Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kantoren
Check title to add to marked list
Greenery and Work : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stresstolerantie - arbeid (werk)
Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Greenery and Work : A summary of the positive effects of greenery on well-being in working environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stresstolerantie - arbeid (werk)
Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
Groen en werken : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de werkomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 6 p.
arbeid (werk) - werk - werk stress - kantoren - beplantingen - tuinen - welzijn - klimaat - gezondheid - labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
Spruijt, J. ; Vermeulen, T. ; Jansma, J.E. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
stadslandbouw - kantoren - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - teeltsystemen - teelt in meer lagen - containerplanten - eetbare paddestoelen - groene daken - insecten als voedsel - urban agriculture - offices - profitability - farm comparisons - cropping systems - multistorey cropping - container grown plants - edible fungi - green roofs - insects as food
Er zijn in Nederland nog nauwelijks concrete voorbeelden van stadslandbouw in kantoorgebouwen en het zal moeilijk zijn om rendabele business cases te creëren. Agrarische productie in leegstaande gebouwen is hier namelijk veel duurder dan conventionele productie in de open grond of in de kas. Stadslandbouw is daarom geen structurele oplossing voor de huidige grootschalige kantorenleegstand.
Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
Spruijt, J. ; Jansma, J.E. ; Vermeulen, T. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO Rapport 623) - 33
stadslandbouw - utrecht - kantoren - voedselproductie - voedselvoorziening - industrieterreinen - onderzoeksprojecten - teeltsystemen - cultuurmethoden - urban agriculture - offices - food production - food supply - industrial sites - research projects - cropping systems - cultural methods
In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LED, aquaponics). Uit verschillende hoeken (o.a. Provinciale Staten Utrecht en de gemeenteraad van Nieuwegein) komt de vraag of stadslandbouw leegstaande kantoren en industrieterreinen inderdaad weer een duurzame, productieve en maatschappelijke bestemming kan geven. Hoofdvraag voor de provincie Utrecht is: is stadslandbouw een substantieel alternatief voor leegstaande kantoorgebouwen? Het rapport richt zich op de plantaardige productie (incl. biobased productie), aquacultuur en de kweek van insecten, omdat hiervan de meeste expertise is en omdat deze vormen van stadslandbouw maatschappelijk geaccepteerd zijn. Benutting van daken, (buiten-) wanden of buitenruimten van gebouwen voor landbouw krijgt beperkt aandacht in deze studie.
Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie
Rip, F.I. - \ 2009
Agro Informatica 22 (2009)3. - ISSN 0925-4455 - p. 19 - 20.
arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - innovaties - kantooremployés - automatisering - toekomst - kantoren - labour - working conditions - innovations - office workers - automation - future - offices
VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage
Natuurbrug Het Gooi: toetsing plannen voor kantoorbebouwing op voormalig AZC-terrein
Grift, E.A. van der - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1379) - 35
gebouwen - milieueffect - effecten - nederland - kantoren - wildpassages - natuurtechniek - noord-holland - het gooi - buildings - environmental impact - effects - netherlands - offices - wildlife passages - ecological engineering
In opdracht van Stichting Gooisch Natuurreservaat is onderzocht wat de effecten zijn van kantoorbebouwing op de effectiviteit van een over de A1 en Naarderstraat gepland ecoduct: Natuurbrug Het Gooi. Tevens is verkend welke maatregelen genomen kunnen worden om eventuele negatieve effecten van de kantoorbebouwing te mitigeren.
Transnational Buildings in Local Environments
Melchert Saguas Presas, L. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Gert Spaargaren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058089916 - 239
milieubeleid - multinationale corporaties - gebouwen - globalisering - milieubeheer - stedelijke gebieden - nederland - china - brazilië - kantoren - environmental policy - multinational corporations - buildings - globalization - environmental management - urban areas - netherlands - china - brazil - offices
Evaluatie terreinbeheer Esso - Benelux
Spijker, J.H. - \ 1993
Wageningen : IBN (IBN - rapport 034) - 35
groene zones - publieke tuinen - bedrijfsvoering - tuinen - parken - landgoederen - particulier eigendom - gebouwen - nederland - kantoren - noord-brabant - green belts - public gardens - management - gardens - parks - estates - private ownership - buildings - netherlands - offices
Koeling van een hal op de veiling Westland : alternatieven : basisgegevens voor investerings- en exploitatiekosten
Rudolphij, J.W. - \ 1983
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2256) - 50
klimaatregeling - veilingen - banken - gebouwen - bedrijven - koelen - markten - handel drijven - ventilatie - nederland - kantoren - zuid-holland - air conditioning - auctions - banks - buildings - businesses - cooling - markets - trading - ventilation - netherlands - offices
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.