Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 166

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken? : een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie
  Pleijte, M. ; Beunen, R. ; During, R. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 82) - 116
  infrastructuur - natuurbeleid - milieubeleid - overheidsbeleid - projecten - landbouw - nederland - infrastructure - nature conservation policy - environmental policy - government policy - projects - agriculture - netherlands
  In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusiefgeïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties ennatuurinclusief werken en welke mogelijkheden er zijn om deze manier van werken te versterken. Om hetonderzoek uit te voeren, is gebruik gemaakt van inzichten uit Evolutionary Governance Theory. Dit is eentheoretisch kader om de co-evolutie van discoursen, actoren en institutionele kaders te analyseren. Voor vierbeleidsvelden, te weten windenergie, landbouw, water en infrastructuur is nagegaan hoe rijksoverhedenwerken. Het onderzoek laat zien dat de begrippen natuurinclusief werken en natuurcombinaties steeds meeraandacht krijgen in het beleid en de programma’s en projecten van de Rijksoverheid. Vooralsnog lijktnatuurinclusief werken nog meer uitzondering dan regel.---The government vision ‘The Natural Way Forward’ (2014) introduced the policy concepts of naturecombinations and the nature-inclusive approach. This study investigates whether national governmentagencies implement these strategies in national projects and what possibilities exist to strengthen this wayof working. The researchers made use of ideas from Evolutionary Governance Theory, a theoreticalframework for analysing the coevolution of discourses, actors and institutional frameworks. The workingmethods employed by national government agencies were investigated in four policy areas: wind energy,agriculture, water management and infrastructure. The study shows that nature-inclusive working andnature combinations are gradually being adopted in national government policies, programmes and projects,but that so far nature-inclusive working has been more the exception than the rule.
  National Agrologistics Program : report 2: Diagnosis
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - infrastructure - transport - cold storage - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - infrastructuur - transport - koudeopslag - ketenmanagement - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 2: Diagnóstico
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - infrastructure - transport - cold storage - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - infrastructuur - transport - koudeopslag - ketenmanagement - mexico
  Greening the construction of marine infrastructure: a governance approach
  Korbee, D. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Jan van Tatenhove. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571747 - 153
  mariene constructies - governance - natuurbeleid - havens - groene infrastructuur - mariene gebieden - mariene ecologie - infrastructuur - natuur - projecten - overheidsbeleid - particuliere sector - marine structures - governance - nature conservation policy - harbours - green infrastructure - marine areas - marine ecology - infrastructure - nature - projects - government policy - private sector

  Greening the construction of marine infrastructure: A governance approach

  The (re)development of marine infrastructure has consequences for the natural environment. To reduce these impacts innovative approaches to integrate infrastructure construction and nature are being developed. These new approaches, such as Building with Nature, require alterations in the governance of marine infrastructural projects. The analysis in this thesis focuses on how different governance settings of marine infrastructural projects affect these innovative approaches. Of specific interest are processes of privatization and globalization.

  The analysis, guided by the Marine Infrastructural Project Arrangement approach, is based on three marine infrastructural projects: the extension of the port of Rotterdam (Second Maasvlakte), the deepening of the entrance channels of the port of Melbourne and the construction of a cruise terminal in Jamaica.

  A main conclusion is that processes of globalization and privatization have resulted in a diversity of project arrangements. A consequence of this diversity is that the applicability of innovative, ecosystem based approaches is dependent on the specific governance setting of the marine infrastructural projects. The case studies indicate that the increasing input of private and global actors, rules, resources and discourses has enabling consequences for the diffusion and acceptance of these innovative approaches.

  Samenvatting

  De uitbreiding en nieuwbouw van havens heeft een impact op de natuurlijke omgeving. Om de negatieve gevolgen hiervan te verkleinen wordt geëxperimenteerd met innovatieve ontwerpmethoden, die erop gericht zijn havenontwikkeling en natuurontwikkeling te integreren. Deze nieuwe methoden vragen om een veranderende sturing (governance) van haven(uitbreidings)projecten. Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze de sturing van deze projecten kan bijdragen aan de vergroening van de aanleg van havens. In het bijzonder is gekeken naar de rol van privatisering en mondialisering.

  Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn drie havenprojecten in detail geanalyseerd: de uitbreiding van de Rotterdamse haven (tweede maasvlakte), het uitdiepen van het toegangskanaal in Melbourne en de aanleg van een cruiseschip haven in Jamaica.

  Dit onderzoek laat zien dat er een verscheidenheid aan project arrangementen bestaat, wat versterkt wordt door processen van mondialisering en privatisering. Deze verscheidenheid leidt ertoe dat de toepassing van innovatieve methoden afhankelijk is van de governance setting. De case studies laten zien dat de toegenomen input van mondiale en private actoren, regels, hulpbronnen en discoursen een positieve uitwerking heeft op de verspreiding en acceptatie van innovatieve, groene ontwerpmethoden.

  Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water
  Rijswick, M. ; Edelenbos, J. ; Hellegers, P.J.G.J. ; Kok, M. ; Kuks, S.M.M. - \ 2014
  Water International 39 (2014)5. - ISSN 0250-8060 - p. 725 - 742.
  watersystemen - waterbeheer - oppervlaktewaterkwaliteit - overstromingen - risicoschatting - infrastructuur - governance - watervoorraden - beoordeling - hoogwaterbeheersing - water systems - water management - surface water quality - floods - risk assessment - infrastructure - governance - water resources - assessment - flood control - research agenda - management - climate
  A three-step interdisciplinary method to assess approaches to water shortage, water quality and flood risks is presented. This method, based on water system analysis, economics, law and public administration, seeks to create common understanding based on newly developed concepts and definitions. First, generating content knowledge about the water system and about values, principles and policy discourses. Second, providing an organizational process with sufficient stakeholder involvement, insight into the trade-off between social objectives, and attribution of responsibilities in addition to regulations and agreements. Finally, implementing the agreed service level through adequate infrastructure, enforcement and conflict resolution.
  Reduce losses in agri production : developing building blocks for the network of excellence postharvest food losses
  Gogh, J.B. van; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1488) - ISBN 9789462570566 - 105
  verliezen na de oogst - bederfelijke producten - infrastructuur - netwerken (activiteit) - stakeholders - deskundigen - ontwikkelingslanden - voedselverspilling - postharvest losses - perishable products - infrastructure - networking - stakeholders - experts - developing countries - food wastage
  Value chains for perishable products, including fruits and vegetables, require an integrated approach to cope with the challenges in producing sufficient food products in a resourceefficient manner. Developing economies are increasingly investing in their potential of agricultural production. However, the lack of an adequate functioning infrastructure in the postharvest chain, lack of or limited knowledge of products and the proper handling of these, but also the poor linkages between production and markets, often result in large losses of the harvested product before it reaches the consumer market. This report forms the synthesis of the development of a Network of Excellence Postharvest Food Losses and a summary of the status regarding the development of the Network.
  Verkeersonderzoek Haarlem-Noord : een onderzoek naar verkeersdoorstroming en leefbaarheid
  Beunen, R. ; Hoofwijk, H. ; Ridder, S. de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 312) - ISBN 9789461738837 - 106
  infrastructuur - wegen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - milieueffect - infrastructure - roads - urban areas - urban planning - environmental impact
  Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak voor het verdubbelen van de Vondelweg in Haarlem Noord. Op basis van een analyse van de intensiteiten van het autoverkeer en de capaciteiten van kruispunten wordt geconcludeerd dat de doorstroming en de (economische) bereikbaarheid van het gebied goed zijn. Ook voor de toekomst worden geen problemen verwacht. Wel heeft het huidige autoverkeer een negatieve invloed op de leefbaarheid van de aanliggende wijken en is er dus een aanleiding om te werken aan de reductie van verkeersonveiligheid en de uitstoot van schadelijke stoffen.
  Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn
  Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2521) - 56
  habitatfragmentatie - wildpassages - landschap - spoorwegen - ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - infrastructuur - noord-holland - habitat fragmentation - wildlife passages - landscape - railways - ecological network - habitat corridors - infrastructure - noord-holland
  In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering’ van het Naardermeer nodig? (2) Wat zijn de doelsoorten en doelen voor de ontsnippering van het Naardermeer? (3) Kennen de doelsoorten verschillende prioriteiten en is er op basis hiervan een ranking aan te brengen van de doelsoorten? (4) Welke eisen stellen de doelsoorten aan het ontwerp en de dichtheid van faunapassages? (5) Op welke locaties binnen het Naardermeer is een faunapassage gewenst? (6) Welk ontwerp wordt voor deze faunapassages aanbevolen per locatie? (7) Wat is de verwachte functionaliteit van de faunapassages? Het resultaat van het onderzoek is een concreet ontsnipperingsplan voor de spoorlijn in het Naardermeer, inclusief een pakket van eisen voor de aanbevolen faunapassages
  Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum : toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie
  Grift, E.A. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2459) - 45
  ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - wildpassages - migratie - infrastructuur - fauna - het gooi - noord-holland - ecological network - habitat corridors - habitat fragmentation - wildlife passages - migration - infrastructure - fauna - het gooi - noord-holland
  In opdracht van de provincie Noord-Holland is beoordeeld welke ontwerpvariant voor de HOV Huizen- Hilversum – inclusief aanpassingen aan de Weg over Anna’s Hoeve die daarmee samenhangen – de meeste kansen biedt aan de ontwikkeling van natuurverbinding De Groene Schakel. Daarnaast is onderzocht wat de ecologische functionaliteit zal zijn van de ecologische voorkeursvariant en hoe de andere ontwerpvarianten van deze ontwerpvariant verschillen wat betreft ecologische functionaliteit. Er zijn aanbevelingen gedaan voor aanvullende maatregelen die het ecologisch functioneren van De Groene Schakel kunnen optimaliseren.
  HOV Huizen-Hilversum en natuurbrug Anna's Hoeve : effectbeschrijving en advies voor mitigatie
  Grift, E.A. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2458) - 29
  ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - wildpassages - habitatfragmentatie - fauna - infrastructuur - het gooi - utrechtse heuvelrug - ecological network - habitat corridors - wildlife passages - habitat fragmentation - fauna - infrastructure - het gooi - utrechtse heuvelrug
  In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de effecten geschat van de geplande HOV Huizen- Hilversum, die in de vorm van een busbaan wordt uitgevoerd, op het ecologisch functioneren van Natuurbrug Anna’s Hoeve. Deze natuurbrug maakt deel uit van natuurverbinding De Groene Schakel en moet de natuurgebieden op de Heuvelrug en die in het Gooi met elkaar verbinden. Er is een programma van eisen voor de HOV opgesteld, gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van het ecoduct. Er is een advies voor mitigerende maatregelen uitgewerkt om verstoring door licht, geluid, voertuigen en mensen op het ecoduct te minimaliseren. Dit advies richt zich niet alleen op de geplande HOV, maar ook op de verstoringseffecten van de bestaande infrastructuur rond het ecoduct. Tenslotte zijn twee ontwerpvarianten voor de HOV - Fly-over Oostelijk en Fly-over Westelijk - beoordeeld vanuit ecologisch perspectief
  Geboeid door het verleden: de Bocht van Barkman
  Schaminee, J.H.J. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
  Stratiotes 2013 (2013)44. - ISSN 0928-2297 - p. 13 - 18.
  plantengemeenschappen - vegetatietypen - historische ecologie - infrastructuur - constructie - structurele aanpassing - twente - plant communities - vegetation types - historical ecology - infrastructure - construction - structural adjustment
  Geboeid door het verleden is de titel van een onlangs verschenen boek in de reeks 'Vegetatiekundige Monografieën', dat de historische ecologie tot onderwerp heeft. Onder deze titel willen we in Stratiotes op gezette tijden ruimte bieden aan min of meer vergeten of minder bekende maar interessante onderwerpen uit het rijke verleden van het vegetatieonderzoek in ons land. In deze bijdrage aandacht voor een gewijzigde tracé bij de aanleg van de snelweg A1. In de zeventiger jaren voerde prof. Barkman met succes actie tegen de aanvankelijk geplande route, dwars door een natuurreservaat met opvallende jenerbesstruwelen
  Cost-effective solutions for water quality improvement in the Dommel river supported by sewer-WWTP-river integrated modelling
  Benedetti, L. ; Langeveld, J. ; Nieuwenhuijzen, A.F. van; Jonge, J. de; Weijers, S. ; Klein, J.J.M. de; Nopens, I. ; Flameling, T. ; Zanten, O. van - \ 2013
  Water Science and Technology 68 (2013)5. - ISSN 0273-1223 - p. 965 - 973.
  stedelijk afvalwater - afvalwaterbehandeling - oppervlaktewaterkwaliteit - rivieren - aquatische ecologie - controle - infrastructuur - onzekerheidsanalyse - kaderrichtlijn water - noord-brabant - municipal wastewater - waste water treatment - surface water quality - rivers - aquatic ecology - control - infrastructure - uncertainty analysis - water framework directive - noord-brabant - urban drainage systems - real-time control - treatment-plant - simulation - management - pollution
  This project aims at finding cost-efficient sets of measures to meet the Water Framework Directive (WFD) derived goals for the Dommel River (The Netherlands). Within the project, both acute and long-term impacts of the urban wastewater system on the chemical and ecological quality of the river are studied with a monitoring campaign in the urban wastewater system (wastewater treatment plant and sewers) and in the receiving surface water system. An integrated model, which proved to be a powerful tool to analyse the interactions within the integrated urban wastewater system, was first used to evaluate measures in the urban wastewater system using the existing infrastructure and new real-time control strategies. As the latter resulted to be beneficial but not sufficient, this paper investigated the use of additional infrastructural measures to improve the system cost-effectively and have it meet the Directive's goals. Finally, an uncertainty analysis was conducted to investigate the impact of uncertainty in the main model assumptions and model parameters on the performance robustness of the selected set of measures. Apart from some extreme worst-case scenarios, the proposed set of measures turned out to be sufficiently robust. Due to the substantial savings obtained with the results of this project, the pay-back time of the whole monitoring and modelling work proved to be less than 5 months. This illustrates the power of mathematical modelling for decision support in the context of complex urban water systems
  Shaping multiple Ajijics and development : a Mexican town in the context of the international retirement migration
  Diaz Copado, F.V. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Alberto Arce. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736772 - 221
  migratie - gepensioneerden - buitenland - regionale ontwikkeling - sociale verandering - stedelijke samenleving - modernisering - steden - woonwijken - infrastructuur - economische ontwikkeling - plaatselijk bestuur - ontwikkeling - mexico - migration - retired people - foreign countries - regional development - social change - urban society - modernization - towns - residential areas - infrastructure - economic development - local government - development - mexico
  Ajijic is a Mexican town that during the 1990s experienced its biggest social, economic, and physical transformation of the last 50 years. This transformation was mainly triggered by two factors: 1) a significant increase in the number of foreign retirees moving into Ajijic (effect of a global phenomenon identified as international retirement migration); and 2) the consequent increase in the construction of residential developments and infrastructure (mainly retiree-oriented). In this thesis the author argues that the international retirement migration phenomenon in Ajijic provoked the emergence of different projects of shaping the physical characteristics of this town. Through these projects, social actors shape Ajijic according to their different interpretations of what the town of Ajijic is, and what local development and modernisation mean to them. The transformation of the physical characteristics of Ajijic, through these projects, has also transformed the social life of this town.
  Natuur in kostenbatenanalyses; Op zoek naar evenwicht
  Blaeij, A.T. de; Linderhof, V.G.M. ; Vader, J. ; Koopmans, C. ; Rietveld, P. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086156399 - 91
  natuurbeheer - regionale planning - nadelige gevolgen - kosten-batenanalyse - infrastructuur - natuurwaarde - nature management - regional planning - adverse effects - cost benefit analysis - infrastructure - natural value
  Uit de huidige MKBA praktijk blijkt dat er verschil is in de acceptatie van het monetariseren van verschillende welvaartseffecten. Zo zijn voor de waarde van reistijd en veiligheidsrisico's met behulp van waarderingsmethodes algemeen geaccepteerde monetaire kengetallen vastgesteld en toegepast in (M)KBA's. Over het bepalen van de waarde voor natuur bestaat veel discussie. De aanvulling op de OEI - leidraad voor het waarderen van natuur is geaccepteerd en wordt toegepast bij effecten op natuur door infrastructurele aanpassingen. Echter niet voor alle welvaartseffecten van natuur, zoals niet-geprijsde effecten, zijn er algemeen geaccepteerde kengetallen vastgesteld, terwijl deze niet-geprijsde effecten voor natuur aanzienlijk kunnen zijn. Dit betekent dat effecten op natuur veelal alleen in fysieke en kwalitatieve zin worden uitgedrukt en soms alleen met 'PM' (pro memorie) worden weergegeven. De effecten worden veelal niet gemonetariseerd. In de MKBA's komt natuur daardoor niet terug in termen van kosten-batenverhoudingen en saldo's
  Eindrapportage: Verkenning en ontwikkeling innovatiethema Agrologistiek Greenport Boskoop
  Jong, L.W. de; Splinter, G.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 6
  agrodistributie - kennissystemen - kennisoverdracht - innovaties - boomkwekerijen - tuinbouwbedrijven - clustering - infrastructuur - agro distribution - knowledge systems - knowledge transfer - innovations - forest nurseries - market gardens - clustering - infrastructure
  Wageningen UR heeft onder de vlag van het onderzoeksthema T&U Kennis, innovatie en HCA (BO-09) samen met de Stichting Greenport Boskoop een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van het innovatiethema Agrologistiek (als pilot) voor het kennis- en innovatiesysteem van de Greenport Boskoop.
  Landscape infrastructure : urbanism beyond engineering
  Bélanger, P. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): J. Koh. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735270 - 441
  landschapsarchitectuur - stedelijke planning - civiele techniek - stedelijke ecologie - urbanisatie - infrastructuur - regionalisme - landscape architecture - urban planning - civil engineering - urban ecology - urbanization - infrastructure - regionalization - cum laude
  As ecology becomes the new engineering, the project of Landscape Infrastructure - a contemporary, synthetic alignment of the disciplines of landscape architecture, civil engineering and urban planning - is proposed here. Predominant challenges facing urban regions today are addressed, including changing climates, resource flows, and population mobilities. Responding to the inertia of land use zoning and overexertion of technological systems at the end of 20th century, the thesis argues for the strategic design of “infrastructural ecologies”, a synthetic landscape of living, biophysical systems that operate as urban infrastructures to shape and direct the future of urban economies into the 21st century. cum laude graduation (with distinction)
  Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamisch visie IJsselmeer 2100
  Groot, A.M.E. ; Lenselink, G. ; Slobbe, E.J.J. van; Meurs, G.A. ; Noordhuis, R. ; Wiersma, A. ; Bos, M. ; Pasmans, I. ; Dankers, P. ; Wilms, T. - \ 2012
  Wageningen : Ecoshape - 56
  landschapsecologie - natuurtechniek - biodiversiteit - waterbouwkunde - dijken - openbare veiligheid - infrastructuur - recreatie - zoet water - ijsselmeer - noordoostpolder - landscape ecology - ecological engineering - biodiversity - hydraulic engineering - dykes - public safety - infrastructure - recreation - fresh water - lake ijssel - noordoostpolder
  Deze ecodynamische visie laat een palet van potentiële ontwikkelingen voor het IJsselmeer zien: ecodynamische ontwikkelingen, die bijdragen aan meerdere functies en ambities waaronder natuur, waterveiligheid, visserij, recreatie en infrastructuur, en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in het gebied aanwezige natuurlijke factoren als wind, water, sediment en vegetatie. Deze visie laat zien dat er kansen liggen voor nieuwe vormen van waterbouw, die de veiligheid van de Houtribdijk en de Afsluitdijk vergroten. Ook worden de kansen in kaart gebracht om met moerassen zowel de waterveiligheid als de biodiversiteit langs dijken bij de Noordoostpolder te verbeteren.
  Gegevens delen via Linked Open Data ; case study over het delen van grondwatergegevens bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht
  Verhelst, E.C.H. ; Houtkamp, J.M. ; Randen, Y. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2306) - 32
  infrastructuur - wegen - tunnels - grondwaterstand - datacommunicatie - gegevensverwerking - zuid-limburg - infrastructure - roads - tunnels - groundwater level - data communication - data processing - zuid-limburg
  In dit rapport is een case study beschreven waarin wordt gekeken naar het delen van gegevens bij de bouw van een groot infrastructuur project (Maastricht A2). De manier van gegevensdelen die is uitgewerkt wordt Linked Open Data genoemd. Bij Linked Open Data zijn de brongegevens toegankelijk en aan elkaar verbonden met web links. Omdat de gegevens toegankelijk zijn via de bron kan elke partij zijn eigen overzichten maken en applicaties en visualisaties bouwen. De gekoppelde data vormen een wereldwijde netwerkstructuur waaraan makkelijk nieuwe gegevens kunnen worden toegevoegd. Zo wordt de samenhang tussen gegevens beter zichtbaar.
  Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
  Elings, C. ; Zijlstra, R. ; Koomen, E. ; Groot, S. de - \ 2011
  Nijmegen : Geodan en Royal Haskoning - 120 p.
  verkeer - infrastructuur - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - milieueffectrapportage - natura 2000 - traffic - infrastructure - physical planning - government policy - environmental impact reporting - natura 2000
  Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een planMER opgesteld. Deze biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvorming. Bovendien is in het planMER een zogenaamde voortoets opgenomen, waarin mogelijke consequenties voor de instandhouding van de strikt beschermde Natura2000-gebieden zijn verkend.
  50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
  Jaarsma, C.F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
  grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - transport - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.