Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kennismanagement
Check title to add to marked list
Factbook: de staat en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek en infrastructuur van de Nederlandse Biobased Economy
Os, Pieter van; Starre, Bas van der; Toren, Jan Peter van den; Broens, Douwe-Frits ; Duijghuisen, Ruud - \ 2016
Centre for Biobased economy - 46
biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - toegepast onderzoek - samenwerking - wetenschappelijke samenwerking - kennismanagement - publiek-private samenwerking - biobased materials - applied research - cooperation - scientific cooperation - knowledge management - public-private cooperation
Nationaal en internationaal zijn er belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn de topsectoren een belangrijks illustratie van dat waar Nederland goed in is. Een domein waarop meerdere maatschappelijke vraagstukken en meerdere topsectoren bij elkaar komen is dat van de biobased economy: het meer dan nu benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie. Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op dit domein. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties. Voorwaarde voor deze krachtenbundeling is dat er een overzicht is van al het onderzoek dat wordt uitgevoerd (het ‘landschap’) en de trends daarin, van de ontwikkelingen in de biobased economy en van de beschikbare infrastructuur en netwerken. Dit Factbook biedt dat overzicht en is daarmee één van de bouwstenen voor het inrichten van verdergaande onderzoekssamenwerking.
Kennisagenda biomimicry 2015-2018
Vogelzang, T.A. ; Vader, J. ; Michels, R. - \ 2016
Den Haag : Wageningen Economic Research - 23 p.
biobased economy - ontwerp - innovaties - biomimicry - duurzame ontwikkeling - productontwikkeling - biotechnologie - kennismanagement - gebiedsontwikkeling - organisatieontwikkeling - design - innovations - sustainable development - product development - biotechnology - knowledge management - area development - organizational development
Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
Nat zandlandschap van de 21e eeuw : kennisagenda
Schouten, M.G.C. ; Jansen, A.A.M. ; Tweel-Groot, Loekie van - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 121.
natuurbeheer - natuurgebieden - biodiversiteit - zandgronden - duurzame ontwikkeling - landschapsecologie - kennismanagement - soortendiversiteit - ecotypen - systeemanalyse - ecosystemen - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - nature management - natural areas - biodiversity - sandy soils - sustainable development - landscape ecology - knowledge management - species diversity - ecotypes - systems analysis - ecosystems - applied research - wetland soils
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom hierin weer voldoende plaats te bieden. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis die daartoe ontwikkeld moet worden.
Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij : factsheet 2015-144
Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
garnalen - visserijbeheer - visserij - samenwerking - kennismanagement - kennisoverdracht - werkgroepen - kosten-batenanalyse - kostenanalyse - shrimps - fishery management - fisheries - cooperation - knowledge management - knowledge transfer - working groups - cost benefit analysis - cost analysis
Informatie over de kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Kenniskringen zijn (studie-) van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met andere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief.
Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015
Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR - 58 p.
kennisoverdracht - kennis - kennisvalorisatie - kennismanagement - nederland - knowledge transfer - knowledge - knowledge exploitation - knowledge management - netherlands
Het rapport ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
Management Summary: Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s
Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR - 9 p.
kennisoverdracht - kennis - kennisvalorisatie - kennismanagement - nederland - knowledge transfer - knowledge - knowledge exploitation - knowledge management - netherlands
De management summary ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek. Kennisontwikkeling is van doorslaggevend belang voor het slagen van de PAS
Bobbink, R. ; Jansen, A. ; Siepel, H. ; Verstrael, T. ; Wiersinga, W. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurbeheer - herstel - stikstof - herstelbeheer - wetenschappelijk onderzoek - kennismanagement - provincies - nature management - rehabilitation - nitrogen - restoration management - scientific research - knowledge management - provinces
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en natuurherstel. Daarvoor worden in de komende tijd flinke investeringen gedaan. Om de kans op succes te vergroten, en de altijd aanwezige risico’s zo klein mogelijk te houden, is begeleidend wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Kennisnetwerk OBN kan een grote bijdrage leveren aan de opzet, begeleiding en toetsing van toekomstig onderzoek zodat de PAS-herstelmaatregelen echt effectief zijn.
Kennisagenda voor de mosselcultuur
Smaal, A.C. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/15) - 21
mosselteelt - kennisoverdracht - kennismanagement - schaal- en schelpdierenteelt - deskundigen - werkgroepen - mussel culture - knowledge transfer - knowledge management - shellfish culture - experts - working groups
De PO Mosselcultuur heeft een werkgroep ingesteld met als opdracht praktijkgerichte kennisvragen te identificeren en na te gaan hoe de benodigde deskundigheid kan worden gewaarborgd. Van de bevindingen van de werkgroep wordt in dit rapport verslag gedaan.
The knowledge management arena: agent-based modelling of the pig sector
Osinga, S.A. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Adrie Beulens, co-promotor(en): Gert Jan Hofstede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572270 - 218
kennismanagement - informatiemanagement - varkenshouderij - besluitvorming - boeren - kennis - knowledge management - information management - pig farming - decision making - farmers - knowledge

Abstract belonging to PhD thesis:
The knowledge management arena: agent-based modelling of the pig sector
Sjoukje A. Osinga
Wageningen University, Information technology group

To be defended on 22nd of April, 2015
Promotor: Em. Prof. ir AJM (Adrie) Beulens, Information technology group
Co-promotor: Dr ir GJ (Gert Jan) Hofstede, Information technology group

Complex adaptive systems are characterized by multiple levels of behaviour: the behaviour of individual components and the behaviour of the entire system. In this thesis we study this relationship by means of agent-based models. By modelling individuals (agents) and their behaviour only, and simulating this behaviour over time, we generate emerging patterns: we did not explicitly put them in. We try to understand these patterns by reasoning back to individual level (multi-level analysis).

Our application domain is knowledge management in the pig sector. Through a series of cases, we study the relationship between farmers' decision outcomes and their implications for the sector (bottom-up), and, vice versa, the relationship between sector-wide interventions and their effect on farmers' decision outcomes (top-down). Farmers make decisions based on knowledge, which diffuses through the population. We develop our agent-based models and the representation of knowledge throughout the thesis. Our final model is applicable to not only the pig sector, but to any sector with autonomous suppliers who need to make decisions based on criteria to be matched. A secondary aim of this thesis is methodological: to convey the merits of applying agent-based modelling to this type of multi-level research problem.

Our cases concern each farmer's decision of which quality market to supply his pigs to (agent level). As outcome, we observe the spectrum of emerging quality market shares (sector level). Knowledge is assumed to be a prerequisite for market entry, and defined as everything a farmer needs to know to match the entrance criteria set by a market segment, as perceived by that farmer. Knowledge management refers to both the individual farmer's activities to coordinate a market's criteria with his own options, and the activities at sector level to influence all farmers' decision behaviour.

One case addresses reproducing a well-known sector-level phenomenon (the pork cycle) by modelling individuals only. Other cases study the effect on emerging market shares of experimenting with agent-level properties: the amount of available knowledge and the conditions under which knowledge can be exchanged, and knowledge quality. The last case investigates the effect of experimenting with sector-level properties on individual farmer behaviour: two different policy interventions, and variations in demand. We apply multi-level analysis to seek explanations for emergent patterns in terms of individual farmer behaviour. Expert validation is used to evaluate the plausibility of model outcomes and explanations with respect to the real world.

Results show that (1) the presence of sufficient knowledge in the system is more important than the network structure between knowledge exchanging agents for emerging quality market shares; (2) efficient knowledge management increases quality, but there is a limit to that efficiency; and (3) imposing policies on a sector the hard way is not necessarily more effective than making gradual changes, while the latter is more friendly for the individuals. Multi-level analysis proves to give added value to the results: in two cases, an unexpected pattern in model outcomes occurred, for which multi-level analysis could provide an explanation in model terms. Judged by the experts, the explanation for one of the patterns was deemed plausible in reality.

In conclusion we can say that both varying individual properties and varying system-level properties result in responsive behaviour that can be explained in model terms, and that is to some extent plausible in reality. Knowledge representation power appears to differ per model. Dependent on the aim of the model, representation power can be kept deliberately modest (as in the pork cycle model), or can be rich (as in the final model, that allows representing different types of knowledge). We believe that the representation power of agent-based models make them sufficiently suitable to represent a real-world case, as long as the model has a well-defined purpose. We recommend agent-based modelling as a method, with multi-level analysis providing added value. We believe that extending this line of research is promising for any discipline where complex adaptive systems are object of study, of which knowledge management is an example.

Bouwstenen voor de Kennisagenda Natuurlijk! Ondernemen
Burg, S.W.K. van den; Borgstein, M.H. ; Blaeij, A.T. de; Vader, J. ; Reinhard, A.J. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 50
natuurbeleid - provincies - kennismanagement - onderzoeksprojecten - inventarisaties - nature conservation policy - provinces - knowledge management - research projects - inventories
Kern van de Rijksnatuurvisie 2014 is een omslag in denken: van natuur beschermen tégen de samenleving naar natuur versterken mét de samenleving: natuur en economie profiteren van elkaar. De visie geeft een beeld van de rol die het Rijk, de provincies, andere overheden, de Europese Unie, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers in de toekomst van het natuurbeleid spelen. De Rijksnatuurvisie 2014 is een belangrijk kader waarbinnen het team Natuurlijk! Ondernemen opereert. Dit project heeft tot doel om bouwstenen aan te dragen voor een kennisagenda voor het team van Economische Zaken.
De haalbaarheid van een Rijn-Maas-Schelde Academie: een verkenning van nut en noodzaak
Veraart, J.A. ; Leemans, R. - \ 2014
Utrecht : Kennis voor Klimaat (KvKrapport 137/2014) - ISBN 9789492100061 - 54
economische ontwikkeling - haalbaarheidsstudies - internationale samenwerking - kennismanagement - grensgebieden - zuidwest-nederland - vlaanderen - economic development - feasibility studies - international cooperation - knowledge management - frontier areas - south-west netherlands - flanders
In de Zuidwestelijke Delta en het Schelde estuarium zijn er in de afgelopen jaren door Neder-landse en Vlaamse overheden verschillende ambities en beleidsopgaven verwoord op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, toegankelijkheid, economische ontwikke-ling en gedeeltelijk herstel van estuariene dynamiek. Sommige actoren zijn bezorgd dat bij het programmeren van onderzoek en het interpreteren van de onderzoekresultaten belan-gen en sectorale denklijnen de ontwikkeling van een breed gedragen visie over de delta be-moeilijken. Deze haalbaarheidsstudie heeft verkend hoe verschillende Nederlandse en Vlaamse partijen staan tegenover het idee van een wetenschappelijk intermediaire organisatie die voorziet in een structurele en solide basis van wetenschappelijke informatie voor de Rijn-Maas-Schelde Delta. De studie is uitgevoerd aan de hand van zeventien semigestructureerde interviews met organisaties die betrokken zijn bij het uitzetten, het uitvoeren en programmeren van onderzoek. De interviews zijn gedaan in de periode juni 2013 – juni 2014. Uit deze studie blijkt dat de benaderde organisaties in Nederland en Vlaanderen elkaar goed kennen via diverse netwerken. Op het eerste gezicht lijkt iedereen tevreden over het proces van kennisvragen articuleren, onderzoek uitzetten en kennisontwikkeling. Toch worden er ook een aantal problemen benoemd die liggen op het raakvlak tussen verdiepend, toege-past, beleidsondersteunend en innovatief onderzoek. Het nut van een Rijn-Maas-Schelde Academie (RMS) wordt echter maar door een kleine meerderheid van de respondenten on-derschreven. De meerderheid vindt een dergelijk initiatief niet noodzakelijk. Samenwerking met Vlaanderen wordt door veel respondenten nuttig geacht op het gebied van onderzoek-programmering en een RMS initiatief zou kansen kunnen creëren voor binationaal onder-zoek.
Van frustratie naar integratie: Handelingsperspectieven om kennis en beleid over de Waddenzee beter op elkaar aan te laten sluiten
Molen, F. van der; Floor, J.R. ; Enst, W. van; Seijer, C. ; Giebels, D. ; Tatenhove, J. van - \ 2014
Utrecht : Deltares - 36
landgebruik - wetlands - aquatische ecosystemen - natuurbeleid - kennismanagement - waddenzee - land use - aquatic ecosystems - nature conservation policy - knowledge management - wadden sea
Deze handelingsperspectieven zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Deltares. In 2013 ontstond het idee een discussie aan te gaan met mensen die professioneel actief zijn in het waddengebied, met de inzichten die zijn opgedaan in ons onderzoek. In het najaar van 2013 is hiervoor een bijeenkomst op Texel georganiseerd. Daarna is in verschillende schrijf- en feedbackrondes aan deze tekst gewerkt.
PRObing a method to facilitate the interactive linking of expert knowledge to stakeholder assessment PROFILES
Hisschemoller, M. ; Cuppen, E. ; Leemans, R. ; Dunn, W.N. - \ 2014
Nieuwegein : Programme Office Climate changes Spatial Planning - 41
klimaatverandering - multi-stakeholder processen - biomassa - participatief management - kennismanagement - methodologie - climatic change - multi-stakeholder processes - biomass - participative management - knowledge management - methodology
Dit onderzoek betreft het ontwikkelen en toetsen van een methode voor participatieve verkenningen op het gebied van klimaat en energie, waarbij partijen met een verschillende expertise zijn betrokken. De methode die het onderzoek heeft opgeleverd is Constructive Conflict Methodology genoemd. Uitgangspunt is dat een open dialoog primair tot doel heeft om conflicterende perspectieven helder naar voren te brengen en bespreekbaar te maken, waarbij de meer marginale (nieuwe) gezichtspunten evenveel aandacht verdienen als de meer gangbare perspectieven. Het verkennen van concurrerende denkbeelden en scenarios is een noodzakelijke voorwaarde voor beleidsgericht leren.
For all the tea in Kenya : impact assessment and baseline situation of farmer field schools
Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Puister-Jansen, L.F. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI 2014-007) - 36
thee - thee-industrie - kleine landbouwbedrijven - farmer field schools - kennismanagement - good practices - duurzame landbouw - kenya - afrika - tea - tea industry - small farms - knowledge management - sustainable agriculture - africa
Bouwstenen voor Kenniscentrum Betuwse Bloem
Groot, M.J. ; Jong, L.W. de; Pinxterhuis, E.K. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
betuwe - tuinbouw - innovaties - regionale ontwikkeling - kennismanagement - kennisoverdracht - samenwerking - informatiediensten - belangengroepen - ondernemerschap - horticulture - innovations - regional development - knowledge management - knowledge transfer - cooperation - information services - interest groups - entrepreneurship
De Betuwse Bloem heeft de ambitie de concurrentiepositie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied verder te versterken en te laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam tuinbouwcluster. De Greenport Betuwse Bloem is een samenwerking tussen de bedrijven in het tuinbouwcluster, provincie Gelderland, lokale overheden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit het Gelderse Rivierengebied. Binnen de Betuwse Bloem zijn vijf tuinbouwpacten en het Ondernemersinitiatief actief. Om de ambitie waar te maken wordt ingezet op het versterken van de samenwerking van alle partijen die in het gebied werkzaam zijn. Eind 2012 heeft de regio Betuwse Bloem het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht, met financiering door het ministerie van EZ, gevraagd bouwstenen aan te leveren voor de verdere ontwikkeling van het door de regio gewenste kennisloket Betuwse Bloem. Voor de ontwikkeling van het regionaal kennisloket is al eerder een businessplan geschreven vanuit het TransForumproject (Kranendonk, R. et al., 2010 intern stuk). Inmiddels is de context waarin dit plan was beschreven, zoals bovenstaand aangegeven, sterk gewijzigd. Publiek Private Samenwerking is geordend naar topsectoren en Productschappen houden per 2014 op te bestaan. Ook is de aansturing van kennis en innovatie binnen de regio Betuwse Bloem gewijzigd. De vraag die voorligt is op welke wijze de stimulering van het innovatiebeleid in de regio BB versterkt ingevuld kan worden. Welke rol kan een (virtueel) kennisloket daarin spelen? De concrete vraag en dus het doel van deze notitie is: ontwikkel bouwstenen voor een vernieuwde aanpak en ontwikkeling van het gewenste kennisloket, passend binnen de nieuwe context van het topsectorenbeleid en de governance binnen de provincie. Deze notitie bevat bouwstenen voor het kennisloket, gebaseerd op gesprekken met stakeholders. Deze notitie is daarmee geen uitgewerkt businessplan voor een kennisloket, maar geeft adviezen en bouwstenen. Het werk voor deze notitie is gefinancierd vanuit het ministerie van Economische Zaken
From training to practice Mid-term evaluation of the UTZ-Solidaridad smallholder tea programme in Kenya
Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Ton, G. - \ 2013
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report : Market & chains 2013-052) - ISBN 9789086156450 - 171
thee - thee-industrie - kleine landbouwbedrijven - farmer field schools - landarbeiders - good practices - kennismanagement - kenya - afrika - tea - tea industry - small farms - farm workers - knowledge management - africa
From training to practice; Mid-term evaluation of the UTZ-Solidaridad smallholder tea programme in Malawi
Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Ton, G. - \ 2013
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report : Market & chains 2013-051) - ISBN 9789086156450 - 185
thee-industrie - thee - landarbeiders - farmer field schools - kennismanagement - duurzaamheid (sustainability) - malawi - afrika - tea industry - tea - farm workers - knowledge management - sustainability - africa
State of the Art Marien onderzoek
Jak, R.G. ; Jongbloed, R.H. ; Lindeboom, H.J. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C158/12) - 93
onderzoeksprojecten - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksinstituten - onderzoeksbeleid - coördinatie van onderzoek - kennismanagement - kennisniveau - mariene biologie - mariene ecologie - zeevisserij - nederland - noordzee - research projects - scientific research - research institutes - research policy - research coordination - knowledge management - knowledge level - marine biology - marine ecology - marine fisheries - netherlands - north sea
In het kader van het kennisbasisonderzoek heeft IMARES op verzoek van EL&I de huidige kennis en de kennisbehoefte betreffende belangrijke mariene kennisvelden in beeld gebracht. Op verschillende terreinen vindt marien onderzoek plaats op voor EL&I relevante terreinen voor de Noordzee en de Delta. Een deel van dit onderzoek wordt (mede) door EL&I gefinancierd. Binnen dat onderzoek speelt IMARES (al dan niet in samenwerking met andere onderdelen van de WUR) een centrale rol in de coordinatie en kennisleverantie aan EL&I. Voor een tiental in overleg met EL&I gedefinieerde kennisvelden is een overzicht gemaakt van de status van het kennisveld m.b.t. de beantwoorde en nog niet beantwoorde kennisvragen. Voor elk kennisveld is door een team van betrokken IMARES-experts een beschrijving gegeven van het kennisveld, van het lopend onderzoek en de daaruit opgedane kennis, en van de nog resterende kennisvragen. Van 63 resterende kennisvragen is in een workshop de prioriteit vastgesteld voor EL&I, IMARES, IenM en bedrijfsleven.
Klimaatateliers voor Klimaatbestendige Ruimtelijke Inrichting
Goosen, H. ; Block, D. de; Groot, S. de; Koekoek, A. ; Groot, M. de; Roggema, R.E. ; Masselink, L. - \ 2012
Nieuwegein : Klimaat voor Ruimte (KvR rapport 057/12) - ISBN 9789088150005 - 30
klimaatverandering - klimaatadaptatie - hoogwaterbeheersing - beekdalen - regio's - waterschappen - kennismanagement - gelderland - climatic change - climate adaptation - flood control - brook valleys - regions - polder boards - knowledge management - gelderland
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en regio de Achterhoek.
Sustainable tea production in Kenya; Impact assessment of Rainforest Alliance and Farmer Field School training
Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Ton, G. ; Jansen, D.M. - \ 2012
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area Markets & Chains ) - ISBN 9789086155897 - 143
thee-industrie - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - kenya - kennismanagement - farmer field schools - good practices - afrika - tea industry - sustainability - sustainable agriculture - knowledge management - africa
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.