Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==internationale economie
Check title to add to marked list
Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld
Baltussen, W.H.M. ; Smit, P.X. - \ 2013
Den Haag :
markten - internationale handel - internationale economie - tuinbouw - globalisering - vragenlijsten - landbouwsector - glastuinbouw - markets - international trade - international economy - horticulture - globalization - questionnaires - agricultural sector - greenhouse horticulture
De aanleiding voor dit onderzoek is een gebrek aan actuele informatie over de internationale markt van tuinbouwtoeleveranciers. In deze publicatie is vooral aan de hand van informatie van de bedrijven zelf een beeld gegeven van de economische betekenis van de sector, de actuele duurzaamheidthema’s en de samenwerkingsvormen. Hiertoe is in 2012 op verzoek van AVAG Plus onder de leden van brancheverenigingen AVAG, VPN, OVTO en VTTB een enquête uitgevoerd door LEI Wageningen UR.
The Emerging Geopolitics of Food: A Strategic Response to Supply Risks of Critical Imports for the Dutch Agro-Food Sector
Ridder, M. de; Jong, S. de; Selleslaghs, J. ; Achterbosch, T.J. ; Jongeneel, R.A. ; Berkhout, P. ; Heide, M. van der - \ 2013
The Hague : The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) & LEI, WUR (Rapport 19 | 02 | 13) - ISBN 9789491040764 - 70
voedsel - landbouwproducten - ruwe grondstoffen - vraag - overheidsbeleid - voedselzekerheid - handelspolitiek - internationale economie - politieke conflicten - risicobeheersing - strategisch management - food - agricultural products - raw materials - demand - government policy - food security - trade policy - international economy - political conflicts - risk management - strategic management
Interdependencies in the field of food, agriculture, and raw materials are growing. Global population growth, rising prosperity, and changing consumption patterns in emerging economies have increased the demand for all three. Geopolitical trends shape global markets for food, agriculture, and raw materials and carry consequences for the Dutch agro-food sector. Critical sectors of the Dutch agricultural complex are dependent on imported raw materials from the rest of the world and are therefore vulnerable to supply disruptions resulting from geopolitical developments. This report explores how the Dutch government could strengthen the resilience of the Dutch agro-food system and mitigate risks to the supply of critical raw material imports.
Business in biofuel
Meeusen, M.J.G. ; Danse, M.G. ; Janssens, S.R.M. ; Mil, E.M. van; Wiersinga, R.C. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152872 - 128
markteconomie - bio-energie - ontwikkeling - bioethanol - internationale economie - biobased economy - agro-industriële ketens - biodiesel - market economics - bioenergy - development - international economy - agro-industrial chains
Een beschrijving van de keten en ketenpartijen in de business van biotransportbrandstoffen. Vier cases staan centraal. Bio-ethanol op basis van maïs in de Verenigde Staten en bio-ethanol op basis van Braziliaans suikerriet. Daarnaast: biodiesel uit Duits koolzaad en biodiesel uit palmolie geproduceerd in Maleisië en Indonesië. Het rapport geeft ook een verklaring van de ketenorganisatie
CROSS-COMPLIANCE Facilitating the CAP reform: Compliance and competitiveness of European agriculture : Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP) Integrating and Strengthening the European Research Area
Jongeneel, R.A. ; Bezlepkina, I. ; Winsten, J. ; Fox, G. - \ 2008
Den Haag : LEI - 169
landen van de europese unie - eu regelingen - internationale economie - internationale financiën - european union countries - eu regulations - international economy - international finance
The prime aim or the project was on assessing the impacts of compliance with standards, more specifically those part of cross-compliance, on EU’s external competitiveness. This is why in several deliverables and also in the main text of this Deliverable 13 a lot of attention is given to the EU and EU regulations. However, also an extensive analysis was made of some key competitors to the EU, notably New Zealand, the US and Canada. This annex integrates the elements of this comparative analysis, in particular to the extent choices about these countries have been included in the competitiveness assessment (expected percentage cost increases for farmers and sectors due to regulations which have a certain degree of equivalency with the ones analysed for the EU). Also a separate discussion of the Polish case was added in order to more in detail highlight the challenges new member states face from implementing and monitoring cross-compliance
Wereldwijde Euforie over positieve zuivelmarkt
Daatselaar, C.H.G. - \ 2007
V-focus 4 (2007)5. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 16.
melkveehouderij - melkproductie - markteconomie - conferenties - internationale economie - dairy farming - milk production - market economics - conferences - international economy
Een financiële vergelijking tussen de verschillende zuivelcontinenten door Global Dairy Farmers laat zien dat de melkprijsvooruitzichten zonder meer overal goed zijn
Het regionale antwoord op de mondialisering (1); Parma en Southeast
Rienks, W.A. ; Rijn, J.F.A.T. van - \ 2007
Landwerk 2007 (2007)3. - ISSN 1567-1844 - p. 15 - 19.
regionale ontwikkeling - houding van boeren - internationale samenwerking - internationale economie - regional development - farmers' attitudes - international cooperation - international economy
Als boeren steeds grootschaliger voor een wereldmarkt moeten gaan produceren, krijgt Europa dan een gelijkvormig aanzicht? Ziet Engeland er dan hetzelfde uit als laten we zeggen Spanje, Frankrijk, Duitsland of Zweden? En wordt Nederland dan een eenheidsworst? Onderzoekers van Wageningen UR onderzochten deze vraag in twee afzonderlijke onderzoeken. In het ene onderzoek gingen Willem Rienks en Jacqueline van Rijn naar de streek rond Parma en naar de Southeast en ondervroegen betrokkenen op het platteland naar hun antwoorden op de globalisering. Opmerkelijk genoeg reageren boeren in de twee streken heel verschillend op een zelfde mondiale trend. In het andere onderzoek hebben onderzoekers bekeken hoe Nederlandse individuele agrarische ondernemers kunnen reageren op verschillende toekomstscenario¿s. Het blijkt dat boeren ook in verschillende Nederlandse regio¿s heel verschillend op reageren. Beleid zou hier op in kunnen spelen door meer rekening te houden met regionale verschillen in cultuur, en verschillen in fysieke en cultuurhistorische achtergrond van een regio.
Quality manual part I: National data collection and raising procedures
Keeken, O.A. van; Bolle, L.J. ; Verver, S.W. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. C041/05)
vangstsamenstelling - vis vangen - visbestand - methodologie - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - internationale economie - catch composition - fishing - fishery resources - methodology - data collection - data analysis - international economy
Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe gegevens die gebruikt worden voor de (vis)bestandsschattingen worden verzameld en opgewerkt. Het bestaat uit twee aparte rapporten. Dit eerste rapport beschrijft de gegevensverzameling en gegevensbewerking die op het RIVO uitgevoerd wordt, terwijl het andere rapport de internationale opwerking beschrijft. Dit eerste rapport bestaat uit vier delen: nationale vloot informatie, gegevens over de vangstaantallen per leeftijd, surveys (vangsten met onderzoeksvaartuigen) en biologische informatie.
Catch composition of the EU pelagic fleet in Mauritania during the year 2002: results of the Scientific Observer Program
Hofstede, R. ter - \ 2003
IJmuiden : RIVO (RIVO report C023/03) - 10
sardinella - visserij - europa - pelagische visserij - visvangsten - internationale economie - fisheries - europe - pelagic fishery - fish catches - international economy
This report describes the total catches of the EU pelagic fleet in the Mauritanian Exclusive Economic Zone during the year 2002. Data have been obtained by the 'Scientific Observer Program', which monitors the catch (both landings and discards) of the EU fishery for small pelagics in Mauritania. The EU fleet in Mauritania focuses mainly on the group of sardinella (Sardinella aurita and Sardinella maderensis). Additional target species are cunene horse mackerel (Trachurus trecae), chub mackerel (Scomber japonicus) and pilchard (Sardina pilchardus).
Onderhandelingsstrategie en rentevoet.
Noort, P.C. van den - \ 1989
De Landeigenaar 35 (1989)2. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 5.
economie - speltheorie - rentetarieven - rente - internationale economie - internationale betrekkingen - wereldeconomie - economics - game theory - interest rates - interest - international economy - international relations - world economy
De voordelen van een bepaalde onderhandelingswijze van regeringen kunnen pas na een tijd beoordeeld worden. De totale eindscore wordt dan ook door intern en extern rendement bepaald
The world coffee market and the international coffee agreement.
Pieterse, M.Th.A. ; Silvis, H.J. - \ 1988
Wageningen : Agricultural University (Wageningse economische studies 9) - ISBN 9789067541183 - 105
handelsakkoorden - internationale verdragen - gatt - coffea - koffie - internationale handel - prijzen - prijsvorming - kosten - economie - wereld - internationale economie - wereldeconomie - internationale betrekkingen - trade agreements - international agreements - coffee - international trade - prices - price formation - costs - economics - world - international economy - world economy - international relations
Development and selective application of appropriate rice mechanization systems
Wanders, A.A. - \ 1985
Wageningen : IMAG - 35
aangepaste technologie - automatisering - ontwikkeling - ontwikkelingsplanning - economisch beleid - natte rijst - mechanisatie - internationale economie - appropriate technology - automation - development - development planning - economic policy - flooded rice - mechanization - international economy
L' efficacite de la planification agricole en Tunisie
Thio, K.S. - \ 1979
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): F.P. Jansen; A.A. Kampfraath. - Wageningen : Veenman - 344
plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - landbouw - economische sectoren - ontwikkeling - ontwikkelingsplanning - economisch beleid - industrie - tunesië - economische situatie - economische planning - landbouw als bedrijfstak - internationale economie - organisatievormen - economische productie - rural planning - rural development - socioeconomics - agriculture - economic sectors - development - development planning - economic policy - industry - tunisia - economic situation - economic planning - agriculture as branch of economy - international economy - forms of organization - economic production

Dit boek richt zich tot allen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de problematiek van de planning in ontwikkelingslanden: internationale organisaties, instituten voor onderzoek en onderwijs, hulpverlenende instanties en de planners in de ontwikkelingslanden zelf.

Het doel van de studie is bij te dragen tot de verbetering van methoden van planning die in praktijk in ontwikkelingslanden worden of kunnen worden toegepast. Tot dat doel wordt het begrip efficiency van de planning in zijn componenten ontleed en toegepast op een speciaal geval, nl. de landbouwplanning in Tunesië. Onidat de Franse samenvatting de inhoud van het boek per hoofdstuk weergeeft zullen wij ons hier beperken tot de algemene kenmerken van deze studie.

In de litteratuur over ontwikkelingsplanning wordt voornamelijk aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van de ontwikkelingsproblematiek. Te weinig wordt benadrukt dat de planning zelf een instrument voor ontwikkeling is dat gepland kan en moet worden. Immers, in een ontwikkelingsstrategie is de strateeg, d.w.z. de overheid, zelf betrokken. Planning van de sociaal-economische ontwikkeling vereist ontwikkeling van de planning, inhoudelijk en bestuurlijk. Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek is dan ook dat verbetering van methoden van planning niet alleen betrekking dient te hebben op verbetering van de methoden van informatieverzameling en van sociaal-economische analyse. Zulke pogingen kunnen nutteloos zijn indien men niet ook rekening houdt met de bestuurlijke en politieke context waarin de planning
functioneert.

De efficiency van de planning kan alleen begrepen worden in het totale cybernetische planproces, dat globaal in de volgende cycli verloopt: informatieverzameling ->planopstelling ->planuitvoering ->evaluatie en bijsturing. De evaluatie van de resultaten van het planproces dient op drie niveaux te geschieden:
1. de evaluatie van de mate waarin de voorgenomen maatregelen en projekten daadwerkelijk zijn uitgevoerd;
2. de evaluatie van de invloed van de uitgevoerde maatregelen en projekten op de sociaal-economische ontwikkelingen en
3. de evaluatie van de invloed van onbeheersbare externe faktoren zoals het klimaat, de wereldmarktprijzen en het autonome gedrag van het publiek waar de overheidsplanning zich op richt.
Deze drie typen invloeden vormen de verklarende faktoren van de verschillen tussen de voorspellingen en de realisaties van sociaal-economische plannen.

De efficiency van de planning dient echter niet alleen afgemeten te worden aan de uitkomst van zijn voorspellingen. In ieder geval dient de werkelijke invloed van het overheidsingrijpen op de eindresultaten te worden onderscheiden van toevallige faktoren die in gunstige of ongunstige zin aan de eindresultaten hebben bijgedragen. Bovendien kan de efficiency van de planning alleen geappreciterd worden in het licht van de reikwijdte van de planning, waaronder wij verstaan de omvang van de te plannen probleemgebieden, het detail waarin deze gepland worden en de in de beschouwing betrokken samenhangen. Het onderscheid tussen trefzekerheid en reikwijdte komt voort uit twee mogelijke benaderingen van de evaluatie van de efficiency van de planning, te weten respectievelijk: de immanente kritiek, die uitgaat van de veronderstellingen van het planningsysteem zelf en de transcendente kritiek, die uitgaat van veronderstellingen die aan criteria van buiten het planningsysteem ontleend zijn.

Ieder efficiency-onderzoek komt neer op een doeleinden-middelen analyse. Terwijl trefzekerheid en reikwijdte tot de doeleinden van een planningsysteem gerekend kunnen worden, behoren tot de middelen: de tijd, de mankracht en het geld nodig voor het opstellen en evalueren van plannen en de overheadkosten van het uitvoerende apparaat. Wij hebben niet getracht tot een nauwkeurige kwantitatieve berekening van deze middelen te kornen, hoewel zij in ontwikkelingslanden vaak een reële beperking op de planning en dus op de ontwikkeling in het algemeen vormen. Wij menen echter dat in de beginfase, waarin dit type onderzoek zich nog bevindt, een kwantitatieve benadering niet relevant is. Een kwalitatieve benadering ter besparing van de kosten van de planning is vooralstiog vruchtbaarder. Deze houdt o.a. in: een goede definiëring van de ontwilekelingsproblernatiek, waarvoor de planning gesteld is, het toepassen van arbeids- en tijdsbeparende methoden van informatieverzameling en analyse (b.v. het toezien op de benodigde precisie van gegevens), het bewust kiezen van de beslissingsprocedures, een adekwate verdeling van de expertise over de planningsorganen, een juiste keuze van de expertise in functie van de op te lossen problemen, het zo goed mogelijk verdelen van de planningactiviteiten in de tijd, enz... .

Grote nadruk valt in dit onderzoek op de case-study van de landbouwplanning in Tunesië. Daarmee is aangegeven dat dit soort onderzoek zich nog in een empirisch stadium bevindt. Na een reeks van dergelijke deelstudies kan later tot systematisering van de kennis worden gekomen. Wij menen, dat in de litteratuur nog een groot gebrek is aan nauwkeurige, concrete beschrijvingen van totale planprocessen. Uiteraard zijn met de case-study ook de beperkingen van dit onderzoek gegeven. In feite is de problematiek van ieder land specifiek en vraagt daarom om aarigepaste methoden van planning. De kenmerken van Tunesië zijn: het is een klein, al relatief ontwikkeld land, dat sterk in de economische en politieke invloedssfeer van Europa ligt. Naar Europese standaarden gemeten zijn de problemen van armoede en werkloosheid er echter nog zeer groot en zullen dat op lange termijn nog blijven. De planning in Tunesië kan bogen op een vrij lange traditie en staat relatief op een hoog peil. (Dit maakt van de Tunesische planning overigens een geschikt objekt van evaluatie). Een bijzondere omstandigheid in Tunesië is de overgang van de politiek van collectivisatie van de jaren 60 naar een meer liberale gemengde economie. Dit schept de gelegenheid twee totaal verschillende planningsystemen binnen de context van één land te vergelijken. De behandeling van de landbouwplanning in het bijzonder geeft ook een specifiek karakter aan deze case-study. De landbouwsector kenmerkt zich immers door zijn heterogeniteit als een zeer omvangrijk gebied van planning, waarvan de trefzekerheid echter gering is. Men kan dan ook constateren dat de landbouwplanning zich vaak eenzijdig richt op de makkelijk grijpbare aspekten van de landbouwontwikkeling: infrastrukturele werken, de technische aspecten van de produktie, de grote landbouwbedrijven, de regio's met grote potenties. De sociale problematiek van de landbouw in ontwikkelingslanden (de lage inkomens en de werkloosheid) wordt relatief verwaarloosd.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de koers, die een klein land als Tunesië in de toekomst gaat varen, in hoge mate bepaald wordt door de internationale politieke situatie (relatie tot de EEG en tot Frankrijk in het bijzonder, relatie tot de andere Arabische landen, invloed van de V.S. en de Sowjet-Unie in het Middellandse zeegebied). Wij hebben deze randvoorwaarden niet in de beschouwing betrokken, in de eerste plaats orndat wij niet competent zijn hierover een wetenschappelijk oordeel te vellen, in de tweede plaats orndat wij menen dat de interne ontwikkeling, ook van kleine landen, niet uitsluitend door externe faktoren wordt bepaald. Er blijft een ruime marge voor een eigen ontwikkelingspolitiek, waarin het probleem van de efficiency van de planning zeer relevant is.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.