Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Anticiperen op het weer om emissie arm mest uit te rijden = Low emission manure application by anticipating on the weather
  Ipema, A.H. ; Goense, D. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 862) - 31
  dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - bemesting - weer - injectie - nederland - animal manures - ammonia emission - fertilizer application - weather - injection - netherlands
  Eenmalig mestuitrijden zonder schade
  Boer, H.C. de; Eekeren, N.J.M. van; Schouten, T. ; Bloem, J. - \ 2006
  V-focus 2006 (2006)3 dec.. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - biologische landbouw - dierlijke meststoffen - drijfmest - injectie - graslanden - klavers - voedergewassen - bodemstructuur - bodemverdichting - belastingskenmerken (grond) - onderzoek - bemesting - dairy farming - organic farming - animal manures - slurries - injection - grasslands - clovers - fodder crops - soil structure - soil compaction - bearing characteristics - research - fertilizer application
  In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject '100 procent biologische mest' met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn onderzocht
  Toepassing van vloeibare NPK-meststoffen
  Clevering, O.A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
  akkerbouw - npk-meststoffen - vloeibare meststoffen - toedieningswijzen - injectie - spuiten - bemesting - arable farming - npk fertilizers - liquid manures - application methods - injection - spraying - fertilizer application
  In het algemeen kunnen vloeibare meststoffen beter worden geplaatst en gedoseerd dan vaste meststoffen. Daarnaast kunnen vloeibare meststoffen gemakkelijker in allerlei concentraties worden gemengd en toegediend. Bovendien zijn meststoffen als urean en ureum goedkoper dan KAS. Verwacht wordt dan ook dat met vloeibare meststoffen hogere opbrengsten worden verkregen, waarbij ook nog eens bespaard kan worden op de kunstmestgift. Door het gebruik van vloeibare meststoffen zou daarom gemakkelijker aan Minas kunnen worden voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst van de gewassen. Maar is dit ook werkelijk zo? Door het PPO zijn, in opdracht van het HPA, de resultaten van oud en nieuw praktijkonderzoek naar vloeibare NPK-meststoffen in de akkerbouw op een rijtje gezet.
  Vloeibare meststof zelden zinvol
  Clevering, O.A. - \ 2003
  Boerderij/Akkerbouw 88 (2003)8. - ISSN 0169-0116 - p. 22 - 23.
  vloeibare meststoffen - stikstofmeststoffen - ammoniummeststoffen - toedieningswijzen - mestgiften - vernevelen - toediening op blad - injectie - gewasopbrengst - akkerbouw - liquid manures - nitrogen fertilizers - ammonium fertilizers - application methods - dressings - fogging - foliar application - injection - crop yield - arable farming
  De wijze van toediening heeft grote invloed op de werking van vloeibare meststoffen. Vanwege de grote kans op ammoniakvervluchtiging leveren urean en ureum geen bemestingsvoordelen op in vergelijking met het strooien van vaste meststoffen
  Vloeibare meststoffen hebben incidenteel meerwaarde
  Clevering, O.A. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 10 - 13.
  plantenvoeding - kunstmeststoffen - vloeibare kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - stikstof - fosformeststoffen - fosfaat - stikstoffosformeststoffen - kaliummeststoffen - ammoniummeststoffen - ammoniak - ureum - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - injectie - plaatsing (van meststoffen) - gebruiksefficiëntie - gebruikswaarde - efficiëntie - gewasopbrengst - bemesting - plant nutrition - fertilizers - liquid fertilizers - nitrogen fertilizers - nitrogen - phosphorus fertilizers - phosphate - nitrogen-phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - ammonium fertilizers - ammonia - urea - application - application methods - spraying - injection - placement - use efficiency - use value - efficiency - crop yield - fertilizer application
  Samenstelling en eigenschappen van vloeibare meststoffen (stikstof-, fosfaat- en kalimeststoffen), en resultaten van onderzoek naar de toepassing van vloeibare urean, ureum, ammoniak, ammoniumwater en NP-meststoffen in verschillende soorten akkerbouwgewassen. Toedieningsmethoden (verspuiten, injecteren), toepassing (basisgift, startgift, bijbemesting, rijenbemesting), effecten op de opbrengst, en mogelijkheden voor verlaging van de mestgift worden besproken. In normale jaren werken vloeibare meststoffen niet beter dan vaste; de iets hogere efficiëntie weegt niet op tegen de kosten
  Nieuwe aandacht voor ammoniakemissie
  Huijsmans, J.F.M. ; Monteny, G.J. - \ 1999
  Landbouwmechanisatie 50 (1999)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 30 - 31.
  plantenvoeding - kunstmeststoffen - injectie - bodeminjecteurs - toedieningshoeveelheden - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - plant nutrition - fertilizers - injection - soil injectors - application rates - air pollution - ammonia - emission - volatilization
  Aandacht voor een lopend onderzoek naar een verdere kwantitatieve onderbouwing van ammoniakemissie bij mesttoediening
  Het belang van een goede diagnostiek voor rundertuberculose
  Emmerzaal, A. ; Zijderveld, F.G. van; Bakker, D. - \ 1999
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 124 (1999). - ISSN 0040-7453 - p. 741 - 750.
  rundveeteelt - rundveeziekten - rundvee - tuberculose - tuberculine - injectie - diagnostische technieken - diergeneeskunde - cattle farming - cattle diseases - cattle - tuberculosis - tuberculin - injection - diagnostic techniques - veterinary science
  Informatie over bovine tuberculose: besmettingsroutes, pathogenese, diagnostiek, kenmerken bij immuunrespons, ELISA-betrouwbaarheid, bewaking en bestrijding in Nederland. Op het uitvoeren van tuberculinatie met de lange naaldspuit wordt nader ingegaan
  Mogelijkheden voor hogedruk mestinjecteur
  Hol, J.M.G. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 22 - 23.
  injectie - kunstmeststoffen - bodeminjecteurs - druk - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - noorwegen - injection - fertilizers - soil injectors - pressure - air pollution - ammonia - emission - volatilization - norway
  In het buitenland is de ammomiakemissie ook actueel geworden. Zo is de Direct Ground Injection machine (DGI) ontwikkeld in Noorwegen. Het IMAG-DLO onderzocht deze techniek in Nederland
  Gevoeligheidsanalyse naar het effect van emissie-arme mesttoedieningstechnieken op de beschikbaarheid van fosfaat voor gras = Sensitivity analysis of the effect of low - emission liquid manure application techniques on the availability of phosphorus to grass
  Ehlert, P.A.I. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1996
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-29) - ISBN 9789054061380 - 26
  kunstmeststoffen - graslanden - injectie - fosfaten - bodemchemie - bodeminjecteurs - fertilizers - grasslands - injection - phosphates - soil chemistry - soil injectors
  In-ovo injectie van Broilact in broedeieren
  Meijerhof, R. - \ 1996
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 47) - 17
  pluimveehouderij - vleeskuikens - bacterieziekten - salmonella - salmonellose - besmetting - preventie - verzamelingen cultures - injectie - experimenten - broedeieren - poultry farming - broilers - bacterial diseases - salmonella - salmonellosis - contamination - prevention - culture collections - injection - experiments - hatching eggs
  Het effect van toepassing van Kolonisatie Resistentie ter vermindering van Salmonellabesmetting hangt onder andere af van het tijdstip van toediening. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de bacteriecultuur zo snel mogelijk aan de kuikenswordt toegediend, voordat deze in aanraking komen met eventuele Salmonellabacteriën uit de omgeving. De injectie van Broilacte in de luchtkamer leidde niet tot een aantoonbare bescherming van de kuikens tegen salmonella-infectie, dit in tegenstelling tot het op dag 1 oraal toedienen van de cultuur.
  Kan doorzaaien van gras en klaver beter?
  Lent, J. van; Snijders, P. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)2. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 14.
  klavers - kunstmeststoffen - kieming - graslanden - injectie - beplanten - zaaien - verplanten - trifolium - clovers - fertilizers - germination - grasslands - injection - planting - sowing - transplanting - trifolium
  Mede vanwege een toenemende belangstelling voor gebruik van klaver komt doorzaai weer in de belangstelling. In dit artikel worden enkele doorzaaimogelijkheden besproken.
  Ontwikkeling zodebemester en N-werking dunne rundermest bij gebruik zodebemester en zode-injecteur = Development of technique of shallow injection with open slits and utilization of N from cattle slurry using shallow injection techniques on gras[s]land
  Schreuder, R. ; Wouters, A.P. ; Snijders, P.J.M. - \ 1995
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 162) - 106
  stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - incorporatie - injectie - nitraten - nitrieten - stikstof - drijfmest - bodem - bodeminjecteurs - farmyard manure - fertilizers - grasslands - incorporation - injection - nitrates - nitrites - nitrogen - slurries - soil - soil injectors
  Mesttechniek, goede ervaringen met mestsnijfiltersystemen
  Somers, S.J.H.E. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
  luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningswijzen - toepassingen - capaciteit - emissie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - stalmest - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - injectie - benodigde machines - mestverspreiders - betrouwbaarheid - mengmestverspreiders - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application methods - applications - capacity - emission - farm equipment - farm machinery - farmyard manure - fertilizer distributors - fertilizers - injection - machinery requirements - manure spreaders - reliability - slurry spreaders - soil injectors - volatilization
  Een enquete onder loonwerkers en aanvullende metingen door het IMAG-DLO geven de ervaringen weer en de inzichten in de werking van snij-filtersystemen voor emissie-arme mesttoediening
  Trekkrachtbehoefte van sleepvoeten- en zodebemestertechnieken op grasland = Draught requirement of trailing feet and shallow injector techniques on grassland
  Hendriks, J.G.L. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-2) - 45
  kunstmeststoffen - graslanden - incorporatie - injectie - bodeminjecteurs - tractie - trekkrachtefficiëncy - voertuigen - fertilizers - grasslands - incorporation - injection - soil injectors - traction - tractive efficiency - vehicles
  Effect kunstmestfosfaat op droge-stofopbrengst en P-gehalte in weidegras bij jaarlijks injecteren
  Boer, D.J. den; Middelkoop, J.C. van; Wouters, A.P. ; Evers, H. - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)6. - ISSN 0921-8874 - p. 51 - 54.
  stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - organische verbindingen - fosformeststoffen - planten - zandgronden - drijfmest - farmyard manure - fertilizers - grasslands - injection - organic compounds - phosphorus fertilizers - plants - sandy soils - slurries
  In dit artikel wordt het effect besproken van aanvullende bemesting met kunstmestfosfaat in het voorjaar op de droge-stofopbrengst en het P-gehalte in het gras bij een uiteenlopend P-AL-getal in de laag 0-5 cm.
  Effect jaarlijks injecteren op fosfaatopbrengst en P-AL-getal
  Boer, D.J. den; Middelkoop, J.C. van; Wouters, A.P. ; Evers, H. - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)6. - ISSN 0921-8874 - p. 47 - 50.
  stalmest - mestbehoeftebepaling - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - fosformeststoffen - zandgronden - drijfmest - farmyard manure - fertilizer requirement determination - fertilizers - grasslands - injection - phosphorus fertilizers - sandy soils - slurries
  Van 1989 tot en met 1993 is er door NMI en PR onderzoek gedaan naar het effect van wel en niet injecteren van dunne rundermest op de fosfaattoestand in de bodem, op de drogestofopbrengst en op de fosfaatopname in weidegras.
  Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden
  Dongen, G.J.M. van; Alblas, J. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 265 - 266.
  zware kleigronden - stalmest - kunstmeststoffen - injectie - drijfmest - bodemverdichting - lente - machines - clay soils - farmyard manure - fertilizers - injection - slurries - soil compaction - spring - machines
  Onderzoek is gedaan naar de verdichting van de grond door landbouwmachines en de invloed daarvan op de opname van dunne mest in de bodem (de indringweerstand)
  Praktijkonderzoek Beperking ammoniakemissie veehouderijbedrijven : eindrapport Werkgroep Mestinjectie : samenvatting drie jaar onderzoek emissie-arme mesttoediening : [onderzoekresultaten 1989 - 1991]
  Loonen, J.W.G.M. ; Geurink, J.H. ; Hoekstra, H. - \ 1992
  Wageningen : CABO-DLO [etc.] (CABO - verslag 161)
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - stalmest - kunstmeststoffen - hygiëne - injectie - nederland - drijfmest - air - air pollution - ammonia - farmyard manure - fertilizers - hygiene - injection - netherlands - slurries
  Mestinjectie op grasland : de betekenis voor de bodemvruchtbaarheid en risico's voor nitraatspoeling : Ruurlo 1980 - 1984
  Wadman, W.P. ; Sluijsmans, C.M.J. - \ 1992
  Haren etc. : DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [etc.] (Rapport / DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid ) - 50
  dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - uitspoelen - nitraten - bodem - bodemvruchtbaarheid - nederland - gelderland - achterhoek - animal manures - fertilizers - grasslands - injection - leaching - nitrates - soil - soil fertility - netherlands
  Propro Noord Brabant : samenvatting drie jaar onderzoek emissie-arme mesttoediening = Summary of three years research into low-emmission slurry application
  Loonen, J.W.G.M. ; Werkgroep mestinjectie, - \ 1992
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 140) - 93
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - stalmest - kunstmeststoffen - hygiëne - incorporatie - injectie - nederland - drijfmest - bodeminjecteurs - air - air pollution - ammonia - farmyard manure - fertilizers - hygiene - incorporation - injection - netherlands - slurries - soil injectors
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.