Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 93

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agrimatie : alle feiten en cijfers Nederlandse land- en tuinbouw (LEI Wageningen UR )
  Fernhout, C.Y. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  agro-industriële sector - landbouw - informatieverspreiding - informatie - informatiediensten - marktinformatie - kennisoverdracht - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijven - lesmaterialen - agroindustrial sector - agriculture - diffusion of information - information - information services - market intelligence - knowledge transfer - management - farm management - businesses - teaching materials
  Heel Nederland heeft te maken met de agrosector: of het nu gaat om werk, voedsel of vrije tijd. Op Agrimatie.nl staan gegevens verzameld van allerlei projecten, databases en 1500 agrarische ondernemers (helemaal anoniem natuurlijk).
  Bouwstenen voor Kenniscentrum Betuwse Bloem
  Groot, M.J. ; Jong, L.W. de; Pinxterhuis, E.K. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
  betuwe - tuinbouw - innovaties - regionale ontwikkeling - kennismanagement - kennisoverdracht - samenwerking - informatiediensten - belangengroepen - ondernemerschap - betuwe - horticulture - innovations - regional development - knowledge management - knowledge transfer - cooperation - information services - interest groups - entrepreneurship
  De Betuwse Bloem heeft de ambitie de concurrentiepositie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied verder te versterken en te laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam tuinbouwcluster. De Greenport Betuwse Bloem is een samenwerking tussen de bedrijven in het tuinbouwcluster, provincie Gelderland, lokale overheden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit het Gelderse Rivierengebied. Binnen de Betuwse Bloem zijn vijf tuinbouwpacten en het Ondernemersinitiatief actief. Om de ambitie waar te maken wordt ingezet op het versterken van de samenwerking van alle partijen die in het gebied werkzaam zijn. Eind 2012 heeft de regio Betuwse Bloem het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht, met financiering door het ministerie van EZ, gevraagd bouwstenen aan te leveren voor de verdere ontwikkeling van het door de regio gewenste kennisloket Betuwse Bloem. Voor de ontwikkeling van het regionaal kennisloket is al eerder een businessplan geschreven vanuit het TransForumproject (Kranendonk, R. et al., 2010 intern stuk). Inmiddels is de context waarin dit plan was beschreven, zoals bovenstaand aangegeven, sterk gewijzigd. Publiek Private Samenwerking is geordend naar topsectoren en Productschappen houden per 2014 op te bestaan. Ook is de aansturing van kennis en innovatie binnen de regio Betuwse Bloem gewijzigd. De vraag die voorligt is op welke wijze de stimulering van het innovatiebeleid in de regio BB versterkt ingevuld kan worden. Welke rol kan een (virtueel) kennisloket daarin spelen? De concrete vraag en dus het doel van deze notitie is: ontwikkel bouwstenen voor een vernieuwde aanpak en ontwikkeling van het gewenste kennisloket, passend binnen de nieuwe context van het topsectorenbeleid en de governance binnen de provincie. Deze notitie bevat bouwstenen voor het kennisloket, gebaseerd op gesprekken met stakeholders. Deze notitie is daarmee geen uitgewerkt businessplan voor een kennisloket, maar geeft adviezen en bouwstenen. Het werk voor deze notitie is gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken
  'BloembollenWEB: digitale kennis binnen handbereik'
  Looman, B.H.M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)291. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - informatiediensten - telecommunicatie - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - kwekers - doelgroepen - internet - communicatie - ornamental bulbs - information services - telecommunications - knowledge transfer - networking - diffusion of information - growers - target groups - internet - communication
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je er van met andere? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze dertiende aflevering Barry Looman, projectmanager Kennis bij PPO.
  Maatregelen om infectie en verspreiding van PlAMV te voorkomen of te beperken (v2.1)
  Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 6
  bloembollen - lelies - plantenvirussen - plantago asiatica mosaic virus - ziektepreventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - controle - informatiediensten - ornamental bulbs - lilies - plant viruses - plantago asiatica mosaic virus - disease prevention - cultural control - industrial hygiene - phytosanitary measures - control - information services
  Veredelaars, lelietelers, broeiers, handelaren, exporteurs, voorlichters, toetslaboratoria, keuringsdienst en onderzoek hebben vanwege PlAMV nu 2,5 jaar een intensieve interactie met elkaar. Het is de ervaring dat een lichte besmetting met PlAMV vroeg of laat oncontroleerbaar binnen een partij verspreidt en grote risico’s voor andere virusvrije partijen oplevert. PlAMV leidt uiteindelijk tot schade tijdens teelt, export en broei. Hierbij adviezen opgesteld om PlAMV-infecties te voorkomen en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
  Consumenten over de geschiktheid en betrouwbaarheid van informatiebronnen
  Immink, V.M. ; Tacken, G.M.L. ; Hoogendam, K. ; Winter, M.A. de; Snoek, H.M. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156054 - 71
  consumenten - dierenwelzijn - milieu - informatie - informatiediensten - nederland - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - houding van consumenten - consumers - animal welfare - environment - information - information services - netherlands - sustainability - consumer behaviour - consumer attitudes
  Consumers are familiar with animal-friendly and environmentally-friendly products, but cannot always find them on shop shelves. Consumers respond differently to the information provided. Five groups of consumers have been distinguished on the basis of the extent to which people intend to use a particular source of information in their search for more knowledge about environmentally-friendly and animal-friendly food products, namely: (1) large-scale users, (2) selective users, (3) dynamic users, (4) convenience users, and (5) social users. The large-scale users and the selective users are the groups most receptive to encouragement to purchase environmentally-friendly and animal-friendly products. The dynamic users are expected to keep pace with the growth in supply. Renowned organisations such as the Consumentenbond (Consumers’ Association) and the Voedingscentrum (Netherlands Nutrition Centre) are preferred sources of information for the consumer, including with regard to matters such as animal welfare and the environment. However, the most reliable sources of information are considered to be the Worldwide Fund for Nature and the Beter Leven (Better Life) quality mark. The Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation itself is also considered an important and reliable body. The media is seen as an important source of information, probably due to its role as 'nit-picker'. Cooperation with Dierenbescherming (Dutch Society for the Protection of Animals) within the context of the Beter Leven quality mark can be of overriding importance for companies. The government could reinforce reliability by means of an independent guarantee. The Voedingscentrum and the Consumentenbond could present initiatives by Dierenbescherming (for instance) in a clear manner and make a significant contribution to the further distribution of information on animal welfare and the environmentally-friendliness of products.
  EMM ontology on GMOs : customization of MedISys for the monitoring of GMOs without positive safety assessment
  Prins, T.W. ; Top, J.L. ; Kok, E.J. ; Marvin, H.J.P. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2010.016) - 33
  genetisch gemanipuleerde organismen - veiligheid - voedingsmiddelenwetgeving - milieu - laboratoriummethoden - analytische methoden - informatiediensten - genetically engineered organisms - safety - food legislation - environment - laboratory methods - analytical methods - information services
  The Europe Media Monitor (EMM) is a news gathering engine which is operated by the Joint Research Centre (JRC). EMM analyses news items published on the WWW, extracts relevant information, aggregates the collected information, issues alerts, and produces visual presentations of the information collected. Within the framework of the present study, we have analysed the potential of EMM to find and collect information on the WWW on GMOs that have not yet been assessed for their food/feed and environmental safety. Furthermore, we have analysed the current EMM GMO filters to see whether it is possible to improve their performance.
  Groen Kennisnet, GKC Programma Plant Groenweb Boomkwekerij
  Genderen, Rob van - \ 2012
  information services - information systems - information retrieval - internet - agricultural education - knowledge transfer - forest nurseries - ornamental woody plants - data management - information storage
  Website Kenniscentrum Eikenprocessierups
  Vliet, A.J.H. van - \ 2012
  Wageningen University : Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, Wageningen University
  thaumetopoea processionea - plantenplagen - quercus - informatieverspreiding - kennisoverdracht - internet - informatiediensten - plagenbestrijding - thaumetopoea processionea - plant pests - quercus - diffusion of information - knowledge transfer - internet - information services - pest control
  Het doel van het Kenniscentrum Eikenprocessierups is de ecologische en sociaal-economische effecten van de eikenprocessierups te verkleinen of te voorkomen door: •De kennis over de eikenprocessierups te vergroten en beschikbaar te maken; •Kennis over de actuele en verwachte ontwikkelingen van de eikenprocessierups te communiceren zodat betrokkenen tijdig kunnen inspelen op de ontwikkelingen; •Communicatie en samenwerking tussen overheden, wetenschappers en gebiedsbeheerders te vergroten. Het Eikenprocessierups Kenniscentrum voert de volgende activiteiten om deze doelen te realiseren: •Een extranet onderhouden dat de betrokkenen een online platform biedt waar informatie uitgewisseld kan worden. •Monitoren van de ontwikkeling en de mate van aanwezigheid van de eikenprocessierups. •Publiceren van actuele en verwachte ontwikkelingen van de eikenprocessierups op diverse podia. •Onderzoek doen naar de verschillende aspecten van de eikenprocessierups.
  Quick Scan Monitoring Delta Programme Wadden Sea Area
  Stapel, J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2012
  IMARES : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C074/12) - 25
  hydrodynamica - geologische sedimentatie - geomorfologie - erosie - zandsuppletie - projecten - informatiediensten - monitoring - wadden - hydrodynamics - geological sedimentation - geomorphology - erosion - sand suppletion - projects - information services - monitoring - tidal flats
  Welke informatie is bekend over: veiligheid, natuur en sociaaleconomische ontwikkeling in het Delta Programma Waddengebied. Naar aanleiding van deze Quickscan worden de volgende vijf monitoringstaken voorgesteld die grotendeels parallel kunnen worden uitgevoerd. Een aantal taken kunnen gefaseerd worden uitgevoerd: • Organisatie: Overzicht en analyse van monitoringbehoefte, Opzetten klimaat monitoring netwerk en harmonisatie en Data Management (gefaseerd) • Trend Analyse van historische ecologische en sociaaleconomische datasets• Hydrodynamische en geomorfologische monitoring in kombergingsgebieden en model ontwikkeling (gefaseerd) • Quick Reaction Force (gefaseerd): Organisatie en protocolontwikkeling, apparatuuraanschaf en -kalibratie en registratie van erosie onmiddellijk na stormperiodes en hersteltijd (semi-natuurlijke flexibiliteit onder invloed van zandsuppletie) • Monitoring van sociaaleconomische en governance ontwikkelingen en projectvoortgang
  Dierenwelzijnsweb en het groene (V)MBO
  Hopster, H. - \ 2010
  dierenwelzijn - agrarisch onderwijs - informatiediensten - informatiesystemen - samenwerking - kennisoverdracht - animal welfare - agricultural education - information services - information systems - cooperation - knowledge transfer
  Het dierenwelzijnsweb is de vlag waaronder het lectoraat ‘Welzijn van Dieren’ en het programmateam ‘Welzijn van Dieren’ opereren. Het programma ‘Welzijn van Dieren’ is een A-programma van de Groene Kennis Coöperatie.Het programma en het lectoraat willen door samenwerking tussen onderwijs, praktijk en onderzoek bijdragen aan een maatschappij waarin gehouden dieren met respect en professioneel worden behandeld. De doelstelling voor de langere termijn is om vanuit het netwerk van groene onderwijsinstellingen (van VMBO tot en met universiteit) en onderzoeksinstellingen een belangrijke rol te gaan spelen bij het verspreiden van kennis op het terrein van dierenwelzijn.
  'Beregenen op maat' krijgt remote sensing techniek
  Hoving, I.E. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 24.
  rundveehouderij - beregening - informatiesystemen - informatiediensten - remote sensing - zea mays - provincies - cattle husbandry - overhead irrigation - information systems - information services - remote sensing - zea mays - provinces
  Ruim tien jaar geleden is Beregenen op Maat in Nederland geïntroduceerd. In 2009 vonden de ZLTO en de provincie Noord-Brabant het tijd om Beregenen op Maat een nieuwe impuls te geven. Met nieuwe computertechnieken en modules hebben Wageningen UR Livestock Research en Basfood BV een geavanceerd computersysteem ontwikkeld, waarbij veehouders via internet een actueel beregeningsadvies krijgen. De eerste ervaringen zijn veelbelovend.
  Gebruikershandleiding Simulatiemodel lichtuitstoot
  Swinkels, G.L.A.M. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 14
  handleidingen - computer software - teeltsystemen - energie - energiegebruik - kassen - belichting - lichtdoorlating - informatiediensten - software-ontwikkeling - teelthandleidingen - glastuinbouw - guide books - computer software - cropping systems - energy - energy consumption - greenhouses - illumination - light transmission - information services - software engineering - cultivation manuals - greenhouse horticulture
  Er is een simulatiemodel voor lichtuitstoot ontwikkeld om tuinders te ondersteunen in hun keuzemogelijkheden op het gebied van belichten en lichtuitstoot. Het model maakt de gevolgen inzichtelijk van (strengere) regelgeving op het kasklimaat en de productie. In de intensieve glastuinbouw worden in de laatste jaren steeds meer kassen verlicht door middel van assimilatiebelichting. Belichten is voor de tuinders vaak een noodzaak met betrekking tot de afzetmarkt en de trend van de laatste jaren laat zien dat niet alleen het belichte areaal toeneemt maar ook de belichtingsintensiteit. Vooral in traditioneel landelijke gebieden waar het relatief donker is, valt de lichtuitstoot van kassen extra op en is ongewenst voor omwonenden en flora en fauna. Aanleiding voor LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu om in 2004 een convenant af te sluiten: het "Besluit Glastuinbouw". Hierin staan voorschriften om lichthinder door assimilatiebelichting te beperken. Sindsdien wordt het convenant regelmatig aangescherpt. Voor tuinders heeft het beperken van de lichtuitstoot direct gevolgen voor het klimaat in de kas en daarmee hun energieverbruik en productie. Dit komt omdat bij het lichtdicht maken van de kas minder goed geventileerd kan worden waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen oplopen. Om zo goed mogelijk te telen en tegelijkertijd onder de lichtuitstootnorm te blijven moeten tuinders een optimum zien te vinden tussen zaken zoals het type schermdoek, de schermregeling, de belichtingsstrategie en klimaatinstellingen. Het Simulatiemodel lichtuitstoot is ontwikkeld door Wageningen UR Glastuinbouw, in samenwerking met het Projectbureau Westergozone (namens Waddenkas) en E kwadraat advies en is gefinancierd door de Provincie Friesland.
  Literatuuronderzoek naar bestuiving en vruchtzetting van zoete kers
  Vlas, M.J. de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)11. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
  fruitteelt - kersen - vruchtzetting - bestuiving - informatiediensten - informatieontsluiting - informatiesystemen - bibliotheken - fruit growing - cherries - fructification - pollination - information services - information retrieval - information systems - libraries
  De productie van zoete kers, met name Kordia, liet in 2007 te wensen over. Om dit in de toekomst te voorkomen deed PPO-fruit een literatuuronderzoek naar mogelijke oorzaken en vond mogelijke oplossingen
  Verbinding met dierenwelzijnsweb : bundeling van kennis , ervaringen en onderwijshulpmiddelen
  Nijman, J. ; Ruis, M.A.W. ; Hopster, H. - \ 2008
  Vakblad Groen Onderwijs 50 (2008)16. - ISSN 1568-8704 - p. 22 - 23.
  agrarisch onderwijs - informatiediensten - internet - dierenwelzijn - informatiesystemen - kennisoverdracht - agricultural education - information services - internet - animal welfare - information systems - knowledge transfer
  Het dierenwelzijnsweb ontsluit kennis, verbindt mensen en versterkt een kennisnetwerk. Het kan het onderwijs helpen in te spelen op de maatschappelijke aandacht. Op 2 oktober, tijdens het dierenbal, werd het web gelanceerd.
  Geo-informatie voor risicobeheersing en rampenbestrijding
  Neuvel, J.M.M. ; Brink, A. van den - \ 2006
  Geo-Info 3 (2006)7/8. - ISSN 1572-5464 - p. 308 - 313.
  rampen - noodgevallen - informatiediensten - informatiesystemen - geografische informatiesystemen - planning - disasters - emergencies - information services - information systems - geographical information systems
  Een goede ruimtelijke informatievoorziening draagt bij aan een betere bestrijding van een incident. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een definitiestudie naar de behoeften van eindgebruikers op het vlak van verdere ontwikkeling van de geoinformatievoorziening voor risicomanagement
  Van vandaag naar morgen; evaluatie site gebiedsgerichtbeleid.nl
  Mulder, B. ; Rijken, D. ; Kersten, P.H. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1294) - 54
  overheidsbeleid - landgebruiksplanning - informatiediensten - informatie - internet - evaluatie - regionale planning - government policy - land use planning - information services - information - internet - evaluation - regional planning
  Op verzoek van VROM en LNV is de website doorgelicht, die momenteel gericht is op beleidsmakers. Na 2006 zal in het kader van ILG een andere werkwijze voor betrokkenen ontstaan, wanneer de beleidsvorming meer decentraal zal plaatsvinden. De functionaliteit van de huidige site dekt die behoefte maar in beperkte mate
  Fax in de strijd tegen vruchtrot
  Wander, J.G.N. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)21. - ISSN 0925-9694 - p. 35 - 35.
  aardbeien - teelt - gewasbescherming - botrytis - ziektebestrijding - fungiciden - spuiten - toepassingsdatum - adviescentra - informatiediensten - informatiesystemen - computers - telefoons - telecommunicatie - vollegrondsteelt - strawberries - cultivation - plant protection - botrytis - disease control - fungicides - spraying - application date - advisory centres - information services - information systems - computers - telephones - telecommunications - outdoor cropping
  Als aardbeien bloeien, ligt vruchtrot door Botrytis op de loer. Bij gunstige omstandigheden kan een onbeschermd gewas flinke aantasting oplopen. Dat leidt tot productieverlies, infectiebronnen en overbodig werk, want rotte vruchten moeten ook geplukt worden. De waarschuwingsfax houdt telers alert om tijdig te bestrijden
  Bomen als voedselbron voor insecten
  Moraal, L.G. - \ 2004
  In: Informatiemap KIS-Bos Ede : Unie van Bosgroepen - p. 1 - 19.
  bosbedrijfsvoering - voorlichting - informatiediensten - bossen - forest management - extension - information services - forests
  Informatiemap van het communicatieproject van LNV Kennis en Informatiesysteem Bos. Doelgroep zijn eigenaren en beheerders van bos. Elk hoofdstuk behandeld een apart thema. Aan de orde komen wetten en regelingen, beheerplanning, ziekten en plagen, natuurlijke verjonging, kwaliteitshout, certificering van het beheer, omgaan met media, bosaanleg en kleine bosjes. Het project is uitgevoerd 2001-2004 door de Unie van Bosgroepen, Stichting Probos en Stichting Landschapsbeheer. Eventuele aanvullingen en updates zijn te vinden op http://www.bosgroepen.nl
  Eén seizoen www.gezondeboomteelt.nl
  Tol, R. van der; Kuik, A.J. van - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)47. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  boomteelt - gewasbescherming - plantenplagen - plantenziekten - informatiediensten - informatieverspreiding - computers - internet - landbouwvoorlichting - arboriculture - plant protection - plant pests - plant diseases - information services - diffusion of information - computers - internet - agricultural extension
  Kwekers kunnen op de internetsite de actuele waarschuwingen voor ziekten en plagen volgen. Op basis van waarnemingen specifiek voor de site én ervaringen uit de dagelijkse praktijk stelden DLV en PPO een overzicht samen van de ziekte- en plaagdruk 2004.
  Analyse informatievoorziening natuurbalans
  Kooistra, L. ; Knol, O.M. ; Nienhuis, J.G. ; Schmidt, A.M. - \ 2004
  Wageningen / Bilthoven : Alterra / MNP-RIVM / NPB (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/02) - 55
  natuurbescherming - informatiebehoeften - informatiediensten - nederland - nature conservation - information needs - information services - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.