Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Knowledge systems and value chain integration : the case of linseed production in Ethiopia
  Chagwiza, Clarietta ; Muradian, Roldan ; Ruben, Ruerd - \ 2017
  The Journal of Agricultural Education and Extension 23 (2017)5. - ISSN 1389-224X - p. 443 - 459.
  Education - Ethiopia - knowledge systems - linseed - market knowledge - training

  Purpose: This study uses data from a sample of 150 oilseed farming households from Arsi Robe, Ethiopia, to assess the impact of different knowledge bases (education, training and experience) and their interactions on linseed productivity. Methodology: A multiple regression analysis was employed to assess the combined effect of the knowledge bases, factors such as age of the household head, land size, marketing channels and geophysical factors (such as land slope) on linseed productivity. Findings: The findings reveal no differences in productivity between trained and untrained farmers. They further show that training and the interaction between training and experience positively influence productivity. Our findings, however, reveal farmer education to have an inverse yet insignificant effect on productivity. Furthermore, we found that factors such as the slope of the land and the choice of marketing channel also play an important role in influencing productivity. Practical implications: Moving away from the traditional top-down approach could be the answer to avoid a mismatch between the information given by trainers and what the farmers actually need. Theoretical implications: The study used interaction variables of knowledge bases, and attempted to demonstrate the importance of a tacit knowledge base, which is often not well documented and therefore neglected in research. Originality/value: The research demonstrates the combined effects that interactions between several knowledge bases have on the productivity of linseed farmers.

  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie
  Melman, Dick ; Schotman, Alex ; Vanmeulebrouk, Bas ; Staritsky, Igor ; Meeuwsen, Henk - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2791) - 65
  agrarisch natuurbeheer - weidevogels - habitats - kennissystemen - agri-environment schemes - grassland birds - habitats - knowledge systems
  Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland
  Haan, J.J. de; Verhoeven, J.T.W. ; Wolf, P.L. de - \ 2016
  Wageningen : Stichting DLO (PPO/PRI-rapport 3750302800 ) - 26
  akkerbouw - groenteteelt - groenten - kleine landbouwbedrijven - limburg - ondernemerschap - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - kennis van boeren - kennis - subsidies - arable farming - vegetable growing - vegetables - small farms - limburg - entrepreneurship - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - farmers' knowledge - knowledge - subsidies
  The Dutch province of Limburg has asked Wageningen UR to develop an initial knowledge- and innovation agenda for the outdoor vegetable production sector, including three concrete project ideas for the POP3 framework. Besides this, Wageningen UR was asked to evaluate three innovation projects with farmers and SMEs to make recommendations to optimise the POP3 framework. Recommendations for POP3 Based on experiences in three different subsidy projects, recommendations are formulated for POP3. The main conclusion is that subsidy schemes do not match with the situation of agricultural businesses and small SMEs, although the schemes aim to support such companies with innovation. It is recommended to leave the ownership of the innovation with the companies, but without the full project management responsibility. Moreover, it is important to make the conditions more suitable for small enterprises, e.g. the minimum subsidy sum and the required contribution in cash. Second problem is the inflexibility of subsidy schemes, limiting the dynamics of innovation projects or forcing them to start procedures for acceptance of changes in the plan and budgeting. It is recommended to make schemes more flexible, e.g. asking less detailed plans and creating more room for changes in partners, activities and budgets. Third problem is the limitation for consortium partners to get their full costs paid, affecting research and advisory partners. This is often solved through very complicated constructions (outsourcing, secondary partnership), causing inequalities in the project (some partners are fully paid, others are not). Recommendation: allow projects to involve the right partners for the project, with the possibility to pay real costs and without complicated constructions. Last common problem is the artificial distinction between knowledge development and knowledge use/uptake, causing problems within projects when necessary research activities are not accepted by the subsidy scheme. Recommendation: allow projects to do all activities they believe are necessary for the innovation process.
  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer
  Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sierdsema, H. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2702) - 109
  agrarisch natuurbeheer - kennissystemen - weidevogels - vogels - ecologie - biodiversiteit - agri-environment schemes - knowledge systems - grassland birds - birds - ecology - biodiversity
  In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
  Climate Change in Southern Africa: Farmers’ Perceptions and Responses
  Kuivanen, K. ; Alvarez, S. ; Langeveld, C.A. - \ 2015
  Wageningen UR - 46
  climatic change - farmers - attitudes - knowledge systems - adaptation - rural communities - southern africa - klimaatverandering - boeren - attitudes - kennissystemen - adaptatie - plattelandsgemeenschappen - zuidelijk afrika
  Southern Africa is characterized by natural climate variability onto which human-induced climate change is being superimposed. Rural communities that depend heavily on rain-fed agriculture for their livelihood are particularly vulnerable to the effects of climate-related change. This report takes stock of existing perceptions of- and responses to climate change among smallholder farmers in the region, in the hope of contributing to a better understanding of the complexities of local knowledge- and adaptation systems.
  Kennis in actie voor het landschap : inleiding themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Beunen, R. ; Dekker, J.N.M. ; Duineveld, M. ; During, R. ; Luttik, J. ; Straver, G.H.M.B. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 108 - 109.
  burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - kennisoverdracht - kennissystemen - sociale participatie - samenwerking - citizens - nature management - landscape management - knowledge transfer - knowledge systems - social participation - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Onderzoek ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen. Geleerde lessen in de greenportregio's
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
  Vakblad Groen Onderwijs 2015 (2015)5. - ISSN 1568-8704 - p. 20 - 23.
  tuinbouw - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - agrarisch onderwijs - samenwerking - doelstellingen - publiek-private samenwerking - overheid - projecten - ondernemerschap - horticulture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - agricultural education - cooperation - objectives - public-private cooperation - public authorities - projects - entrepreneurship
  Het gaat goed met de kennis- en innovatieprogramma’s in de zeven greenportregio’s. Er zijn netwerken opgebouwd en er worden resultaten geboekt. Dat stellen LEI Wageningen UR-onderzoekers Floor Geerling-Eiff en Marijke Dijkshoorn-Dekker vast op basis van hun onderzoek. Ze constateren tegelijkertijd dat overheidssubsidie voorlopig nodig blijft om deze ontwikkelingen gaande te houden. Een betere koppeling en afstemming tussen verschillende subsidieregelingen zou daarbij tot meer samenwerking leiden.
  Information networks that generate economic value: A study on clusters of adopters of new or improved technologies and practices among oil palm growers in Mexico
  Aguilar-Gallegos, N. ; Muñoz-Rodríguez, M. ; Santoyo-Cortés, H. ; Aguilar-Ávila, J. ; Klerkx, L.W.A. - \ 2015
  Agricultural Systems 135 (2015). - ISSN 0308-521X - p. 122 - 132.
  agricultural innovation systems - sustainable agriculture - conservation practices - knowledge systems - land management - adoption - farmers - exchange - africa - kenya
  The area under cultivation of oil palm has undergone considerable growth in Mexico, but yields are far below their potential. This is related to the low rate of adoption of new or improved technologies and practices in areas such as plantation management and farm administration. This study determines the factors that have an influence on adoption of new or improved technologies and practices and their relationship with the generation of economic value of oil palm. A cluster analysis of 33 key new or improved technologies and practices adopted by 104 growers was performed, and the main adoption categories and the variables influencing adoption are described. The results indicate that three clusters of growers can be discerned that differ in terms of their levels of adoption. The highest level of adoption of new or improved technologies and practices is related to higher yields and vice versa. The new or improved technologies and practices that differentiate the cluster of the advanced adopters from the cluster of the basic adopters are those related to plantation health, grower associations and production unit management. The cluster of the intermediate adopters is outstanding for their levels of adoption of new or improved technologies and practices in the aspects of plant nutrition, harvest, and genetics and reproduction. The advanced adopters set up better links for getting information, generally fromtheir extensionists. The three clusters each exhibit a great degree of homophily, indicating little information flow between the different clusters of growers, while these can learn from each other. These results make it evident that better articulation among different clusters of growers and other actors should be encouraged, and that diversified and tailor-made extension strategies should be designed to optimally support different clusters of growers.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014
  Dolmans, N.G.M. ; Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 12
  boomkwekerijen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - innovaties - samenwerking - levenslang leren - regionaal landbouwbeleid - ondernemerschap - monitoring - forest nurseries - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - innovations - cooperation - lifelong learning - regional agricultural policy - entrepreneurship - monitoring
  In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en overheden. Het doel van het project was een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het Greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Met het project werd beoogd een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand te brengen waarin alle relevante regiopartijen participeren. Het project richtte zich op het slim combineren van bestaande kennis- en ervaringsnetwerken van ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, uitgaande van de specifieke behoeften van ondernemers in de Greenportregio. Door het project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop is de benodigde cofinanciering geboden aan het EFRO-project om deze brede regiodoelstelling te realiseren zodat (groepen) ondernemers op gedegen wijze gefaciliteerd worden bij innovaties en een leven lang leren (Stichting Greenport Regio Boskoop, 20091).
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: Notitie monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 9
  tuinbouw - bloembollen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - landbouwregio's - economische samenwerking - methodologie - innovaties - innovatie adoptie - bollenstreek - horticulture - ornamental bulbs - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - agricultural regions - economic cooperation - methodology - innovations - innovation adoption - bollenstreek
  De notitie ‘Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (MK). Het betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf greenportregio Duin- en Bollenstreek (pp. 40-43) in de gelijknamige tweede tussenrapportage resultaten monitorstudie 2013 (http://edepot.wur.nl/297588).
  Bouwstenen voor verduurzaming van het kennis- en innovatienetwerk in het Greenport Regio Boskoop
  Derkx, M.P.M. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Dolmans, N.G.M. - \ 2014
  Wageningen UR - 53
  boomteelt - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - ondernemerschap - samenwerking - regio's - agrarisch onderwijs - doelstellingen - arboriculture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - entrepreneurship - cooperation - regions - agricultural education - objectives
  In de Greenportregio Boskoop staan kennisvalorisatie en innovatie volop in de belangstelling. Binnen het project Kennis & Innovatie Impuls wordt sinds 2010 nauw samengewerkt tussen partijen in de regio op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs. In 2013 heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een impactmeting plaatsgevonden om de effecten van de diverse kennis- en innovatie-activiteiten in de regio in beeld te kunnen brengen. De impactmeting heeft laten zien dat de Greenportregio Boskoop nadrukkelijk op de kaart staat en dat kennis steeds beter beschikbaar komt en beter benut wordt. De regio kent een intensief netwerk en er wordt steeds meer samengewerkt. Dit begint ook zijn vruchten af te werpen. Ondernemers werken bijvoorbeeld meer samen en kunnen daardoor een bredere markt bewerken en bedienen. Samenwerking in de Greenportregio Boskoop blijkt echter nog veel naar binnen gericht te zijn. Er liggen kansen wanneer er verbindingen gelegd worden met andere regio’s, andere sectoren, andere greenports en internationaal. Het project Kennis & Innovatie Impuls is in de afrondende fase. De provincie Zuid Holland onderkent de noodzaak tot innovatie en het volledig benutten van kennis in haar provinciale Greenportbeleid en geeft daaraan prioriteit. De provincie wil dit bereiken via een netwerk van complementaire Greenport IDC’s, waarbinnen ondernemers in de tuinbouwsector innovatieve methoden, technieken en apparatuur kunnen uittesten en leren implementeren in hun bedrijfsvoering, waardoor kennis kan worden omgezet in nieuwe verdienmodellen op de markt. Daarom heeft de provincie een subsidie verleend voor een verkenning naar de wijze waarop een IDC voor de boom- en heesterteelt, - een IDC Bomen - het best kan worden opgezet: via aansluiting en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s of via een apart op te zetten IDC Bomen. Parallel hieraan wordt in opdracht van het Ministerie van EZ, - voortbouwend op de impactmeting, - gewerkt aan het leveren van bouwstenen voor een verdienmodel om het opgebouwde kennis- en innovatienetwerk te verduurzamen. In dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de regio en heeft een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere IDC’s in de provincie Zuid Holland en met de Innovatie Motor Greenport Aalsmeer. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een IDC Bomen een goede formule is om aan vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie te werken omdat in andere greenports ook via een dergelijke formule gewerkt wordt aan dergelijke vraagstukken. Dit geeft herkenbaarheid in aanpak en in financiering. Het verdient aanbeveling een apart IDC Bomen op te zetten en van daaruit samen te werken met andere IDC’s. Het alleen aansluiten en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s brengt te weinig herkenbaarheid en te weinig focus op de boomkwekerijsector. De meeste IDC’s in Zuid Holland zijn immers volledig op de glastuinbouw- en thema gericht.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s : Notitie monitor Innovatiemotor Greenport Aalsmeer 2014
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 6
  kennissystemen - kennisoverdracht - gebiedsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - plattelandseconomie - economische samenwerking - knowledge systems - knowledge transfer - area development - integrated spatial planning policy - rural economy - economic cooperation
  De notitie betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf greenportregio Aalsmeer in de gelijknamige tweede tussenrapportage resultaten monitorstudie 2013 Het thema MK levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Transitie & innovatie : inspirerende projecten Kennisbasisonderzoek VI 2011-2014
  Schoorlemmer, H.B. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 33
  innovaties - onderzoeksprojecten - kennisoverdracht - voedseltechnologie - duurzame ontwikkeling - melkveehouderij - houding van consumenten - kennissystemen - publiek-private samenwerking - maatschappelijk verantwoord ondernemen - innovations - research projects - knowledge transfer - food technology - sustainable development - dairy farming - consumer attitudes - knowledge systems - public-private cooperation - corporate social responsibility
  Vier jaar geleden is begonnen met Kennisbasisprogramma Transitie en Innovatie. De opdracht van het Ministerie van Economische Zaken was kennis te verzamelen om meer grip te krijgen op de transitie naar een duurzamere samenleving. Wageningen UR is voortvarend aan de slag gegaan met het doorgronden van veranderingsprocessen bij betrokkenen, beleid en instituties. Ook zijn creatieve oplossingsrichtingen ontwikkeld, toegepast en gemonitord. Deze brochure laat een aantal voorbeelden zien.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: tweede tussenrapportage resultaten monitoringstudie
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Potters, J.I. ; Derkx, M.P.M. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 76
  tuinbouw - bloembollen - boomkwekerijen - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - agro-industriële ketens - ondernemerschap - samenwerking - monitoring - regio's - horticulture - ornamental bulbs - forest nurseries - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - agro-industrial chains - entrepreneurship - cooperation - monitoring - regions
  In deze tweede tussenrapportage staan de tussentijdse resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis - en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s Noord - Holland Noord, Betuwse Bloem, Westland - Oostland, Dui n - en Bollenstreek, Boskoop, Aalsmeer en Venlo. In de zeven bestudeerde Greenportregio’s wordt gewerkt aan het versterken van de concurrentiekracht van de tuinbouwsector, vanuit een regionale positie. Om concurrentie vanuit omringende landen tegen te gaan is het van belang de positie te kunnen handhaven en te versterken. Meer inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap is hiervoor een vereiste. Dit kan door in te zetten op een aantal (baanbrekende) innovaties die aansluiten bij de huidige vraagstukken en die leiden tot nieuwe business. Elke Greenportregio heeft hierin zijn eigen speerpunten en aanpak. Versterking is mogelijk door bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio te verbinden en samen te laten werken aan nieuwe business
  Tellen en meten, de pijlers onder het weten (interview met Martin Poot, Cindy van Damme en Corina Hinrichs)
  Bijnsdorp, R. ; Poot, M.C. ; Damme, C.J.G. van; Hinrichs, C.S. - \ 2013
  Magazine Over de Zee 1 (2013)October 2013. - p. 27 - 31.
  mariene gebieden - marien milieu - kennisvalorisatie - kennissystemen - kennisoverdracht - monitoring - strategisch management - marine areas - marine environment - knowledge exploitation - knowledge systems - knowledge transfer - monitoring - strategic management
  Alles wat op en in de zee gebeurt, is de moeite van het weten waard. Maar er is ook een soort kennis die niet allen nice to know is, maar ‘verplicht ‘voor elk land dat aan zee grenst. Kennis om te kunnen beoordelen of economische of maatschappelijke activiteiten schade (kunnen) toebrengen aan het milieu of het ecosysteem van de zee. Die kennis omvat veel verschillende terreinen en je kunt hem niet ad hoc even boven water halen wanneer je hem nodig hebt. Weten hoe het ervoor staat met de natuur en het milieu van de zee is een zaak van jaren achtereen, systematisch, dezelfde waarnemingen doen. Dan pas zijn trendmatige ontwikkelingen in kaart te brengen.
  Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeks programma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel 1
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van der - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) - 15
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - beroepsopleiding - onderwijzen - kennis - onderwijs - kennissystemen - nederland - agricultural education - competency based education - vocational training - teaching - knowledge - education - knowledge systems - netherlands
  In de afgelopen twee jaren heeft de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van Wageningen UR in nauwe samenwerking met partijen uit het groene onderwijs vijf projecten uitgevoerd in het kader van het WURKSonderzoeksprogramma ‘Competenties voor het groene kennissysteem’ (totale looptijd: 2011-2015). WURKS staat voor Wageningen UR Knowledge Sharing oftewel voor het toepassen van Wageningse kennis in het overige groene onderwijs. De centrale doelstelling van het WURKS-programma is dienstverlening aan instellingen in het groene onderwijs in de vorm van toegepast en vraaggestuurd onderwijskundig onderzoek en daaraan gekoppelde didactische en onderwijskundige ondersteuning. De projecten zijn tot stand gekomen met betrokkenen uit het groene (vmbo-mbo-hbo) onderwijsveld.
  Eindrapportage: Verkenning en ontwikkeling innovatiethema Agrologistiek Greenport Boskoop
  Jong, L.W. de; Splinter, G.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 6
  agrodistributie - kennissystemen - kennisoverdracht - innovaties - boomkwekerijen - tuinbouwbedrijven - clustering - infrastructuur - agro distribution - knowledge systems - knowledge transfer - innovations - forest nurseries - market gardens - clustering - infrastructure
  Wageningen UR heeft onder de vlag van het onderzoeksthema T&U Kennis, innovatie en HCA (BO-09) samen met de Stichting Greenport Boskoop een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van het innovatiethema Agrologistiek (als pilot) voor het kennis- en innovatiesysteem van de Greenport Boskoop.
  Geleerde lessen van kennisstrategieën : een quick scan van kennisinitiatieven voor het bedrijfsleven
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Wageningen UR - 19
  kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - publiek-private samenwerking - innovaties - netwerken (activiteit) - kennismodellering - Nederland - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - public-private cooperation - innovations - networking - knowledge modeling - Netherlands
  In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de respectievelijke kennisactiviteit Geleerde lessen van kennisstrategieën. Wageningen UR is gevraagd om kennisstrategieën elders (groen en niet-groen, regionaal en niet-regionaal) in kaart te brengen en hierbij lessen te destilleren.
  Portal Omgevingsgericht Ondernemen : notitie over realisatie en gebruik portal
  Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Janssen, A.P.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatienummer 529 ) - 24
  kennissystemen - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - kennisoverdracht - sociaal bewustzijn - maatschappelijk draagvlak - attitudes - plattelandsomgeving - knowledge systems - entrepreneurship - multifunctional agriculture - knowledge transfer - social consciousness - public support - attitudes - rural environment
  In deze notitie kunt u lezen over de realisatie en het gebruik van de portal omgevingsgericht ondernemen. De portal is een website die via www.omgevingsgerichtondernemen.nl gepubliceerd is. Hier is informatie verzameld die (toekomstige) ondernemers helpen bij het ontwikkelen van omgevingsgerichte competenties en vaardigheden. In deze notitie schrijven wij over de portal zelf, het thema omgevingsgericht ondernemen en over het gebruik van de portal.
  Tussenrapportage Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio's : eerste resultaten monitoringstudie
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Potters, J.I. ; Jong, W. de - \ 2013
  S.n. - 42
  tuinbouw - bloembollen - boomkwekerijen - clustering - agro-industriële ketens - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - regioleren - ondernemerschap - publiek-private samenwerking - Nederland - horticulture - ornamental bulbs - forest nurseries - clustering - agro-industrial chains - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - regional atelier - entrepreneurship - public-private cooperation - Netherlands
  In deze tussenrapportage staan de tussentijdse (eerste) resultaten beschreven van de monitoringstudie naar de totstandkoming van regionale kennis- en innovatiesysteem binnen de zeven Greenportregio’s: Noord- Holland Noord, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, Westland-Oostland, Betuwse Bloem, Venlo en Boskoop. Deze rapportage moet dan ook worden gelezen als een tussenproduct, als work in progress, van de respectievelijke regioprojecten die onder het onderzoeksthema T&U Methodieken Kennisoverdracht zijn uitgevoerd. Hierin zijn de resultaten van de eerste monitoringsfase beschreven. Deze rapportage en de volgende tussenproducten van de onderzoeksfasen, zullen uiteindelijk worden bewerkt tot het beoogde formele eindrapport.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.