Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rosanne: islands of structure in unstructured data : final report 2015 : Rosanne valorisation project
  Wigham, M.L.I. ; Rijgersberg, H. ; Timmer, M.J. ; Top, J.L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1590) - ISBN 9789462575233 - 14
  gegevensbeheer - computer software - informatiesystemen - informatieontsluiting - logica - ontologieën - toepassingen - data management - computer software - information systems - information retrieval - logic - ontologies - applications
  Social Media: Embedding in the eFoodLab Framework
  Willems, D.J.M. ; Top, J.L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1532) - ISBN 9789462573963 - 15
  social networks - indexing - ontologies - computer sciences - programming languages - information retrieval - computer software - sociale netwerken - indexeren - ontologieën - computerwetenschappen - programmeertalen - informatieontsluiting - computer software
  Slim kennis delen in de Nederlandse groene sector : Groen kennisnet en de rol van bibliotheken en bibliotheekmedewerkers
  Genderen, R.A. van - \ 2014
  Bladen voor documentatie = Cahiers de la documentation 68 (2014)4. - ISSN 0007-9804 - p. 12 - 21.
  documentatie - informatieontsluiting - kennisoverdracht - bibliotheken - nederland - documentation - information retrieval - knowledge transfer - libraries - netherlands
  Het Nederlandse Groen Kennisnet bevordert de kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven in de groene sector. Welke mogelijkheden dit biedt voor gespecialiseerde bibliotheken en voor de medewerkers van de bibliotheek wordt beschreven aan de hand van het praktijkvoorbeeld van Wageningen UR Library. Dit artikel is de uitwerking van een presentatie tijdens het VVBAD congres Informatie aan Zee 2013 in Oostende.
  Genetische bronnen bieden sleutel bij aanpassing klimaat
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  De Boomkwekerij 13 (2013). - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 23.
  genetische bronnen van plantensoorten - bomen - rassen (planten) - plantenverzamelingen - houtachtige planten - zaad verzamelen - klimaatverandering - genenbanken - gegevens verzamelen - informatieontsluiting - plant genetic resources - trees - varieties - plant collections - woody plants - seed collection - climatic change - gene banks - data collection - information retrieval
  Ten behoeve van een wereldwijd onderzoek zijn de genetische bronnen van bomen en struiken in Nederland in kaart gebracht. Om te kunnen omgaan met klimaatverandering in de komende decennia, is er immers genetische diversiteit nodig.
  Update Beeldenbank : ziekten, plagen en onkruiden
  Os, G.J. van - \ 2011
  plantenziekten - plantenplagen - databanken - informatiesystemen - afbeelden - informatieontsluiting - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - plant diseases - plant pests - databases - information systems - imagery - information retrieval - agricultural education - knowledge transfer
  Ca. 250 nieuwe items (foto’s met bijbehorende informatie over symptomen, oorzaak en maatregelen) over herbicideschade, gebreksziekten en natuurlijke vijanden worden toegevoegd aan de openbare beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden. Behalve voor onderwijsdoeleinden is de beeldenbank ook interessant voor boeren, telers, voorlichters en particulieren. In mei 2008 is de beeldenbank publiek ontsloten op: www.groenkennisnet.nl
  Zuur in tulp : optimaal pelmoment afhankelijk van ethyleen
  Dam, M.F.N. van; Kreuk, Frank - \ 2011
  bloembollen - ethyleen - gevoeligheid - zuurbehandeling - informatieontsluiting - ornamental bulbs - ethylene - sensitivity - acid treatment - information retrieval
  Informatieposter over zuur in tulp; optimaal pelmoment afhankelijk van ethyleen
  IDsW objectencatalogus : onderzoek naar de toepasbaarheid van een semantisch datamodel als overkoepelende Aqua standaard
  Verhelst, E.C.H. ; Bulens, J.D. ; Ligtenberg, A. ; Hoek, S.B. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2027) - 62
  waterbeheer - informatieverwerking - informatieontsluiting - gegevens verzamelen - modellen - gegevensbeheer - water management - information processing - information retrieval - data collection - models - data management
  Op internet worden semantische technieken gebruikt om data op een betekenisvolle manier te ontsluiten. Deze technieken zijn in dit onderzoek gebruikt om vast te stellen of zij een bijdrage kunnen leveren aan de standaardisering van gegevens die worden gebruikt bij waterbeheer.
  Ontwerp van een domein vocabulaire voor de voedingsmiddelenindustrie
  Hulzebos, J.L. - \ 2010
  Agro Informatica 21 (2010)4. - ISSN 0925-4455 - p. 23 - 24.
  voedselindustrie - databanken - voedingsstoffendatabanken - informatieontsluiting - food industry - databases - nutrient databanks - information retrieval
  Onderzocht is hoe een domeinspecifieke vocabulaire is te construeren, waarmee voor de voedingsmiddelenindustrie het zoekproces in zeer grote databestanden efficiënt kan worden uitgevoerd
  Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food
  Wolfert, J. - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)5. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
  agro-industriële sector - informatieontsluiting - technologieoverdracht - informatiesystemen - innovaties - procesoptimalisatie - agroindustrial sector - information retrieval - technology transfer - information systems - innovations - process optimization
  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.
  Tuinbouw Integraal Digitaal (TID); Inventarisatie, analyse en programmavoorstel
  Verloop, C.M. ; Verdouw, C.N. ; Wolfert, J. ; Beulens, A.J.M. ; Dijkxhoorn, Y. ; Snels, J.C.M.A. ; Splinter, G.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consument en ketens ) - ISBN 9789086153954 - 137
  tuinbouw - informatiesystemen - informatieontsluiting - netwerken (activiteit) - informatieverwerking - internet - telecommunicatie - informatiemanagement - databasebeheer - procesoptimalisatie - ketenmanagement - sierteelt - glastuinbouw - horticulture - information systems - information retrieval - networking - information processing - internet - telecommunications - information management - database management - process optimization - supply chain management - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorzieningin de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integratie van deze digitale informatievoorziening. Hiermee wordt een overzicht geboden van de huidige initiatieven en projecten en een uitgangspunt gegeven voor de rol die het Nederlandse tuinbouwclusterwil vervullen. Het ziet voor zichzelf een richtinggevende rol weggelegd als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards. Het rapport onderstreept de noodzaak om tot een integrale aanpak van de digitale informatievoorziening te komen.This report charts and analyses the current situation regarding integrated digitalinformation facilities in the horticultural sector. It also suggests the outlines of a possible programme for improving the integration of these digital information facilities. Additionally it offers an overview of the current initiatives and projects and suggests a starting point for the role which the Dutch horticulture cluster wishes to fill. Dutch horticulture is aiming towards a guiding role as a developer and owner of operational and coordinating concepts which are used in ICT systems, data flows, and chain standards. The report emphasises the necessity of creating an integrated approach to digital information facilities.
  Geactualiseerde jaarrond beheersstrategie
  Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2009
  gewasbescherming - phytophthora infestans - plantenziektebestrijding - milieubescherming - informatieontsluiting - landbouwkundig onderzoek - kennisoverdracht - plant protection - phytophthora infestans - plant disease control - environmental protection - information retrieval - agricultural research - knowledge transfer
  Posterpresentatie betreffende beheerstrategie phytophthora infestans. Doel van het onderzoek is het realiseren van een goede jaarrond beheersstrategie die Phytophthora optimaal bestrijdt met een zo gering mogelijke belasting van het milieu
  Beslissing ondersteunende systemen
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  teeltsystemen - groenteteelt - gewasbescherming - informatieontsluiting - pesticiden - toepassing - vollegrondsteelt - beslissingsondersteunende systemen - bedrijfsapplicaties - vollegrondsgroenten - cropping systems - vegetable growing - plant protection - information retrieval - pesticides - application - outdoor cropping - decision support systems - business software - field vegetables
  Kennis over schadeverwachtig, populatieontwikkeling in de tijd, kosten-/batenanalyse van bestrijdingsmiddelen etc. vraagt om het gebruik van rekenmodellen. Een fractie van de kennis bereikt de praktijk. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en uitbreiden van software die de kennisoverdracht bewerkstelligt
  Beeldenbank Gewasbescherming op internet
  Looman, B. ; Os, G.J. van; Nijman, J.H. - \ 2009
  gewasbescherming - illustraties - symptomen - internet - plantenziekten - plantenplagen - afwijkingen, planten - informatieontsluiting - agrarisch onderwijs - plant protection - illustrations - symptoms - internet - plant diseases - plant pests - plant disorders - information retrieval - agricultural education
  Behalve voor onderwijsdoeleinden is de beeldenbank ook interessant voor boeren, telers, voorlichters en particulieren. In mei 2008 is de beeldenbank publiek ontsloten op: www.groenkennisnet.nl/gewastree
  Literatuuronderzoek naar bestuiving en vruchtzetting van zoete kers
  Vlas, M.J. de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)11. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
  fruitteelt - kersen - vruchtzetting - bestuiving - informatiediensten - informatieontsluiting - informatiesystemen - bibliotheken - fruit growing - cherries - fructification - pollination - information services - information retrieval - information systems - libraries
  De productie van zoete kers, met name Kordia, liet in 2007 te wensen over. Om dit in de toekomst te voorkomen deed PPO-fruit een literatuuronderzoek naar mogelijke oorzaken en vond mogelijke oplossingen
  Het project 'Monitoring Diergezondheid', beschrijving en analyse van doorlopen processen
  Wielen, P. van der; Bondt, N. ; Peet, G.F.V. van der - \ 2008
  [S.l.] : S.n. - 48
  dierhouderij - diergezondheid - projecten - informatiesystemen - informatieontsluiting - voedselveiligheid - animal husbandry - animal health - projects - information systems - information retrieval - food safety
  Het doel van het project is om tot een gemeenschappelijk ontwerp voor een informatieverzamelings- en analysesysteem te komen ten behoeve van de monitoring van diergezondheid én voedselveiligheid, dat kan rekenen op een breed draagvlak bij publieke en private partijen; draagvlak dat noodzakelijk is voor de realisering van zo’n dataverzame-lingssysteem (uit projectplan, 23 januari 2004). Dit ontwerp is echter nooit in de praktijk gerealiseerd. Een beschrijving en analyse van het proces van de laatste jaren in het project ‘Monitoring Diergezondheid’, is in dit document vastgelegd. Tevens zijn ervaringen die in dit project zijn opgedaan door het projectteam, inzichtelijk en bruikbaar gemaakt voor anderen
  Open Access in Nederland: de volgende stap
  Savenije, B. ; Daalmans, P. ; Heijden, E. van der; Krekels, H.G.M. ; Woutersen-Windhouwer, S. ; Franken, S. - \ 2008
  [S.l.] : UKB - 51
  bibliotheken - informatiecentra - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - technische vooruitgang - informatieontsluiting - wetenschappelijke bibliotheken - informatiemanagement - libraries - information centres - diffusion of information - networking - technical progress - information retrieval - scientific libraries - information management
  Ten gevolge van de invloed van ICT-ontwikkelingen op onderzoek en wetenschappelijke communicatie zien we een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data, essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, kan door deze technische ontwikkeling drastisch verbeterd worden. Het is binnen de instellingen de basis voor de kennisoverdracht (onderwijs) en kennisontwikkeling (onderzoek). Maar ook in de relatie met de samenleving (kennisvalorisatie) is toegang tot kennis en informatie van groot belang. Uitgangspunt is dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook publiekelijk toegankelijk dienen te zijn. De afgelopen jaren heeft Open Access een relatief hoge vlucht genomen. Vele instellingen wereldwijd (waaronder alle Nederlandse universiteiten) hebben de zgn. Berlin Declaration ondertekend, daarmee aangevend dat men Open Access van wetenschappelijke informatie actief wil bevorderen. Er is sprake van Open Access wanneer: 1. een publicatie online wordt gepubliceerd en in minimaal een online repository (een vrij toegankelijk digitaal archief) wordt opgenomen; 2. de publicatie voor iedereen met een internetverbinding kosteloos toegankelijk is en blijft; 3. de auteur de gebruiker toestemming geeft om de content te mogen (her)gebruiken voor onderzoek en onderwijs; 4. die toestemming voor (her)gebruik twee voorwaarden heeft: een correcte bronvermelding en geen plagiaat; 5. de auteur deze toestemming vooraf geeft voor het vrije, wereldwijde en onherroepelijke gebruik. Er zijn twee scenario’s m.b.t. Open Access: 1. The Green Road / Repositories: vrijwel alle universiteiten in Europa en de VS en hebben een begin gemaakt met een “institutional repository” waarin publicaties van de instelling voor iedereen toegankelijk kunnen worden ontsloten. Via harvesting kunnen vervolgens disciplinegewijs aanvullende diensten worden geleverd met het in repositories aanwezige materiaal. De universiteit van Nottingham houdt een lijst bij van alle repositories (OpenDoar). Nederland, waar alle universiteiten, dank zij het DARE project inmiddels een redelijk gevuld repository hebben, is koploper. 2. The Golden Road / Open Access Tijdschriften: dit zijn tijdschriften waar niet de lezer betaalt (in de vorm van een abonnementsprijs) maar de kosten op een andere wijze worden gedekt. Een veel voorkomende variant is dat dit geschiedt in de vorm van article processing charges (publicatiekosten, ook wel publication fees genoemd), wat betekent dat de financier/opdrachtgever voor het onderzoek betaalt.
  Ontologieën voor voeding
  Broekstra, J. ; Koenderink, N.J.J.P. ; Top, J.L. - \ 2008
  Element 14 (2008). - ISSN 1382-6670 - p. 14 - 16.
  voedingsonderzoek - informatietechnologie - informatieontsluiting - informatiesystemen - voedselproductie - internet - voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - ontologieën - informatiemanagement - nutrition research - information technology - information retrieval - information systems - food production - internet - foods - nutrition and health - ontologies - information management
  Optimale inzet van informatie en kennis is cruciaal bij voedselproductie en verwerking. Het ontsluiten van informatiebronnen via het web en het bouwen van kennisintensieve webapplicaties wordt steeds belangrijker in de voedingsmiddelensector. De groep Information Management van Wageningen UR past Semantische-Webtechnologie toe in deze bedrijfstak. Enkele voorbeelden worden besproken in dit artikel
  How to use reportnet and deliver data under the Nitrates Directive (91/676/EEC)
  Willemen, J.P.M. - \ 2008
  Brussel : Europese Commissie (Technical Document Reportnet NiD 12/03/2008)
  richtlijnen (directives) - nitraten - databanken - informatieopslag - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - informatieontsluiting - netwerken (activiteit) - europese unie - netwerken - directives - nitrates - databases - information storage - data collection - data analysis - information retrieval - networking - european union - networks
  Advies Kennissysteem Natura 2000 : een centrale bibliotheek voor dosis-effectinformatie gebaseerd op zoekacties
  Broekmeyer, M.E.A. ; Dirksen, J. ; Apeldoorn, R.C. van; Veen, M. van der - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1645) - 49
  natuurbescherming - habitats - kennis - informatieontsluiting - vergunningen - kennissystemen - kennismanagement - natuurbeschermingsrecht - habitatrichtlijn - natura 2000 - Nederland - nature conservation - habitats - knowledge - information retrieval - permits - knowledge systems - knowledge management - nature conservation law - habitats directive - natura 2000 - Netherlands
  Dit document bevat een advies over het opzetten van een kennissysteem toegespitst op een centraal informatiesysteem over dosis-effect informatie. Een dergelijk systeem moet kennis over ontsluiten voor vergunnigsverleners en de opstellers van beheerplannen. Het advies is gebaseerd op een aantal zoekacties naar dergelijke informatie. Vergeleken zijn de bestanden: Alles over milieu, Google Scholar, CAB abstracts, Biological abstracts, Zoological records, Land Bodem Water
  Genetische Informatie op het internet
  Stolte, H.H. - \ 2007
  Agro Informatica 20 (2007)1. - ISSN 0925-4455 - p. 14 - 17.
  genetica - informatieontsluiting - informatietechnologie - internet - genetics - information retrieval - information technology - internet
  Aanwijzingen voor het zoeken naar genetische informatie op internet
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.