Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 1951

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef
  Hintzen, N.T. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C009/17) - 18
  vissen - visserij - waarden - kaarten - natura 2000 - groot-brittannië - kustgebieden - fishes - fisheries - values - maps - natura 2000 - great britain - coastal areas
  Langs de Engelse kust staan een aantal gebieden op de UK Natura 2000 agenda voor sluiting voor de Nederlandse demersale vloot. Wageningen Marine Research bestudeerde in hoeverre de Nederlandse vloot actief was in dit gebied en hoe de voorgenomen te sluiten gebieden overlappen met voor de visserij interessante visgronden. Een grotere opbrengst (factor 3) wordt gehaald uit het North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef gebied (dit is één gebied) ten opzichte van het Haisborough, Hammond and Winterton gebied (dit is ook één gebied). Vooral tong word in dit eerste gebied gevangen terwijl scholvangsten groter zijn in het tweede gebied. De voornaamste visgronden die interessant zijn voor de Nederlandse sector zijn niet opgenomen in de voorgenomen te sluiten gebieden, waarbij juist voor de visserij interessante delen van de totale zoekgebieden niet aangemerkt zijn als te sluiten gebied.
  Ecotopenkaart Waddenzee volgens de ZES.1 typologie
  Baptist, M.J. ; dert Wal, J.T. van; Groot, A.V. de; Ysebaert, T.J.W. - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen University & Research rapport C103/16) - 61
  marine ecology - geographical information systems - maps - wadden sea - mariene ecologie - geografische informatiesystemen - kaarten - waddenzee
  In dit rapport is de werkwijze beschreven voor het maken van een actuele ecotopenkaart voor de Waddenzee, inclusief het Eems-Dollard estuarium, volgens de ZES.1 methodiek. De ecotopenkaart Waddenzee is publiek digitaal beschikbaar via ArcGIS online. Ga hiervoor naar http://www.arcgis.com/ en typ in het zoekveld: EcotopenkaartWZED. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd in de vorm van oppervlaktes van ecotopen in de gehele Waddenzee (PKB-gebied) en per kombergingsgebied. Tot slot is een vergelijking gemaakt met de ecotopenkaart van de situatie rond 2000 (Wijsman & Verhage, 2004). Deze vergelijking bleek niet goed uitvoerbaar vanwege verschillen in classificaties, een andere gebiedsbegrenzing (PKB-gebied) en andere basisdata (modeluitvoer).
  Basiskaart Natuur 2009 : een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland
  Kramer, H. ; Clement, J. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 72) - 80
  natuur - monitoring - landgebruik - kaarten - geodata - geografische informatiesystemen - nederland - nature - monitoring - land use - maps - geodata - geographical information systems - netherlands
  De Basiskaart Natuur 2009 (BKN2009) is een basisbestand waarin het areaal natuurgebied in Nederland is opgenomen. BKN2009 is een rasterbestand met een celgrootte van 25 bij 25 meter. In het bestand zijn 13 klassen opgenomen met een code en naam voor het desbetreffende grondgebruik. Het belangrijkste
  onderdeel van het bestand is het areaal natuur; volgens de gebruikte definitie van natuur in BKN2009 is dit 650.374 ha. Dit omvat de klassen natuurgraslanden (code 11), heide (30), bos (40), rietmoeras (80), stuifzanden (90) en duinen, strand en zandplaten (91). BKN2009 is voor het gebruik bij monitoring nog niet gevalideerd.
  Oude bosgroeiplaatsen in Noord-Holland : een GIS-bestand van boslocaties aanwezig op de Topografische en Militaire Kaart van 1850
  Bijlsma, R.J. ; Dorland, G.J. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2744) - 47
  bossen - geschiedenis - kaarten - noord-holland - forests - history - maps - noord-holland
  Dit rapport beschrijft en documenteert een GIS-bestand van oude bosgroeiplaatsen in de provincie Noord-Holland, afgeleid van kaartvlakken bos op de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van omstreeks 1850. In totaal ligt er 8432 ha oude bosgroeiplaats in de provincie. Voor alle fysischgeografische regio’s in de provincie worden oude bosgroeiplaatsen beschreven aan de hand van gegevens uit het kadaster van 1832. Voor toepassing van het GIS-bestand in beleid en beheer is een vijfstappenplan opgesteld waarmee op grond van bronnen, terreinkenmerken, aandachtsoorten en kwaliteitskenmerken van de bosstructuur een oordeel kan worden gegeven over de huidige waarde van de oude bosgroeiplaats.
  Global land cover map validation, comparison and integration for different user communities
  Tsendbazar, N.E. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Herold, co-promotor(en): Sytze de Bruin. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577817 - 164
  land use - maps - geoinformation - ground cover - earth system science - remote sensing - landgebruik - kaarten - geoinformatie - grondbedekking - aardsysteemkunde - remote sensing
  Observation of global-scale land cover is of importance to international initiatives, governments, and scientific communities that endeavour to understand and monitor changes affecting the environment. Various applications such as climate models, ecosystem modelling and hydrological models use a number of global land cover (GLC) maps that were produced from different initiatives. The users have different requirements regarding spatial, temporal and thematic aspects of GLC maps as well as their accuracy. For example, climate modellers typically use GLC maps at 1km spatial resolution or coarser whereas this resolution is too coarse for land change science studies to detect small-scale changes. Furthermore, to determine the fitness of GLC maps for certain applications, map accuracy assessments need to consider the perspectives of the users as confusion between certain classes can have a strong impact on specific applications whereas for other applications they are inconsequential. Therefore, generation and assessment of GLC maps needs to account for different user requirements and perspectives. This PhD research aimed to account for different user requirements in assessing, comparing and as well as improving GLC maps.

  Firstly, the characteristics of current GLC reference datasets that have been used for calibration and validation of GLC maps were reviewed and analysed. Findings revealed varying GLC reference dataset suitability levels depending on the reference data characteristics, user requirements and target maps. Nonetheless, several datasets (LC-CCI, GOFC-GOLD, FAO-FRA and Geo-Wiki) were identified as generally being suitable for re-use for multiple user groups. This highlights the potentiality of GLC reference datasets for multiple uses and public access of existing reference datasets in improving the usability of the datasets outside their intended use.

  Secondly, a comparative assessment of thematic accuracies of GLC maps based on an existing reference dataset was conducted. The Globcover-2005 reference dataset was processed to assess and compare Globcover, LC-CCI and MODIS maps for the year 2005. These maps were evaluated from the perspective of several user applications using a weighted accuracy assessment procedure. Overall accuracies of the maps ranged between 61.3 ± 1.5% and 71.4 ± 1.3%. The overall weighted accuracy varied between 80-92% for the considered applications. The latter accuracy is higher because confusions between some classes were deemed inconsequential for the applications considered. To determine fitness of use of GLC maps, accuracy of GLC maps should be assessed per application; there is no single-figure accuracy estimate expressing map fitness for all purposes.

  Thirdly, this research assesses the spatial accuracy of Globcover-2009, Land Cover-CCI-2010, MODIS-2010 and Globeland30 in Africa using publicly available GLC reference datasets. Spatial accuracy was modelled by the spatial autocorrelation structures of the local correspondence between map and reference data. Created correspondence maps showed spatial patterns indicating zonal differences in the degree with which different GLC maps matched the reference data. The results showed the potentiality of integrating current GLC maps along with reference data to create an improved GLC map. Different integration methods including geostatistical approaches were tested and assessed by cross-validation. The integration methods based on geostatistical approach resulted in 4.5%–13% higher correspondence with the reference LC than any of the input GLC maps. An improved GLC map was presented based on the based integration method. This GLC map has 10% higher global correspondence with reference LC than the individual input maps.

  Figure 1. The integrated GLC map

  Lastly, the thematic requirements of different GLC map users was addressed and a concept of producing GLC maps with user-specific legends based on area fraction maps of LC classes is proposed. It is demonstrated by creating GLC maps with user-specific legends from the perspectives of land system modelling and biodiversity assessments. This PhD research demonstrates the importance of accounting for the requirements and perspectives of user applications in validating, comparing and improving GLC maps. The work also includes improving the efficient use of existing GLC reference datasets, comparative accuracy assessment of GLC maps using both the design based and model based approaches as well as presenting an integration method to improve current GLC maps to better meet different application needs.

  A data-driven reconstruction of historic land cover/use change of Europe for the period 1900 to 2010
  Fuchs, R. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Herold, co-promotor(en): Peter Verburg; Jan Clevers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574632 - 159
  landgebruik - historisch grondgebruik - geschiedenis - geografie - kaarten - europa - land use - land use history - history - geography - maps - europe
  Summary

  The population in Europe almost has doubled within just a little more than 100 years. The related need for food, fibre, water, and shelter led to a tremendous reorganization of the European landscape and its use. These land cover/use changes have far-reaching consequences for many ecosystem processes that directly or indirectly drive the climate on continental and global scale. Different types of land changes lead to different changes in carbon pools. Examples are rapid carbon pool changes due to deforestation or a delayed carbon pool change from long-term uptake of carbon in re-/afforested areas. This time lag of greenhouse gas fluxes requires the consideration of present and past land use change dynamics. To assess the fluxes of present and past land use change dynamics data or model-based reconstructions of historic land cover/use are needed. Historic land cover/use data as input for historic land reconstructions are fragmented, hard to obtain (copyright, secrecy statuses, accessibility, language barriers), difficult to harmonize and to compare. This lack of available data limits historic land change assessments, especially on large scales. Many continental to global historic land cover/use reconstructions provide little detail of change dynamics, have a rather coarse spatial resolution and reconstruct only a few land cover/use classes. Furthermore, most of them consider only the net area difference between two time steps (net changes) instead of accounting for all area gains and losses (gross changes), which leads to serious underestimation of the amount of area subject to change.

  This research aimed to reconstruct historic European land cover/use and its changes for the period from 1900 to 2010 addressing some of the shortcomings of previous studies. The main objective of this thesis was to explore new reconstruction methods that improve the spatial and temporal detail and reduce the uncertainty in the estimates at continental level by better using available data sources. The use of available historic data sets as input data for the reconstruction was evaluated. The main objective was achieved by providing a full representation of gross land changes at continental scale in order to capture all major land change processes and their dynamics for Europe throughout the last century. The thesis also explored the implications of those change dynamics on environmental and biogeochemical research, such as climate change research.

  In chapter 2 the combination of different data sources, more detailed modelling techniques and the integration of land conversion types was investigated to create accurate, high resolution historic land change data for Europe suited for the needs of greenhouse gas and climate assessments. A method was presented to process historic net land changes consistently on a 1 km spatial resolution for five IPCC land categories (settlement, cropland, grassland, forest and other land) back to the year

  1950 for the EU27 plus Switzerland. Existing harmonized land cover/use change data from census data and from remote sensing were intensively used to feed into the reconstruction.

  Chapter 3 analysed how historic statistics of encyclopaedias and old topographic maps can improve the accuracy and representation of land cover/use and its changes in historic reconstructions. This study made use of historic statistics and old topographic maps to demonstrate the added value for model-based reconstructions of historic land cover/use for Central Europe back to 1900. The added value was evaluated by performing a reconstruction with and without the historic information. The study showed that a data driven reconstruction for historic land cover/use improved the modelling accuracy in comparison to a traditional model-based reconstruction approach that more strongly relies on assumptions and proxy variables for the spatial allocation and land change trends.

  Chapter 4 explored to what extent historic land cover/use reconstructions underestimate land cover/use changes in Europe for the 1900–2010 period by accounting for net changes only. Available historic land-change data were empirically analysed for differences in quantities between gross and net changes. The empirical results of gross change quantities were applied in a spatially explicit reconstruction of historic land change to reconstruct gross changes for Europe back to 1900. Besides, a land-change reconstruction that only accounted for net changes for comparison was created. The two model outputs were compared with five commonly used global reconstructions for the same period and area. The gross change reconstruction led in total to twice the area change of net changes. All global reconstructions used for comparison estimated fewer changes than the gross change reconstruction.

  Chapter 5 investigated to what extent historic gross land changes lead to differences in continental carbon flux estimations compared to net land changes. Historic changes of carbon in soils and vegetation in Europe for the period 1950 to 2010 were assessed, while accounting for legacy effects and gross change dynamics with decadal time steps at 1 km spatial resolution. A net land change assessment was performed for comparison to analyse the implications using gross land change data. For areas that were in both reconstructions subject to land changes (35% of total area) the differences in carbon fluxes were about 68%, and highest over forested areas. Overall for Europe the difference between accounting for either gross or net land changes led to 7% difference (up to 11% per decade) in carbon fluxes and systematically higher fluxes for gross land change data as compared to net land change data.

  The research conducted in this thesis contributes to the improvement on historic land cover/use reconstructions and gives a harmonized, consistent ‘bigger picture’ of Europe’s land history with high spatial resolution.

  Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992 - 2013
  Troost, K. ; Stralen, M.R. van; Zweeden, C. van; Brinkman, A.G. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C062/15) - 35
  mossels - oesters - schaal- en schelpdierenteelt - waddenzee - habitats - visserijbeleid - kaarten - ecosystemen - monitoring - mussels - oysters - shellfish culture - wadden sea - habitats - fishery policy - maps - ecosystems - monitoring
  Het doel van dit rapport is om de tot op heden verzamelde gegevens met betrekking tot het voorkomen van mosselbanken en oesterbanken in de Nederlandse Waddenzee samen te voegen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. In dit rapport wordt ruimtelijke informatie gepresenteerd, zonder in te gaan op achterliggende factoren en oorzaken. Voor dat laatste wordt verwezen naar de literatuurverwijzingen zoals opgenomen. De verzamelde gegevens zijn geaggregeerd tot kaarten waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar en in welke frequentie mosselbanken aanwezig zijn geweest. Het is daarbij goed mogelijk dat er nu ter plaatste geen mosselen liggen. De kaarten laten evenwel zien waar ze hebben gelegen en de omstandigheden klaarblijkelijk dus geschikt zijn om ze te laten ontstaan. De gebieden waar frequent mosselbanken hebben gelegen worden daarom aangeduid als ‘mosselgebieden’.
  Waardekaarten Ridens & Recifs
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/15) - 18
  kaarten (charts) - kaarten - frankrijk - kustwateren - vergelijkend onderzoek - opbrengsten - visvangsten - schol - scophthalmus rhombus - tarbot - charts - maps - france - coastal water - comparative research - yields - fish catches - plaice - scophthalmus rhombus - turbot
  In dit rapport beantwoorden wordt een offerteaanvraag van de Nederlandse Vissersbond van 18 februari 2015 beantwoord waarin zij vroegen om waardekaarten en tabellen van de N2000 gebieden Ridens & Récifs voor de Franse kust.
  Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
  vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot - raja
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
  Neerschalen van ruimtelijke informatie : Perceelsinformatie uit kaarten voor postcodegebieden
  Brus, D.J. ; Orton, T.G. ; Walvoort, D.J.J. ; Reijneveld, J.A. ; Oenema, O. ; Knotters, M. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 165 - 168.
  bodemkwaliteit - organische stof - velden - landbouwgronden - kaarten - bepaling - kriging - statistische analyse - innovaties - soil quality - organic matter - fields - agricultural soils - maps - determination - kriging - statistical analysis - innovations
  Kaarten kunnen informatie geven over grotere eenheden, bijvoorbeeld postcodegebieden, of nog kleinere, zoals percelen. Met een variant op een interpolatietechniek is het mogelijk informatie te verkrijgen over een kleiner gebied. We illustreren dit aan de hand van organische stofgehalten in de bodem. De methodiek is breed toepasbaar op allerlei vormen van ruimtelijke informatie en maakt een betere benutting van data mogelijk.
  Een andere kijk in de bodem : bodemscanners brengen de ondergrond in beeld
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
  PPO BBF
  boomteelt - bodembeheer - bodemkwaliteit - organische stof - monitoring - innovaties - kaarten - precisielandbouw - arboriculture - soil management - soil quality - organic matter - monitoring - innovations - maps - precision agriculture
  PPO Boomkwekerij laat de bedrijfsmogelijkheden van innovatief bodembeheer zien.
  Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland
  Vries, F. de; Brus, D.J. ; Kempen, B. ; Brouwer, F. ; Heidema, A.H. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2556)
  veengronden - bodem - bodemkarteringen - cartografie - kaarten - noord-nederland - peat soils - soil - soil surveys - mapping - maps - north netherlands
  De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Hierdoor treedt er een verschuiving op in bodemtypen; moerige gronden veranderen in minerale gronden en veengronden in moerige gronden. Vanwege deze dynamiek bij gronden met dunne veenlagen dient de bodemkundige informatie periodiek geactualiseerd te worden. Alle veengebieden in Friesland en een deel van de veengebieden in Drenthe, Groningen en Overijssel zijn opnieuw in kaart gebracht. Het project heeft geresulteerd in een veendiktekaart en een geactualiseerde bodemkaart.
  Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden
  Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Brus, D.J. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 35 - 47.
  grondwaterstand - kaarten - nauwkeurigheid - modellen - groundwater level - maps - accuracy - models
  Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische component van Stone. Om hun bruikbaarheid te kunnen beoordelen moeten we weten hoe nauwkeurig deze kaarten zijn. In dit artikel beschrijven we hoe we een beeld kregen van de nauwkeurigheid door de kaarten te vergelijken met informatie over de freatische grondwaterstand uit de Landelijke Steekproef Kaarteenheden. Deze steekproef werd destijds uitgevoerd op de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000.
  Interpoleren kun je leren : een beslissingsondersteunend systeem voor interpolatie, aggregatie en desaggregatie in ruimte en tijd
  Walvoort, D.J.J. ; Knotters, M. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 26)
  bodemchemie - kriging - zink - beslissingsondersteunende systemen - methodologie - kaarten - soil chemistry - kriging - zinc - decision support systems - methodology - maps
  Tijd en geld ontbreken meestal om overal en altijd waarnemingen te verrichten. Daarom moeten in vrijwel elk onderzoek gegevens worden geïnterpoleerd naar niet-bezochte locaties of tijdstippen. Ook moeten gegevens vaak worden geaggregeerd tot bijvoorbeeld ruimtelijke of temporele totalen of gemiddelden, of worden gedesaggregeerd van grote naar kleine ruimtelijke of temporele eenheden. Dat kan op vele manieren, maar welke manier is het meest geschikt? Om onderzoekers te helpen bij het maken van een gefundeerde keuze hebben we een website met een beslissingsondersteunend systeem ontworpen, die we in deze paper onder de aandacht brengen (www.mapmakersguide.org). Voorbeelden maken duidelijk dat de keuze van de juiste interpolatie-, aggregatieof desaggregatiemethode er wel degelijk toe doet.
  Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden
  Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Brus, D.J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2440) - 65
  grondwaterstand - hydrologie - bodemwater - kaarten - modellen - groundwater level - hydrology - soil water - maps - models
  Kaarten met gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (GxG’s) kunnen worden berekend met modellen zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en de hydrologische component van het modelinstrumentarium Stone V2.3 voor nutriëntenuitspoeling. De kaart van de grondwaterdynamiek (Gd-kaart) geeft naast GxG’s ook standaardafwijkingen van de voorspelfouten. Met de GxG-schattingen uit de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK) zijn de GxG-voorspellingen van NHI 3.0, Hydrologie Stone V2.3 en Gd-kaart gevalideerd. GxG-voorspellingen van NHI 3.0 zijn gemiddeld relatief diep, vooral onder stuwwallen, de Hondsrug, de Brabantse Wal en de Maasterrassen. GxG-voorspellingen van Hydrologie Stone V2.3 zijn gemiddeld relatief ondiep, vooral onder stuwwallen, de Hondsrug en de Maasterrassen. GHG-voorspellingen van de Gd-kaart zijn gemiddeld relatief ondiep. NHI 3.0 onderschat de amplitude van seizoensfluctuatie van de freatische grondwaterstand in Oost-Nederland, en overschat deze amplitude in West-Nederland. Hydrologie Stone V2.3 en de Gd-kaart overschatten de amplitude van seizoensfluctuatie gemiddeld iets. Aanbevolen wordt om validatiecriteria te definiëren die verband houden met het gebruik van de modelvoorspellingen, en de validatie te baseren op een onafhankelijke set gemeten grondwaterstanden die zijn gemeten op locaties die volgens een kanssteekproef zijn geselecteerd.
  Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation
  Walvoort, D.J.J. ; Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Wijnen, H. van; Dijk, T.A. van; Schöll, L. van; Groenenberg, J.E. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 350) - 36
  kaarten - beslissingsondersteunende systemen - tijd - ruimte - aggregatie - internet - maps - decision support systems - time - space - aggregation - internet
  This report documents a decision support system (DSS) that has been developed to assist environmental researchers in selecting interpolation, aggregation, and disaggregation methods. The DSS has been implemented as a web-application. This facilitates updating and makes the DSS generally accessible. The DSS asks the user several questions. The answers are compared with those given by experts. The degree of similarity between both sets of answers is used to assign suitability scores to a huge set of interpolation, aggregation, and disaggregation methods stored in a database. These methods are ranked from most to least suitable and presented to the user in a dynamic table. The user can compare recommended methods (backgrounds, available software, literature, performance) and evaluate dynamically which methods would have been recommended if deferent answers had been given (what-if analysis)
  Risico op ondergrondverdichting in kaart : resultaten PRISMA-project 'gevoeligheid voor verdichting'
  Akker, J.J.H. van den; Vries, F. de; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2013
  Bodem 23 (2013)1. - ISSN 0925-1650 - p. 14 - 15.
  bodemverdichting - ondergrond - landgebruik - risicoschatting - kaarten - soil compaction - subsoil - land use - risk assessment - maps
  Zowel in Europa als in Nederland wordt steeds meer onderkend dat ondergrondverdichting een serieuze bodembedreiging is. Het is echter niet bekend waar en in welke mate ondergrondverdichting nu al optreedt. Het is ook onvoldoende bekend welke gronden en gebieden het meest gevoelig zijn voor verdichting. Daarom is voor heel Nederland in kaart gebracht wat het risico is op ondergrondverdichting. Deze kaarten kunnen door de provincies worden gebruikt om na te gaan waar mogelijke maatregelen nodig zijn en waar maatregelen het meeste effect zullen hebben om te komen tot duurzaam bodembeheer.
  Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke potentiele buisdrainagekaart voor het NHI op basis van landbouwmeitellingen 2010
  Massop, H.T.L. ; Schuiling, C. ; Veldhuizen, A.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2381) - 50
  buisdrainage - drainage - monitoring - landbouwtellingen - kaarten - karteringen - hydrologie - tile drainage - drainage - monitoring - agricultural censuses - maps - surveys - hydrology
  Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare kenmerken vertaald naar een kaart voor geheel Nederland en had een sterk statistisch karakter. Via de landbouwmeitellingen 2010 is landsdekkende informatie over het areaal buisdrainage per landbouwbedrijf beschikbaar gekomen. Door deze gegevens te combineren met het BRP-bestand, informatie over de ruimtelijke ligging van de percelen van de landbouwbedrijven, is het mogelijk om op bedrijfsniveau buisdrainage toe te kennen aan gebruikspercelen. De afgeleide kaart is voor vier gebieden getoetst. In drie gebieden is hiervoor gebruik gemaakt van een gebiedsdekkende inventarisatie en in één gebied van puntwaarnemingen van buisdrainage. De landbouwmeitellingen hebben alleen betrekking op het landbouwgebied, voor de overige gebieden is de kaart aangevuld met informatie uit de TOP10-vector en LGN6 met aanvullende objecten waarvan wordt verwacht dat deze eveneens zijn gedraineerd. De buisdrainagekaart is beschikbaar als dieptekaart en als weerstandskaart
  An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society
  Witte, J.P.M. ; Runhaar, J. ; Ek, R. van; Hoek van der, D.C.J. ; Bartholomeus, R.P. ; Batelaan, O. ; Bodegom, P.M. van; Wassen, M.J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2012
  Hydrology and Earth System Sciences 16 (2012). - ISSN 1027-5606 - p. 3945 - 3957.
  ecohydrologie - ecosystemen - klimaatverandering - modellen - kaarten - ecohydrology - ecosystems - climatic change - models - maps - habitat distribution models - terrestrial ecosystems - vegetation - soil - balance - flow - co2 - precipitation - biodiversity - 20th-century
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that modelling only is insufficient for determining the impacts of climate changes on natural ecosystems at regional scales. Instead, we proposed a combination of hydrological simulations, a literature review and process-knowledge on climate-hydrology-vegetation interactions, to compile a sketch map that indicates climate change effects on a number of ecosystems in the Netherlands.Soon after a first version of our sketch map was published by a Dutch professional journal, copies appeared in policy documents, and also in a commercial and popular atlas of the Netherlands. Moreover, the map led to a question in the Dutch parliament about the sustainability of bog reserves under the future climate. Apparently, there was an urgent need for the information provided by the map.
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that modelling only is insufficient for determining the impacts of climate changes on natural ecosystems at regional scales. Instead, we proposed a combination of hydrological simulations, a literature review and process-knowledge on climate-hydrology-vegetation interactions, to compile a sketch map that indicates climate change effects on a number of ecosystems in the Netherlands. Soon after a first version of our sketch map was published by a Dutch professional journal, copies appeared in policy documents, and also in a commercial and popular atlas of the Netherlands. Moreover, the map led to a question in the Dutch parliament about the sustainability of bog reserves under the future climate. Apparently, there was an urgent need for the information provided by the map. The map shows that climate change will presumably have the largest influence on ecosystems in the Netherlands that depend on precipitation as the major water source, like heathlands, dry grasslands, rain-fed moorland pools and raised bogs. Also highly susceptible are fens in reserves surrounded by deeply drained polders, because such fens depend on the inlet of surface water, of which quality is likely to deteriorate upon climate change. While the map is indicative for directions of change, in view of the uncertainties of our study, no conclusions should be drawn that may have far-reaching consequences, such as giving up certain nature targets that might no longer be feasible in the future climate. Instead, we advise to anticipate the potential threats from climate change by taking a number of adaptation measures that enhance the robustness of nature reserves. To improve climate change projections on hydrology and ecosystems, future research should especially focus on feedbacks of vegetation on the water balance, on processes that directly influence plant performance and on the ecological effects of weather extremes.
  Geochemische bodematlas van Nederland
  Mol, G. ; Spijker, J.H. ; Gaans, P. van; Römkens, P.F.A.M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861866 - 276
  bodemchemie - geochemie - bodem - metaalelementen - kaarten - planten - dieren - risico - bodemkwaliteit - nederland - soil chemistry - geochemistry - soil - metallic elements - maps - plants - animals - risk - soil quality - netherlands
  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem, maar ook over de dieper gelegen C-horizont die nog niet of nauwelijks door de mens is beïnvloed. De lijst van elementen omvat uiteraard bekende metalen als cadmium, koper en lood en relevante meststoffen als fosfor en kalium. Daarnaast geeft de atlas ook inzicht in gehalten van elementen waarvan minder bekend is, zoals thallium, uranium en lithium. Totaalgehalten alleen geven onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid of het risico van chemische elementen voor planten, dieren, en mensen. Daarom presenteert deze atlas ook meetresultaten van aanvullende bepalingen die de 'reactieve' en de 'beschikbare' fracties van de elementen in de bodemmonsters benaderen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.