Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kapitaalvorming
Check title to add to marked list
Functiecombinatie als alternatieve financieringsbron voor natuurbeleid : de combinaties waterwinning - natuur, wonen - natuur en recreatie - natuur bezien vanuit een economische invalshoek
Luttik, J. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 591) - 86
natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - grondwaterwinning - horizontale bronnen - openluchtrecreatie - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - kapitaalvorming - financiën - nederland - nature conservation - policy - management - groundwater extraction - horizontal wells - outdoor recreation - physical planning - land use - zoning - capital formation - finance - netherlands
De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de tuinbouw onder glas in Nederland
Noort, L. van - \ 1989
Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw no. 405) - ISBN 9789052420271 - 21
kapitaalvorming - schuld - ondernemingen - financiën - verliezen - nederland - rentabiliteit - winsten - glastuinbouw - capital formation - debt - enterprises - finance - losses - netherlands - profitability - profits - greenhouse horticulture
Een verantwoording wordt gegeven van de wijze, waarop de steekproeven van de glasgroenteteelt, de snijbloementeelt onder glas en de potplantenteelt onder glas zijn samengesteld
Vormen van financiering in de landbouw
Anonymous, - \ 1979
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4322)
bibliografieën - kapitaalvorming - krediet - kredietbeleid - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - financiën - hypotheken - nederland - bibliographies - capital formation - credit - credit policy - farm accounting - farm accounts - finance - mortgages - netherlands
De ontwikkeling van de financiele positie van jonge agrarische ondernemers in Gelderland en Noord-Brabant van 1968 t/m 1972
Bogaerds, N. - \ 1979
Den Haag : L.E.I. (Mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut no. 206) - 13
rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - financiën - ondernemingen - winsten - verliezen - schuld - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - kapitaalvorming - nederland - gelderland - noord-brabant - utrecht - farm accounts - farm accounting - farm management - finance - enterprises - profits - losses - debt - profitability - farm comparisons - capital formation - netherlands
Prognose van samenhang tussen bedrijfsuitkomsten en vermogensvorming op landbouwbedrijven
Veer, J. de - \ 1978
Den Haag : L.E.I. (Mededelingen / Landbouw-economisch instituut no. 199) - 11
rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - ondernemingen - winsten - verliezen - schuld - rentabiliteit - kapitaalvorming - financiën - nederland - farm accounts - farm accounting - enterprises - profits - losses - debt - profitability - capital formation - finance - netherlands
De financiering van de Nederlandse land- en tuinbouwcooperaties
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : L.H. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3849)
coöperaties - landbouw - kapitaalvorming - financiën - nederland - bibliografieën - coöperatieve verenigingen - cooperatives - agriculture - capital formation - finance - netherlands - bibliographies - cooperative societies
De financiele positie van beginnende landbouwers in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant
Dekker, K.M. - \ 1971
Den Haag : [s.n.] (Mededelingen en overdrukken / Landbouw-economisch instituut no. 66) - 15
kapitaalvorming - agrarische bedrijfsvoering - financiën - nederland - capital formation - farm management - finance - netherlands
De financiele positie van de Nederlandse landbouw in 1965 in vergelijking met voorgaande jaren
Overgaauw, J.G.A. - \ 1970
Den Haag : [s.n.] (Algemeen economisch onderzoek / LEI afd. 1, no. 4) - 80
landbouw - agrarische bedrijfsvoering - economische situatie - boekhouding - rekeningen - kosten - kapitaalvorming - financiën - nederland - economische productie - agriculture - farm management - economic situation - accounting - accounts - costs - capital formation - finance - netherlands - economic production
De financiele positie van de Nederlandse landbouw begin 1963 en begin 1964 in vergelijking met voorgaande jaren
Overgaauw, J.G.A. - \ 1967
Den Haag : [s.n.] (Studies / Landbouw-economisch instituut no. 57) - 62
landbouw - agrarische bedrijfsvoering - economische situatie - boekhouding - rekeningen - kosten - kapitaalvorming - financiën - nederland - economische productie - agriculture - farm management - economic situation - accounting - accounts - costs - capital formation - finance - netherlands - economic production
Invloed van de situering van boerderijen op de investeringen in openbare nutsvoorzieningen
Spijk, P. - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 41) - 9
openbare voorzieningen - economie - energiebeleid - overheidsbestedingen - overheidsbedrijven - genationaliseerde bedrijven - landbouwbedrijven - landbouw - kapitaalvorming - financiën - nederland - locatie - public utilities - economics - energy policy - public expenditure - public enterprises - nationalized enterprises - farms - agriculture - capital formation - finance - netherlands - location
Financiering van het landbouwbedrijf : theoretische achtergronden en praktische toepassing
Cuperus, S. ; Kamminga, J. - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen no. 28) - 56
kapitaalvorming - agrarische bedrijfsvoering - financiën - capital formation - farm management - finance
Investment for food
Groenveld, D. - \ 1961
Wageningen University. Promotor(en): T.L.M. Thurlings. - Amsterdam : North-Holland - 146
overheidsbeleid - voedselvoorziening - voeding - kapitaalvorming - financiën - agrarische bedrijfsvoering - economie - voedingsmiddelen - voedselproductie - land - ontginning - landbouw - landbouwproductie - investering - kosten-batenanalyse - economische evaluatie - gebruikswaarde - economische impact - government policy - food supply - nutrition - capital formation - finance - farm management - economics - foods - food production - land - reclamation - agriculture - agricultural production - investment - cost benefit analysis - economic evaluation - use value - economic impact
Groenveld attempted to show the magnitude of investments in agriculture, which were necessary to meet the increasing world demand for food. The formula S = K/Y (ΔN +ΔH) was assumed as a description that for a community the proportion of national income saved and invested must equal the product of proportional increase in population plus increase in income per head, and of the capital coefficient. Thus ensued the problem of allocating investments in agriculture and other sectors of the economy. In private investment decisions involved many people. For public investment decisions were usually central. But public complemented private investment. The figures for future demand for food were based on population size and estimated population growth, income per head and expected increase of it and income elasticity of food costs. Changes in supply through rise in production from an increase in productivity were distinguished from changes through enlargement of agricultural area. Extrapolation of production from the period 1950-60 until the year 1980 showed that investments in Asia (other than China and the Soviet Union), Africa and Latin America should be about 10% higher to keep pace with demand for agricultural products. Groenveld believed the solution could be to raise public investment, which he then estimated to be about the same size as the private investments.
Handleiding voor de financiering van cooperatieve aan - en verkoopverenigingen
Regt, J.T.P. de - \ 1958
's-Gravenhage : [s.n.] (Rapport / Landbouw-economisch instituut no. 296) - 62
kapitaalvorming - samenwerking - economie - financiën - organisatievormen - capital formation - cooperation - economics - finance - forms of organization
Onderzoek naar de kapitaalbehoefte van de toekomstige pachters in de Noord-Oostpolder
Anonymous, - \ 1947
's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 60) - 15
kapitaal - kapitaalvorming - bedrijfskapitaal - landbouwsituatie - pachtovereenkomsten - agrarische bedrijfsvoering - financiën - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - flevoland - nederland - capital - capital formation - working capital - agricultural situation - farm leases - farm management - finance - crop enterprises - netherlands
In de Noord-Oostpolder zullen verschillende bedrijfstypen worden gestioht, waarvan de voornaamste zijn: a. Akkerbouwbedrijven van resps 48, 36, 24 en 12 ha; b. Gemengde bedrijven van 24 ha met 2/3 deel bouwland en l/3 deel grasland ; c. Gemengde bedrijven van 24 ha met 2/3 deel grasland en l/3 deel bouwland. Dit rapport beperkt zich tot de akkerbouwbedrijven van 48 ha en 24 ha. Over de akkerbouwbedrijven van 36 ha en 12 ha worden slechts enkele opmerkingen gemaakt. De gemengde bedrijven met overwegend bouwland zijn niet nader in ogenschouw genomen, omdat de kapitaalbehoefte van dit type bedrijven min of meer zal tenderen naar die van de akkerbouwbedrijven. De gemengde bedrijven met overwegend grasland zijn niet in studie genomen, aangezien deze bedrijven in het najaar van 1947 nog niet zullen worden uigegeven. Wij kunnen de kapitaalbehoefte van de toekomstige bedrijven voor ons doel het best onder vier hoofden brengen: 1. De pachters moeten voorzien in de aanschaf van de grote inventaris alsmede van het grote vee. 2. Evenzo in de aanschaf van het noodzakelijke klein materiaal en enig klein vee 3. Daarnaast zullen de pachters over middelen moeten beschikken om het productieproces van het eerste jaar te kunnen financieren. 4. Tenslotte moet er rekening mee worden gehouden, dat de pachters middelen hebben om het eerste jaar in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien. In het volgende is niet getracht de totale kapitaalbehoefte zowel als die per ha voor de genoemde bedrijven tot in de finesses te berekenen. Er is slechts gepoogd met behulp van de beschikbare gegevens zo nauwkeurig mogelijk de orde van grootte vast te stellen, waarin deze kapitaalbehoefte zal liggen
Overproductie en overkapitalisatie
Mees, W.C. - \ 1922
Wageningen : Veenman - 18
economie - overschotten - aanbodsevenwicht - kapitaalvorming - economics - surpluses - supply balance - capital formation
Inaugurele rede Wageningen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.