Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Biodiversiteit werkt
  Schaminee, J.H.J. ; Dekker, J.N.M. ; Dijk, J. van; Dorland, Esther ; Groenewoud-Groot, M. van het; Tooren, B.F. van - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 4 - 7.
  biodiversiteit - landbouwkundig onderzoek - kennisvalorisatie - ecosystemen - natuurbeheer - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - biodiversity - agricultural research - knowledge exploitation - ecosystems - nature management - physical planning - government policy
  In 2010 is het Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt gestart. Zoals uit de titel al spreekt, moet de vergaarde kennis een doorwerking krijgen in beleid en praktijk. Toepasbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. In dit nummer van LANDSCHAP worden de (voorlopige) onderzoeksresultaten gepresenteerd. Tevens komen enkele stakeholders aan het woord over die toepasbaarheid en geeft NWO haar visie daarop. In deze inleiding beschrijven we de context en opzet van Biodiversiteit werkt.
  Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 58
  kennisoverdracht - kennis - kennisvalorisatie - kennismanagement - nederland - knowledge transfer - knowledge - knowledge exploitation - knowledge management - netherlands
  Het rapport ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Management Summary: Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 9
  kennisoverdracht - kennis - kennisvalorisatie - kennismanagement - nederland - knowledge transfer - knowledge - knowledge exploitation - knowledge management - netherlands
  De management summary ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Tuinbouwkennis en -innovatie in Greenportregio Westland-Oostland en de rol van de Innovatie en Demonstratie Centra: Analyseverslag interviews
  Geerling-Eiff, F.A. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 14
  glastuinbouw - kennisvalorisatie - westland - zuid-holland - agro-industriële ketens - greenhouse horticulture - knowledge exploitation - westland - zuid-holland - agro-industrial chains
  Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Kloosterburen geeft geen krimp : kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers: themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 125.
  burgers - sociale participatie - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - actieonderzoek - wetenschappers - samenwerking - citizens - social participation - knowledge transfer - knowledge exploitation - action research - scientists - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Op pad met... Jolanda van Hasselt in Zundert : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Beunen, R. ; Hazeleger, B. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 128 - 132.
  natuurbeheer - bosbouw - bosbeheer - biodiversiteit - landschap - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - samenwerking - nature management - forestry - forest administration - biodiversity - landscape - knowledge transfer - knowledge exploitation - cooperation
  Jolanda van Hasselt heeft de ambitie om de biodiversiteit van het intensief gebruikte landschap in Zundert te vergroten. Ze verdient haar brood als boomteler, is actief binnen de coöperatieve boomkwekerijvereniging Treeport en zat jarenlang in het bestuur van het Vogelrevalidatiecentrum. Met die dubbele pet op probeert ze de kloof tussen boomkwekers en ‘natuurvorsers’ te overbruggen. Eenvoudig is dat niet, maar het onderzoek dat de Wageningse Wetenschapswinkel in Zundert uitvoerde geeft haar daarbij een steun in de rug.
  Waardestellend onderzoek Renkumse landgoederen : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  During, R. ; Jagt, P.D. van der; Kruit, J. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 135 - 141.
  landgoederen - buitenplaatsen - participatie - waarden - conflict - kennisvalorisatie - samenwerking - estates - country estates - participation - values - conflict - knowledge exploitation - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Internationale marktkansen voor Innovatie en Demonstratie Centra?
  Ruijs, M.N.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1352) - 36
  glastuinbouw - innovaties - kennisoverdracht - technologieoverdracht - tuinbouwbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - buitenland - kennisvalorisatie - onderzoek - greenhouse horticulture - innovations - knowledge transfer - technology transfer - market gardens - demonstration farms - foreign countries - knowledge exploitation - research
  In het kader van het project Kennis en innovatie IDC Westland-Oostland is, door WUR Glastuinbouw en LEI, bij stakeholders binnen de Greenport Westland-Oostland nagegaan of de huidige Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) ook internationale activiteiten van het tuinbouwbedrijfsleven kunnen ondersteunen. Een IDC kan op internationaal terrein een goede functie hebben door zich te richten op het demonstreren van nieuwe technologieën en methoden en het uitwisselen van kennis. Dit kan het beste worden bereikt door in het buitenland dicht bij de klant te zitten om rekening te kunnen houden met de lokale omstandigheden en problemen en vraagstukken (integrale benadering). Aanbevelingen zijn geformuleerd om de kans op succes van een ‘internationale’ IDC te vergroten. Ook zijn aanbevelingen gedaan om de betekenis van de huidige IDC’s (Energie, Water, LED, Smaak, Digitaal telen en Robotica) nog verder te vergroten.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014
  Dolmans, N.G.M. ; Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 12
  boomkwekerijen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - innovaties - samenwerking - levenslang leren - regionaal landbouwbeleid - ondernemerschap - monitoring - forest nurseries - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - innovations - cooperation - lifelong learning - regional agricultural policy - entrepreneurship - monitoring
  In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en overheden. Het doel van het project was een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het Greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Met het project werd beoogd een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand te brengen waarin alle relevante regiopartijen participeren. Het project richtte zich op het slim combineren van bestaande kennis- en ervaringsnetwerken van ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, uitgaande van de specifieke behoeften van ondernemers in de Greenportregio. Door het project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop is de benodigde cofinanciering geboden aan het EFRO-project om deze brede regiodoelstelling te realiseren zodat (groepen) ondernemers op gedegen wijze gefaciliteerd worden bij innovaties en een leven lang leren (Stichting Greenport Regio Boskoop, 20091).
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: Notitie monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 9
  tuinbouw - bloembollen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - landbouwregio's - economische samenwerking - methodologie - innovaties - innovatie adoptie - bollenstreek - horticulture - ornamental bulbs - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - agricultural regions - economic cooperation - methodology - innovations - innovation adoption - bollenstreek
  De notitie ‘Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (MK). Het betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf greenportregio Duin- en Bollenstreek (pp. 40-43) in de gelijknamige tweede tussenrapportage resultaten monitorstudie 2013 (http://edepot.wur.nl/297588).
  Richting geven aan een zoekproces. Innovatieprojecten Agrivizier
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 23
  innovaties - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - economische samenwerking - samenwerking - regionale centra - tuinbouw - inkomen van landbouwers - innovations - knowledge transfer - knowledge exploitation - economic cooperation - cooperation - central places - horticulture - farmers' income
  Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (BO 28) levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt. Het onderliggende project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken en aansturing vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).
  GreenBrains en de inzet van onderzoekers en studenten bij innovatievragen voor het agro MKB in de regio Venlo
  Verkerke, W. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - regioleren - levenslang leren - kennisoverdracht - samenwerking - middelbaar beroepsonderwijs - ondernemerschap - kennisvalorisatie - landbouwkundig onderzoek - agricultural education - regional atelier - lifelong learning - knowledge transfer - cooperation - intermediate vocational training - entrepreneurship - knowledge exploitation - agricultural research
  Met de start van GreenBrains werd een praktische samenwerking tussen vier regionaal actieve kennisinstellingen (Citaverde, Fontys, HAS en Wageningen UR) geboren. In dit kader werd een gemeenschappelijk kennisloket (“one stop shop”) geopend dat werd beheerd door een accountteam van alle partners. Het doel van het kennisloket was het rechtstreeks doorsluizen van de binnenkomende kennisvragen van het regionale MKB naar de meest geschikte kennisinstelling, waarbij de onderlinge samenwerking kon worden gezocht als dit in het belang van de ondernemer was.
  IDC Bollen en Vaste planten : Kansen voor samenwerking met onderwijs
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
  Den Haag : LEI, WUR / PPO, WUR - 11
  agrarisch onderwijs - agrarisch praktijkonderwijs - kennisoverdracht - marketing - regionale ontwikkeling - onderwijstechnologie - kennisvalorisatie - samenwerking - innovaties - tuinbouwbedrijven - bloembollen - agricultural education - on-farm training - knowledge transfer - marketing - regional development - educational technology - knowledge exploitation - cooperation - innovations - market gardens - ornamental bulbs
  In opdracht van het Innovatie) en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten is onderzocht hoe de samenwerking tussen onderwijs het IDC het beste vorm gegeven kan worden. Hiertoe is bij onderwijsinstellingen geïnventariseerd welke behoefte en randvoorwaarden er zijn en voor welke samenwerkingsvorm het meeste draagvlak is. Dit is gebeurd op basis van gesprekken met vijf groene) en grijze onderwijsinstellingen in de Duin) en Bollenstreek. Alle bezochte scholen hebben aangegeven dat zij grote meerwaarde zien in de samenwerking met het IDC Bollen en Vaste planten rond innovatievraagstukken uit de praktijk. De belangrijkste drijfveren van de scholen hiervoor zijn het prikkelen van het ‘nieuwsgierigheidsgen’ bij studenten, het opdoen van onderzoeksvaardigheden, interdisciplinaire samenwerking en cross)overs tussen groen)grijs en grijs)groen. Omdat deze aspecten onvoldoende aan de orde zijn in de traditionele stagewerkplaatsen, hebben de scholen behoefte om meer samenwerking te zoeken met andere partijen in de regio.
  Leren en Innoveren in Noord-Holland Noord : Koppeling tussen AgriVizier en het onderwijs
  Os, G.J. van; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  tuinbouw - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - samenwerking - innovaties - regioleren - horticulture - knowledge transfer - knowledge exploitation - cooperation - innovations - regional atelier
  Deze brochure is een publicatie van onderzoeksthema T&U Methodieken kennisoverdracht (BO-28). Het thema levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, door integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio's. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureeel wordt.
  Breder uitrollen van innovaties : kunnen erfbetreders een rol spelen?
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 20
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - innovaties - bedrijfsvoering - professionele dienstverlening - horticulture - market gardens - knowledge exploitation - knowledge transfer - innovations - management - professional services
  In de Greenportregio Aalsmeer spelen ‘erfbetreders’ een belangrijke rol in de ondersteuning van ondernemers bij hun (dagelijkse) vraagstukken in relatie tot de bedrijfsvoering. De erfbetreders zijn partijen/personen die met enige regelmaat bij ondernemers op de bedrijven komen, zoals adviseurs, intermediairs en toeleveranciers. In het kader van de Innovatiemotor Greenport Aalsmeer is in dit project onderzocht welke rol erfbetreders kunnen spelen in regionale innovatietrajecten, als intermediair tussen ondernemers en kennispartners. Zijn zij in staat om een brede groep ondernemers te bereiken, innovatievragen op te halen en deze door te vertalen naar kennisprojecten? Om deze vragen te beantwoorden zijn erfbetreders van vijf verschillende organisaties geïnterviewd: een adviesdienst, twee toeleveranciers, een brancheorganisatie en een financiële instelling. Dit project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de topsector tuinbouw en uitgangsmate" rialen (T&U). De middelen zijn ingezet als cofinanciering van het project Innovatiemotor Greenport Aalsmeer dat mede gefinancierd wordt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
  Impactmeting : Greenportregio Boskoop als collectief agrarisch kennis- en innovatienetwerk
  Derkx, M.P.M. ; Jong, L.W. de; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
  Lisse : PPO Sector BBF - 25
  boomteelt - innovaties - kennis - kennisvalorisatie - tuinbouw - stimulatie - regio's - arboriculture - innovations - knowledge - knowledge exploitation - horticulture - stimulation - regions
  In het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop wordt gewerkt aan het realiseren van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor het stimuleren van kennisverbreding en kennisverspreiding en voor het stimuleren van innovatie in de boomteeltsector. Het project draagt bij aan de versterking van de Greenportregio Boskoop als bloeiend centrum voor kennis en innovatie. De stichting Greenport Boskoop is penvoerder van het EFRO-project. Om de effecten van de diverse kennis- en innovatieactiviteiten in de regio in beeld te kunnen brengen is als cofinancierend onderdeel van het EFRO-project binnen het T&U-onderzoeksthema (tuinbouw en uitgangsmaterialen) Methodieken Kennisoverdracht een impactmeting uitgevoerd. Dit thema wordt in opdracht van de topsector T&U uitgevoerd. De impactmeting is gebaseerd op 11 tafelinterviews en 5 telefonische interviews met verschillende groepen belanghebbenden. De impactmeting heeft geresulteerd in een overzicht van bereikte resultaten, verbeterpunten en suggesties voor toekomstige projecten om verdere ontwikkeling te realiseren. Kennis & Innovatie Impuls is een opbrengst van de Greenport Boskoop en is een van de vele activiteiten binnen deze Greenport. Voor de geïnterviewden was het soms lastig om een onderscheid te maken tussen de impact van het project Kennis & Innovatie Impuls en de impact van de Greenport Boskoop in generieke zin. Anderzijds blijkt daaruit ook de interactie tussen beiden. De impactmeting heeft laten zien dat vrijwel alle doelen uit het EFRO-werkplan gerealiseerd zijn, met uitzondering van de doelstelling om een vergrote uitstroom van gekwalificeerde vakkrachten uit het regulier beroepsonderwijs te krijgen voor de boomkwekerij in de regio. Uit de interviews blijkt dat dit vooral te maken had met de economische crisis waardoor er sprake was van een overschot aan arbeidskrachten in plaats van het in 2009 voorziene tekort.
  Tellen en meten, de pijlers onder het weten (interview met Martin Poot, Cindy van Damme en Corina Hinrichs)
  Bijnsdorp, R. ; Poot, M.C. ; Damme, C.J.G. van; Hinrichs, C.S. - \ 2013
  Magazine Over de Zee 1 (2013)October 2013. - p. 27 - 31.
  mariene gebieden - marien milieu - kennisvalorisatie - kennissystemen - kennisoverdracht - monitoring - strategisch management - marine areas - marine environment - knowledge exploitation - knowledge systems - knowledge transfer - monitoring - strategic management
  Alles wat op en in de zee gebeurt, is de moeite van het weten waard. Maar er is ook een soort kennis die niet allen nice to know is, maar ‘verplicht ‘voor elk land dat aan zee grenst. Kennis om te kunnen beoordelen of economische of maatschappelijke activiteiten schade (kunnen) toebrengen aan het milieu of het ecosysteem van de zee. Die kennis omvat veel verschillende terreinen en je kunt hem niet ad hoc even boven water halen wanneer je hem nodig hebt. Weten hoe het ervoor staat met de natuur en het milieu van de zee is een zaak van jaren achtereen, systematisch, dezelfde waarnemingen doen. Dan pas zijn trendmatige ontwikkelingen in kaart te brengen.
  Onderwijsmodule internationaal tuinbouw : voorstel ontwikkeling internationaal tuinbouw business development support programma : "Het aanbod van Nederland wordt pas sterk als we kennis van "leren" combineren met tuinbouwkundige kennis"
  Groot, N.S.P. de; Koesveld, M.J. van; Donkers, J. - \ 2013
  [S.l.] : Prominent Greenhouse Academy [etc.] - 17
  tuinbouw - internationale samenwerking - tuinbouwbedrijven - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - vaardigheidsonderwijs - organisaties - ontwikkelingslanden - horticulture - international cooperation - market gardens - agricultural education - knowledge transfer - knowledge exploitation - competency based education - organizations - developing countries
  Versie: 04 - Uiteenzetting van het voorstel "ontwikkeling internationaal tuinbouw business development support programma".
  Kom naar de Kas met Kennis: strategieën voor kennisvalorisatie
  Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Splinter, G.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - 63
  kennisvalorisatie - kennisoverdracht - kennisniveau - economische sectoren - levenslang leren - samenwerking - wetenschappelijk onderzoek - ondernemerschap - knowledge exploitation - knowledge transfer - knowledge level - economic sectors - lifelong learning - cooperation - scientific research - entrepreneurship
  De internationale concurrentiekracht neemt toe in de tuinbouwsector. Ondernemers innoveren zodat ze internationale uitdagingen aan kunnen gaan. (Toekomstige) ondernemers moeten hierbij niet alleen verstand hebben van telen, maar ook van marketing, logistiek, enz. Tegelijkertijd is het groene kennissysteem aan verandering onderhevig door onder andere het nieuwe topsectorenbeleid, het afbouwen van de Productschappen, overheidsbezuinigingen en de gewenste veranderingen in het groene onderwijssysteem (Human Capital Agenda, de commissie Blad Plukken, etc.). Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging voor de tuinbouwsector, mede om robuuste relaties op te bouwen tussen kenniswerkers (onderzoek, advies en onderwijs) en ondernemers, in het bijzonder het MKB. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn bewezen alternatieve kennis, valorisatiemodellen en voorbeelden vanuit het groene, niet-groene domein en internationaal, om de kenniskloof tussen ondernemer en kenniswerker te verkleinen, zodat kennis op goede wijze benut wordt in het MKB (anno nu)?
  Geleerde lessen van kennisstrategieën : een quick scan van kennisinitiatieven voor het bedrijfsleven
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Wageningen UR - 19
  kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - publiek-private samenwerking - innovaties - netwerken (activiteit) - kennismodellering - Nederland - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - public-private cooperation - innovations - networking - knowledge modeling - Netherlands
  In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de respectievelijke kennisactiviteit Geleerde lessen van kennisstrategieën. Wageningen UR is gevraagd om kennisstrategieën elders (groen en niet-groen, regionaal en niet-regionaal) in kaart te brengen en hierbij lessen te destilleren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.