Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 123

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==inkomen van landbouwers
Check title to add to marked list
Implications of a UK exit from the EU for British agriculture : study for the National Farmers’ Union (NFU), Warwickshire, UK
Berkum, S. van; Jongeneel, R.A. ; Vrolijk, H.C.J. ; Leeuwen, M.G.A. van; Jager, J.H. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI ) - ISBN 9789462577732 - 51
cap - farmers' income - agricultural sector - agricultural production - agricultural trade - uk - european union - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomen van landbouwers - landbouwsector - landbouwproductie - agrarische handel - verenigd koninkrijk - europese unie
This report offers quantification of effects of possible trade and agricultural support scenarios on the
UK agricultural production, trade, farm gate prices and farmers’ income levels in case of the UK
leaving the EU. The results of each scenario show that for most sectors the biggest driver of UK farm
income changes is the level of public support payments available. The positive price impacts on farm
incomes seen through both the FTA and WTO default scenario are offset by the loss of direct support
payments. A reduction of direct payments, or their complete elimination, would exacerbate the
negative impact seen under the UK Trade Liberalisation scenario
Geëcologiseerde samenleving versus arme mensen
Gils, S.H. van; Vet, L.E.M. - \ 2015
Vork 2 (2015)4. - ISSN 2352-2925 - p. 22 - 29.
voedselvoorziening - voedselzekerheid - milieueffect - meerlagenteelt - alternatieve landbouw - voedselproductie - agro-ecologie - boeren - inkomen van landbouwers - food supply - food security - environmental impact - multi-layer cultivation - alternative farming - food production - agroecology - farmers - farmers' income
Niemand weet hoeveel milieubelasting de aarde precies kan hebben, maar een ecologische crisis van ongekende proporties ligt voortdurend op de loer, stellen Stijn van Gils en Louise Vet. Ze pleiten voor radicale veranderingen in de maatschappij. Zo’n ‘geëcologiseerde samenleving’ is volgens hen niet alleen goed voor de aarde, het geeft ook nieuw economisch perspectief. Ralf Bodelier vindt echter dat de ecologen Vet en Van Gils te weinig rekening houden met miljarden armen.
Stikstofbinding voor kleine boeren in Afrika
Giller, K.E. - \ 2015
Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 16 - 21.
tuinbouw - kleine landbouwbedrijven - afrika - stikstofbindende bacteriën - rhizobium - bodemvruchtbaarheid - inkomen van landbouwers - agrarische bedrijfsvoering - peulgewassen - sojabonen - voedselproductie - projecten - teeltsystemen - horticulture - small farms - africa - nitrogen fixing bacteria - rhizobium - soil fertility - farmers' income - farm management - legumes - soyabeans - food production - projects - cropping systems
Het project N2Africa is onlangs de tweede fase ingegaan met als doel dat in 2020 een half miljoen kleine boeren in Afrika, ten zuiden van de Sahara, stikstofbinding hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Op een manier die hen past, zegt Ken Giller. Stikstofbinding verbetert de bodemvruchtbaarheid, terwijl de teelt van bonen, die samen met bacteriën de stikstof vastleggen, een belangrijke aanvulling vormt op het menu en op het inkomen van de boer.
Landbouw als gemeen probleem
Poppe, K.J. - \ 2015
Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 10 - 15.
humane voeding - voedselproductie - landbouw als bedrijfstak - agrarische structuur - landbouwbeleid - landbouwprijzen - economische analyse - arbeidskosten - inkomen van landbouwers - human feeding - food production - agriculture as branch of economy - agricultural structure - agricultural policy - agricultural prices - economic analysis - labour costs - farmers' income

In het vorige nummer riep de Vlaamse landbouw-ethicus Stef Aerts op tot openbare afspraken in de keten over prijzen en tot een meer interventionistisch Europees landbouwbeleid, omdat de inkomsten van boeren te veel onder druk staan. Daarmee onderschat hij de rol van prijzen in de samenleving, stelt Krijn Poppe. Op verzoek van de redactie schreef hij bijgaand artikel over de toekomst van de landbouw als wicked (gemeen) probleem.
Green vegetable supply in Dar es Salaam
Wegerif, M.C.A. - \ 2015
Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 65 - 67.
farmers - farmers' income - livelihoods - urban agriculture - food supply - vegetables - rural urban relations - tanzania - peasant farming - boeren - inkomen van landbouwers - middelen van bestaan - stadslandbouw - voedselvoorziening - groenten - relaties tussen stad en platteland - tanzania - landbouw bedrijven in het klein
This article constructs a picture of green vegetable growing and supply in Dar es Salaam by looking at the lives and work of a small trader and an urban farmer. It reveals the importance of a range of distribution and trade networks and the integration of a wider city region, alongside urban and periurban production, for the large-scale supply of these vegetables to urban eaters. The livelihood benefit for the many actors involved is clear as are some of the threats emerging as the city changes.
Seed System Security Assessment in West Nile Sub region
Mastenbroek, A. - \ 2015
Centre for Development Innovation - 58
seeds - food security - nile river - uganda - north africa - seed production - farmers' income - on-farm production - crops - acreage - regional development - supply chain management - zaden - voedselzekerheid - nijl - uganda - noord-afrika - zaadproductie - inkomen van landbouwers - productie binnen het landbouwbedrijf - gewassen - oppervlakte (areaal) - regionale ontwikkeling - ketenmanagement
The recommendations focus on the need to increase the availability of and access to quality seeds; improve quality, varietal sustainability and resilience of the seed system; build capacities of key actors to improve on their production and business skills; and address issues of enabling environment in seed security.
Oogsten boeren binnenkort de zon in plaats van aardappelen?
Nieuwenhuis, E. ; Spruijt-Verkerke, J. - \ 2015
oneworld.nl
landbouwgronden - opbrengst - inkomen van landbouwers - zonnecollectoren - productiekosten - energieproductie in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfseconomie - akkerbouw - voedselproductie - agricultural soils - outturn - farmers' income - solar collectors - production costs - agricultural energy production - farm management - business economics - arable farming - food production
Binnenkort zal de eerste Nederlandse boer landbouwgrond opofferen om er een zonneweide van te maken: in plaats van aardappelen oogst hij met behulp van zonnepanelen dan elektriciteit. Recent onderzoek van Wageningen UR concludeert dat zonneweiden meer kunnen opleveren dan akkerbouw. Produceert de boer van de toekomst elektriciteit in plaats van voedsel? Interview met Joanneke Spruijt van Wageningen UR te Lelystad
Achtergronddocument Driemeting : Verantwoording van de berekeningen en gemaakte keuzes voor het komen tot de omzet van de multifunctionele landbouw 2013
Veen, E.J. ; Schoutsen, M.A. ; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO 654) - 52
multifunctionele landbouw - neveninkomsten - inkomen van landbouwers - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - omzet - vakanties op de boerderij - multifunctional agriculture - supplementary income - farmers' income - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales - farm management - management - turnover - farm holidays
Neveninkomsten op de boerderij door: Agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang, zorglandbouw, recreatie of boerderijverkoop
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB
Melman, D. ; Doorn, A.M. van; Buij, R. ; Gerritsen, A.L. ; Heide, M. van der; Bos, E.J. ; Martens, S. ; Blanken, H. ; Holt, H. ten - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2641) - 178
agro-ecosystemen - agrarisch natuurbeheer - gebiedsgericht beleid - ecosysteemdiensten - inkomen van landbouwers - gemeenschappelijk landbouwbeleid - salland - veenkolonien - agroecosystems - agri-environment schemes - integrated spatial planning policy - ecosystem services - farmers' income - cap
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Salland en de Veenkoloniën. In gebiedsbijeenkomsten zijn belangrijke ecosysteemdiensten geïdentificeerd en besproken.
Richting geven aan een zoekproces. Innovatieprojecten Agrivizier
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 23
innovaties - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - economische samenwerking - samenwerking - regionale centra - tuinbouw - inkomen van landbouwers - innovations - knowledge transfer - knowledge exploitation - economic cooperation - cooperation - central places - horticulture - farmers' income
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (BO 28) levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt. Het onderliggende project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken en aansturing vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).
Inkomenseffecten minder koeien houden
Evers, A.G. ; Haan, M. de - \ 2014
Koeien & Kansen
melkveehouderij - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - mestoverschotten - melkkoeien - melkveevoeding - dairy farming - farm income - farmers' income - dairy farms - farm management - farm results - manure surpluses - dairy cows - dairy cattle nutrition
In deze notitie wordt berekend wat de inkomenseffecten zijn als een intensief bedrijf met een ruwvoertekort en fors mestoverschot minder koeien gaat houden zodat het ruwvoertekort en mestoverschot kan worden beperkt.
Glastuinbouw: rentabiliteit omhoog, inkomens sub-sectoren lopen uiteen
Jukema, G.D. - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)december. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - greenhouse horticulture - protected cultivation - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability
De rentabiliteit en het inkomen van glastuinbouwbedrijven verbeteren in 2012 ten opzichte van 2011. Met name de snijbloemenbedrijven doen het in 2012 beter. Bij glasgroenten herstelt de rentabiliteit van het slechte jaar 2011, maar is het inkomen nog laag. Bij pot- en perkplantenbedrijven is sprake van een marginale toename van de rentabiliteit.
Akkerbouw: inkomens weer op hoog niveau
Meer, R.W. van der - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)december. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - arable farming - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability
Het inkomen op de akkerbouwbedrijven van het oogstjaar 2012 wordt geraamd op een niveau dat ligt rond het recordniveau van 2010. Voor de zetmeelbedrijven is opnieuw een stijging van het inkomen voorzien. De prijzen van de meeste producten zijn duidelijk beter dan in 2011.
Varkenshouderij: fors hoger inkomen zeugenhouders, lager inkomen vleesvarkenshouders
Wisman, J.H. - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)december. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
varkenshouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - pig farming - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability
Vooral dankzij de hogere biggenprijzen is het saldo van de zeugenhouderij in 2012 bijna verdubbeld (tabel 1). De biggenprijs voor 2012 wordt geraamd op gemiddeld 49 euro per stuk. Mede door die hoge biggenprijs dalen de resultaten van vleesvarkensbedrijven.
Flink herstel inkomens leghennenbedrijven
Wisman, J.H. - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)december. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
pluimveehouderij - vleeskuikens - landbouwprijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - rentabiliteit - poultry farming - broilers - agricultural prices - farm results - farmers' income - profitability
In de legsector zijn de resultaten in 2012 bijzonder goed hersteld van het zeer slechte voorgaande jaar. De eierprijzen zijn fors gestegen in 2012. Voer was duur, wat de resultaten op vleeskuikenbedrijven drukte.
Fors herstel van inkomen agrarische sector
Kleijn, A.J. de - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)december. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
landbouwsector - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - agricultural sector - farm income - farmers' income - agricultural prices
Het inkomen van de land- en tuinbouw herstelt doordat de productiewaarde (+4%) meer groeit dan de kosten (+2,5%). De achterliggende verbetering van de ruilvoet is te danken aan een hogere prijsstijging van agrarische producten dan van aangekochte goederen en diensten.
Glasgroenteprijzen geven eerste halfjaar wisselend beeld : zorgen blijven voor glasgroentetelers
Jukema, G.D. - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)okt. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
teelt onder bescherming - glasgroenten - bedrijfsresultaten in de landbouw - glastuinbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rendement - protected cultivation - greenhouse vegetables - farm results - greenhouse horticulture - farmers' income - agricultural prices - returns
In het eerste halfjaar van 2012 is de productie van glasgroenteproducten achtergebleven bij vorig jaar. De prijsvorming is voor komkommer en tomaat iets verbeterd, maar bij paprika en aubergine vallen de prijzen tegen. Hoe één en ander uitpakt voor het gemiddelde glasgroentebedrijf over geheel 2012 zal eind december door het LEI worden gepresenteerd.
Melkveehouderij: inkomen onder druk door hogere kosten en lagere opbrengsten
Jager, J.H. - \ 2012
Agri-monitor (2012). - ISSN 1383-6455 - 3
melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - melkprijzen - rentabiliteit - dairy farming - farm results - farmers' income - milk prices - profitability
De melkveehouders hebben in 2012 te maken met 12.000 euro lagere melkopbrengsten. De omzet en aanwas en enkele andere opbrengsten nemen 10.000 euro toe. De betaalde kosten stijgen met 12.000 euro wat resulteert in een inkomen per onbetaalde aje van 25.000 euro: een daling van 14.000 euro.
Opengrondstuinbouw: uiteenlopende inkomens per sector en bedrijf
Smit, A.B. - \ 2012
Agri-monitor (2012). - ISSN 1383-6455 - 3
vollegrondsteelt - groenteteelt - fruitteelt - boomkwekerijen - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - outdoor cropping - vegetable growing - fruit growing - forest nurseries - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability
Het jaar 2012 levert voor de bedrijven in de opengrondstuinbouw een grote diversiteit in resultaten op. De groenteteelt en de fruitteelt ondervinden door hogere productprijzen een inkomensverbetering. De bloembollentelers boeken door lagere opbrengstprijzen een minder resultaat. In de boomteelt daalt het inkomen dit jaar licht door een matige afzet van de producten bij stijgende kosten.
Inkomens open teelten in 2011 fors lager, zetmeelbedrijven wel in de plus
Meer, R.W. van der; Stokkers, R. - \ 2012
Agri-monitor 2012 (2012)juni. - ISSN 1383-6455
vollegrondsteelt - bloembollen - fruitteelt - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - outdoor cropping - ornamental bulbs - fruit growing - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability
Het jaar 2011 levert voor de telers van vollegrondsgroenten, fruit en bloembollen een duidelijke daling van het inkomen op. Gemiddeld lagere prijzen voor hun producten zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak. Op akkerbouwbedrijven werd in 2010 gemiddeld een record inkomensniveau bereikt, maar voor oogstjaar 2011 daalt het gemiddeld inkomen sterk, vooral doordat de prijzen van consumptieaardappelen en uien veel lager zijn dan in 2010. De zetmeelaardappelbedrijven zien hun inkomen wel toenemen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.