Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==karteren
Check title to add to marked list
Blue whale sightings in Antarctica west of the Greenwich meridian, Januart 2015
Geelhoed, S.C.V. ; Feij, B. ; Franeker, J.A. van; Herr, H. ; Janinhoff, N. ; McKay, S.J. ; Muller, S. ; Thomisch, K. ; Verdaat, J.P. ; Viquerat, S. - \ 2015
[s.l.] : International Whaling Commission - 9
whales - surveying - observation - cetacea - antarctica - walvissen - karteren - observatie
During the RV Polarstern PS 89 (ANT-XXX/2) expedition from Cape Town to Atka Bay and back, 20 sightings of 26 individual blue whales (Balaenoptera musculus) were recorded in Antarctic waters west of the Greenwich Meridian between 16-20 January 2015. These observations suggest a more westerly extension of a reported hot spot between the Greenwich Meridian and 20°E.
Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape
Meeuwsen, H.A.M. ; Jochem, R. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 281)
landschapselementen - reliëf - zichtbaarheid - landgebruik - karteren - karteringen - landscape elements - relief - visibility - land use - surveying - surveys
Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Alterra de methode om de openheid van het landschap te berekenen vernieuwd. Het model Viewscape dat op basis van zichtlijnen de oppervlakte zichtbaar landschap berekent, is daartoe aangepast, getest en gevalideerd. Er is een methode ontwikkeld die topografische informatie bewerkt tot een basiskaart voor het model dat rekening houdt met reliëf. In de basiskaart worden bomenrijen als ondoorzichtige elementen meegenomen, maar een toekomstige nuancering op dit punt is wenselijk. Bij het reliëf lag de uitdaging in het negeren van flauwe hellingen. Uit de validatie bleek dat de oppervlaktes van grotere open ruimten goed konden worden berekend, maar structureel iets worden onderschat. De oppervlakte van het zichtbare deel van het landschap blijkt een goede maat te zijn voor de openheid ervan. De verbeterde versie van ViewScape is gebruikt om met een resolutie van 100 meter die oppervlakte landsdekkend te berekenen. Het resultaat voldoet aan de verwachtingen van het PBL. Het is nog wel de vraag of de topografische informatie betrouwbaar genoeg is om de openheid te kunnen monitoren aangezien een onbekend deel van de veranderingen op de kaart niet voortkomt uit veranderingen in het veld, maar uit verbeterde kartering.
Manual for habitat and vegetation surveillance and monitoring : temperate, mediterranean and desert biomes
Bunce, R.G.H. ; Bogers, M.M.B. ; Roche, P. ; Walczak, M. ; Geijzendorffer, I.R. ; Jongman, R.H.G. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2154) - 106
biodiversiteit - habitats - vegetatie - cartografie - karteren - registreren - monitoring - biodiversity - vegetation - mapping - surveying - recording
The primary objective of this Manual is to describe the methodology appropriate for coordinating information on habitats and vegetation in order to obtain statistically robust estimates of their extent and associated changes in biodiversity. Such detailed rules are necessary if surveillance, i.e., recording information at a point in time, is to be repeated subsequently as monitoring, otherwise real changes cannot be separated reliably from background noise. The Manual has been produced as part of the EBONE (European Biodiversity Observation Network). There have been some modifications and additional from the previous Manual published in 2005. The basis of the General Habitat Categories is the classification of plant Life Forms produced by the Danish botanist Raunkiaer early in the 20th century. These Life Forms e.g. annuals or trees, transcend species. They are based on the scientific hypothesis that habitat structure is related to the environment. The General Habitat Categories and the Life Form Qualifiers, which are for defining habitats outside Europe, have 160 GHCs derived from 16 Life Forms (LF’s), 18 Non Life Forms (NLFs) and 24 Life Form Qualifiers. They have been field tested not only in all the environmental zones in Europe, but also in Mediterranean and desert biomes in Israel, Tunisia, South Africa and Australia. Variation within a General Habitat Category is then expressed by environmental and global qualifiers, which are combinations of soil humidity, nutrient status, acidity and other habitat characteristics. Important additional information is given by adding codes from predefined lists of site and management qualifiers. Also full lists of GHCs are added together with information on species. A procedure is described for recording vegetation plots in the GHCs. Every effort has been made to make the Manual consistent and robust, but inevitably a few errors may still be present, so please consult the authors if problems are encountered.
Trends in Wadden Sea Fish Fauna, Part I: Trilateral Cooperation
Bolle, L.J. ; Neudecker, T. ; Vorberg, R. ; Damm, U. ; Diederichs, B. ; Jager, Z. ; Scholle, J. ; Daenhardt, A. ; Luerssen, G. ; Marencic, H. - \ 2009
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C108/08) - 69
vissen - soorten - onderzoek - karteren - kustgebieden - estuaria - waddenzee - fishes - species - research - surveying - coastal areas - estuaries - wadden sea
The shallow waters of the Wadden Sea and the connected estuaries and coastal waters provide indispensable habitats for a whole range of fish species in the course of their life-cycle. These areas provide spawning, feeding and nursery grounds and serve as transit route for diadromous species migrating between marine and fresh water habitats. Environmental changes (e.g. climate change) and anthropogenic pressures (e.g. fisheries) will likely result in changes in the abundance and species composition of the fish fauna in the Wadden Sea. An overview of fish monitoring programs carried out in the Wadden Sea revealed 2 mayor limitations. Firstly, the spatial coverage of surveys targeting pelagic species is limited. Secondly, the seasonal coverage of the beam trawl surveys is limited. Improved spatial and seasonal coverage will provide more insight in the dynamics of fish populations in the Wadden Sea.
Remote sensing techniques for mangrove mapping
Vaiphasa, C. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): Fred de Boer. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9085043530 - 129
mangroves - mangrovebossen - vegetatie - remote sensing - karteren - classificatie - mangroves - mangrove forests - vegetation - remote sensing - surveying - classification
Paaigebieden
Hofstede, R. ter - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C056/06) - 16
kustwateren - karteren - imi verspreidingskaarten - biogeografie - periode van kuitschieten - haringen - kabeljauw - schelvis - wijting - makrelen - schol - tong (vis) - coastal water - surveying - imi distribution maps - biogeography - spawning season - herrings - cod - haddock - whiting - mackerels - plaice - dover soles
Rijkswaterstaat (RWS) dient als beheerder van de Noordzee en de kustwateren deskundig en adequaat te opereren bij milieucalamiteiten en rampen. Daarvoor is kennis nodig betreffende het ecologisch en economisch functioneren van de Nederlandse mariene wateren. IMARES draagt hieraan bij door te voorzien in verspreidingskaarten van de paaigebieden van enkele mariene vissoorten op het Nederlands Continentaal Plat. Het betreft de commercieel belangrijke soorten haring, kabeljauw, schelvis, wijting, makreel, schol en tong. Deze kaarten zijn gebaseerd op internationale ei-surveys, waarbij de aantallen gevangen eieren per vangstpositie geschat worden. Paaigebieden en paaiperioden zijn in hoge mate variabel, daarom worden (met uitzondering van de kaart voor haring) geen begrenzingen aangegeven in de verspreidingskaarten.
Kartering van de grondwaterdynamiek met behulp van geo-informatie van hoge resolutie
Finke, P.A. ; Brus, D.J. ; Bierkens, M.F.P. ; Hoogland, T. ; Knotters, M. ; Vries, F. de - \ 2005
Stromingen : vakblad voor hydrologen 11 (2005)1. - ISSN 1382-6069 - p. 27 - 41.
bodemwater - grondwaterspiegel - karteren - kaarten - geografische informatiesystemen - kwaliteit - soil water - water table - surveying - maps - geographical information systems - quality
Gedurende de laatste jaren is voor een groot deel van Nederland de grondwatertrappenkaart 1:50.000 geactualiseerd. Bij die actualisatie speelde digitaal beschikbare geo-informatie van hoge resolutie een belangrijke rol. Dit artikel geeft achtergronden van dit project, waarbij aandacht besteed wordt aan de validatie van de nauwkeurigheid van oude en nieuwe kaarten en aan de productieafweging: kosten tegenover kwaliteit
Kan de efficiëntie van bodemkarteringen op schaal 1: 10 000 worden vergroot met het Actuele Hoogtebestand Nederland?
Brus, D.J. ; Kiestra, E. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 498) - 54
bodemkarteringen - bodem - karteren - hoogte - nederland - cartografie - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkartering - geostatistiek - Groningen - Overijssel - Appingedam - Delfzijl - Losser - soil surveys - soil - surveying - height - netherlands - mapping - land evaluation - maps
In twee studiegebieden is onderzocht of de efficiëntie van een bodemkartering op een schaal van 1 : 10 000 kan worden vergroot door tijdens de opname in het veld gebruik te maken van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). Bepaald is bij welke boringsdichtheid een opname met AHN resulteert in een bodemkaart van ongeveer dezelfde kwaliteit als die van een opname zonder AHN. Van beide gebieden zijn vier bodemkaarten gemaakt, één zonder AHN en drie met AHN. De boringsdichtheid van de drie opnames metAHN bedroeg respectievelijk 1 per 5 ha, 1 per 3 ha, en 1 per 1 ha. Deze laatste dichtheid komt ongeveer overeen met die van de opname zonder AHN. In de onderzochte gebieden kon bij een opname met AHN de boringsdichtheid gereduceerd worden tot 1 per 3 ha zonder dat de gemiddelde fout en gemiddelde gekwadrateerde fout van de met de bodemkaart en representatieve profielen geschatte waarde van een groot aantal bodemkenmerken en beoordelingsfactoren op punten groter werd. Dit betekent een kostenbesparing vanongeveer 50% op het veldwerk.
Marktanalyse Geomatica Nederland : een inventarisatie van de omvang en de aard van de geomatica-sector in Nederland
Kemeling, I. ; Bregt, A.K. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2002
Wageningen : Centrum voor Geo-Informatie (CGI Rapport 02-019) - 62
geografische informatiesystemen - geografie - karteren - cartografie - remote sensing - marktverkenningen - tendensen - nederland - globale plaatsbepalingssystemen - geographical information systems - geography - surveying - mapping - market surveys - trends - netherlands - global positioning systems
Toetsingsonderzoek naar de ontsluiting van het Kennemerstrand
Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Hauptmeijer, W.M. - \ 2001
Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 88) - ISBN 9789067546133 - 54
infrastructuur - wegen - verkeer - transport - recreatie - natuurreservaten - nationale parken - natuurtoerisme - karteren - gegevens verzamelen - marktverkenningen - nederland - noord-holland - kennemerland - infrastructure - roads - traffic - recreation - nature reserves - national parks - nature tourism - surveying - data collection - market surveys - netherlands
Simple construction surveying for rural applications
Loedeman, J.H. - \ 2001
Wageningen : Agromisa Foundation - ISBN 9789072746962 - 96
karteren - landmeetapparatuur - aangepaste technologie - platteland - surveying - surveying instruments - appropriate technology - rural areas
Kronendakmonitoring; toepassing van luchtfoto's in het bosreservatenprogramma
Sanders, M.E. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 170) - 50
bossen - kroondak - dynamica - kroon - natuurreservaten - monitoring - luchtfotografie - karteren - remote sensing - nederland - forests - canopy - dynamics - crown - nature reserves - aerial photography - surveying - netherlands
Digitale verwerking van false-colourluchtfoto's levert ruimtelijke vlakdekkende gegevens over de dynamiek van het kronendak over het gehele bosreservaat. Het gaat daarbij om karteerbare eenheden zichtbaar in het kronendak, zoals gaten en open plekken,loof- en naaldbomen, opstanden, afwijkende individuen, en om metingen aan kroondimensies en de kronendakstructuur. Deze informatie is indicatief voor bosverjonging (gaten), soortensamenstelling van de ondergroei (gaten), concurrentie (verloving) en ruimtelijke variatie. Bovendien kunnen natuurlijke verstoringen als landschapsvormende processen (aard, schaal en invloed op ruimtelijke patronen) worden gekwantificeerd.
Ontbreken semantische meta-informatie bemoeilijkt koppeling ruimtelijke modellen
Wal, T. van der; Waveren, H. van - \ 2000
VI Matrix 8 (2000)1. - ISSN 0929-6107 - p. 30 - 32.
geografische informatiesystemen - hydrologie - waterbeheer - modellen - databanken - gegevensverwerking - karteren - nederland - geographical information systems - hydrology - water management - models - databases - data processing - surveying - netherlands
Landschapsecologische kartering Nederland : het datamodel
Looise, B.J. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 338)
milieu - geografische informatiesystemen - landschap - landschapsbouw - cartografie - nederland - ruimtelijke ordening - karteren - environment - geographical information systems - landscape - landscaping - mapping - netherlands - physical planning - surveying
Aggregatie van DEMNAT uitkomsten; een programma -pakket voor aggregatie van DEMNAT- Uitkomsten naar districten van willekeurige vorm en grootte.
Bleij, B. ; Witte, J.P.M. - \ 1997
Wageningen : Landbouwuniversiteit - ISBN 9789036950268 - 34
grondwaterspiegel - waterbeheer - watervoorraden - plantensuccessie - drainage - plantengemeenschappen - vegetatie - onderzoek - ecologie - hydrologie - cartografie - karteren - milieu - modellen - nederland - ecohydrologie - water table - water management - water resources - plant succession - plant communities - vegetation - research - ecology - hydrology - mapping - surveying - environment - models - netherlands - ecohydrology
Groene en blauwe structuren : een ecologische aanloop voor de 'Waalsprong'
Claringbould, M. ; Tjallingii, S.P. - \ 1993
Wageningen : IBN (IBN - rapport 043) - 46
ontwikkelingsplanning - ecologie - milieu - expansie - cartografie - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - karteren - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke gebieden - stadsomgeving - stedelijke planning - nederland - betuwe - gelderland - development planning - ecology - environment - expansion - mapping - natural resources - protection - rehabilitation - resource utilization - surveying - sustainability - urban areas - urban environment - urban planning - netherlands
On the potential of basing an ecological typology of aquatic sediments on the nematode fauna: an example from the river Rhine.
Bongers, A.M.T. ; Haar, J. van de - \ 1990
Hydrobiological Bulletin 24 (1990). - ISSN 0165-1404 - p. 37 - 45.
biologische technieken - kanalen - milieu - cartografie - nematoda - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - karteren - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - biologische monitoring - rijn - biological techniques - canals - environment - mapping - rivers - streams - surface water - surveying - water pollution - water quality - biomonitoring - river rhine
Landschapsecologische kartering Nederland : grondwaterrelaties : toelichting bij het databestand "grondwaterrelaties" van het LKN-project
Klijn, F. - \ 1989
Leiden etc. : Centrum voor Milieukunde [etc.] (CML-mededelingen 51)
watervoerende lagen - milieu - geografie - grondwaterstroming - landschap - landschapsecologie - cartografie - kaarten - modellen - nederland - kwel - karteren - aquifers - environment - geography - groundwater flow - landscape - landscape ecology - mapping - maps - models - netherlands - seepage - surveying
Landschapsecologische kartering van Nederland : een inventarisatie van de landschapsecologische gesteldheid van Nederland en operationalisering van ecologische basisgegevens in de nationale ruimtelijke planning
Veelenturf, P.W.M. ; Veer, A.A. de; Buitenhuis, A. ; Kerkhof, K. van de - \ 1987
's-Gravenhage : V.R.O.M. (Studierapporten Rijksplanologische Dienst 39) - ISBN 9789034612489 - 271
milieu - geografie - landschap - landschapsecologie - cartografie - kaarten - nederland - karteren - thematische cartografie - environment - geography - landscape - landscape ecology - mapping - maps - netherlands - surveying - thematic mapping
In het eerste LKN rapport wordt verslag gedaan van fase I: methode-ontwikkeling en resultaten voor een proefgebied in de provincie Utrecht. Een RPD uitgave
Je moet wel je plaats weten
Molenaar, M. - \ 1985
Wageningen : LH - 27
karteren - topografie - remote sensing - geodesie - surveying - topography - geodesy
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.