Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Systeemstap naar minimaal energieverbruik Alstroemeria : metingen op praktijkbedrijven en een energiezuinige teeltconcept
  Garcia Victoria, N. ; Zwart, Feije de; Weel, Peter van; Steenhuizen, Johan ; Groot, Marco de - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1372) - 66
  kasgewassen - glastuinbouw - kastechniek - kassen - alstroemeria - energiebehoeften - energiebesparing - verwarming - aanvullend licht - kunstlicht - simulatiemodellen - isolatie (insulation) - evaporatie - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - alstroemeria - energy requirements - energy saving - heating - supplementary light - artificial light - simulation models - insulation - evaporation
  Alstroemeria cultivation in The Netherlands requires energy for heating, supplementary light and root cooling. For the program “Greenhouse as Source of Energy” we calculated to which extent the energy demand for growing this crop can be reduced with existing energy saving innovations. Some innovations were tested in practice, others were calculated by means of the greenhouse climate simulation model Kaspro. Results showed that it is possible to save up to 34% energy for heating compared to the reference situation. 40% energy can be saved on electricity for supplementary light and root cooling. However, this strategy leads to a reduced amount of PAR-light in the winter, and 4% less flowers in comparison with the reference. The greatest impact can be achieved by increasing the insulation of the greenhouse by using double screens, reducing the evaporation from the soil, improving the crop hygiene to avoid extra evaporation from crop debris and reduce pest pressure, and implementing controlled dehumidification of the greenhouse air.
  Paprikateelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy kas
  Zwart, H.F. de; Gelder, A. de; Hofland-Zijlstra, J. ; Noordam, M. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1435) - 34
  paprika's - capsicum annuum - kassen - kasgewassen - glasgroenten - glastuinbouw - energiebesparing - energiegebruik - isolatie (insulation) - broeikasgassen - kooldioxide - sweet peppers - capsicum annuum - greenhouses - greenhouse crops - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - energy saving - energy consumption - insulation - greenhouse gases - carbon dioxide
  In order to realise a horticultural sector that operates without the combustion of fossil fuel, the first step is to reduce the demand for heating by improving the insultation of greenhouses. This holds especially for crops that are grown at high temperatures, like sweet pepper. The Venlow Energy greenhouse with its double glass cladding and energy screen is a good example of such a highly insulated greenhouse. This report presents the results of a one year cultivation and serves as a bench mark for the state of the art in energy conserving production of Sweet Pepper in the Netherlands. It shows the greenhouse climate conditions required, and the possibilities to meet these requirements with a low energy consumption and options to realise this from sustainable sources. The application of sustainable energy sources was not tested in practice, but since the exact resources (heat and CO2) required from hour to hour were measured, it is easy to do the math on the amounts and capacities needed. The application of pure CO2 or CO2 from another sustainable source is essential when aiming at a fossil energy free horticulture. Without external CO2 the production will drop substantially, especially because an energy conserving greenhouse has typically a strongly reduced air exchange. But, for the same reason, the amount of CO2 needed to increase the CO2 concentration is quite limited, 25 kg/m² per year in this experiment. With a production of 32.5 kg class I of red Sweet Pepper per m², the experiment has shown that halving the energy consumption compared to the general practice did’nt reduced the production.
  Isolatiewaarde schermdoek kan fors omhoog
  Weel, P.A. van - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)1. - p. 42 - 45.
  glastuinbouw - kassen - schermen - isolatie (insulation) - warmtebehoud - energiebehoud - proeven - ontvochtiging - temperatuur - kastechniek - greenhouse horticulture - greenhouses - blinds - insulation - heat conservation - energy conservation - trials - dehumidification - temperature - greenhouse technology
  In het kader van Het Nieuwe Telen wordt grote waarde gehecht aan het reduceren van de warmtevraag door middel van verbeterde isolatie. Door TNO en Wageningen UR Glastuinbouw is geformuleerd op welke wijze de isolatiewaarden van schermen kunnen worden verhoogd.
  Tomatenteelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy Kas
  Zwart, H.F. de; Janse, J. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1366) - 34
  glastuinbouw - kastechniek - tomaten - solanum lycopersicum - energiebesparing - energiegebruik - kassen - constructie - isolatie (insulation) - ontvochtiging - doelstellingen - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - greenhouse technology - tomatoes - solanum lycopersicum - energy saving - energy consumption - greenhouses - construction - insulation - dehumidification - objectives - feasibility studies
  In the research program Greenhouse as Energy Source aims at having energy-neutral operated greenhouses by 2020. Therefore, a reduction of the energy use is important. The highly insulated VenLow Energy greenhouse have shown a low energy consumption for several years and in 2014 it was attempted to bring it below 10 m³ of natural gas equivalents per m² without a lowered production. To achieve this the leakage had to be reduced further and the screen quality was improved and a high humidity control setpoint was accepted. This in order to reduce the evaporation. Also the manipulation of the EC in the slab could lower the crop transpiration related energy consumption. The experiment showed an energy consumption of 8 m³/m² per year without a decreased crop production. This is far below target, but 2014 was a historically warm year. However, simulations showed that even in an average Dutch year the measurements taken would have met the target. The manipulation of the EC of the slab worked adversely, meaning that it increased the crop transpiration. The conclusion reads that the measures taken in the greenhouse make a productive tomato crop with less than 10 m³ of gas equivalents per m² per year realistic. With respect to the climate, a high humidity must be accepted and a shortened growing season running from mid-January to late November. A tomato variety like Komeett will yield at least 70 kg/m² can be expected, providing that CO2 dosing is not related to gas consumption for heating.
  Nieuwe kas met groot potentieel in energiebesparing
  Kempkes, F. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)9. - p. 32 - 35.
  glastuinbouw - beglazing - isolatie (insulation) - isolatiematerialen - energiebehoud - kunststoffilm - efficiëntie - landbouwkundig onderzoek - kastechniek - greenhouse horticulture - glazing - insulation - insulating materials - energy conservation - plastic film - efficiency - agricultural research - greenhouse technology
  Beter isoleren van de kas vormt een belangrijk onderdeel binnen Het Nieuwe Telen. Wordt dit bereikt door toepassing van meerdere schermen, dan kan dit in de winter ten koste gaan van de toch al beperkte hoeveel heid licht. Gebruik van isolatieglas is een andere richting die al in de praktijk wordt toegepast. Maar er is een goedkoper alternatief, namelijk de combinatie van glas en een hoog waardige film. Het kasconcept ‘2SaveEnergy’ brengt die optie in praktijk.
  Hoog isolerende schermsystemen
  Eijk, J. van der; Janse, J. ; Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de - \ 2014
  glastuinbouw - thermische schermen - lichtsterkte - warmtebehoud - isolatie (insulation) - folie - temperatuur - klimaatregeling - plantenontwikkeling - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - thermal screens - light intensity - heat conservation - insulation - foil - temperature - air conditioning - plant development - cultural methods
  Het Nieuwe Telen vraagt om beter isolerende schermsystemen. Er verdwijnt nu nog veel energie uit een kas via uitstralingsverliezen en via warmteverlies door afvoer van vocht. Aluminium coatings beperken de stralingsverliezen en maken het onderste scherm warmer zodat de plantkop ook warmer wordt. Een dampdichte folie maakt het mogelijk om al het vocht in de kas te houden en zowel de voelbare als de latente warmte daarin terug te winnen met een systeem voor ontvochtiging. Ook aan het schermen overdag moet meer aandacht worden besteed zodat de overgang tussen dag en nacht kleiner wordt.
  Beheersing luchtvochtigheid in Freesia en Anjer : Praktijkproeven en deskstudie naar energiebesparing door “Het Nieuwe Telen” binnen het project “Uitbreiding Parapluplan toevoeren buitenlucht”
  Helm, F.P.M. van der; Weel, P.A. van; Kromwijk, J.A.M. ; Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Pronk, H. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1289) - 96
  kassen - teeltsystemen - energiebesparing - temperatuur - vochtigheid - klimaatregeling - freesia - dianthus - isolatie (insulation) - landbouwkundig onderzoek - greenhouses - cropping systems - energy saving - temperature - humidity - air conditioning - freesia - dianthus - insulation - agricultural research
  Het onderzoek in dit rapport maakt onderdeel uit van het programma Kas als Energiebron. Binnen dit programma valt dit onderzoek onder het transitie pad teeltstrategieën. Doel van dit programma is dat bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen profiteren van nieuwe inzichten en zo zonder hoge investeringen kunnen besparen op het energieverbruik. Specifieke gewassen kennen ook specifieke knelpunten. In de relatief koude teelten Freesia en Anjer loopt, door de lage teelttemperatuur, de luchtvochtigheid al snel op, wat een knelpunt vormt voor de toepassing van maatregelen uit Het Nieuwe telen. Er kan energie bespaard worden door de kas beter te isoleren en de luchtramen meer gesloten te houden, maar dan moet er een oplossing gevonden worden voor de oplopende luchtvochtigheid. De potentiele energiebesparing door betere isolatie en vochtbeheersing bij Freesia werd geschat op 7 m3 /m2/jaar (50%, excl. stomen en belichting) op het totaal bedrijfsverbruik, maar dit is afhankelijk van de effecten op het gewas. Dit project moest meer duidelijkheid geven over de kwantitatieve effecten van actieve ontvochtiging en het afdekken van de bodem op de gewasgroei van Freesia, het beperken van de verdamping en de thermische isolatie.
  Praktijkervaringen met de Venlow energy kas 2010-2012
  Kempkes, F.L.K. ; Janse, J. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1279)
  glastuinbouw - kassen - energiebesparing - cultuurmethoden - klimaatregeling - beglazing - isolatie (insulation) - kasgewassen - proeven - greenhouse horticulture - greenhouses - energy saving - cultural methods - air conditioning - glazing - insulation - greenhouse crops - trials
  NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast teeltconcept, gebaseerd op het nieuwe telen zoals het achter wegen laten van een minimumbuistemperatuur, zijn een herfstteelt komkommer en twee jaarrondteelten tomaat beproefd. In alle teelten is naar voren gekomen dat het goed mogelijk is een energiebesparing van meer dan 50% te behalen, vergeleken met de praktijk, zonder dat dit negatieve gevolgen voor de productie of productkwaliteit heeft. Ontvochtiging is hierbij essentieel omdat bij een toenemende isolatiegraad van de kas de vochtafvoer beperkt wordt. De hierbij gebruikte regain ontvochtigingsunit kan ca. 80% van de voelbare warmte van de afgevoerde vochtige maar warme kaslucht gebruiken om de ingaande koude maar droge buitenlucht voor te verwarmen. UK Energy savings from the next generation cultivation method were always achieved by using more screens. An alternative is to apply insulation glass. With the availability of Anti-Refl ective coatings a similar transmission of standard single glass is possible. With an adapted cultivation concept, based on the next generation cultivation method as no-use of minimum pipe temperature, an autumn crop cucumber and two year round tomato crops are tested. All crop cycles have shown that it is possible to achieve energy savings of over 50% compared with commercial growers, without affecting production or product quality. Dehumidifi cation is essential while with an increase of insulation of the greenhouse moisture release is reduced. The used dehumidifi cation unit had a regain unit, meaning that the exhaust warm but moist greenhouse air was used to preheat the incoming cold but dry outside air. The regain system had an effi ciency of about 80% of the sensible heat.
  Parapluplan toevoeren buitenlucht "Het nieuwe telen Freesia"
  Helm, F.P.M. van der; Weel, P.A. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
  sierteelt - cultuurmethoden - luchtdroging - kassen - klimaatregeling - ventilatoren - ontvochtiging - isolatie (insulation) - ornamental horticulture - cultural methods - air drying - greenhouses - air conditioning - ventilators - dehumidification - insulation
  Powerpointpresentatie over werkbare en rendabele systemen voor klimaatsturing volgens ‘Het Nieuwe Telen’ bij gewassen met een lage energiebehoefte. Waarbij het scherm langer gesloten houden door: bodemisolatie, toevoeren droge buitenlucht (3 technieken) en actieve ontvochtiging (terugkoelen en opwarmen).
  Supertransparante Micro-V gestructureerde materialen
  Sonneveld, P.J. - \ 2010
  licht - isolatie (insulation) - isolatiematerialen - kassen - kastechniek - folie - kunststofpanelen - glastuinbouw - glas - light - insulation - insulating materials - greenhouses - greenhouse technology - foil - plastic panels - greenhouse horticulture - glass
  Poster over supertransparante Micro-V gestructureerde materialen. Een hoge lichttransmissie voor afdekmaterialen voor kassen is belangrijk voor zowel een hoge gewasproductie als de opvang van zo veel mogelijk zonne-energie. Een hoge isolatiewaarde van de kas is nodig om het energiegebruik substantieel te verlagen. Dit kan worden bereikt door isolerende kasdekmaterialen en door hoog-isolerende schermen in de nacht en isolerende maar hoogtransparante schermen voor overdag.
  Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)
  Staalduinen, J. van; Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 62 - 63.
  kassen - thermische schermen - constructie - schermen - bouwmaterialen - isolatie (insulation) - standaardisering - methodologie - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - thermal screens - construction - blinds - building materials - insulation - standardization - methodology - greenhouse horticulture - energy saving
  TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer bespaart dan het vervangen van bestaande schermen door doeken of folies met lagere U-waarden. Met een hoogtransparant scherm en actieve ontvochtiging met aangezogen buitenlucht, is overdag veel winst te boeken.
  Aardbeiendenktank meet eerste resultaten van Het Nieuwe Telen: Bodemisolatie bespaart enorm op koeling (interview met Ruud Maaswinkel)
  Sterren, M. van der; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 20 - 21.
  aardbeien - klimaatregeling - isolatie (insulation) - vernevelen - koelen - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - fruitteelt - strawberries - air conditioning - insulation - fogging - cooling - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving - fruit growing
  Bij Het Nieuwe Telen worden technieken gebruikt als intensiever schermen, een aircobreeze, toepassing van vochtverneveling onder hoge druk, mechanisch koelen in de voornacht en de hiermee gewonnen warmte in de ochtend opnieuw benutten. Bij aardbeien blijkt een eenmalige investering in vloerisolatie flink wat energie te besparen op het koelen. Die isolatie is echter niet het hele seizoen gewenst
  Ontwikkeling van optimaal kasdekmateriaal voor elke toepassing (information sheet)
  Sonneveld, P.J. ; Hemming, S. - \ 2007
  teelt onder bescherming - kassen - bekleding, bouw - thermische schermen - lichtsterkte - lichtdoorlating - isolatie (insulation) - materialen - innovaties - glastuinbouw - kastechniek - nanotechnologie - protected cultivation - greenhouses - cladding - thermal screens - light intensity - light transmission - insulation - materials - innovations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - nanotechnology
  Om maximaal gebruik te kunnen maken van de natuurlijke zonnestraling, moeten kasdekmaterialen een optimale combinatie hebben van lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde. Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelt samen met industriële partners dergelijke innovatieve kasdekmaterialen. Wageningen UR onderzoekt het effect van materiaaleigenschappen op de gebruikswaarde van het materiaal én ondersteunt haar partners bij het marktrijp maken van de kasdekmaterialen
  Air tightness and heat leakage in insulated bodies
  Lukasse, L.J.S. ; Voort, A.J. van der; Ploegaert, J.P.M. - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 586) - ISBN 9789067549912 - 10
  ventilatie - luchtdichte opslag - lekkage - warmteoverdracht - isolatie (insulation) - koeltransport - containers - transportvoertuigen - ventilation - airtight storage - leakage - heat transfer - insulation - refrigerated transport - containers - transporters
  Berekening van voorkoeltijden in lege koelvoertuigen
  Lukasse, L.J.S. ; Voort, A.J. van der - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 587) - ISBN 9789067549929 - 18
  voorkoeling - voertuigen - koeltransport - warmtebalans - voorspelling - modellen - isolatie (insulation) - isolatiematerialen - precooling - vehicles - refrigerated transport - heat balance - prediction - models - insulation - insulating materials
  Voor lichttransmissie geoptimaliseerd afdekmateriaal voor zonnecollectoren en zonnecellen : eindrapportage
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Rath, J.K. ; Bot, G.P.A. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 485) - ISBN 9789067549387 - 40
  zonnecollectoren - fotovoltaïsche cellen - kassen - bouwmaterialen - kunststofbekleding - lichtdoorlating - energiebehoud - isolatie (insulation) - solar collectors - photovoltaic cells - greenhouses - building materials - plastic cladding - light transmission - energy conservation - insulation
  Schermen in de glastuinbouw : energie- en teeltaspecten
  Bloem, L.J. - \ 2000
  Aalsmeer etc. : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente - 127
  teelt onder bescherming - kassen - beschermende structuren - energiebehoud - isolatie (insulation) - afschermingsmateriaal - schermen - beschaduwen - thermische schermen - protected cultivation - greenhouses - protective structures - energy conservation - insulation - screens - blinds - shading - thermal screens
  Nieuwe kasdekmaterialen besparen energie
  Sonneveld, P.J. - \ 1999
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten (1999)42. - ISSN 1380-3573 - p. 64 - 65.
  energiebehoud - kassen - temperatuur - isolatie (insulation) - gebouwen - bescherming - materialen - kunststoffen - licht - lichtdoorlating - kosten - productiekosten - energy conservation - greenhouses - temperature - insulation - buildings - protection - materials - plastics - light - light transmission - costs - production costs
  Overzicht van de meest aantrekkelijke mogelijkheden voor energiebesparing, lichtdoorlatendheid en kostprijs per vierkante meter van dekmaterialen
  Studie naar klimatisering van de dekstal in relatie tot emissie en energie
  Mouwen, I.A.A.C. ; Plagge, J.G. - \ 1995
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.125) - 40
  luchtverontreiniging - ammoniak - gebouwen - economie - emissie - energie - energiebeleid - verwarming - isolatie (insulation) - varkensstallen - probleemanalyse - bescherming - temperatuur - ventilatie - vervluchtiging - binnenklimaat - air pollution - ammonia - buildings - economics - emission - energy - energy policy - heating - insulation - pig housing - problem analysis - protection - temperature - ventilation - volatilization - indoor climate
  Beperking hittestress bij 's zomers opgestald melkvee.
  Smits, M.C.J. ; Ouwerkerk, E.N.J. van; Ooster, A. van 't - \ 1991
  Landbouwmechanisatie 42 (1991)5. - ISSN 0023-7795 - p. 41 - 43.
  gebouwen - samenstelling - computersimulatie - constructie - melkvee - melkveehouderij - milieubeheersing - voer - verwarming - vochtigheid - isolatie (insulation) - verlichting - melkstandinrichtingen - bescherming - daken - simulatie - simulatiemodellen - constructieonderdelen - temperatuur - ventilatie - buildings - composition - computer simulation - construction - dairy cattle - dairy farming - environmental control - feeds - heating - humidity - insulation - lighting - milking parlours - protection - roofs - simulation - simulation models - structural components - temperature - ventilation
  Bevindingen over het effect van een aan maatregelen ter beperking van de warmtbelasting tijdens hete dagen, mat name bij het staldak. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee modellen. Een ventlatiemodel 'NAT-VENT' en een klimatiseringsmodel 'STALKL'
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.