Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Grote korrels, grote voordelen
  Sterren, M. van der; Brand, H. van den; Alderliesten, E. - \ 2013
  Plattelandspost 2013 (2013)8.
  biggenvoeding - korrelvoer - diergedrag - varkens - varkenshouderij - piglet feeding - pelleted feeds - animal behaviour - pigs - pig farming
  Coppens diervoeding presenteert de babybiggenkorrel als hulpmiddel om biggen te leren eten. Het idee is even simpel als briljant: maak de korrel groter. Maar ondanks goede resultaten laat niet iedereen zich zomaar overtuigen.
  Benutting najaarssnede grasklaver in biologische melkveerantsoenen = Utilization of autumn cut grassclover in organic dairy cow rations
  Klop, A. ; Veer, D.F. ter; Henniphof, C.J. ; Koopman, W.J. ; Plomp, M. ; Duinkerken, G. van - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek, Animal Sciences Group : Rundvee ) - 30
  melkkoeien - melkveehouderij - biologische landbouw - grassen - klavers - trifolium - herfst - droogvoer - drogen - korrelvoer - rundveevoeding - voedergrassen - dairy cows - dairy farming - organic farming - grasses - clovers - trifolium - autumn - dry feeds - drying - pelleted feeds - cattle feeding - fodder grasses
  The possibilities to optimally utilise protein-rich autumn grass with clover in organic dairy farming were investigated extensively. Drying grass clover artificially improves the nutritional value and has more prospects as feed than if ensiled. An experiment with grass pellets yielded comparable results with concentrates. Thanks to the current subsidy for drying it is economically interesting to have grass clover dried to spare the purchase of concentrates. In organic farming, various farms dry part of their roughage surplus to grass (clover) pellets annually.
  Voeropname van gespeende biggen: effecten van speengewicht en lichtschema
  Bruininx, E. ; Peet-Schwering, C. van der - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  varkensvoeding - biggen - spenen - korrelvoer - groeistudies - diarree - speengewicht - lichtregiem - groepshuisvesting - pig feeding - piglets - weaning - pelleted feeds - growth studies - diarrhoea - weaning weight - light regime - group housing
  Er is een aanmerkelijke variatie in individuele voeropname tussen in groepen gehuisveste gespeende biggen. Problemen met speendiarree lijken in de praktijk vaak beperkt tot enkele biggen binnen een hok.
  Effect kruimelvoer in eindfase op technische resultaten en slachtrendementen vleeskuikens
  Harn, J. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 10 - 13.
  vleeskuikens - diervoedering - voer - korrelvoer - karkassamenstelling - slachtgewicht - productiviteit - rentabiliteit - broilers - animal feeding - feeds - pelleted feeds - carcass composition - slaughter weight - productivity - profitability
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) heeft binnen het AKK-project 'Rendementsverbetering in de vleeskuikenproductiekolom'' het effect bestudeerd van het verstrekken van een kruimelvoer in de eindfase op de technische resultaten en de slachtopbrengsten. Uit dit onderzoek bleek dat het verstrekken van een kruimelvoer in de eindfase een groeiremming teweegbracht doordat de kuikens minder voer opnamen.
  Post-pelleting application of liquid additives
  Engelen, G.M.A. ; Poel, A.F.B. van der - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134668 - 96
  korrelvoer - voedertoevoegingen - diervoeding - diervoedering - voer - pelleted feeds - feed additives - animal nutrition - animal feeding - feeds
  Het *STAR-concept in vleesvarkensvoer
  Scholten, R. ; Plagge, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)1. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 16.
  toevoegingen - voedersupplementen - varkens - mengvoer - korrelvoer - voer - voedingswaarde - groei - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - additives - feed supplements - pigs - compound feeds - pelleted feeds - feeds - nutritive value - growth - development - productivity - profitability - animal husbandry
  Het toevoegen van de structuurrijke componenten tarwekorrel en niet-ontsloten strobrok volgens *STAR-concept aan vleesvarkensvoer verlaagt het aantal varkens met maagslijmvliesaandoeningen. Het effect op de mesterijresultaten is gering.
  Fractioneren van gras en luzerne
  Kasper, G.J. - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)3. - ISSN 0023-7795 - p. 47 - 48.
  briketten - briketteren - graslanden - medicago - korrelvoer - voer - eiwitten - biologie - scheiding - fractionering - zuiveren - briquettes - briquetting - grasslands - medicago - pelleted feeds - feeds - proteins - biology - separation - fractionation - purification
  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en een vezelrijke perskoek
  Physical quality of pelleted feed : a feed model study
  Thomas, M. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; S. Tamminga; A.F.B. van der Poel. - S.l. : Thomas - ISBN 9789054858720 - 263
  korrelvoer - voer - kwaliteitscontroles - fysica - mechanica - temperatuur - fysische chemie - samenstelling - voedermiddelbewerking - pelleted feeds - feeds - quality controls - physics - mechanics - temperature - physical chemistry - composition - feed processing

  In this study, a review and experimental work is presented on the relation between processing conditions and functional properties of feed constituents with respect to hardness and durability characteristics of pelleted feed. In the first three chapters, a literature overview is presented which describes the methodologies used to determine hardness and durability characteristics of pelleted feed. The second article deals with the effects of processing conditions on the physical quality of pelleted feed. In the last review, article an overview is presented on the effect of raw material constituents and pellet quality.

  The effects of processing conditions on changes in starch degree of gelatinization of tapioca meal and protein quality of soy grits (as two model feeds) have been studied. It was concluded that addition of steam and water had a larger effect on changes in the starch degree of gelatinization and the denaturation of protein than the amount of dissipated mechanical energy. Hardness and durability characteristics of pelleted feed were influenced by the amount of dissipated mechanical energy and the amount of steam used.

  Mixture studies were conducted in which the state of the model feed constituents -starch and protein- was altered and the subsequent effects on pellet hardness and durability were studied. From these studies it was concluded that an increase in the degree of gelatinization, or an increase in the amount of native protein leads to harder and more durable pellets. Possible explanations for these effects such as the change in deformability of the particles that make up the feed mash and the ability of the starch or protein to act as a binder, are described.

  Het los bijvoeren van geplette of gestructureerde tarwe aan vleesvarkens
  Scholten, R.H.J. ; Plagge, J.G. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.179) - 28
  triticum aestivum - tarwe - korrelvoer - varkens - triticum aestivum - wheat - pelleted feeds - pigs
  Het voeren van gemalen en geplette tarwe aan vleesvarkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. ; Scholten, R.H.J. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.177) - 20
  triticum aestivum - tarwe - korrelvoer - varkens - triticum aestivum - wheat - pelleted feeds - pigs
  Het bijvoeren van geplette en gestructureerde tarwe aan vleesvarkens
  Scholten, R. ; Plagge, G. ; Peet-Schwering, C. van der - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)5. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 11.
  afmesten - varkens - samenstelling - triticum aestivum - tarwe - korrelvoer - voer - verteerbaarheid - finishing - pigs - composition - triticum aestivum - wheat - pelleted feeds - feeds - digestibility
  Vervanging van 25% en 50% van het vleesvarkensvoer door geplette of gestructureerde tarwe in respectievelijk de startfase en afmestfase geeft een ongunstigere energieconversie dan voeren van volledig mengvoer.
  Overschakelen van biggenkorrel naar startvoer op 18 kg
  Loo, D. van de; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 8.
  diervoedering - dierhouderij - samenstelling - voer - massa - korrelvoer - biggen - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - composition - feeds - mass - pelleted feeds - piglets - productivity - profitability - weight - young animals
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is onderzoek verricht naar het verstrekken van startvoer tijdens de biggenopfok, vanaf een lichaamsgewicht van 18 kg.
  Korrel versus meel bij vleeskuikenhanen: Betere resultaten bij korrel
  Harn, J. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 19.
  kuilvoer - hanen - voer - droge stof - korrelvoer - slachtgewicht - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - silage - cocks - feeds - dry matter - pelleted feeds - slaughter weight - productivity - profitability - animal husbandry
  Uit een grondkooienproef met vleeskuikenhanen blijkt dat het verstrekken van meelvoer in plaats van korrelvoer leidt tot slechtere resultaten. Het verstrekken van meelvoer leidde tot een lager eindgewicht, een slechtere voerconversie en minder filet. Daarentegen was bij meelvoer de uitval lager en het aandeel poten hoger.
  Invloed kruimel- versus korrelvoer op groeiverloop en voerconversie bij vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van; Swatt, B. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 19.
  diervoedering - vleeskuikens - ontwikkeling - verteerbaarheid - voer - afmesten - groei - massa - korrelvoer - gewicht - jonge dieren - animal feeding - broilers - development - digestibility - feeds - finishing - growth - mass - pelleted feeds - weight - young animals
  Het PP heeft in samenwerking met ACM onderzocht welke invloed het verstrekken van gekruimeld groeivoer heeft op het groeiverloop, de voerconversie en de uitval bij vleeskuikens. Dit in vergelijking met voer in korrelvorm.
  Tarwekorrels en strobrok in vleesvarkensvoeders
  Scholten, R. ; Brok, G. den; Binnendijk, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
  dierhouderij - ontwikkeling - voer - groei - massa - voedingswaarde - korrelvoer - varkens - productiviteit - rentabiliteit - rijststro - stro - triticum aestivum - gewicht - tarwe - animal husbandry - development - feeds - growth - mass - nutritive value - pelleted feeds - pigs - productivity - profitability - rice straw - straw - triticum aestivum - weight - wheat
  Het Proefstation voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met Coöperatie ABC te Lochem een onderzoek uitgevoerd naar het effect van structuurwaarde (deeltjesgrootte, ruwe celstof) in mengvoer op de technische resultaten, slachtkwaliteit en gezondheid van vleesvarkens.
  Actualiteiten Varkensproefbedrijf Raalte
  Plagge, G. ; Vermeer, H. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 6.
  droge stof - voedingsrantsoenen - voer - voederbieten - korrelvoer - biggen - zelfvoedering - zeugen - triticum aestivum - onbeperkte voedering - tarwe - dry matter - feed rations - feeds - fodder beet - pelleted feeds - piglets - self feeding - sows - triticum aestivum - unrestricted feeding - wheat
  - Tarwe bijvoeren aan biggen - Onbeperkte voedering van zeugen in groepen
  Voorkeur vleeskuikens bij tarwe bijvoeren?
  Middelkoop, J.H. van; Leipoldt, A.L. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 21.
  dieren - vleeskuikens - mengvoer - voedingsgedrag - korrelvoer - Triticum aestivum - tarwe - animals - broilers - compound feeds - feeding behaviour - pelleted feeds - Triticum aestivum - wheat
  Kuikens hebben de eerste dagen van het tarwe bijvoeren een duidelijke voorkeur voor de tarwekorrels. Later blijkt deze voorkeur er niet meer te zijn; mengvoer en tarwe worden opgegeten zonder uit te zoeken. Bit blijkt uit onderzoek van het PP.
  Vervanging krachtvoer door grasbrok of voederbieten
  Boxem, Tj. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)6. - ISSN 0921-8874 - p. 11 - 15.
  concentraten - melkvee - melkveehouderij - voer - voederbieten - voedingswaarde - korrelvoer - voedersystemen - voedergrassen - concentrates - dairy cattle - dairy farming - feeds - fodder beet - nutritive value - pelleted feeds - feeding systems - fodder grasses
  Allereerst kan de graslandproductie verminderd worden door de stikstofgift te verlagen. Ook kan overwogen worden om het aangekochte krachtvoer deels te vervangen door eigen geteeld krachtvoer.
  Verdringing van gras door maiskolvensilage
  Bruins, W.J. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)6. - ISSN 0921-8874 - p. 4 - 6.
  melkvee - melkveehouderij - voer - maïskuilvoer - voedingswaarde - korrelvoer - voedersystemen - voedergrassen - dairy cattle - dairy farming - feeds - maize silage - nutritive value - pelleted feeds - feeding systems - fodder grasses
  Om de milieukundige en veevoedkundige mogelijkheden van krachtvoervervangers na te gaan is het PR een aantal jaren geleden onderzoek gestart naar diverse aspecten van het voeren van krachtvoervervangers.
  Invloed van molentype op de uitkomsten van NIRS-analyse voor verteerbaarheid bij snijmaïs.
  Deinum, B. ; Vedder, H. ; Jochemsen, J. - \ 1991
  Wageningen : LU - 17
  analyse - snijmachines - verteerbaarheid - voer - maalmachines - hamermolens - maïs - voedingswaarde - korrelvoer - verwerking - spectrofotometrie - optica - analysis - cutters - digestibility - feeds - grinders - hammer mills - maize - nutritive value - pelleted feeds - processing - spectrophotometry - optics
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.