Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn
  Ottburg, F.G.W.A. ; Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 124)
  amphibia - lepidoptera - vissen - zoogdieren - ongewervelde dieren - mossen - korstmossen - reptielen - populatiebiologie - habitatrichtlijn - amphibia - lepidoptera - fishes - mammals - invertebrates - mosses - lichens - reptiles - population biology - habitats directive
  This report presents the Favourable Reference Values for population size and range for the species listed in Annexes II, IV and V of the EU Habitats Directive. These reference values are used to assess the conservation status of species as required by Article 17 of the Habitats Directive. They were determined according to a protocol (checklist) and based on scientific information. Where the required scientific information was not readily available, expert judgement was used to fill the gaps. When determining the reference values, experts on each of the species groups were enlisted from the various voluntary conservation organisations, IMARES Wageningen UR (Texel and IJmuiden) and Alterra Wageningen UR. In addition, two extra questions were answered on how these reference values can be maintained or achieved, and the potential influence of climate warming.
  Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models
  Voortman, B.R. ; Bartholomeus, R.P. ; Bodegom, P.M. van; Gooren, H.P.A. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Witte, J.P.M. - \ 2014
  Hydrological Processes 28 (2014)26. - ISSN 0885-6087 - p. 6251 - 6264.
  evaporatie - bryophyta - hydraulisch geleidingsvermogen - korstmossen - mossen - hydrologie - waterbalans - bodemwaterretentie - modelleren - evaporation - bryophyta - hydraulic conductivity - lichens - mosses - hydrology - water balance - soil water retention - modeling - sphagnum moss - water - conductivity - bryophytes - desiccation - ecosystems - tolerance
  Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, we parameterized the unsaturated hydraulic properties of mosses and lichens such that the capillary water flow through moss and lichen material during evaporation could be assessed. We derived the Mualem-van Genuchten parameters of the drying retention and the hydraulic conductivity functions of four xerophilous moss species and one lichen species. The shape parameters of the retention functions (2.17¿
  Een aangepaste indeling in fysisch-geografische gebieden als basiskaart voor de landelijke verspreiding van soorten
  Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2010
  Buxbaumiella 87 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 35 - 40.
  korstmossen - mossen - verspreiding - fysische geografie - vegetatiekartering - lichens - mosses - dispersal - physical geography - vegetation mapping
  Geografische eenheden (districten, regio’s) worden veel gebruikt als kaartondergrond of bij de karakterisering van de verspreiding van mos- en korstmossoorten. De eigen kenmerken van de eenheden helpen de verspreiding te verklaren. Hierbij is tot nu toe veelal gebruik gemaakt van floradistricten die voor vaatplanten zijn opgesteld. De indeling in floradistricten is ten dele onbevredigend omdat het onderscheiden van sommige districten weinig zinvol is en de ligging van een aantal districten niet goed correspondeert met de verspreidingspatronen van veel mossoorten. Daarom is er gezocht naar een alternatieve simpele indeling, die verschillen in de verspreiding van (korst)mossen beter verklaart.
  Reconstructie van kalkgrasland en de noodzaak bestanden te koppelen
  Weeda, E.J. - \ 2010
  Buxbaumiella 86 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 45 - 54.
  kalkgraslanden - vegetatiekartering - mossen - korstmossen - zuid-limburg - chalk grasslands - vegetation mapping - mosses - lichens - zuid-limburg
  Om kalkgrasland te herstellen moet je weten hoe het eruit heeft gezien. Een belangrijk element in de diversiteit van kalkgraslanden vormt de mos- en korstmosflora. Onze voornaamste kennis van de kalkgraslandvegetatie in het midden van de vorige eeuw vormen de opnamen van Diemont & Van de Ven (1953) en Barkman (1953). In de Landelijke Vegetatie Databank waren de meeste van deze opnamekoppels inderdaad verenigd, waarbij echter de addenda op de mossenopnamen (Barkman 1953, p. 28-29) over het hoofd waren gezien. Ook vroegen een paar systematische determinatiefouten in Barkmans tabel om correctie.
  Preadvies mossen en korstmossen.
  Bijlsma, R.J. ; Aptroot, A. ; Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Herk, C.M. van; Kooijman, A.M. ; Sparrius, L.B. ; Weeda, E.J. - \ 2009
  Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2009/dk104-O ) - 255
  mossen - bryophyta - korstmossen - soorten - bedreigde soorten - landschap - milieubeheer - nederland - natuurbeheer - natura 2000 - mosses - bryophyta - lichens - species - endangered species - landscape - environmental management - netherlands - nature management - natura 2000
  Binnen het in OBN-kader uitgevoerd onderzoek was tot nu toe vaak aandacht voor de ruim 580 soorten mossen (inclusief variëteiten) en 800 soorten korstmossen die in Nederland voorkomen. Uit de Rode Lijsten blijkt dat er alle aanleiding is om meer aandacht te geven aan deze groepen. De achteruitgang van mossen en korstmossen speelt landelijk en in alle landschappen. Het Deskundigenteam Heuvellandschap heeft het preadvies begeleid namens alle deskundigenteams (droog zandlandschap, nat zandlandschap en beekdallandschap; rivierenlandschap; laagveenlandschap; zeekleilandschap; duin- en kustlandschap). Bij dit onderwerp zijn betrokken geweest: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, B ware (Radboud Universiteit), BLWG, Forestfun ecologisch advies en onderzoek, Alterra
  Rapportage onderzoek aantasting van de bast bij laanbomen
  Lammeren, A.A.M. van; Ruiter, N.C.A. ; Kieft, H. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Plantencelbiologie
  straatbomen - afwijkingen, planten - deformiteiten - knobbelvorming - schors - korstmossen - schimmels - landbouwkundig onderzoek - boomverzorging - openbaar groen - street trees - plant disorders - deformities - nodulation - cortex - lichens - fungi - agricultural research - tree care - public green areas
  In dit verslag zijn aantastingen op de stam onderzocht van Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, Fagus sylvatica “ Atropurpurea”, Fraxinus excelsior ‘Atlas’, Quercus palustris, Quercus robur, Sorbus latifolia “Henk Vink” en Ulmus ‘Clusius’ Daarbij is aandacht besteed aan het voorkomen en de aard en ontwikkeling van bastknobbels, baststrepen, bastscheuren, verkleuringen en het effect van epifyten zoals schimmels en korstmossen
  Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen
  Lammeren, A.A.M. van; Kieft, H. ; Donkers, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit en Research Centrum
  bomen - fraxinus - afwijkingen - deformiteiten - korstmossen - knobbelvorming - schors, bomen - cedrus - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - gemeenten - openbaar groen - trees - fraxinus - abnormalities - deformities - lichens - nodulation - bark - cedrus - street trees - agricultural research - forest nurseries - municipalities - public green areas
  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt
  Ramalina subfarinacea (Melig kusttakmos) en andere nieuwe korstmossen en mossen op Rottumerplaat
  Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Kers, A.S. ; Spier, J.L. - \ 2007
  Buxbaumiella 79 (2007). - ISSN 0166-5405 - p. 58 - 61.
  korstmossen - mossen - nederlandse waddeneilanden - inventarisaties - groningen - lichens - mosses - dutch wadden islands - inventories - groningen
  Op 6 september 2007 verbleven de drie eerstgenoemde auteurs een aantal dagen op Rottumerplaat in verband met een vegetatieonderzoek. En passant werden enige korstmossen en mossen verzameld. De (korst)- mosflora van de grote Waddeneilanden is goed bekend (voor een mossenoverzicht, zie Van Tooren 2004). Mossen en korstmossen van het onbewoonde eiland Rottumerplaat bleven echter lang buiten beeld. En dat is niet verwonderlijk: Rottumerplaat is een belangrijk rustgebied voor vogels en zeehonden en niet vrij toegankelijk.
  Notitie over het uitplanten van korstmossen
  Geraerdts, W.H.J.M. ; Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2006
  Buxbaumiella 75 (2006). - ISSN 0166-5405 - p. 6 - 8.
  korstmossen - habitats - tuinen - lichens - habitats - gardens
  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met een vennetje.
  Mossen en korstmossen zeggen waar het op staat
  Sparrius, L.B. ; Bijlsma, R.J. ; Bruijn, J. de; Herk, C.M. van - \ 2006
  De Levende Natuur 107 (2006)6. - ISSN 0024-1520 - p. 233 - 236.
  mossen - bryophyta - korstmossen - inventarisaties - plantengeografie - biologische indicatoren - mosses - bryophyta - lichens - inventories - phytogeography - biological indicators
  Door de directe afhankelijkheid van het substraat waarop ze groeien, zijn mossen en korstmossen goede indicatoren voor luchtkwaliteit en klimaatverandering
  Lichen-rich coastal and inland sand dunes (Corynephorion) in the Netherlands: vegetation dynamics and nature management
  Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Karle Sykora. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045144 - 202
  corynephorus canescens - cladonia - duinen - duingraslanden - korstmossen - plantenecologie - vegetatiebeheer - natuurbescherming - hulpbronnenbeheer - nederland - natuurgebieden - corynephorus canescens - cladonia - dunes - dune grasslands - lichens - plant ecology - vegetation management - nature conservation - resource management - netherlands - natural areas
  Keywords: Acidification; Ammophila arenaria ; Campylopus introflexus ; Carex arenaria ; Cladonia ; Invasive species; Management; Nitrogen deposition; Species diversity; Spergulo-Corynephoretum; Succession; Violo-Corynephoretum; wildfire.

  The objective of this thesis was to describe long-term changes in the lichen-rich dry grassland communities in calcium-poor coastal dunes (on Terschelling) and inland dunes (of the Kootwijkerzand) in theNetherlands. Some of the changes that have occurred since the 1970s are due to natural succession. Others are caused by human-induced eutrophication and acidification through increased aerial inputs of nitrogen (mainly ammonia) since the 1970s. These effects of grass and moss encroachment on lichens were studied by comparing vegetation relevés from before the 1970s with the relevés made from 1990 onwards.

  In the calcium-poor coastal dunes,newsuccession stages have occurred in theViolo-Corynephoretum(V.-C.) where the short grass Corynephorus canescens has been replaced by tall graminoids like Ammophila arenara and Carex arenaria . In theSpergulo-Corynephoretum(S.-C.)of the non-calcareousdunesinland, it was foundthat Corynephoruscanescens was more vital, while Festuca ovina s.l. and Agrostis vinealis had increased. In addition, the moss Campylopus introflexus , an alien species from the southern hemisphere and adapted to acid open sand, invaded the dunes in both areas, outgrowing not only the rare lichens from the pioneer stages but also the more common pioneer species of decalcified sand. However, where this moss is less vital as a result of desiccation or being blown over by sand, common humicolous lichens and some pioneer species may act as secondary pioneers on these withered moss carpets.

  Another topic covered in this thesis is evaluation of small- and large-scale management measures aiming at restoring the former sand dune landscape with its high biodiversity. Small-scale management included cutting self-sown trees, and removing the canopy has positively influenced lichen-diversity in the inland dunes. The effect of a wildfire as possible management tool in both coastal and inland sand dune vegetation was not effectfull and grass- and moss-encraochment took over.

  Large-scale EGM restoration management (Effect-oriented measures against acidification and eutrophication) in both the nutrient-poor coastal and inland dunes in the early 1990s is evaluated using the data presented in this thesis and the recent end-evaluation of several long-term monitoring programmes.

  Recommendations for future restoration management to maintain or regain biodiversity in coastal and inland dunes are given. Additional measures to destroy the algal crust and the other vegetation by means of tillage techniques in a scheduled maintenance traject are recommended when large scale EGM restoration is applied. This seems necessary given that the current high N emission still exceeds the critical deposition values for the coastal V.-C.andthe inland S.-C. A further reduction of N emission from livestock farming should be pursued, so that the remaining biodiversity in the coastal and inland sand dune ecotope could be a source for more dispersion. This is essential not only for the lichen diversity, but also for all existing flora and fauna elements.

  Lichenrijke stuifzanden in Noord-Limburg : verleden, heden en toekomst
  Ketner-Oostra, H.G.M. ; Douma, B.E. ; Ancker, H. van den; Jungerius, P.D. - \ 2005
  Natuurhistorisch Maandblad 94 (2005)6. - ISSN 0028-1107 - p. 109 - 116.
  geomorfologie - geologie - landschapsecologie - vegetatie - eolisch zand - korstmossen - plantengeografie - noord-limburg - geomorphology - geology - landscape ecology - vegetation - aeolian sands - lichens - phytogeography - noord-limburg
  Tijdens een vooronderzoek over mogelijk herstel van stuifzandvegetatie in de gemeente Bergen zijn vier natuurterreinen onderzocht waarvan de gegevens terug te vinden waren bij eerder onderzoek (Cleef en Kers, 1968). Een vergelijking is gemaakt met recent uitgevoerd onderzoek (Van den Acker, 2002). Het betreft een 90 ha groot verstuivingslandschap binnen Nationaal Park de Maasduinen
  De lichenenrijke stuifzandvegetatie met IJslands mos aan de voet van de Lemelerberg (Ov.) in de periode 1965-2005
  Ketner-Oostra, H.G.M. ; Tweel-Groot, L. van; Sparrius, L.B. - \ 2005
  Buxbaumiella 72 (2005). - ISSN 0166-5405 - p. 48 - 59.
  korstmossen - bodem-plant relaties - vegetatiebeheer - herstelbeheer - natuurreservaten - monitoring - salland - lichens - soil plant relationships - vegetation management - restoration management - nature reserves - monitoring - salland
  Aan de voet van de Lemelerberg ligt een zandverstuiving, een natuurreservaat dat beheerd wordt door Landschap Overijssel. In 2004 vond hier een vooronderzoek plaats om herstelmaatregelen te onderbouwen die tot doel hebben hier het stuifzandlandschap en de daarbij behorende biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen (Van den Ancker e.a., 2004). De lichenenrijkdom van dit gebied is al sedert 1965 bekend - met veel zeldzame en bedreigde licheensoorten waaronder een van de laatste vindplaatsen van IJslands mos (Cetraria islandica) in Nederland (Aptroot e.a., 1998). Thans ligt in dit terrein een meetpunt van het Landelijk Meetnet Korstmossen (Sparrius e.a., 2000). In genoemd vooronderzoek was literatuuronderzoek over de ontwikkeling van die lichenenrijkdom sedert 1965 een onderdeel van het vegetatie-onderzoek - en wordt hierbij gepresenteerd.
  Korstmossen op de Waalsdorpervlakte
  Hagen, H.G.J.M. van der; Weeda, E.J. ; Sparrius, L.B. - \ 2005
  Holland's Duinen 2005 (2005)47. - ISSN 1389-7373 - p. 9 - 12.
  plantengemeenschappen - korstmossen - inventarisaties - habitats - zuid-holland - plant communities - lichens - inventories - habitats - zuid-holland
  De mogelijke aanleg van een provinciaal fietspad op de Waalsdorpervlakte was aanleiding tot een vegetatie-onderzoek. Ter aanvulling op wat al bekend was (Klerkx 1976 en Breuer 1980). Aangezien in dit gebied vooral korstmossen een belangrijke vegetatie vormen, is dit veldonderzoek hiertoe beperkt
  De mossen van Vlieland
  Tooren, B.F. van; Smulders, M. ; Bijlsma, R.J. - \ 2004
  Buxbaumiella 67 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 2 - 9.
  mossen - korstmossen - nederlandse waddeneilanden - inventarisaties - vegetatiemonitoring - bedreigde soorten - landtypen - mosses - lichens - dutch wadden islands - inventories - vegetation monitoring - endangered species - land types
  The bryophyte flora of Vlieland was investigated during a weekend of the Society in 2002 and by the authors in 2003. A total number of 98 mosses and 21 liverworts was recorded. Most remarkable founds were Micromitrium tenerum, Acaulon muticum and Pseudocalliergon lycopodioides. The present investigations are compared with data from literature. Especially many rare species of calcareous dune slacks and rare species of the phytosociological entity Nanocyperion flavescentis could not be found any more on the island. On the other hand the number of species in the woodlands is increasing. In total 168 bryophyte species are known from Vlieland. 43 of these are not found recently, among which 16 of the 30 Red Data List species which are known of the island.
  Veranderingen van de mos- en licheenvegetatie in de droge duinen van Terschelling sinds 1970
  Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2004
  Buxbaumiella 68 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 2 - 6.
  duingebieden - nederlandse waddeneilanden - mossen - korstmossen - inventarisaties - bodem-plant relaties - duneland - dutch wadden islands - mosses - lichens - inventories - soil plant relationships
  Hierbij volgen enkele aanvullingen over wat er de laatste decennia in de van oorsprong kalkarme duinen van Terschelling is veranderd. Dit in aanvulling op het artikel 'Mossen van Terschelling', dat verscheen in dit blad na een mossen-weekend eind 2000 en na een intensieve inventarisatie in de periode 2000-2001 (Van Tooren et al. 2002).
  Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het Wekeromse Zand (II): een vergelijking tussen 1994 en 2004
  Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2004
  Buxbaumiella 67 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 49 - 56.
  korstmossen - achteruitgang (deterioration) - vegetatiekartering - bodem-plant relaties - eolisch zand - veluwe - lichens - deterioration - vegetation mapping - soil plant relationships - aeolian sands - veluwe
  In the previous review (period 1984-1994) the subject of discussion was a decrease of the quantity of lichens in the nature reserve of 190 ha inland sand-dune landscape in the Veluwe region of Gelderland, while the species diversity remained high. In 1992- 1993 management measures in this reserve, such as the cutting and removing of 35 ha pine-trees and sod-cutting, were implemented in order to regain an open inland sand-dune landscape. In 2003 it became apparent that too much erosion had harmed the lichen-steppe in the northern part, which had changed into a pioneer vegetation with the moss Polytrichum piliferum. In the southern part with fewer dynamics, the influence was visible of the aerial nitrogen deposition. For the reserve as a whole the lichen diversity remained high, but since 1994 the quantity has decreased even more.
  Mossen en kortsmossen op dood beukenhout
  Dort, K.W. van; Hees, A.F.M. van - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)5. - ISSN 0028-2057 - p. 6 - 9.
  fagus - fagus sylvatica - bossen - biodiversiteit - dood hout - dode bomen - verrot hout - verval - decompositie - mossen - levermossen - korstmossen - soortendiversiteit - bedreigde soorten - beschermde soorten - fagus - fagus sylvatica - forests - biodiversity - dead wood - dead trees - decayed wood - decay - decomposition - mosses - liverworts - lichens - species diversity - endangered species - protected species
  Tweede artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond zijn dode beukenstammen geïnventariseerd op het voorkomen van mossen (bladmossen; levermossen) en korstmossen. De soortenrijkdom per stam is sterk afhankelijk van het type beukenbos (kleibos of zandbos), het verteringsstadium en het volume van de dode stam. In de loop van de vertering treden belangrijke verschuivingen in soortensamenstelling op. Uit een vergelijking met bossen zonder dood hout blijkt dat dood hout een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit levert. In een tabel het voorkomen van bijzondere soorten mossen en korstmossen op het dode beukenhout
  Ontwikkelingen in de terrestrische korstmosvegetatie van de Loonse en Drunense Duinen (N.Br.) in de periode 1994-2001
  Ketner-Oostra, H.G.M. ; Loo, H. van der - \ 2003
  Buxbaumiella 64 (2003). - ISSN 0166-5405 - p. 42 - 57.
  korstmossen - mossen - vegetatiekartering - menselijke activiteit - inventarisaties - natuurgebieden - noord-brabant - lichens - mosses - vegetation mapping - human activity - inventories - natural areas - noord-brabant
  In 1996 is daarom een uitvoerig rapport verschenen over op de grond groeiende (terrestrische) korstmossen van de Loonse en Drunense Duinen (Ketner-Oostra, 1996). Veldonderzoek uit de periode 1994- 1996 lag daaraan ten grondslag, waarbij gedocumenteerd werd op welke locaties binnen het door grote dynamiek gekenmerkte stuifzandgebied nog interessante (korst)mosvegetatie voorkwam. In 2001 vond een herhalings onderzoek plaats om veranderingen in de korstmossamenstelling te signaleren en ter evaluatie van beheersingrepen, die in de tussentijd plaats hadden gevonden.
  Lichens respond to global warming
  Herk, C.M. van; Aptroot, A. ; Dobben, H.F. van - \ 2002
  In: Symposium Biodiversity - driving force of life. S.l., s.n., [2002]
  biodiversiteit - bryologie - ecologie - klimaatverandering - korstmossen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.