Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 136

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  JONKOS - Rekenprogramma om opfokkosten jongvee te berekenen
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
  Verantwoorde veehouderij
  rundvee - kalveren - jonge dieren - dierlijke productie - kosten - dierveredeling - berekening - cattle - calves - young animals - animal production - costs - animal breeding - calculation
  Download of open hieronder de spreadsheet van het bedrijfstype dat u door wilt rekenen door erop te klikken. Vul in de spreadsheet de gele cellen van de hoofdpagina in. Zo berekent u de kosten voor jongveeopfok van uw bedrijf.
  Space allowance of young goats during transportation to slaughter = Beladingsdichtheid tijdens het wegtransport van jonge geiten
  Hindle, V.A. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Lambooij, E. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 542) - 48
  geitenhouderij - geiten - jonge dieren - slachtdieren - veevervoer - fysiologische functies - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - goat keeping - goats - young animals - meat animals - transport of animals - physiological functions - animal welfare - animal health - animal production
  Research was performed during long distance road transportations of young goats (6-8 weeks). Effects of three space allowances on physiological responses (blood parameters, heart rate and body temperature) were measured.
  Een einde aan dit einde
  Bijleveld, H. ; Woelders, H. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 2011 (2011). - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 22.
  pluimveehouderij - jonge dieren - dierenwelzijn - dood - hanen - vleeskuikens - kuikenproductie - pluimvee - hennen - dierlijke productie - poultry farming - young animals - animal welfare - death - cocks - broilers - chick production - poultry - hens - animal production
  Het doden van eendagshaantjes heeft de afgelopen jaren meer en meer maatschappelijke en politieke weerstand opgeroepen. Wageningen UR onderzoekt enkele alternatieven.
  Nutrition driven small-intestinal development and performance of weaned pigs and young broilers
  Wijtten, P.J.A. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen; Wouter Hendriks, co-promotor(en): H.B. Perdok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085859406 - 135
  biggen - vleeskuikens - jonge dieren - dunne darm - ontogenie - diervoeding - voedingsstoffen - eiwitgehalte - prestatieniveau - dierlijke productie - piglets - broilers - young animals - small intestine - ontogeny - animal nutrition - nutrients - protein content - performance - animal production

  The relative importance of animal husbandry and nutrition during the first weeks after weaning in pigs and after hatch in broilers has increased considerably over the past 50 years as a result of the tremendous improvement in daily body weight (BW) gain. Substantial changes in weight, architecture, and physiology of the small intestine occur early in the life of these animals. The optimal function of the small intestines is fundamental for nutrient absorption from the diet and for health. Nutrient requirement studies conducted on these animals have largely overlooked the very young animal. It is therefore logical that there are still gaps in our knowledge of the nutrition of these animals during this particular stage of life. The objective of this thesis was to improve small-intestinal development and performance of pigs after weaning and young broilers by ways of an optimal nutrient composition of the diet. In experiments with broilers, it was shown that enhanced dietary ideal protein (IP) concentrations in the starter diet increased BW gain in the starter phase and in the subsequent grower phase. Moreover, the effects of enhanced IP concentrations in the starter diet on BW gain are more marked than the effects in the grower and finisher diets. However, BW gain hardly improved in response to dietary IP increment during the first 3 d after hatch, whereas in the consecutive 3 d, BW gain improved substantially with enhanced dietary IP concentrations. This suggests that the first 3 d after hatch, from a nutritional point of view, are substantially different from the next consecutive days in the life of broiler chicks. Moreover, a 30% increase in dietary IP increased the duodenum weight between 6 and 9 d of age. Thus, in young broilers, a greater relative small-intestinal weight is associated with a greater BW gain. However, this thesis did not make a clear determination of the functional changes of the small intestine after hatch in broilers. A review of the literature showed that after weaning in pigs, the barrier function of the tight junctions of the small intestine is disturbed, and transcellular barrier function seems to improve after weaning. In the first study with pigs, the data here showed that paracellular barrier functions, as measured with orally administered lactulose, did not correlate with bacterial translocation or transcellular barrier function, as measured with horseradish peroxidase in Ussing chambers. Therefore, it was concluded that lactulose recovery in the urine of pigs after weaning is not associated with risk factors for infection. The last study with pigs showed that dietary protein with dextrose stimulates mucosal weight after weaning. However, the combination of protein with dextrose had no substantial effect on small-intestinal barrier function, whereas dietary starch with dextrose improved small-intestinal barrier function. In conclusion, optimising protein nutrition in broilers after hatch has a great potential to further improve overall broiler performance. In particular, knowledge regarding optimal nutrition during the first 3 d after hatch is still lacking. Furthermore, dietary protein is a potent stimulator for growth of the proximal small intestine in broilers and of the small-intestinal mucosa in pigs. However, mucosal mass and luminal protein are of minor importance for small-intestinal barrier function in pigs after weaning. In contrast, the luminal carbohydrate supply or energy level is important for maintaining small-intestinal barrier function.

  De toekomst van het eendagskuiken
  Sikkema, A. ; Leenstra, F.R. ; Woelders, H. - \ 2011
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2011)5. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  dierenwelzijn - pluimveehouderij - vleeskuikens - vleeskuikenproductie - jonge dieren - animal welfare - poultry farming - broilers - broiler production - young animals
  Miljoenen eendagskuikens worden jaarlijks gedood in de pluimveehouderij, omdat ze ongeschikt zijn om eieren te leggen of vleeskip te worden. Het maatschappelijk verzet daartegen klinkt steeds luider. Maar welke alternatieven zijn er? Wageningen UR Livestock Research zette ze op een rij en legde ze voor aan gewone Nederlanders.
  Scheiden van dieren = Weaning of animals
  Dixhoorn, I.D.E. van; Dierendonck, M. van; Eerdenburg, F. van; Leengoed, L. van; Leenstra, F.R. ; Schoemakers, N. ; Vinke, C. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 428) - 64
  gezelschapsdieren - vee - jonge dieren - ouder-kind relaties - scheiding - dierenwelzijn - pets - livestock - young animals - parent child relationships - separation - animal welfare
  Separation of young animals from their parent(s) can cause welfare problems, if it occurs too early or in a wrong way. In this report we propose criteria for separation of young animals to prevent such problems and indicate for which species the current practice is a risk to cause welfare problems.
  Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto: 2. de kuikenfase
  Kleijn, D. ; Dimmers, W.J. ; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)4. - ISSN 0024-1520 - p. 184 - 187.
  limosa limosa - graslandbeheer - vegetatie - jonge dieren - waterstand - agrarisch natuurbeheer - limosa limosa - grassland management - vegetation - young animals - water level - agri-environment schemes
  Weidevogels behoren tot de snelst achteruitgaande soortengroepen in Nederland, ondanks de recent sterk toegenomen beheerinspanningen gericht op het behoud van deze groep vogels. In een serie van twee artikelen wordt ingegaan op het effect van twee belangrijke beheermaatregelen, bemesting en waterpeilbeheer, op de Grutto (Limosa limosa). In het tweede artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de habitat voor gruttokuikens, waar juist de insectenrijkdom in het lange gras van belang is.
  Precocial problems : shorebird chick performance in relation to weather, farming, and predation
  Schekkerman, H. - \ 2008
  University of Groningen. Promotor(en): T. Piersma; G.H. Visser. - Wageningen : Alterra - ISBN 9789090229799 - 228
  vogels - predatie - voedingsgedrag - kuikens - jonge dieren - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - birds - predation - feeding behaviour - chicks - young animals - grassland birds - agri-environment schemes
  De afname van Nederlandse weidevogelpopulaties wordt mede veroorzaakt door problemen die kuikens bij het foerageren op insecten ondervinden. Het maaien van grasland leidt tot een sterke afname in het voedselaanbod, en een vervroeging van maaidatums in de afgelopen decennia heeft de foerageeromstandigheden voor kuikens sterk verslechterd. Tegelijkertijd zijn ook nog niet gemaaid graslandvegetaties minder geschikt geworden als kuikenhabitat door veranderingen in hun samenstelling en structuur, en is de predatiedruk op kuikens toegenomen. Het uitstellen van de maaidatum alleen is daardoor vaak niet meer voldoende om grutto’s voldoende jongen groot te laten brengen
  Voedselaanbod voor gruttokuikens in de Hollandse veenweidegebieden
  Verhulst, J. ; Melman, T.C.P. ; Snoo, G.R. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1668) - 49
  limosa limosa - jonge dieren - graslandbeheer - graslanden - structuur - hoogte - hergroei - insecten - voedingsgedrag - voedsel - nederland - weidevogels - veenweiden - noord-holland - limosa limosa - young animals - grassland management - grasslands - structure - height - regrowth - insects - feeding behaviour - food - netherlands - grassland birds - peat grasslands - noord-holland
  Dit rapport verkent de voedselbeschikbaarheid van percelen die verschillen in beheer, grashoogte en structuur (uitgedrukt als variatie in grashoogte), voor gruttokuikens. In verschillende typen percelen met lang en kort gras zijn insecten bemonsterd met plakstrips. Het aantal grote insecten (> 4 mm) nam na begin mei sterk af, terwijl gruttokuikens meer afhankelijk worden van grote insecten door het seizoen. Percelen met kort gras (gemaaid of beweid) bevatten minder grote insecten dan ongemaaide percelen en vluchtstroken, maar percelen binnen reservaten verschilden hierin niet van boerenprecelen. Hergroeiende percelen lijken minder geschikt voor gruttokuikens dan ongemaaide percelen Structuurrijke percelen (over het algemeen die met met lang gras) bevatten vooral begin mei veel grote insecten
  Jumpex, van talent tot topper
  Visser, E.K. ; Rijksen, C. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkboek / Animal Sciences Group 41) - 56
  paarden - jachtspringen - jonge dieren - selectie - africhten van dieren - persoonlijkheid - spieren - kinematica - prestatieniveau - sporten met dieren - horses - show jumping - young animals - selection - training of animals - personality - muscles - kinematics - performance - animal sports
  In de warmbloed paardenfokkerij vindt in toenemende mate selectie plaats in twee hoofd fokrichtingen: één gericht op het fokken van een goed dressuurpaard en één gericht op het fokken van een paard met uitstekende springkwaliteiten. De opfok van de jonge paarden vraagt veel tijd en geld. Het resultaat van deze investering blijft echter lang onzeker. Pas als de paarden gaan presteren blijkt of de verwachtingswaarde wordt waargemaakt. In het JUMPEX project hebben we gekeken naar mogelijkheden om al tijdens de opfokperiode een betere inschatting te kunnen maken van de latere prestaties van springpaarden. Het project is uitgevoerd door de divisies Praktijkonderzoek en Dier & Omgeving van de Animal Sciences Group en de Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard van de Faculteit der Diergeneeskunde. Het project is gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (op advies van de Sectorraad Paarden) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. In dit handboek staan de resultaten van het onderzoek. Heeft training op jonge leeftijd zin en of kan al op jonge leeftijd op kenmerken geselecteerd worden? Op basis van resultaten van het JUMPEX onderzoek geeft het handboek praktische adviezen over trainings- en selectiemogelijkheden van springpaarden. Goede instrumenten voor de sector om de kwaliteit van het Nederlandse springpaard verder te verbeteren.
  Dynamiek van een populatie reeën zonder beheersjacht
  Breukelen, L. van; Wieren, S.E. van - \ 2004
  Zoogdier 15 (2004)1. - ISSN 0925-1006 - p. 9 - 13.
  capreolus capreolus - populaties - populatiedynamica - populatie-ecologie - jagen - voortplanting - kalveren - jonge dieren - mortaliteit - predatie - overleving - noord-holland - capreolus capreolus - populations - population dynamics - population ecology - hunting - reproduction - calves - young animals - mortality - predation - survival - noord-holland
  Resultaten van onderzoek naar de ontwikkeling van de reeënpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen na het staken van de beheersjacht in 1997. Gevreesd werd voor een sterke toename gevolgd door een grote sterfte Dit bleek niet het geval; de populatie blijft min of meer stabiel. Van de processen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor deze stabilisatie (sterfte, migratie of voortplanting) blijkt kalversterfte het belangrijkste (voral als gevolg van predatie door vossen)
  Kuikens presteren gelijk bij gaskap en cv : verwarmingssystemen vergeleken
  Wiers, W.J.W. ; Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 2002
  De Pluimveehouderij 32 (2002)3. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  huisvesting, dieren - pluimveehokken - kuikens - jonge dieren - verwarmingssystemen - verwarmingsapparatuur - ruimteverwarming - temperatuur - huidtemperatuur - proefopzet - diergedrag - animal housing - poultry housing - chicks - young animals - heating systems - heaters - space heating - temperature - skin temperature - experimental design - animal behaviour
  Het verwarmen met gaskappen leidde in de proef tot meer uitval dan verwarmen met centrale verwarming. De overige resultaten waren niet verschillend tussen beide verwarmingsmethoden.
  Verwaarding van rundvlees uit de Nederlandse biologische melkveehouderij
  Delen, J. van; Prins, H. ; Heeres, J.J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 52
  biologische landbouw - melkveehouderij - vleesproductie - uitselecteren - jonge dieren - organic farming - dairy farming - meat production - culling - young animals
  Today animals that come from an organic farm are largely sold on the traditional market. The purpose of this research was to picture the possibilities of valueing these animals in the organic chain.
  Jongvee op het hellende en ronde vlak
  Dijk, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 8 - 9.
  stallen - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - huisvesting van kalveren - jonge dieren - kalveren - biologische landbouw - huisvesting op dik strooisel - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - ontwerp - bouwconstructie - vloeren - stalls - animal housing - cattle housing - calf housing - young animals - calves - organic farming - deep litter housing - pilot farms - demonstration farms - design - building construction - floors
  In dit artikel staat hoe een oud systeem in een 'modern jasje' is gestoken.
  Ammoniakemissie bij scharrelkraamzeugen lastig te verminderen
  Verdoes, N. ; Altena, H. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)5. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  emissie - stankemissie - ammoniak - varkensstallen - kraamstallen - biggen - jonge dieren - emission - odour emission - ammonia - pig housing - farrowing houses - piglets - young animals
  Bij gespeende biggen (met 18 dieren per hok) werd de emissie met 60 % teruggebracht tot 0,24 kg ammoniak per dierplaats per jaar.
  Temperatuurafhankelijkheid eendagskuikens
  Lourens, S. - \ 2001
  Praktijkonderzoek. Pluimvee 15 (2001)1. - ISSN 1570-2537 - p. 26 - 29.
  kuikens - uitbroedgewicht - jonge dieren - lichaamstemperatuur - thermoregulatie - broedinstallaties - dierverzorging - chicks - hatching weight - young animals - body temperature - thermoregulation - hatcheries - care of animals
  Dit artikel geeft een samenvatting van de gedragswaarnemingen van eendagskuikens bij verschillende temperaturen zoals die in het verleden zijn verricht door broederijonderzoeker Kaltoven. Deze gegevens worden aangevuld met eigen temperatuurmetingen bij de opzet van eendagskuikens. Ook wordt een beschrijving gegeven van aandachtspunten voor de verwerking, transport en opvang van deze dieren.
  Triticale voor melkvee en jongvee
  Duinkerken, G. van; Bleumer, E. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 183) - 33
  proeven op proefstations - melkveehouderij - melkvee - jonge dieren - voeropname - triticale - graskuilvoer - voederwaardering - analyse - station tests - dairy farming - dairy cattle - young animals - feed intake - triticale - grass silage - feed evaluation - analysis
  Op proefbedrijf Cranendonck zijn drie proeven met melkvee en drie proeven met jongvee uitgevoerd om ervaring op te doen met het voeren van triticale Gehele Planten Silage (GPS).
  Milde snavelbehandeling op tien dagen leeftijd: geen stagnatie in gewichtsverloop bij batterijhennen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 15.
  batterijhuisvesting - hennen - snavelkappen - jonge dieren - gewicht - massa - diervoedering - lichtregiem - dierverzorging - battery husbandry - hens - debeaking - young animals - weight - mass - animal feeding - light regime - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt voert momenteel de zesde proef voor het onderzoek met verrijkte kooien. Niet snavelbehandelen gaf in de voorgaande proeven nog teveel problemen met verenpikkerij en kannibalisme. Om deze reden worden op de verrijkte kooien ongekapte hennen vergeleken met op 10 dagen leeftijd behandelde dieren. In dit artikel gaan we in op de resultaten van de opfok.
  Snavels niet of op jonge leeftijd behandelen: goede opfokresultaten bij scharrelhennen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 13.
  bek - snavelkappen - kippen - hennen - scharrelhouderij - jonge dieren - diergedrag - dierverzorging - beak - debeaking - fowls - hens - free range husbandry - young animals - animal behaviour - care of animals
  In het onderzoek naar de problematiek rond het achterwege laten van het snavelkappen wordt momenteel de derde proef uitgevoerd bij scharrelhennen. De dieren zijn in januari 2000 naar de legstal overgeplaatst. In dit artikel de ervaringen en resultatentijdens de opfok van de scharrelhennen.
  Opfokmanagement van voedsters : Effect van leeftijd eerste geslaagde dekking op de verdere ontwikkeling en prestaties van jonge voedsters
  Rommers, J.M. ; Kemp, B. ; Meijerhof, R. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Harmelink, P. - \ 2000
  Kontaktblad N.O.K 3 (2000). - p. 93 - 96.
  konijnen - vrouwelijke dieren - worpen - worpresultaten - groei - jonge dieren - gewicht - dierveredeling - agrarische bedrijfsvoering - rabbits - female animals - animal breeding - litters - litter performance - growth - young animals - weight - farm management
  Gegevens in bijgaande figuur en tabellen: 1) Gemiddelde lichaamsgewichten in de verschillende stadia van de reproductie periode van voedsters met de eerste geslaagde dekking op 14½ week en 17½ (10-12 dagen PP) na werpen; 2) Productieresultaten van de eerste worp van twee leeftijden voor de verschillende proefbehandelingen; 3) Effect van leeftijd eerste geslaagde dekking (14½ en 17½ week leeftijd) op de productieresultaten van de tweede worp, van voedsters drachtig 10-12 dagen na werpen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.