Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Development of Aquaculture in Ghana: Analysis of the fish value chain and potential business cases
  Rurangwa, E. ; Agyakwah, S.K. ; Boon, H. ; Bolman, B.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (IMARES report C021/15) - 59
  zoetwateraquacultuur - ghana - waardeketenanalyse - investeringsplannen - aquacultuur en milieu - visproductie - stakeholders - tilapia - oreochromis niloticus - freshwater aquaculture - ghana - value chain analysis - investment planning - aquaculture and environment - fish production - stakeholders - tilapia - oreochromis niloticus
  The main aim of this study was to assess the feasibility of the formation and set-up of one or more Public Private Partnerships (PPPs) for aquaculture in Ghana. The project consisted of two phases. The first phase was a value chain analysis (VCA) of aquaculture in Ghana to identify bottlenecks and business opportunities. The second phase was to develop business cases for investments in aquaculture in Ghana. Since the demand for Tilapia in Ghana is very high, the focus of this study is mainly on Tilapia.
  Opleving prognoses Elstar en Conference: prijsprognoses hoger, maar baseer begroting op eigen gerealiseerde prijzen
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103/2013 (2013)48. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 11.
  fruitteelt - rassenkeuze (gewassen) - agrarische bedrijfsplanning - besluitvorming - financiële planning - investeringsplannen - markten - fruit growing - choice of varieties - farm planning - decision making - financial planning - investment planning - markets
  De Commissie Prijsprognoses Appel en Peer heeft de jaarlijkse prognoses van de lange termijn afzetprijzen voor de belangrijkste appel- en perenrassen vastgesteld. De hoge prijzen in het voorbije afzetseizoen leiden tot vijf cent hogere prijsprognoses voor Elstar en Conference. Bij het opstellen van bedrijfsplannen en finacieringsaanvragen hechten banken echter vooral waarde aan de resultaten die u zelf de afgelopen jaren realiseerde. Ook voor uw eigen beslissingen over bijvoorbeeld rassenkeuze is deze informatie onmisbaar.
  Nieuwe intreders in de multifunctionele landbouw
  Vijn, M.P. ; Bremmer, B. ; Hassink, J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 40
  agrarische bedrijfsplanning - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - financiële planning - investeringsplannen - financieren - sponsorschap - farm planning - multifunctional agriculture - entrepreneurship - financial planning - investment planning - financing - sponsorship
  In 2009 is er een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve financieringsvormen (d.w.z. niet-bancaire financieringsvormen) voor multifunctionele landbouwbedrijven. Daaruit kwam naar voren dat deze financieringsvormen aantrekkelijk zijn voor bedrijven met weinig of geen onderpand in de vorm van grond of gebouwen. In de praktijk blijken dit vaak nieuwe intreders te zijn: personen die een multifunctioneel landbouwbedrijf starten zonder eerst een agrarisch bedrijf te hebben. Dit is een groep waarover weinig bekend is en die zowel in onderzoek als in beleid onderbelicht lijkt te zijn.
  Alternatieve vormen van financiering : kansen voor het multifunctionele landbouwbedrijf voor niet-bancaire financieringsvormen
  Boxtel, M. van; Meyberg, J. ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - 19
  landbouw - agrarische bedrijfsplanning - investeringsplannen - multifunctionele landbouw - financieren - agriculture - farm planning - investment planning - multifunctional agriculture - financing
  Uit onderzoek blijkt dat de meeste multifunctionele ondernemers vrij makkelijk een lening bij de bank krijgen, zeker met een goed bedrijfsplan. Maar banken kunnen ook wat terughoudend zijn, omdat de ondernemer geen gegarandeerde afzet heeft, geen grond of gebouwen als onderpand heeft of er minder bekend is over multifunctionele bedrijfsvormen bij de bank. In deze brochure staan voorbeelden van verschillende vormen van alternatieve financiering, vergezeld van een stappenplan voor een goede waarborging.
  Alternatieve financieringsvormen - een kans voor het multifunctionele landbouwbedrijf? : een verkenning van niet bancaire financieringsvormen voor het multifunctionele landbouwbedrijf
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Waal, B.H.C. van der; Dekking, A.J.G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondgroenten - 27
  agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - financiële planning - investeringsplannen - sponsorschap - regionale planning - landbouw - multifunctionele landbouw - financieren - pergola-associaties - farm planning - entrepreneurship - financial planning - investment planning - sponsorship - regional planning - agriculture - multifunctional agriculture - financing - community supported agriculture
  Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in niet-bancaire financieringsvormen die door multifunctionele landbouwondernemers worden gebruikt om in hun bedrijf te kunnen investeren. Aangezien er ondernemers zijn, die bij de banken niet hun heil vinden. In dit onderzoek gaat het om financiering die nodig is voor het doen van investeringen, dus het gaat niet om de financiering rond beheersprograma's. Het is een verkennende studie; er wordt geïnventariseerd welke niet-bancaire mogelijkheden er zijn. Er is daarbij vooral aan de financieringskant gekeken; hoe brengen ondernemers die geen banklening krijgen de financiering bijeen?
  Samen ondernemen in de agrosector : een zoektocht naar de perspectieven
  Wolf, P.L. de; Reeuwijk, P. van; Voort, M.P.J. van der; Zijlstra, J. ; Meer, R.W. van der; Verstegen, J.A.A.M. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 47
  landbouwsector - schaalverandering - familiebedrijven, landbouw - fusies van boerenbedrijven - samenwerking - ondernemerschap - investeringsplannen - agricultural sector - scaling - family farms - farm amalgamations - cooperation - entrepreneurship - investment planning
  De primaire agrarische sector wordt nog steeds gedomineerd door zelfstandige familiebedrijven. Hoewel deze bedrijven - net als hun toeleveranciers en afnemers - volop bezig zijn met efficiëntieverbetering en schaalvergroting wordt relatief weinig gebruik gemaakt van fusies of vergaande samenwerkingsvormen om dit te realiseren. Vergaande samenwerking krijgt wel steeds meer aandacht in de land-en tuinbouw, maar de meeste agrarische ondernemers zijn huiverig. Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar het perspectief van deze ontwikkeling: zullen we in de toekomst steeds meer voorbeelden zien van vergaande samenwerking? Welke factoren spelen een rol bij de besluitvorming door ondernemers daarover, zowel positief als negatief?
  Financiering van multifunctionele landbouwbedrijven : zijn er in deze sctor meer knelpunten dan in de reguliere landbouw?
  Voort, M.P.J. van der; Reeuwijk, P. van; Visser, A.J. ; Kamstra, J.H. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport ) - 38
  landbouwondernemingen - ondernemerschap - banken - leningen - investeringsplannen - financiële planning - multifunctionele landbouw - financieren - farm enterprises - entrepreneurship - banks - loans - investment planning - financial planning - multifunctional agriculture - financing
  Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar de problematiek die agrarische ondernemers met een multifunctionele tak ondervinden met het verkrijgen van financiering in vergelijking met agrarisch ondernemers met alleen (een) agrarische tak(ken) op het landbouwbedrijf. De bevindingen zijn gebaseerd op een enquête onder multifunctionele ondernemers en interviews bij banken. Multifunctionele landbouw is nog een relatief kleine en jonge sector, maar wel een sector met potentie. In tegenstelling tot de reguliere landbouw, is de afzet bij multifunctionele landbouwtakken veelal niet gegarandeerd of is er sprake van een onbekende afzetmarkt. Banken geven aan dat het lastig is om de werkelijke inkomsten uit de nieuwe tak in te schatten. De zekerheden voor de bank van een investering in de multifunctionele tak is beperkter dan bijvoorbeeld investeringen in grond. Voor multifunctionele bedrijven zijn er meer of in ieder geval andere vergunningen en opleidingen nodig, waardoor een ondernemer ‘meer zijn best’ moet doen om zich te presenteren bij een bank. De ondernemer zal vooraf op eigen kosten mogelijk meer zelf moeten (laten) uitzoeken en op papier zetten om de financiering te krijgen Uit dit onderzoek komt niet naar voren dat ondernemers in de multifunctionele landbouw minder kansen hebben om aan een goede financiering te komen,wel dat ze er meer voor moeten doen dan hun collega’s in de reguliere landbouw.
  Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Selnes, T. ; Veen, M. van der; Bosch, F.J.P. van den; Broek, L. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Donders, J.L.M. ; Fontein, R.J. ; Tol, S. van; Wamelink, G.W.W. ; Wielen, P. van der - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 159) - 130
  natuurbescherming - landschapsbescherming - overheidsbeleid - investering - investeringsplannen - investeringsbeleid - regionaal beleid - nederland - natuur - natuurbeleid - landschapsplanning - gebiedsgericht beleid - beleidsevaluatie - nature conservation - landscape conservation - government policy - investment - investment planning - investment policy - regional policy - netherlands - nature - nature conservation policy - landscape planning - integrated spatial planning policy - policy evaluation
  In hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 wordt ingegaan op de dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid. De realisatie van dit beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. De feitelijke uitvoering vindt vaak weer plaats in gebiedsprocessen. Onderzocht is wat de betekenis is van deze decentralisatie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied om de natuur- en landschapsdoelen van het Rijk te realiseren. Hiervoor zijn literatuurstudies en interviewronden in gebiedsprocessen uitgevoerd. Dit document biedt achtergrondinformatie over de tekst in de Natuurbalans.
  Investeringen in varkens stallen doorgerekend
  Bosma, A.J.J. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - varkensstallen - investeringsplannen - investering - pig farming - pig housing - investment planning - investment
  Voor een stal voor 550 zeugen waarin gewerkt wordt met wisselgroepen en stro in het ligbed is een investeringsbedrag (excl. btw) berekend van 2.100 euro per zeugenplaats. Voor een stal, waarin gewerkt wordt met stabiele groepen, met voerligboxen met uitloop is dat 2.420 euro. Voor een vleesvarkensstal met 4.200 dierplaatsen is de investering berekend op 400 euro per vleesvarkensplaats
  Volop kansen voor duurzame energie : sector onvoldoende gemotiveerd door overvloed aan mogelijkheden [: thema]: Milieu
  Sambeek, W. van - \ 2008
  Varkens 72 (2008)11. - ISSN 0166-5952 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - duurzaamheid (sustainability) - energieterugwinning - investering - rendement - investeringsplannen - energiebesparing - pig farming - sustainability - energy recovery - investment - returns - investment planning - energy saving
  Op bijna alle agrarische bedrijven is een investering in duurzame energie, al dan niet met subsidie, rendabel en binnen een acceptabele tijd terug te verdienen. Toch zijn er nog weinig bedrijven, die de stap naar een vorm van energieproductie zetten. En dat terwijl de energiekosten op de varkensbedrijven de pan uitrijzen
  Opportunities for protected horticulture in Saudi Arabia and the United Arab Emirates
  Wijnands, J.H.M. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR
  teelt onder bescherming - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische structuur - landbouwsituatie - verenigde arabische emiraten - saoedi-arabië - ontwikkelingsbeleid - doelstellingen - economische analyse - investeringsplannen - glastuinbouw - ontwikkelingseconomie - protected cultivation - farm development - agricultural structure - agricultural situation - united arab emirates - saudi arabia - development policy - objectives - economic analysis - investment planning - greenhouse horticulture - development economics
  The authorities of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and the United Arab Emirates (UAE) are making great efforts to diversify the economy, they wish to develop other sources of income to compensate for declining oil revenues. The scarcity of water gives cause to the need for its more efficient use, and for this reason protected horticulture is receiving a great deal of attention in both countries. The greenhouse industry contributes to sustainable development, creates appealing jobs for the indigenous population, and is compatible with the trend towards an increased demand for higher quality and safe food. Dutch knowledge and technology could provide support to the required developments in both countries
  Kiezen voor groepshuisvesting
  Mheen, H. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)1. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 23.
  varkenshouderij - varkens - varkensstallen - huisvesting, dieren - zeugen - agrarische bedrijfsvoering - investering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsplanning - investeringsplannen - groepshuisvesting - pig farming - pigs - pig housing - animal housing - sows - farm management - investment - farm development - farm planning - investment planning - group housing
  Volgens de Nederlandse wetgeving moeten vóór1 januari 2008 alle guste en drachtige zeugen ingroepen worden gehuisvest. Veel bedrijven zijn alomgeschakeld.
  Green gold : on variations of truth in plantation forestry
  Romeijn, P. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): R.A.A. Oldeman; N.G. Röling. - Heelsum : Treemail - ISBN 9789054859949 - 221
  bosplantages - tectona grandis - teak - certificering - bosbedrijfsvoering - verzekering - investering - investeringsplannen - investeringsbanken - risico - opbrengsten - oogstvoorspelling - costa rica - nederland - forest plantations - tectona grandis - teak - certification - forest management - insurance - investment - investment planning - investment banks - risk - yields - yield forecasting - costa rica - netherlands

  The "variations of truth in plantation forestry" is a study on the Teakwood investment program. Teakwood offered the general public in The Netherlands the opportunity to directly invest in a teak plantation in Costa Rica. The program was pioneered in 1989 and truly gained momentum when it was joined by the world's largest environmental organization WWF and an insurance and banking company called OHRA in 1993. Thousands of people invested, many millions of Guilders were transferred and about a dozen teak investment programs in The Netherlands alone followed in its wake. Teakwood offered 'green gold' (OHRA, Summer 1993), it was heralded as 'modern development work' and it attracted broad media attention. The strong proposition of Teakwood attracted the involvement of the Government of The Netherlands (Romeijn, April 18, 1996). From November 1995 onward, the Teakwood investment program increasingly met with opposition. OHRA terminated its Teakwood investment program in the autumn of 1996.

  The Teakwood investment program was introduced to the market as being based on solid and conservative assumptions on timber yield and financial return. The present study presents a description of the erosion of the credibility of these assumptions by following key statements over time. These statements, or "variations of truth" come from the Teakwood contract partners themselves and from organizations and individuals which the Teakwood contract partners have recognized as authoritative, including the Rainforest Alliance and the Forest Stewardship Council, FSC. The Rainforest Alliance is based in the USA and it certified the Flor y Fauna forest operation as 'well managed' in 1995. The FSC is an organization which is based in Mexico. The FSC accredits forest certification organizations worldwide and it endorsed the Rainforest Alliance certificate for the Flor y Fauna plantation management in January 1998. However, the Flor y Fauna plantations management were found to show no evidence of complying with a several FSC Principles and Criteria.

  WWF proclaims that the FSC accreditation is the only credible initiative in the field of forest certification and forest products labeling and that the FSC label can help avoid confusion with consumers. Timber products that are derived from forests that are certified by FSC accredited organizations may carry the FSC label. This includes the products that may one day be derived from the Flor y Fauna plantations. According to WWF, the consumer is confused by a proliferation of dubious certification and labeling initiatives:

  • "How do you know whether environmentally-friendly claims are true?
  • The answer is, you don't unless the product bears the Forest Stewardship Council (FSC) Trademark. This confirms that the wood used to make the products comes from forests which have been independently inspected and certified as well-managed according to strict environmental, social and economic standards" (WWF, June 16, 1998).

  The assumptions for the projected rates of return to investors of the Teakwood investment program and key statements on its certification were scrutinized by a wide range of organizations and public bodies. These include - but are not limited to - the FSC, Rainforest Alliance and WWF. They were also examined by Courts of Law, The Ministry of Agriculture, the Advertising Standards Committee and the Consumer Organization in The Netherlands. Ranges of justifications were given for the assumptions that form the basis for the projected rates of return and for the forest management certificate. These justifications are analyzed in the present study as "variations of truth" and compared with the original statements upon which they rest.

  Credibility, transparency and accountability are as essential to forest certification as they are to building a 'civil society'. The "variations of truth" are examined in the light of these three properties. The author of the present study published a series of annotated Teakwood pronouncements, or 'variations of truth', as Treemail Internet circulars to professionals worldwide, between January and July of 1996. These Internet circulars were found to produce an increasing pressure on the Teakwood contract partners and their associated organizations, much in analogy to a feedback loop in sound reproduction. This feedback was found to generate pressure if additional statements and justifications from these organizations were published in new circulars and if these statements were in-consistent, un-transparent or non-accountable. One example of the pressure from the feedback process is found in a complaints procedure that the Rainforest Alliance felt compelled to invoke and execute, although no complaint was ever filed. This feedback process, including the Rainforest Alliance complaints procedure, is analyzed. The quality of the data provided in the Internet circulars was safeguarded by the peer pressure of the professional recipients worldwide.

  Independence is accepted as being a cornerstone to third party certification. This study raises grave concerns over the meaning, interpretations and perceptions that are attributed to the term 'independence' under the FSC accreditation umbrella. The study describes the elasticity of interpretations attributed to the term with respect to the WWF involvement in the case of Flor y Fauna. WWF's role was found to include - but not to be restricted to - a role as direct beneficiary of the timber proceeds, sales agent for the plantation's timber, as funder, founder and promotor of the FSC, and as holder of Board Membership within the FSC. Independence was indeed found to be proclaimed vital by the accrediting and certifying bodies alike and indeed by the very Teakwood contract partners, including WWF. This particular issue of independence thus makes the Flor y Fauna case one of fundamental - rather than scandalous, transpired or passing - relevance to the international forestry profession.

  The certification of forest management and the labeling of forest products count among today's top issues in the field of international forestry. In 1998, the World Bank and the WWF, an organization that describes itself as having played a key role in setting up the FSC, formed a global alliance for forest conservation and sustainable use, which includes the aim to bring the management of an additional 200 million hectares of the world's forests under independent certification by the year 2005. This aim of the current joint World Bank and WWF global initiative is a parameter of the relevance of the subject matter of the present study.

  Erosion of credibility of the justification for the projected rates of return and the forest management certificate is established in the course of this study. Of course, only key findings are presented in these paragraphs, accessory data being left out. It is established that, in contrast with earlier pronouncements and in contrast to the conditions for plantation management certification by the Rainforest Alliance, OHRA has stated in court that the Teakwood projections are higher than anything described in the scientific literature. It is proven that the justification by the Teakwood contract partners and the Rainforest Alliance of the projected proceeds on the basis of the sale of timber against 'imputed log values' is incongruent with sale of the standing timber as it is stipulated in the contract between OHRA and the Teakwood investors.

  It is established that the Rainforest Alliance, WWF and OHRA presented data on the production of biomass, rather than of wood, to corroborate the projected yield and returns of the Flor y Fauna plantations. This too, is not congruent with the text of the sales brochures, where the calculations and yield figures are based on the production and sale of wood, not of biomass. It is established that there are grounds to assume that there exists a sound legal basis upon which it may be possible to have the Teakwood investment contracts declared dissolved by courts in The Netherlands. It is established that, by untruthfully claiming that no agrochemicals are used at the Flor y Fauna plantation, the WWF joins the ranks of those that the WWF itself accuses of making false claims of environmental friendliness of their forest products.

  It is established that advertisements for Teakwood and a WWF booklet contained a false claim to an FSC certificate for the Flor y Fauna plantations. The advertisements were circulated millionfold. However, the FSC does not issue one single certificate, it is there to accredit certifying organizations. In this light, the research by the Rainforest Alliance and the WWF of January and February of 1996 that both proved incapable of detecting even one single advertisement that contained the false claim can be called most peculiar. OHRA submitted the WWF and Rainforest Alliance 'research' results in evidence at a court. The credibility of FSC's conclusion that the false claim to a certificate was 'unintentional' is found to be erosive. It is established that the FSC Director and the FSC Board Members are informed about all these matters.

  Collages of supposedly scientifically sound research were presented in court and in an FSC accredited complaints procedure and, without compliant by the Rainforest Alliance, these were accepted as evidence. These were accepted even if the entire reports remained confidential and inaccessible to the other party or parties in the dispute. The Rainforest Alliance conducted what it terms a complaints procedure in a case where no complaint was ever filed. It did so without notifying to the plaintiffs it had appointed that such a procedure was held. It did so on its own accord and without requesting any information from those who it had declared to be 'plaintiffs'. The Rainforest Alliance did specify neither the complaint, nor the full identity of the defendants. The Rainforest Alliance circulated the results of the complaints procedure over the Internet before it had sent out copies to all those it had named as 'plaintiffs'. The final outcome or 'ruling' of this obscure complaints procedure was found to be critically flawed in most key aspects. The FSC, which was itself "in almost daily contact" with the Rainforest Alliance over the Teakwood case, declared this handling of the non-existing complaint "acceptable" and thus firmly introduced the element of eroded credibility within the jurisprudence of FSC accredited complaints procedures.

  The present experimental study demonstrates that information infrastructure is profoundly affecting our perception of credibility, transparency and accountability. In the Flor y Fauna case, flat text Internet circulars that were distributed via e-mail provided the core of the communication technology. Professionals worldwide were informed and they could make their own judgement regarding the accountability of environmental and financial claims made in the Flor y Fauna case. Further proliferation of information technology, miniaturized video cameras and enhanced remote detection techniques can be expected to enhance the perceived need for activities that are economically and environmentally accountable on grounds of visual proof, even where these activities are located on the other side of the globe.

  This study shows that, and how, the Internet provided a novel instrument to enhance professional ethics worldwide. If properly employed it can help to extract accountability from organizations or individuals that may not naturally be so inclined. This study confirms that the Internet, with the ease of worldwide communication it provides, has a role to play in working towards a 'civil society'.

  Green Gold: on variarions of truth in plantation forestry.
  P. Romeijn, 1999. Treebook 2 (ca 220pp + CD-Rom)
  Treemail Publishers, Heelsum, the Netherlands.
  ISBN 90-804443-3-2 (soft cover)
  ISBN 90-804443-3-2 (hard cover)

  Available from:
  NHBS Mailorder Bookstore,http://www.nhbs.com
  Paperback stock code: #90134
  Hardback stock code: #90135

  Further information:
  http://www.treemail.nl

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.