Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  S(up)port your future! : A salutogenic perspective on youth development through sport
  Super, Sabina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M.A. Koelen, co-promotor(en): K.T. Verkooijen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436489 - 284
  sport - youth - quality of life - disadvantaged youth - health promotion - community health - coaching - child development - sport - jeugd - kwaliteit van het leven - minder bevoorrechte jongeren - gezondheidsbevordering - gezondheid op regionaal niveau - coachen - kinderontwikkeling

  Background

  Sport is often recognised as an avenue for the positive development of young people. In line with this, policymakers and health professionals in the Netherlands, and elsewhere in the world, encourage socially vulnerable youth to participate in sport. Socially vulnerable youth are characterised as having an accumulated amount of negative experiences with the societal institutions in their lives, leading to distorted relationships with those institutions and, eventually, to feelings of isolation and low self-esteem. As socially vulnerable youth participate less in sport than their non-vulnerable peers, encouraging them to participate may support these youths in leading a healthy and productive life. However, to date, our understanding of the role of sport in positive youth development has been primarily based on research conducted in non-vulnerable populations and very little research has been conducted among socially vulnerable youth. The research that has been conducted for this thesis has been inspired by the salutogenic model of health, allowing us to examine the underlying mechanisms and processes of sports participation in alleviating social vulnerability.

  Aim

  The overall aim of this thesis is to unravel the value of sports participation for socially vulnerable youth. Four research objectives were formulated:

  To provide insights into the mechanisms underlying people’s capacity to cope with stressors (sense of coherence) to underpin health promotion activities that aim to strengthen this coping capacity.

  To provide insights into the relation between sports participation and youth development for socially vulnerable youth;

  To examine if and how community sports coaches can create optimal conditions for the personal development of socially vulnerable youth;

  To explore how socially vulnerable youth experience their participation in sport and the value they derive from sports participation in a socially vulnerable childhood.

  Methods

  This study has adopted a mixed-methods research design. More specifically, this study has used literature review (objective 1 and 2), questionnaire research (objective 2), semi-structured interviews (objective 3), and narrative interviews and life-course interviews (objective 4).

  Results

  The findings provide insights into the mechanisms underlying sense of coherence which reflects people’s capacity to deal with stressors in a health promoting way ( i.e., research objective 1). Sense of coherence consists of three components: the extent to which people experience the world as consistent and structured (comprehensibility); the extent to which people feel that there are resources available to meet the demands of everyday life (manageability); and the extent to which people feel that dealing with the stressors of everyday life is worthy of investment and engagement (meaningfulness). Based on a literature review of the salutogenic model of health, two opportunities for strengthening this sense of coherence in health promotion activities were identified: the behavioural mechanism and the perceptual mechanism. Both empowerment and reflection processes are important for the development of sense of coherence and can strengthen the healthy development of individuals.

  The findings provide insights into the relation between sports participation and youth development for socially vulnerable youth (i.e., research objective 2). In the systematic review, it was demonstrated that relatively few studies have been conducted regarding the life skill development of socially vulnerable youth in sports programs and that the evidence that is available is inconclusive regarding the benefits of sports. In the quantitative study, a positive relation was found between sports participation and several youth developmental outcomes (i.e., pro-social behaviour, subjective health, well-being, school performance and sense of coherence) but not with problem behaviour and the self-regulation skills. However, no conclusions can be drawn about a causal relationship between sports participation and youth development based on these data.

  The findings also demonstrated the crucial role of the sports coach in reaching optimal social conditions for life skill development and transferability (i.e., research objective 3). The community sports coaches mainly adopted an implicit approach to life skill transferability, meaning that they did not employ explicit strategies to stimulate the transfer of life skills from the sports setting to other societal domains. Nonetheless, the sports coaches believed that socially vulnerable youth could develop life skills in the sports setting that could also be used in school, the family or in the community. Coaching actions were directed at creating meaningful, comprehensible, and manageable sports experiences for socially vulnerable youth.

  Finally, the findings shed a light on how socially vulnerable youth experience their participation in sport and the role that sports participation could play in a socially vulnerable childhood (i.e., research objective 4). The youths’ positive and negative sports experiences rested on an intricate balance of the extent to which they experienced visibility of their skills, the extent to which they felt confident while playing their sport, and the extent to which they felt sport was a nice challenge that they liked to take on. The roles that sports participation could play in a socially vulnerable childhood are diverse: sport as a safe place, sport as a learning experience, sport as an instrument to reach goals, and sport as a purpose in life. As the challenges that socially vulnerable youth face in the sports setting can resemble some of the struggles they find in everyday life, their negative sports experiences could also potentially increase feelings of vulnerability.

  Conclusion

  Sports participation can support socially vulnerable youth in their personal development, but we also have to remain critical towards to use of sport as a means to reach positive youth development. The results from this thesis provide a deeper understanding of the conditions under which sport can contribute to positive youth development and offers recommendations for professionals in the field.

  Inauguratie Arjen Wals: Duurzaamheid ontbrekende schakel in onderwijs
  Wals, A.E.J. - \ 2015
  Wageningen UR
  education - education programmes - environmental education - educational reform - sustainability - conscientization - community involvement - pupils - youth - onderwijs - onderwijsprogramma's - milieueducatie - onderwijshervorming - duurzaamheid (sustainability) - bewustwording - maatschappelijke betrokkenheid - leerlingen - jeugd
  Het reguliere onderwijs is bijna volledig gericht op het versterken van de economie en gaat grotendeels voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties. Daardoor missen jongeren het noodzakelijke basisdenken om wereldwijde problemen, zoals over voedselzekerheid, biodiversiteit of grondstoffenschaarste het hoofd te bieden. “We moeten jongeren opleiden en uitrusten met competenties die hen in staat stellen de wereld te verduurzamen,” zegt prof.dr.ir. Arjen Wals, persoonlijk hoogleraar Transformatief leren voor sociaalecologische duurzaamheid in zijn intreerede aan Wageningen University op 17 december
  Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
  Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 51
  zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
  Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
  Entangled realities and the underlife of a total institution : an ethnography of correctional centres for juvenile and young offenders in Accra, Ghana
  Ayete-Nyampong, L.A. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Roy Gigengack. - S.L. : s.n. - ISBN 9789461735126 - 209
  gevangenissen - gedetineerden - etnografie - sociale processen - jongvolwassenen - jeugd - ghana - afrika - correctional institutions - prisoners - ethnography - social processes - young adults - youth - ghana - africa
  WoesteLand : effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren
  Langers, F. ; Berg, A.E. van den; Luttik, J. ; Cate, B. ten - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 286) - 78
  natuurbescherming - jeugdprogramma's - vrijwilligerssector - attitudes - natuur - particuliere organisaties - jeugd - kennisoverdracht - natuur- en milieueducatie - perceptie - omgevingspsychologie - nature conservation - youth programmes - voluntary sector - attitudes - nature - private organizations - youth - knowledge transfer - nature and environmental education - perception - environmental psychology
  WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De werkgroep organiseert al vijftig jaar activiteiten in de natuur voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar. Tijdens de kampen wordt vrijwilligerswerk in de natuur gedaan. Het enthousiasme van de deelnemers weerlegt de stelling dat jongeren van 12 tot 30 jaar in het algemeen geen belangstelling hebben voor natuur. WoesteLand biedt naast de natuurervaring ook een sociale ervaring, en die combinatie werkt goed bij deze doelgroep. WoesteLanders hebben en houden hart voor de natuur. Dit uit zich in opleidings- en beroepskeuze, in levensstijl en in de opvoeding die zij hun kinderen geven. Daarmee werkt het door naar de volgende generaties. Een relatief groot deel van hen wordt lid van een natuurorganisatie.
  Op weg naar een strategische Kennisagenda Maatschappelijke Potenties van Groen
  Veeneklaas, F.R. ; Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2309) - 120
  natuur - landschap - participatie - sociale participatie - gezondheid - jeugd - openbaar groen - omgevingspsychologie - nature - landscape - participation - social participation - health - youth - public green areas - environmental psychology
  Dit rapport levert een bijdrage aan het invullen van de faciliterende rol die het ministerie van EL&I wil spelen bij de kennisverwerving en -verspreiding op het terrein Mens & Groen/Natuur. Het voorziet de te maken keuzen van argumenten op basis van een inventarisatie van eerder onderzoek, bijeengebracht in een State of the Art (Alterra-rapport 2198, 2011) en een analyse van zowel het ‘inhoud-spoor’ als het ‘proces-spoor’. Het rapport geeft ook criteria voor prioritering van de kennisvragen, bezien van de verschillende overheidsverantwoordelijkheden.
  Youth, Nutrition and Behaviour
  Voordouw, J. ; Snoek, H.M. ; Broek, E. van den; Reinders, M.J. ; Meeusen, M.J.G. ; Veggel, R.J.F.M. van; Kooijman, V.M. ; Stijnen, D.A.J.M. ; Trentelman, I. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 9
  voeding en gezondheid - jeugd - schoollunches - gedrag - kinderen - schoolmaaltijden - schoolkinderen - schoolontbijten - nutrition and health - youth - school lunches - behaviour - children - school meals - school children - school breakfasts
  Healthy nutrition is widely assumed to have a beneficial influence on educational performance and social behaviour. Yet research in developed countries about the effects of food intake on children's behaviour and school performance is limited. We propose a randomised controlled field experiment to study the effects of a school lunch programme in the Netherlands, based on an overview of studies by LEI and Food and Biobased Research, both part of Wageningen UR.
  NatuurWijs in de toekomst : verkenning van de haalbaarheid van uitvoering door vrijwilligers en van opschaling naar Nationale Parken
  Boer, T.A. de; Langers, F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 283) - ISBN 9789085857396 - 54
  natuur- en milieueducatie - jeugd - primair onderwijs - vrijwilligers - nationale parken - inventarisaties - nature and environmental education - youth - primary education - volunteers - national parks - inventories
  Eind 2010 kwam er een vraag van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug om een training NatuurWijs te geven aan NME-vrijwilligers werkzaam in het park. Men wilde een overkoepelend educatieprogramma laten uitvoeren door alle vrijwilligersorganisaties verbonden aan het park. Hier waren twee nieuwe ingrediënten waar NatuurWijs nog geen ervaring mee had, namelijk werken met een Nationaal Park en werken met vrijwilligers. Per 1 januari 2012 zal de Stichting NatuurWijs van start gaan. Verwacht wordt dat NatuurWijs zich meer op locaties gaat richten dichtbij scholen zoals nu al het geval is in Noord-Brabant en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
  War and the Crisis of Youth in Sierra Leone
  Peters, K. - \ 2011
  Cambridge : Cambridge University Press (International African library 41) - ISBN 9781107004191 - 292
  kinderen - oorlog - jeugd - plattelandsontwikkeling - geschiedenis - sociologie - levensomstandigheden - platteland - conflict - sierra leone - west-afrika - minst ontwikkelde landen - grondeigendom - children - war - youth - rural development - history - sociology - living conditions - rural areas - conflict - sierra leone - west africa - least developed countries - land ownership
  War and the Crisis of Youth in Sierra Leone addresses the currently incomplete understanding of the conflict in Sierra Leone by focusing on the direct experiences and interpretations of protagonists. The data presented challenges the widely canvassed notion of this conflict as a war motivated by "greed, not grievance," pointing instead to a rural crisis expressed in terms of unresolved tensions between landowners and marginalized rural youth, further reinforced and triggered by a collapsing patrimonial state.
  Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij
  Hassink, J. ; Meyer, R. de; Sman, P. van de; Veerman, J.W. - \ 2011
  Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 50 (2011)2. - ISSN 2211-6273 - p. 51 - 63.
  gedragsstoornissen - gedragsproblemen - jeugd - jeugdzorg - zorgboerderijen - geestelijke gezondheid - effecten - multifunctionele landbouw - behaviour disorders - behaviour problems - youth - child welfare - social care farms - mental health - effects - multifunctional agriculture
  In Noord-Brabant zijn individuele woon-werktrajecten op boerderijen ontwikkeld voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar met ernstige problemen. Er is sprake van problemen en ruzie in het gezin, de jongeren gaan niet meer naar school en ze hebben geen goede vrijetijdsinvulling. De jongeren verblijven een half jaar op de boerderij. Daarna volgt nog een nabegeleiding van een half jaar. De resultaten van de door de jongeren ingevulde vragenlijsten laten zien dat het traject met name een positief effect heeft op probleemgedrag en zelfwaardering en in iets mindere mate op het copinggedrag. De positieve veranderingen zijn ook een half jaar na afsluiting van het nabegeleidingstraject nog zichtbaar. Uit de scores van de begeleiders blijkt dat er verbeteringen opgetreden zijn in het contact met het gezin, schooluitval, politiecontact, drugsgebruik, vrijetijdsbesteding, welzijn, gedragsproblemen en zelfvertrouwen.
  Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs
  Vreke, J. ; Langers, F. ; Berg, A.E. van den - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2118) - 76
  natuur- en milieueducatie - basisonderwijs - evaluatie - jeugd - kinderen - landschapsbeleving - attitudes - beleid - nederland - nature and environmental education - elementary education - evaluation - youth - children - landscape experience - attitudes - policy - netherlands
  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van witte vlekken, gebieden waar niet of nauwe¬lijks sprake is van bereik van NME, is daarbij een belangrijk item. In het onderzoek is een werkwijze geformuleerd voor de bepaling van het bereik van op de basisschool gegeven NME. De omvang van gegeven NME wordt bepaald via vragenlijsten aan alle basisscholen in Nederland, de omvang van relevante effecten wordt benaderd via modelberekeningen. Omdat in de literatuur geen causale relaties zijn gespecificeerd, moeten ze worden geschat.
  Voorbij het broodtrommeltje ; Hoe jongeren denken over voedsel
  Tacken, G.M.L. ; Winter, M.A. de; Veggel, R.J.F.M. van; Sijtsema, S.J. ; Ronteltap, A. ; Cramer, L. ; Reinders, M.J. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consumenten & gedrag ) - ISBN 9789086154784 - 134
  voeding - voedselvoorkeuren - adolescenten - jeugd - keuzegedrag - maatregel op voedingsgebied - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - nutrition - food preferences - adolescents - youth - choice behaviour - nutritional intervention - nutrition and health - health foods
  Dit onderzoek beschrijft de rol van voedsel bij jongeren in hun dagelijks leven en hoe ze hiermee omgaan. Jongeren zijn te motiveren tot duurzame en gezonde voedselkeuzes als alle partijen, die jongeren beïnvloeden, tot een integrale aanpak komen die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.
  Jongerenparticipatie bij ruimtelijke ontwikkelingen : stand van zaken bij provincies en kansen voor DLG
  Boer, T.A. de; Heutinck, L.B.M. ; Bosch, F.J.P. van den - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 31
  jeugd - adolescenten - jeugdprogramma's - maatschappelijke betrokkenheid - natuur - voedsel - gezondheid - beleid - youth - adolescents - youth programmes - community involvement - nature - food - health - policy
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) wil dat jongeren tussen de 0-20 jaar in 2015 een positieve associatie hebben met gezonde en verantwoord geproduceerde voeding en meer betrokkenheid met groen en natuur. Daarom heeft LNV het programma 'Lekker Groen!' opgericht. Verschillende ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren activiteiten binnen dit kader (zie voor een overzicht de notitie van N. Dessing, 2010). Ook de Dienst Landelijk Gebied (DLG) wil graag jongeren betrekken bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie en natuur. Bij sommige provincies (momenteel de grootste opdrachtgever van DLG) wordt jongerenparticipatie al toegepast in ruimtelijke projecten. Om hierbij aan te kunnen sluiten, wil DLG graag weten hoe provincies jongeren betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Daarnaast is het ook voor LNV interessant om te weten hoe de provincies hier mee omgaan. Alterra heeft daarom een quick scan uitgevoerd naar deze vraag. Het is een eerste verkenning om een antwoord te geven op dit probleem.
  Leren in een levensloop : kwalitatief onderzoek naar jeugdervaringen die bijdragen aan betrokkenheid bij natuur en milieu
  Bulten, M. ; Sollart, K.M. ; Koppen, C.S.A. van; Jansen, P. - \ 2010
  [S.l.] : Stichting Veldwerk Nederland [etc.] - 72
  kinderen - jeugd - ouderlijk gedrag - ouder-kind relaties - perceptie - attitudes - landschapsbeleving - belevingswaarde - natuur - natuur- en milieueducatie - children - youth - parental behaviour - parent child relationships - perception - attitudes - landscape experience - experiential value - nature - nature and environmental education
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de invloed van jeugdervaringen - met name in de basisschoolperiode - op de manier waarop mensen later omgaan met natuur en milieu. Het onderzoek bouwt voort op het onderzoek "Hoe duurzaam is NME?" van Smit et al. (2006). Uit de steekproef van Smit werden 23 respondenten van vier scholen geselecteerd. Daarbij is gezorgd voor een gebalanceerde vertegenwoordiging van leerlingen met meer en minder milieubetrokkenheid en scholen met relatief veel en weinig NME-activiteiten. Uit de resultaten blijkt dat ouders de meeste invloed hebben op de manier waarop mensen met natuur en milieu omgaan. Voor een meerderheid van de respondenten hebben de ouders duidelijk invloed gehad op de huidige omgang met natuur en milieu.
  Notitie Raakvlakken zorg en groen : hoe natuur- en landschap(sbeleid) kan bijdragen aan het realiseren van doelen op het gebied van zorg en werk
  Bosch, F.J.P. van den; Heutinck, L.B.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2035) - 25
  landschap - landschapsbescherming - werkgelegenheid - volksgezondheid - jeugd - overheidsbeleid - natuurbeheer - landschapsbeheer - zorgboerderijen - landscape - landscape conservation - employment - public health - youth - government policy - nature management - landscape management - social care farms
  Natuur kan bijdragen aan participatie, sociale cohesie, ontwikkeling van kinderen, ziektepreventie en genezing. Een mens zit zelf ook vaak liever in een natuurlijke dan in een grijze omgeving. Zo zetten cliënten hun PGB (persoonsgebonden budget) in op een zorgboerderij, spreken jongeren in de natuur af en zoeken overspannen werknemers op eigen initiatief Staatsbosbeheer op. In het officiele gezondheidszorg- en werkgelegenheidsbeleid worden deze functies van natuur echter niet benut. LNV vroeg daarom Alterra na te gaan waar de aanknopingspunten in beleid van SZW en VWS zitten. Uit het onderzoek blijkt dat er aanknopingspunten zijn in diverse regelingen, plannen en wetten; van Subsidieregeling Kinderopvang en Actieplan Jeugdwerkloosheid tot wet Wajong, Kaderbrief Preventie en Wmo. Door natuur functioneel hierin te verankeren, kan het gezondheids- en werkgelegenheidsbeleid aansluiten bij wensen van mensen.
  Als mama niet kookt, eet puber geen groente
  Woltering, E.J. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)dec. - p. 9 - 9.
  groenten - voedselconsumptie - eetpatronen - adolescenten - jeugd - buitenshuis eten - voeding en gezondheid - vegetables - food consumption - eating patterns - adolescents - youth - eating out - nutrition and health
  De beste manier om pubers meer groente te laten eten is te proberen het aanbod buitenshuis te verbeteren. Buiten de gezinsmaaltijd is groente voor jongeren een rariteit
  Jongerenwaardering voor natuur vraagt lange adem
  Buijs, A.E. ; Wulp, N.Y. van der; Zeinstra, L. - \ 2009
  Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)7. - ISSN 1572-7610 - p. 10 - 12.
  landschap - jeugd - natuur - landschapsbeleving - landscape - youth - nature - landscape experience
  Om ervoor te zorgen dat het natuur en landschapsbeleid afgestemd blijft op de wensen en behoefte van zoveel mogelijke Nederlanders, is het belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende natuurbeelden die mensen hebben. Dus moeten we niet alleen weten hoe volwassen mensen denken, maar ook de beelden van jongeren. Eerder onderzoek van Alterra heeft laten namelijk zien dat jongeren minder in natuur en landschap geïnteresseerd zijn dan we eigenlijk zouden willen. Onlangs onderzocht Alterra de effecten van het Noord-Hollandse jongerennatuurproject ‘Connect Your Nature’. Hieruit bleek dat voor langetermijneffecten op beleving, houding en gedrag meer nodig is dan een eenmalig leuk project
  Weven met groen : schetsboek van groene thema's in formeel en buitenschools onderwijs
  Waal, M.E. van der; Wals, A.E.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789086153701 - 64
  landschap - kinderen - jeugd - basisonderwijs - informeel onderwijs - landschapsbeleving - natuur - natuur- en milieueducatie - gemeenten - provincies - landscape - children - youth - elementary education - non-formal education - landscape experience - nature - nature and environmental education - municipalities - provinces
  Aan beleidsmedewerkers en anderen die zich inzetten voor een stevige verankering van groene thema’s in de leefwereld van kinderen hopen wij inzicht te kunnen bieden in verschillende kansrijke mogelijkheden om dit te realiseren. Hiervoor hebben ruim 40 deskundigen op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME), onderwijs en beleid hun licht laten schijnen op de huidige ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en in de NME-sector zelf. Tevens is er gezocht naar enkele succesvolle arrangementen die inzicht geven in factoren die bijdragen tot een structurele inbedding. Deze ‘groene toparrangementen’ zoals wij die hier noemen, zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen en organisaties op het gebied van natuur en milieueducatie, maar waarbij ook gemeenten, provincies en andere belanghebbenden, via een (min of meer) gezamenlijk aanbod er voor zorgen dat belangrijke groene thema’s een grotere kans hebben om structureel in het onderwijsaanbod opgenomen te worden.
  Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat?
  Bogaard, J. van den; Lobst, S. ; Schuster, M. ; Vaandrager, L. ; Borgharts, S. ; Custers, M.H.G. ; Haubenhofer, D.K. ; Odink, J. - \ 2009
  Utrecht : Uitgeverij Jan van Arkel - ISBN 9789062244980 - 226
  stedelijke gebieden - stadsomgeving - recreatiegebieden - speelterreinen - sociaal welzijn - jeugd - behoeftenbepaling - onderzoek - openbaar groen - urban areas - urban environment - amenity and recreation areas - playgrounds - social welfare - youth - needs assessment - research - public green areas
  In Nederland verdwijnen groene speelplekken. Deze trend staat in schril contrast met de golf van aandacht die er nu voor is. Deze studie bundelt de kennis van Wageningen Universiteit en Researchcentrum met de inzichten van de GGD Rotterdam-Rijnmond en combineren dit met de praktijk vanuit Natuurspeeltuin de Speeldernis. Het resultaat is een bijdrage om de uiteenvliedende krachten meer in balans te brengen; om groene, natuurlijke speelplaatsen in de stad meer vanzelfsprekend te laten worden
  Connect your nature : beïnvloeding van de natuurbeleving bij jongeren
  Wulp, N.Y. van der; Buijs, A.E. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1861) - 52
  landschap - attitudes - jeugd - natuur - landschapsbeleving - noord-holland - landscape - attitudes - youth - nature - landscape experience - noord-holland
  Landschap Noord-Holland ervaart dat het moeilijk is om jongeren uit de leeftijdscategorie 15-25 jaar te betrekken bij landschap en natuur. Een knelpunt hierbij is dat het onduidelijk is hoe jongeren het landschap beleven. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft de stichting een project opgezet, Een aantal jongeren van 15 tot 17 jaar deden mee aan het programma, waarin ze informatie kregen over diverse landschapstypen, een excursie maakten naar een gekozen landschap, en hun kijk op het landschap uitbeeldden. Voorafgaand en op twee momenten na het programma is door middel van een enquête de natuurbeleving gemeten en vergeleken met een controlegroep die het programma niet had gekregen. Het programma bleek een positieve invloedte hebben op de waardering van deze jongeren voor natuur en landschap. Er zijn geen effectengevonden op de verbondenheid en het gedrag van de jongeren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.