedigde stelling is dat er een verschuiving plaatsvindt van een EHS met als belangrijkste doel bescherming van planten en dieren naar een EHS in dienst van mens en maatschappij. De auteurs stellen niet dat deze verschuiving per se verkeerd hoeft te zijn, en evenmin dat deze in 2007 is begonnen. Ze vinden echter wel dat verandering van motieven voor beleid helder moet worden gecommuniceerd, en niet mag plaatsvinden zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Vooral omdat zo’n wijziging consequenties heeft voor de wijze waarop het beleid dient te worden beoordeeld
  Bestrijding van duist in wintertarwe
  Timmer, R.D. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
  herbiciden - resistentie tegen herbiciden - onkruidbestrijding - alopecurus myosuroides - chemische bestrijding - informatiebehoeften - wintertarwe - groningen - akkerbouw - herbicides - herbicide resistance - weed control - alopecurus myosuroides - chemical control - information needs - winter wheat - groningen - arable farming
  Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe aangezien resistentie tegen veelgebruikte en relatief goedkope middelen (zoals isoproturon) zich verder uitbreidt. Gelijktijdig neemt het bestrijdingsresultaat af. Belangrijk voor de telers is dat er voldoende, recente informatie is over de aanwezigheid van resistentie en het te verwachten bestrijdingseffect van bestaande en ook nieuwe (nog niet toegelaten) middelen. In 2003 is daarom opnieuw onderzoek gestart om vast te stellen met welke middelen(combinaties) resistente duist nog kan worden bestreden. Het onderzoek beperkt zich tot de chemische bestrijding van duist. Niet chemische benaderingen (zoals vals zaaibed, ploegen, vruchtwisseling) maken geen deel uit van het onderzoek.
  Inventarisatie kennisbehoefte agrarische natuurverenigingen
  Beek, A.J.C.M. van; Schipper, M. ; Visser, A.J. - \ 2004
  Lelystad : PPO - 44
  agrarische bedrijfsvoering - informatiebehoeften - inventarisaties - agrarisch natuurbeheer - farm management - information needs - inventories - agri-environment schemes
  Analyse informatievoorziening natuurbalans
  Kooistra, L. ; Knol, O.M. ; Nienhuis, J.G. ; Schmidt, A.M. - \ 2004
  Wageningen / Bilthoven : Alterra / MNP-RIVM / NPB (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/02) - 55
  natuurbescherming - informatiebehoeften - informatiediensten - nederland - nature conservation - information needs - information services - netherlands
  Verbinden en leren in een actieve netwerkaanpak: community of practice; exploratief onderzoek naar de informatiekloof op het grensvlak tussen onderzoek en handelingsperspectieven voor gemeentelijk beleid rond de Vogel- en Habitatrichtlijn
  Neven, M.G.G. ; Rijn, J.F.A.T. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 862) - 176
  natuurbescherming - beleid - richtlijnen (directives) - informatiesystemen - informatiebehoeften - wetgeving - ruimtelijke ordening - nederland - habitatrichtlijn - wadden - nature conservation - policy - directives - information systems - information needs - legislation - physical planning - netherlands - habitats directive - tidal flats
  Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Via literatuurstudie en bestudering van een case (de Wadden-eilanden) is nagegaan welke kennis gemeenten daarbij nodig hebben, of die kennis beschikbaar, betrouwbaar en bruikbaar is en in hoeverre partijen van elkaar kunnen leren. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken over de informatiebehoefte en leeropbrengst van samenwerkingsverbanden. Het gemeentelijk instrumentarium (WRO, Wmb en gemeentewet) is doorgelicht op bruikbaarheid voor de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De instrumenten zijn in verband gebracht met de rollen die gemeenten kunnen spelen: pro-actief, actief of re-actief. Aanbevelingen spitsen zich toe op verbetering van het informatieaanbod, het opstellen van uitvoeringsrichtlijnen, de inzet van instrumenten en netwerken.
  Naar monitoring van geld, gevoel en beleidsprocessen voor het waterbeheer; deel 2: van de informatiebehoefte bij de watertoets en diffuse bronnen vanuit verschillende visies op beleid
  Ligthart, S.S.H. ; Leenders, T.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 780.2) - 52
  waterbeleid - monitoring - informatiebehoeften - ruimtelijke ordening - waterverontreiniging - besluitvorming - sociale economie - menselijk gedrag - waterbeheer - watersystemen - nederland - water policy - monitoring - information needs - physical planning - water pollution - decision making - socioeconomics - human behaviour - water management - water systems - netherlands
  In verschillende gremia binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarbuiten is vastgesteld dat er behoefte is aan verbreding van het gegevensaanbod om de beleidsvoering te ondersteunen. Met de bestaande monitoringprogramma's worden voornamelijk fysische, chemische en biologische gegevens verzameld. Deze dienen te worden aangevuld met gegevens over de zogenaamde gamma-aspecten van het waterbeheer. De projectgroep GGB heeft drie terreinen onderscheiden waarop de nieuwe informatiebehoefte zichricht, namelijk 'geld', 'gevoel' en 'beleidsprocessen'. De projectgroep beoogt voor deze drie terreinen onderbouwd in beeld te brengen aan welk type informatie binnen Verkeer en Waterstaat behoefte bestaat. Daartoe zijn eerst deze drie terreinen nader gedefinieerd en is de informatiebehoefte met betrekking tot deze drie terreinen globaal verkend (deelrapport 780.1). Behalve deze watvraag is de vraag aan de orde gesteld of de gesignaleerde specifieke informatiebehoefte zich wel leent voor het type gegevensverzameling dat we duiden als klassieke monitoring. In het vervolgonderzoek, (deelrapport 780.2) is aan de hand van het voorbeeld de toepassing van de watertoets de specifieke informatiebehoefte rond monitoring van beleidsprestaties(beleidsevaluatie) nader uitgewerkt. Voor het voorbeeld diffuse bronnen zijn de specifieke informatiebehoefte rond monitoring van de omgeving van het beleidsproces en veranderingen hierin geduid. Ook in dit deelonderzoek is nagegaan in welke mate via klassieke monitoring inde gesignaleerde informatiebehoefte kan worden voorzien.
  IMRO in de groene ruimte: mogelijkheden en beperkingen
  Vullings, W. ; Bulens, J.D. ; Heusden, M. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (CGI-report 03-003) - 55
  ruimtelijke ordening - landgebruiksplanning - informatiebehoeften - informatiediensten - wiskundige modellen - platteland - haalbaarheidsstudies - physical planning - land use planning - information needs - information services - mathematical models - rural areas - feasibility studies
  In opdracht van het ministerie van LNV wordt onderzocht wat de bruikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het informatiemodel van de ruimtelijke ordening (IMRO) zijn voor het vastleggen en uitwisselen van ruimtelijke plannen die betrekking hebben op de groene ruimte. Uit de probleemanalyse blijkt dat IMRO niet geheel toereikend is en dat er een aantal knelpunten bestaat. Vervolgens worden suggesties gedaan om deze problemen op te lossen. Als oplossing voor een aantal problemen wordt het GeneriekeRuimtelijke Informatiemodel (GRIM) gesuggereerd.
  De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het systeem voor borging van voedselveiligheid; een verkenning naar de toepasbaarheid van een institutioneel-economisch perspectief
  Wubben, E.F.M. ; Pierick, E. ten; Schans, J.W. van der; Poppe, K.J. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428055 - 50
  agrarische economie - voedselveiligheid - beleid inzake voedsel - voedingsmiddelenwetgeving - informatiebehoeften - nederland - institutionele economie - agricultural economics - food safety - food policy - food legislation - information needs - netherlands - institutional economics
  Dit rapport behandelt één maatschappelijk probleem en vijf beleidsproblemen rond voedselveiligheid. Deze worden geanalyseerd vanuit institutioneel-economisch perspectief. Ook drie beleidsopties rond de opzet van de Voedsel en Warenautoriteit worden zo geanalyseerd. Belangrijkste doel van dit onderzoek is gelegen in het nagaan van de toepasbaarheid van het institutioneel-economisch instrumentarium door het LEI op dergelijke vraagstukken
  Nieuwe informatie over de grondwaterdynamiek: wensen en mogelijkheden
  Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 548) - 50
  bodemwater - grondwaterspiegel - bodemwaterbeweging - monitoring - waterbalans - infiltratie - kwel - grondwaterstand - nederland - informatiebehoeften - soil water - water table - soil water movement - monitoring - information needs - water balance - infiltration - seepage - groundwater level - netherlands
  Medewerkers van vier verschillende waterschappen hebben in interviews hun wensen kenbaar gemaakt naar nieuwe informatie over de grondwaterdynamiek. De mogelijkheden om aan deze wensen te voldoen in systematische karteringen van de grondwaterdynamiek zijn geanalyseerd. In het Holocene deel van Nederland, met beheerste peilen, is behoefte naar informatie over de relatie tussen grondwaterstand en oppervlaktewaterstand, om het grondwaterafhankelijk peilbeheer af te kunnen stemmen op de risiconormering voor wateroverlast. Een ontwerp van een karteermethodiek is geschetst, waarin de inventarisatie van de opbolling van de grondwaterstand en de schatting van drainageweerstanden een belangrijke rol spelen.
  Naar monitoring van geld, gevoel en beleidsprocessen voor het waterbeheer; deel 1: definitiestudie en verkenning van de informatiebehoefte
  Ovaa, B.P.S.A. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 780.1) - 105
  waterbeleid - monitoring - informatiebehoeften - besluitvorming - sociale economie - menselijk gedrag - waterbeheer - watersystemen - ruimtelijke ordening - nederland - water policy - monitoring - information needs - decision making - socioeconomics - human behaviour - water management - water systems - physical planning - netherlands
  In verschillende gremia binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarbuiten is vastgesteld dat er behoefte is aan verbreding van het gegevensaanbod om de beleidsvoering te ondersteunen. Met de bestaande monitoringprogramma's worden voornamelijk fysische, chemische en biologische gegevens verzameld. Deze dienen te worden aangevuld met gegevens over de zogenaamde gamma-aspecten van het waterbeheer. De projectgroep GGB heeft drie terreinen onderscheiden waarop de nieuwe informatiebehoefte zichricht, namelijk 'geld', 'gevoel' en 'beleidsprocessen'. De projectgroep beoogt voor deze drie terreinen onderbouwd in beeld te brengen aan welk type informatie binnen Verkeer en Waterstaat behoefte bestaat. Daartoe zijn eerst deze drie terreinen nader gedefinieerd en is de informatiebehoefte met betrekking tot deze drie terreinen globaal verkend (deelrapport 780.1). Behalve deze watvraag is de vraag aan de orde gesteld of de gesignaleerde specifieke informatiebehoefte zich wel leent voor het type gegevensverzameling dat we duiden als klassieke monitoring. In het vervolgonderzoek, (deelrapport 780.2) is aan de hand van het voorbeeld de toepassing van de watertoets de specifieke informatiebehoefte rond monitoring van beleidsprestaties(beleidsevaluatie) nader uitgewerkt. Voor het voorbeeld diffuse bronnen zijn de specifieke informatiebehoefte rond monitoring van de omgeving van het beleidsproces en veranderingen hierin geduid. Ook in dit deelonderzoek is nagegaan in welke mate via klassieke monitoring inde gesignaleerde informatiebehoefte kan worden voorzien.
  Kennisbehoefte bij omschakeling naar geïntegreerde bollenteelt in de Kop van Noord-Holland
  Eshuis, J. ; Buurma, J. - \ 2000
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052425566 - 78
  bloembollen - geïntegreerde systemen - informatiebehoeften - bedrijfssystemen - teelt - kennis - structurele verandering - agrarische bedrijfsvoering - nederland - noord-holland - kop van noord-holland - ornamental bulbs - integrated systems - information needs - farming systems - cultivation - knowledge - structural change - farm management - netherlands - noord-holland - kop van noord-holland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.