Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 362

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Overview of the international fishing activities on the Dogger Bank : update with Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French data for 2010-2015
  Hamon, Katell G. ; Hintzen, Niels T. ; Oostenbrugge, Hans J.A.E. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research memorandum 2017-050) - 35
  fisheries - marine animals - fishery management - north sea - population dynamics - europe - cost benefit analysis - visserij - zeedieren - visserijbeheer - noordzee - populatiedynamica - europa - kosten-batenanalyse
  This report is an update of the data and analysis on the value of the fishing activities of the Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French fishing fleets on the proposed closed areas on the Dogger Bank. The effort, value and landings are presented for a five-year period (2010-2015) and show large variations over the last years, driven mainly by fishing opportunities for plaice for the Dutch and British fleets and sandeel for the Danish and German fleets.
  The contribution of sustainable trade to the conservation of natural capital
  Oorschot, M. van; Wentink, Carsten ; Kok, Marcel ; Beukering, P. ; Kuik, O. ; Drunen, M. van; Berg, J. van den; Ingram, V.J. ; Judge, L.O. ; Arets, E.J.M.M. ; Veneklaas, E.J. - \ 2016
  The Hague : PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL publication 1700) - 96
  certification - sustainability - cost benefit analysis - resource conservation - natural resources - tropics - ecosystem services - biobased economy - certificering - duurzaamheid (sustainability) - kosten-batenanalyse - hulpbronnenbehoud - natuurlijke hulpbronnen - tropen - ecosysteemdiensten - biobased economy
  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has conducted a study into the potential impact of certified sustainable production on natural capital and the related ecosystem goods and services. Forests are a well-known example of natural capital; they are valuable to society, among other things because they store large amounts of carbon. The performed cost-benefit analyses show that certified resource production has several societal benefits, such as reductions in environmental pollution, soil erosion and health damage. However, for resource producers, the financial returns of more sustainable production methods are often limited. The uneven distribution of costs and benefits over public and private actors forms a barrier to any further scale up of sustainable production. Thus, there is a need for additional solutions, besides certifying trade to help conserve ecosystems elsewhere in the world.
  Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector : addendum to LEI report 2015-145
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Turenhout, M.N.J. ; Hamon, K.G. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR 2016-062) - 29
  cost benefit analysis - fisheries - aquatic ecosystems - protection - benthos - ecosystems - oyster culture - north sea - kosten-batenanalyse - visserij - aquatische ecosystemen - bescherming - benthos - ecosystemen - oesterteelt - noordzee
  This memorandum provides an estimation of the costs for four variant closures for the protection of the benthic ecosystem on the Frisian Front and the Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector in addition to the cost-benefit analysis carried out in Van Oostenbrugge et al. (2015). The two preferential variants lead to similar costs for the fisheries sector, whereas the costs of the two alternative combinations are either 20% higher or lower.
  Met scheiding minder mestafvoer en lagere kunstmestkosten
  Evers, A.G. ; Galama, P.J. - \ 2016
  V-focus 2016 (2016)1. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  mestverwerking - kunstmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - scheiding - melkveehouderij - intensieve veehouderij - kosten-batenanalyse - kostenbeheersing - manure treatment - fertilizers - farm management - separation - dairy farming - intensive livestock farming - cost benefit analysis - cost control
  Toepassen van mestscheiding kan bij melkveehouders die veel mest moeten afvoeren een hoger inkomen opleveren. Besparing op kosten voor mestafvoer is mogelijk omdat de dikke fractie meer mineralen bevat dan drijfmest. Ook blijft er meer werkzame stikstof en kali uit dierlijke mest op het bedrijf, zodat minder kunstmestaankoop nodig is. In dit artikel is voor een intensief melkveebedrijf berekend hoeveel bespaard kan worden bij verschillende scheidingsrendementen en prijzen voor mestscheiding en -afzet.
  Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland : ontwikkeling van een economisch instrumentarium om de risico’s van watertekorten te bepalen : syntheserapport
  [Unknown], - \ 2015
  Netherlands : Deltares (Deltares rapport 1220104004) - 240
  zoet water - watervoorziening - drinkwater - natuur - landbouw - economische analyse - transport over water - watertekort - kosten-batenanalyse - fresh water - water supply - drinking water - nature - agriculture - economic analysis - water transport - water deficit - cost benefit analysis
  Dit rapport beschrijft de resultaten van het project ‘Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland’ uitgevoerd door Deltares, Stratelligence en het LEI in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater in opdracht van het Programmabureau Zoetwater en begeleid door RWS-WVL. Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen: Ontwikkeling van een algemene methodiek - Historische analyses (Scheepvaart, Drinkwatervoorziening, Natuur) - Toolontwikkeling welvaartseffecten Landbouw - Casestudie Rijnland.
  Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij : factsheet 2015-144
  Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  garnalen - visserijbeheer - visserij - samenwerking - kennismanagement - kennisoverdracht - werkgroepen - kosten-batenanalyse - kostenanalyse - shrimps - fishery management - fisheries - cooperation - knowledge management - knowledge transfer - working groups - cost benefit analysis - cost analysis
  Informatie over de kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Kenniskringen zijn (studie-) van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met andere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief.
  Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds; A Cost Benefit Analysis
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Slijkerman, D.M.E. ; Hamon, K.G. ; Bos, O.G. ; Machiels, M.A.M. ; Valk, O.M.C. van der; Hintzen, N.T. ; Bos, E.J. ; Wal, J.T. van der; Coolen, J.W.P. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (LEI Report 2015-145) - ISBN 9789086157266 - 170
  cost benefit analysis - fisheries - aquatic ecosystems - protection - benthos - ecosystems - oyster culture - north sea - kosten-batenanalyse - visserij - aquatische ecosystemen - bescherming - benthos - ecosystemen - oesterteelt - noordzee
  This report provides an overview of the important benefits and costs for six variant closures for the protection of the benthic ecosystem on the Frisian Front and the Central Oyster Grounds. The proposed closures lead to a range of ecological benefits and economic costs. The current study facilitates an informed discussion about an optimal allocation of the closures.
  Feeding the city
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  stedelijke gebieden - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - stadslandbouw - kosten-batenanalyse - voedselproductie - urban areas - rural urban relations - regional food chains - sustainable development - economic development - urban agriculture - cost benefit analysis - food production
  De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties en leveren ze een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.
  Stadslandbouw Kosten Baten Game
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  stadslandbouw - tuinieren - hobby's - spelsimulatie - spel - leerspellen - lesmaterialen - kosten-batenanalyse - urban agriculture - gardening - hobbies - gaming simulation - play - learning games - teaching materials - cost benefit analysis
  Stadslandbouw is ‘hot’. Het bruist van de initiatieven en iedereen wil graag zo snel mogelijk aan de slag. Om je eigen idee beter te maken of om als ambtenaar initiatieven beter te kunnen beoordelen speel je de Stadslandbouw Kosten Baten Game! In de game, die ongeveer 45 minuten duurt, simuleer je via een rollenspel een gesprek tussen de initiatiefnemer van een project en verschillende gemeenteambtenaren. Door het spel krijg je beter inzicht in de verschillende kosten van en baten voor het stadslandbouwinitiatief en de gemeente.
  VIP Valorisatie Reststromen Vis (VRV)
  Poelman, M. ; Kals, J. ; Marlen, B. van; Amerongen, A. van; Bosch, H. van den - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C005/15) - 67
  vercommercialisering - visresten - visproducten - zeevisserij - pleuronectiformes - visserijbeleid - kosten-batenanalyse - reststromen - commercialization - fish scrap - fish products - marine fisheries - pleuronectiformes - fishery policy - cost benefit analysis - residual streams
  In het kader van de komende aanlandingsplicht van ondermaatse vis is de sector geïnteresseerd in mogelijkheden om deze aanvoer te laten bijdragen tot het inkomen. De vraag werd gesteld welke producten zouden kunnen worden gemaakt uit visafval (snijafval als koppen en staarten en ingewanden en discards). Monsters van dergelijk visafval werden verzameld aan boord van de FD283 van de firma Geertruida B.V. en geanalyseerd in een verscheidenheid van mogelijke verwerkingsprocessen, zowel aan boord (continue en batch hydrolyse met toegevoegde enzymen) als aan de wal (productie van bioactieve peptiden door hydrolyse, productie van vismeel en visolie) door Food and Bio-based Research (FBR) van Wageningen UR en VFC/Lipromar te Cuxhaven.
  Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen
  Reinhard, A.J. ; Polman, N.B.P. ; Helming, J.F.M. ; Michels, R. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-012 ) - 42
  economische analyse - kosten-batenanalyse - droogte - klimaatverandering - agrarische economie - landbouw - economic analysis - cost benefit analysis - drought - climatic change - agricultural economics - agriculture
  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector een belangrijk deel van de MKBA zijn. Een goede bepaling van de baten voor de landbouw is daarom essentieel voor betrouwbare MKBA-resultaten. In dit rapport werken we de baten uit van maatregelen om de effecten van droogte tegen te gaan. Dezelfde aanpak kan worden gebruikt voor andere weersextremen (zoals extreme neerslag).
  Stadslandbouw, aantoonbaar gezond?
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Blaeij, A.T. de - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Publicatie / LEI 2015-043) - 28
  stadslandbouw - gezondheid - kosten-batenanalyse - monitoring - urban agriculture - health - cost benefit analysis - monitoring
  In bijna iedere gemeente in Nederland is er een grote verscheidenheid aan stadslandbouwinitiatieven. Op kleine schaal zoals op een balkon, op een dak of in een volkstuin, maar ook in de vorm van professionele voedselproductie en -verwerking aan de rand van de stad. Aan stadslandbouw worden meerdere gezondheidsbaten toegeschreven die vaak nog niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het doel van deze brochure is het zichtbaar maken van wetenschappelijk aangetoonde gezondheidseffecten van stadslandbouw en de beschikbare kwantitatieve onderbouwing voor deze effecten. Ook beschrijven we hoe de economische waarde van deze gezondheidseffecten bepaald kan worden.
  3 vragen aan: Joanneke Spruijt, onderzoeker WUR (interview)
  Spruijt, J. - \ 2015
  Landbouwmechanisatie 66 (2015)4. - ISSN 0023-7795 - p. 9 - 9.
  akkerbouw - grondbewerking gericht op bodemconservering - grondbewerking - kosten-batenanalyse - veldproeven - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur na grondbewerking - duurzaam bodemgebruik - opbrengst - arable farming - conservation tillage - tillage - cost benefit analysis - field tests - soil fertility - tilth - sustainable land use - outturn
  Het antwoord op 3 vragen over Kosten en baten van NKG bewerking op basis van verschillende onderzoeken in Nederland
  Meer geld op de plank : economische resultaten van Koeien & Kansen-bedrijven
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 42.
  melkveehouderij - duurzame veehouderij - bedrijfssystemenonderzoek - kosten-batenanalyse - bedrijfsstructuur in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - ammoniakemissie - dairy farming - sustainable animal husbandry - farming systems research - cost benefit analysis - farm structure - farm management - ammonia emission
  Dit artikel gaat in op de economische prestaties van de Koeien en Kansen-bedrijven in 2013. Hierbij worden de resultaten van de K&K-bedrijven vergeleken met de resultaten van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf gebaseerd op het Bedrijven InformatieNet van het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR. Aan het project K&K nemen 16 bedrijven deel, waarvan één bedrijf met een biologische bedrijfsvoering. Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de 15 gangbare K&K-bedrijven.
  Wat levert een Zonneweide per ha op?
  Spruijt, J. - \ 2015
  Wageningen : ACRRES - Wageningen UR - 15
  zonne-energie - zonnecollectoren - energie - rentabiliteit - prestatieniveau - vergelijkingen - akkerbouw - kosten-batenanalyse - solar energy - solar collectors - energy - profitability - performance - comparisons - arable farming - cost benefit analysis
  Agrarische ondernemers vragen zich wel eens af hoeveel zonnestroom er op een zonnepark opgewekt kan worden en of het aantrekkelijk is om minder productieve percelen uit productie te nemen en er stroom op te gaan produceren. Op de Zonneweide van ACRRES - Wageningen UR in Lelystad worden stroomproductie en rentabiliteit van verschillende typen PV panelen en vrije veldopstellingen vergeleken. Op basis van de onderzoekservaringen in de afgelopen jaren wordt in dit rapport beschreven wat de opbrengst van een zonneweide per ha kan zijn, hoe het saldo zich verhoudt tot dat van akkerbouwgewassen en of aanleg van een zonnepark op landbouwgrond rendabel kan zijn.
  Metropolitan food supply in Egypt : market analysis hydroponics production for selected urban areas
  Waldhauer, N. ; Soethoudt, J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1551) - ISBN 9789462574052 - 24
  hydrocultuur - marketingkanalen - toekomst - internationale samenwerking - impact van toerisme - kosten-batenanalyse - egypte - hydroponics - marketing channels - future - international cooperation - tourism impact - cost benefit analysis - egypt
  Metropolitan food supply in Egypt : hydroponics production of leafy vegetables
  Waldhauer, N. ; Broek, W.H.A.M. van den; Soethoudt, J.M. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1548) - ISBN 9789462574038 - 15
  hydrocultuur - voedselzekerheid - verliezen na de oogst - internationale samenwerking - proefprojecten - kosten-batenanalyse - egypte - voedselvoorziening - hydroponics - food security - postharvest losses - international cooperation - pilot projects - cost benefit analysis - egypt - food supply
  This study incorporates the follow up activities of the two earlier missions of Wageningen UR/Food & Biobased Research (FBR) to Egypt, the exploration mission of 2013 (Broek and Boerrigter, 2014a) and the commitment mission of 2014 (Broek, Boerrigter and Waldhauer, 2014b), targeting the improvement of food security in Egypt in general and the reduction of post-harvest losses in particular.
  Study on mandatory origin labelling for milk, milk used as an ingredient in dairy products, and unprocessed meat other than beef, pig, poultry, and sheep and goat meat AGRI-2013-EVAL-03 Study Report : Part B – Minor Meats
  Baltussen, W.H.M. ; Christodoulou, Maria ; Maréchal, Anne ; Roest, Kees De; Corradini, E. ; Grochowska, Renata - \ 2014
  European Commission (EC) - 53
  labelling - provenance - milk - milk products - milk production - horse meat - rabbit meat - game meat - cost benefit analysis - consumer information - eu regulations - international trade - european union - etiketteren - herkomst - melk - melkproducten - melkproductie - paardenvlees - konijnenvlees - wild (vlees) - kosten-batenanalyse - consumenteninformatie - eu regelingen - internationale handel - europese unie
  Small-scale farmers, certification schemes and private standards: is there a business case? : costs and benefits of certification and verification systems for small-scale producers in cocoa, coffee, cotton, fruit and vegetable sectors
  Kuit, M. ; Waarts, Y.R. - \ 2014
  Wageningen : Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU (CTA) (Value Chains & Trade ) - ISBN 9789290815686 - 148
  certificering - boeren - marketing van voedingsmiddelen - voedselindustrie - voedselproducten - voedselkwaliteit - kleine landbouwbedrijven - landbouw bedrijven in het klein - kosten-batenanalyse - certification - farmers - food marketing - food industry - food products - food quality - small farms - peasant farming - cost benefit analysis
  Certification of agricultural products is an increasingly common tool that is expected to contribute to agricultural improvement, farmer well-being, poverty alleviation, reduced environmental impact and food safety. In an increasingly competitive market, processors, manufacturers and retailers use certification to demonstrate their green and sustainable credentials and differentiate their products. In some commodity sectors, such as coffee and cocoa, products certified as sustainable are on track to reach majority market share in important producing and consuming nations. This development poses a major challenge for farmers in general, and small-scale farmers in ACP and other developing countries, in particular. This publication, commissioned by CTA, presents the findings of a study of the impact of certification on farmers in coffee, cocoa, cotton, fruit and vegetables.
  De strategie rond dak- en gevelgroen
  Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
  groene gevels - groene daken - vegetatiebeheer - stedelijke gebieden - ecosysteemdiensten - economische analyse - neerslag - woningen - particulier eigendom - besluitvorming - kosten-batenanalyse - green walls - green roofs - vegetation management - urban areas - ecosystem services - economic analysis - precipitation - dwellings - private ownership - decision making - cost benefit analysis
  In dicht bevolkte stadsdelen is een groot deel van de daken privaat eigendom, en hebben stadsbesturen de vergroening van de daken niet in eigen hand. Groene daken leveren echter diensten die juist voor de stad als geheel gewenst zijn. Voor de particuliere eigenaar wegen de aanlegkosten niet op tegen de te verwachten private baten. Het stadsbestuur zal er dus voor moeten zorgen dat het voor eigenaren de moeite waard wordt om een groen dak aan te leggen, wil de stad van de voordelen kunnen profiteren. In de literatuurstudie is daarom ook gekeken naar de oplossingsrichtingen die worden genoemd, om de aanleg van dak- en gevelgroen te stimuleren. Daarnaast is uitgezocht of de oplossingsrichtingen alle bezwaren kunnen wegnemen. In Nederland zijn 12 gemeentes die een subsidieregeling voor groene daken hebben of hadden. Als onderdeel van de hier beschreven studie is daarom in vraaggesprekken met een deel van deze gemeentes nagegaan hoe deze regelingen in de praktijk functioneren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.