Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 60

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kennemerland
Check title to add to marked list
Structuurvisie gemeente Heemskerk, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Broekmeyer, M.E.A. ; Kerkhoff, R.J. van; Korf, G. ; Tommel, D.K.J. ; Zeeuw, J.H. de - \ 2011
Utrecht : Commissie voor de Milieueffectrapportage (rapportnummer 2548–47) - ISBN 9789042133198 - 8
natura 2000 - regionale planning - milieueffectrapportage - gemeenten - kennemerland - regional planning - environmental impact reporting - municipalities
De gemeente Heemskerk wil een nieuwe structuurvisie voor haar gehele grondgebied vaststellen. Daarmee wordt de bestaande structuurvisie uit 2003 geactualiseerd. De structuurvisie is kaderstellend voor activiteiten die mogelijk significante gevolgen hebben voor het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’
Lysimeters Castricum : waterbalans lysimeter-1 : ontmaskering van meet- en aanvullingsfouten en het vaststellen van correcties
Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-6) - 57 p.
watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - evaporatie - monitoring - hydrologische gegevens - correctiefactoren - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - evaporation - hydrological data - correction factors - water balance - duneland
De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben in de vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. Nadat de invoer van de belangrijkste gegevens aan kant was en daar tevens de jacht op fouten eroverheen gegaan was, was duidelijk dat de bestanden daarmee nog geenszins volledig homogeen behoefden te zijn. Het verwijderen van die inhomogeniteiten is het onderwerp van dit rapport.
Lysimeters Castricum : waarnemingen neutronensonde
Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-5) - 39 p.
watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - neutronensondes - monitoring - hydrologische gegevens - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - neutron probes - monitoring - hydrological data - lysimeters - water balance - duneland - kennemerland
De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. In dit 5e rapport wordt de waarnemingspraktijk met een neutronensonde in 4 lysimeters vochtprofielen beschreven.
Beweging der wateren boven, op, in en onder de aarde : berekening Makking-verdamping vanuit temperatuurextremen
Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-4) - 23 p.
lysimeters - evaporatie - berekening - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - kennemerland - evaporation - calculation - hydrology - groundwater extraction - duneland
De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
Lysimeters Castricum : eigenschappen van de invoer
Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-3) - 220 p.
lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - hydrology - groundwater extraction - duneland
De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
Lysimeters Castricum : summary and datafiles
Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-2) - 61 p.
lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - lysimeters - hydrology - groundwater extraction - duneland - monitoring - kennemerland
De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
Lysimeters Castricum : meetproject en datafiles
Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-1) - 109 p.
lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - hydrology - groundwater extraction - duneland
De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. In dit 1e rapport wordt de waarnemingspraktijk in de verschillende periodes beschreven.
Beheer van duinbossen : verslag veldwerkplaats - duin en kust, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Castricum, 4 juni 2010
Hommel, P.W.F.M. ; Siepel, H. ; Slings, R. - \ 2010
[S.l.] : S.n. - 7
duinplanten - bomen - bodem-plant relaties - ecohydrologie - kennemerland - natuurbeheer - duneland plants - trees - soil plant relationships - ecohydrology - kennemerland - nature management
De variatie in bostypen wordt in het jonge duinlandschap vooral bepaald door twee belangrijke factoren: water en kalk, zo vertelt Patrick Hommel (Alterra). Natte bossen die permanent onder invloed staan van het grondwater (broekbossen) zijn altijd erg zeldzaam geweest in de duinstreek. Vochtige bossen die in het winterhalfjaar regelmatig onder water lopen, waren vroeger - vooral in het middenduin - veel algemener. Het waren lage bossen (of hoge struwelen!) met veel zachte berk in de boomlaag en een zeer soortenrijke kruidlaag met veelal een hoog aandeel van watermunt. Door verdroging en de daarop volgende verzuring zijn deze bossen sterk van karakter veranderd en de oorspronkelijke soortenrijkdom krijg je waarschijnlijk ook niet meer terug
Monochamus in Nederland: voorkomen en vangmethoden. Eisrapport
Heijerman, Th. ; Keijl, G.O. ; Kalkman, V.J. - \ 2009
Leiden : Stichting European Invertebrate Survey (EIS EIS2009-5) - 19
cerambycidae - zoögeografie - bomen - bosschade - duingebieden - kennemerland - noord-holland - cerambycidae - zoogeography - trees - forest damage - duneland - kennemerland - noord-holland
In opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst is in 2009 informatie over het geslacht Monochamus (het dennenhoutaaltje), in Nederland bijeengebracht en is er een inventarisatie uitgevoerd op de enige Nederlandse locatie waarvan een populatie van een Monochamus-soort bekend is. Alle in Nederland in het vrije veld aangetroffen exemplaren van het geslacht Monochamus hebben betrekking op M. galloprovincialis en zijn afkomstig uit het duingebied van Bergen en Schoorl, Noord-Holland. In Nederland wordt door veel coleopterologen en andere entomologen naar boktorren gekeken; desondanks is Monochamus galloprovincialis nog nooit elders in het vrije veld aangetroffen. Om deze reden werd besloten het veldwerk te concentreren in het duingebied van Bergen, dat beheerd wordt door Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland en het duingebied van Schoorl, in beheer bij Staatsbosbeheer.
Aandacht voor de duinparelmoervlinder in Kennemerland
Wallis de Vries, M.F. - \ 2009
Vlinders 24 (2009)2. - ISSN 0923-1846 - p. 4 - 6.
lepidoptera - nymphalidae - populatie-ecologie - duingebieden - bedreigde soorten - inventarisaties - monitoring - habitats - waardplanten - herstelbeheer - kennemerland - population ecology - duneland - endangered species - inventories - host plants - restoration management
De duinparelmoervlinder dreigt bij voortzetting van de huidige trend binnen twintig jaar uit Nederland te verdwijnen. In 2008 is het voorkomen van de duinparelmoervlinder met hulp van vrijwilligers onderzocht. Het Noord-Hollands duinreservaat telt nu vermoedelijk de grootste landelijke populatie. In Zuid-Kennemerland is het voorkomen nog maar zeer lokaal. Herstel van duingrasland met viooltjes en nectarbronnen in de omgeving is dringend noodzakelijk.
Landbouwperspectieven in Noord-Holland tot 2040 : bouwstenen voor de structuurvisie van de provincie
Kuhlman, T. ; Polman, N.B.P. ; Smit, A.B. ; Venema, G.S. ; Buurma, J.S. ; Duijn, A.P. van; Dijk, A.J. van; Dijkxhoorn, Y. ; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. ; Janssens, S.R.M. ; Jukema, G.D. ; Prins, H. ; Stokkers, R. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086153404 - 187
landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - regionale planning - glastuinbouw - multifunctionele landbouw - kop van noord-holland - west-friesland - kennemerland - het gooi - agricultural situation - agricultural development - regional planning - greenhouse horticulture - multifunctional agriculture
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de landbouwstructuur in de provincie Noord-Holland. Het onderzoek was ondernomen in opdracht van het adviesbureau Decisio B.V., dat in opdracht van de provincie werkt. Doel was om bouwstenen aan te leveren voor de provinciale structuurvisie. In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moeten alle provincies een dergelijke structuurvisie maken. Het rapport beschrijft de huidige situatie en recente trends in de Noord-Hollandse landbouwsector, en de perspectieven voor de komende decennia. Het accent ligt daarbij op de behoefte aan ruimte, en hoe deze kan worden ingevuld binnen eisen van ruimtelijke kwaliteit. This report is the result of a study into the agricultural structure in the province of Noord-Holland. The study was undertaken on behalf of consultancy firm Decisio B.V., which works for the province. The aim was to supply building blocks for the provincial structural vision. In the framework of the new Spatial Planning Act, all provinces must produce a strong structural vision. The report describes the current situation and recent trends in the agricultural sector in Noord-Holland and the prospects for the coming decades. The emphasis here lies on the need for space and how this can be provided within demands for spatial quality.
Dorpsweide Wijk aan Zee : aanbevelingen voor herstel van de dorpsweide
Schoot, J.R. van der; Visscher, J. - \ 2008
Lelystad : PPO AGV (PPO nr. 32 570 8500 8-01) - 13
graslandverbetering - weiden - dorpen - herstel - open ruimten - gemeenten - openbaar groen - kennemerland - grassland improvement - pastures - villages - rehabilitation - open spaces - municipalities - public green areas
De dorpsweide midden in Wijk aan Zee is in slechte staat, met veel (on)kruid en een relatief open graszode. Het aanzien van de weide wordt niet door iedereen gewaardeerd en de kwaliteit van de weide als grasland voor de paarden wordt als onvoldoende ervaren. Het doel is het herstellen van de weide in oude glorie. In dit rapport staat een beoordeling van dit terrein, met concrete aanbevelingen voor herstel
Ruimte voor de wisenten in de Lage Landen
Smit, C. ; Dekker, J.J.A. ; Cromsigt, J.P.G.M. - \ 2008
De Levende Natuur 109 (2008)1. - ISSN 0024-1520 - p. 32 - 33.
begrazing - heidegebieden - soorten - introductie - rundvee - kennemerland - grazing - heathlands - species - introduction - cattle - kennemerland
Voorjaar 2007 werden drie Wisenten uitgezet in het duingebied Kraansvlak, een 200 ha groot duinterrein nabij Haarlem, met als doel meer kennis en ervaring op te doen ter ondersteuning van mogelijke toekomstige herintroducties. In dit artikel de ervaringen vanuit dit project met grote grazers van Rijksuniversiteit Groningen
The Oer-IJ: a metropolitan wetland on Amsterdam's doorstep. The archaeological-historical landscape as inspiration for spatial planning
Bloemers, J.H.F. ; Valk, A. van der - \ 2007
In: Europe's Living Landscapes. Essays exploring our identity in the countryside / Pedroli, B., van Doorn, A, de Blust, G., Paracchini, M.L., Wascher, D., Bunce, F., Zeist : KNNV Publishing - ISBN 9789050112581 - p. 161 - 176.
regionale planning - cultuurlandschap - kennemerland - regional planning - cultural landscape - kennemerland
In this chapter the Oer-IJ region is presented as a regional case study to illustrate the combined research and policy for the integration of heritage management and environmental planning
Damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen; effecten van beleid
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Prins, H.H.T. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1553) - 31
damherten - cervus - predatoren - introductie - populatiedichtheid - duinen - natuurbescherming - noord-holland - kennemerland - fallow deer - predators - introduction - population density - dunes - nature conservation
De damherten levend in het omrasterd gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen, bevinden zich in een gebied kleiner dan 5000 ha. De damherten zijn daarmee in de zin der wet gehouden dieren. Beheer middels afschot is dan niet toegestaan (via de flora- en faunawet). De habitat zou kunnen verbeteren door aanleg van een ecologische verbindingszone met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit onderzoek toont aan, dat het inperken van het aantal herten en reeën op basis van de huidige kennis van de interacties tussen predatoren en hun prooidieren op voorhand niet aan te geven is. Interacties met recreanten worden wel verwacht en er zal predatie van landbouwhuisdieren optreden.
Ontsnippering Zuid-Kennemerland : nut en noodzaak van faunapassages bij de Zandvoortselaan, spoorlijn Haarlem-Zandvoort en Zeeweg
Grift, E.A. van der; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Goossen, M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1198) - 73
wild - fauna - wildbescherming - wegen - habitats - spoorwegen - migratie - nederland - noord-holland - wildpassages - ecologische hoofdstructuur - kennemerland - habitatfragmentatie - wildlife - wildlife conservation - roads - railways - migration - netherlands - wildlife passages - ecological network - habitat fragmentation
In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Vereniging Natuurmonumenten is nut en noodzaak onderzocht van faunapassages bij infrastructurele barrières in het duingebied rond Zandvoort. Het betreft natuurverbindingen bij de Zandvoortselaan, spoorlijn Haarlem-Zandvoort en Zeeweg. Doel van deze natuurverbindingen is het opheffen van de versnippering binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en tussen dit nationale park en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tevens is onderzocht of dergelijke natuurverbindingen voor diverse vormen van routegebonden natuurrecreatie een meerwaarde kan betekenen.
De landschapecologische waarde van de omgeving van het hockeyterrein Rood-Wit
Prins, A.H. ; Brouwer, F. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 758) - 40
landschap - hydrologie - flora - fauna - duingebieden - bodemkarteringen - sportterreinen - hockey - kunstvezels - kennemerland - noord-holland - landscape - hydrology - duneland - soil surveys - sports grounds - manmade fibres
De Nederlandse kustduinen vormen een belangrijke schakel in het kustduinenlandschap gelegen tussen Denemarken en Frankrijk, omdat ze nog breed en niet sterk gedegradeerd zijn. Het kustduinenlandschap bij Aerdenhout bezit een prachtige ontwikkelingsreeks van jonge duinen naar oude strandwallen en strandvlakten. De hockeyvelden van Rood-Wit in Aerdenhout liggen hierbinnen in een overgangsgebied van kalkhoudende naar kalkloze vergraven zandgronden. Het oorspronkelijke kwelgebied van de binnenduinrand isverstoord door grootschalige grondwateronttrekkingen en door inlaat van gebiedsvreemd water. De kennis van de huidige situatie van flora en fauna ter plekke is onvolledig. Er zijn potenties voor de ontwikkeling van vochtig, bloemrijk grasland en het is bekend dat er foeragerende vleermuizen voorkomen. De effecten van de aanleg van kunstgrasmatten op de hockeyvelden moeten nader worden bestudeerd.
Perspectief voor bloembollenteelt in de binnenduinrand : 'Balanceren tussen markt, milieu en maatschappij'
Schreuder, R. ; Dik, T. - \ 2002
Lisse : PPO sector bloembollen / Reed Business Information (PPO 705) - 10
bloembollen - duingronden - gronden van het duinlandschap - bollenstreek - kennemerland - ornamental bulbs - dune soils - duneland soils
PPO heeft voor het Ministerie van LNV het toekomstperspectief voor de bloembollensector in de binnenduinrand geschetst. Het gaat om drie oude teeltgebieden op zand: Bollenstreek, Kennemerland en Noordelijk Zandgebied
Randvoorwaarden bloembollenteelt ontleend aan eisen en wensen vanuit beleid en maatschappij
Schreuder, R. ; Snoek, A.J. ; Reijers, N. ; Meer, R.W. van der - \ 2002
Lisse : PPO sector Bloembollen (PPO 704) - 63
bloembollen - agrarische economie - landbouwbeleid - nederland - bollenstreek - kennemerland - ornamental bulbs - agricultural economics - agricultural policy - netherlands
De steeds scherpere randvoorwaarden die t.a.v. emissie van mineralen en middelen naar het milieu worden gesteld, vragen om de ontwikkeling van duurzame bloembollenteelt. Om aan diverse eisen tegemoet te komen zullen bloembollenbedrijven hun bestaande bedrijfsvoering moeten aanpassen ten behoeve van duurzaamheidseisen. Deze publicatie richt zich op de probleemanalyse aan de hand van een aantal hoofdthema's: emissie naar het milieu, ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling en waterproblematiek. Het doel is om vanuit vastgesteld beleid, voorgenomen beleid toekomstige randvoorwaarden af te leiden waaraan bloembollenbedrijven moeten voldoen. Deze criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van een aantal fictieve bedrijven op hun perspectieven voor de toekomst tot 2015. Voor deze bedrijfstypen worden uiteindelijk oplossingsrichtingen op bedrijfsniveau aangegeven en zij worden beoordeeld op hun duurzaamheid. In het eerste deel van de publicatie wordt een beschrijving van de sector en de milieuproblematiek gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke zaken in de drie traditionele teeltgebieden op zand: "de Bollenstreek", "Kennemerland" en "De Noord". Afgesloten wordt met een vertaling van de randvoorwaarden naar toetsingscriteria op bedrijfsniveau
Perspectief van bloembollenteelt in de binnenduinrand
Schreuder, R. ; Snoek, A.J. ; Krikke, A.T. - \ 2002
Lisse : PPO sector Bloembollen (PPO 703) - 53
bloembollen - duinen - nederland - bodemgeschiktheid - landgebruik - bollenstreek - kennemerland - ornamental bulbs - dunes - netherlands - soil suitability - land use
Wat is de toekomst van mijn bedrijf? Wat moet ik daar nu al aan doen? Met welke maatregelen kan ik dit bereiken? Wat kan ik straks doen? En: ben ik er dan, of moet ik nog meer doen? De antwoorden op deze vragen hebben te maken met veranderingen in de bedrijfsontwikkeling van bloembollenbedrijven. PPO Sector Bloembollen heeft in opdracht van LNV het toekomstperspectief voor de bloembollensector in de binnenduinrand geschetst. Het gaat om de 3 oude teeltgebieden op zand: Bollenstreek, Kennemerland en Noordelijk Zandgebied. Van de bedrijven in deze regio wordt gevraagd zich aan te passen aan maatschappelijke randvoorwaarden en eisen tot een duurzame bollenteelt. Daarnaast nemen de claims op ruimte vanuit andere dan agrarische bestemmingen toe, waardoor het areaal voor bollenteelt afneemt. Deze studie heeft zich toegespitst op de hoofdthema's emissie naar het milieu, ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling en waterproblematiek. Naast deze hoofdthema¿s zijn ook de thema¿s energie, afval en recreatie in de beschouwing meegenomen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.