Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kalkoenvlees
Check title to add to marked list
Effect van droog slachten en bewaren op prevalentie van Salmonella en Campylobacter in vleeskalkoenen
Veldkamp, T. ; Ruis, M.A.W. ; Bolder, N.M. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Pluimvee ) - 14
kalkoenen - kalkoenvlees - voedselveiligheid - voedselbesmetting - bacteriën - salmonella - campylobacter - slacht - koudeopslag - turkeys - turkey meat - food safety - food contamination - bacteria - slaughter - cold storage
Het aantal besmette pluimveevleesproducten met Salmonella en Campylobacter dient te worden gereduceerd om de voedselveiligheid te verbeteren. Veel factoren in de pluimveeketen zijn van invloed op het aantal besmettingen met deze bacteriën. Maatregelenzijn mogelijk op het productiebedrijf, maar ook in de slachterij. Om kruisbesmetting in de slachterij te voorkomen is gezocht naar alternatieve methoden van slachten. Het effect van droog slachten is vergeleken met het traditionele slachtproces. Droog slachten reduceert het aantal Campylobacter bacteriën, maar leidt niet tot een afname in aantallen Salmonella bacteriën.
Ontwikkeling, optimalisatie en validatie van de screeningsmethode op residuen van quinolonen en tetracyclines in pluimveevlees
Egmond, H.J. van - \ 2001
Wageningen : Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT 2001.002) - 34
pluimveevlees - kalkoenvlees - monstervoorbehandeling - bemonsteren - optimalisatie - tetracyclines - doxycycline - screenen - chemische analyse - analytische scheikunde - poultry meat - turkey meat - sample pretreatment - sampling - optimization - screening - chemical analysis - analytical chemistry
Tibiale dyschondroplasie
Veldkamp, T. - \ 2001
Praktijkonderzoek. Pluimvee 15 (2001)1. - ISSN 1570-2537 - p. 33 - 35.
kalkoenen - pluimvee - kalkoenvlees - bewegingsstoornissen - functionele stoornissen - dyschondroplasie - botziekten - abnormale ontwikkeling - groeistoornissen - voeropname - omgevingstemperatuur - turkeys - poultry - turkey meat - movement disorders - functional disorders - dyschondroplasia - bone diseases - abnormal development - growth disorders - feed intake - environmental temperature
In maart 2000 is een EU-onderzoek gestart om meer kennis te verkrijgen over bewegingsstoornissen bij vleeskalkoenen. Praktijkonderzoek Veehouderij zal zich in het onderzoek richten op tibiale dyschondroplasie (TD). Verschillende factoren worden onderzocht, zoals de effecten van omgevingstemperatuur, kalkoenmerk, sekse, lichtschema, voerbeperking en 1,25- dihydroxycholecalciferol (vitamine D). In dit artikel worden de resultaten weergegeven van de eerste proef. Van omgevingstemperatuur en kalkoenmerk wordt verondersteld dat deze de groei van de dieren beonvloeden en daarmee een effect kunnen hebben op het ontstaan van TD.
Onderzoek naar de microbiologische en chemische kwaliteit van kip- en kalkoenfilet
Egmond, H.J. van - \ 1996
Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / RIKILT-DLO 96.22) - 11
kippenvlees - kalkoenvlees - vleeskwaliteit - voedselmicrobiologie - chemische samenstelling - chicken meat - turkey meat - meat quality - food microbiology - chemical composition
In opdracht van de Consumentenbond zijn in juni 1996 vijfenzestig monsters kipfilet en vijfendertig monsters kalkoenfilet afkomstig uit diverse supermarkten onderzocht op diverse microbiologische (totaal mesofiel kiemgetal, Salmonella en Campylobacter) en chemische (vocht- vet, eiwit- en asgehalte) aspecten, afwijkende geur en bacteriegroeiremmende stoffen (antibiotica).
Cadmium- en loodgehalten in nieren en levers van uitgelegde hennen en in vlees, nieren en levers van slachtkalkoenen
Vos, G. ; Kan, C.A. ; Roos, A.H. - \ 1985
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 85.14) - 7
cadmium - lood - kippenvlees - nieren als voedsel - levers als voedsel - kalkoenvlees - nederland - lead - chicken meat - kidneys as food - livers as food - turkey meat - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.