Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Motorvermogen van vissersschepen naar de wettelijke normen; Eindevaluatie Co-management en motorvermogen
  Hoefnagel, E.W.J. ; Mil, E.M. van - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154548 - 162
  vissersschepen - vis vangen - motoren - kracht - capaciteit - normen - rechtshandhaving - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbeleid - Nederland - fishing vessels - fishing - engines - power - capacity - standards - law enforcement - public-private cooperation - sustainability - agricultural policy - Netherlands
  Dit onderzoeksverslag betreft een eindevaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. In deze derde evaluatie wordt de uitvoering, naleving en effectiviteit van het arrangement onderzocht. Co-management blijkt een geschikt instrument om het proces op gang te brengen het motorvermogen van viskotters beheersbaar te maken. Dit proces is ondersteund door de hoge olieprijs en verslechterde economische situatie in de visserij, waardoor vissers er belang bij hebben zuinig om te gaan met energie en daardoor geneigd zijn hun scheepsmotor niet voluit te gebruiken.
  Information on fishing vessels and gear dimensions working in areas 35F1-4 and 36F1-4 of the North Sea
  Marlen, B. van; Bol, R.A. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C087/08) - 43
  vistuig - vissersschepen - motoren - kracht - technologie - visserij - fishing gear - fishing vessels - engines - power - technology - fisheries
  This study gives an extract from the Dutch VIRIS database for ICES rectangles 35F1 to 35F4 and 36F1 to 36F4 over the years 2003#2007 by gear type and vessel power. The most common gear type in this area in the beam trawl and most common vessel classes are those with 221 kW (300 hp) and 1471 kW (2000 hp) main engine power. Technical details of the beam trawl gear for the most common vessel class of 1471 kW (2000 hp) are given and also current developments in technology of these gears .
  Reconstructing Biotechnologies: critical social analyses
  Ruivenkamp, G.T.P. ; Hisano, S. ; Jongerden, J.P. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860623 - 367
  biotechnologie - voedselbiotechnologie - samenleving - sociologie - analyse - technologie - kracht - politiek - plattelandssamenleving - landbouwontwikkeling - landbouw - kwaliteit - rurale sociologie - ontwikkelde landen - ontwikkelingslanden - sociologische analyse - plantenbiotechnologie - transgene organismen - politieke economie - landbouw als bedrijfstak - kennissystemen - kritische theorie - biotechnology - food biotechnology - society - sociology - analysis - technology - power - politics - rural society - agricultural development - agriculture - quality - rural sociology - developed countries - developing countries - sociological analysis - plant biotechnology - transgenic organisms - political economy - agriculture as branch of economy - knowledge systems - critical theory
  Tussenevaluatie co-management en motorvermogen : controle en sanctionering
  Hoefnagel, E.W.J. ; Mil, E.M. van - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086152100 - 81
  landbouwbeleid - vis vangen - vissersschepen - kracht - schepen - motoren - capaciteit - noordzee - nederland - rechtshandhaving - straf - publiek-private samenwerking - agricultural policy - fishing - fishing vessels - power - ships - engines - capacity - north sea - netherlands - law enforcement - punishment - public-private cooperation
  Dit onderzoeksverslag betreft een evaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. Deze tweede evaluatie concentreert zich vooral op de uitvoering van de controle en sanctionering door de beheergroepen en de AID, en de meningen van gecontroleerde vissers over deze activiteiten.
  Co-management en motorvermogen : nulmeting van opvattingen van vissers
  Hoefnagel, E.W.J. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151387 - 69
  landbouwbeleid - vis vangen - vissersschepen - motoren - kracht - capaciteit - noordzee - nederland - agricultural policy - fishing - fishing vessels - engines - power - capacity - north sea - netherlands
  Met het versterken en uitbreiden van het co-managementsysteem, op het vlak van het motorvermogen, neemt de visserijsector zelf verantwoordelijkheid voor het terugdringen vanhet gebruik van motoren met een groter vermogen dan de motor op grond van de verstrektevisvergunning zou mogen hebben. Dit onderzoeksverslag betreft een zogenaamde nulmeting,dat als uitgangspunt gebruikt kan worden om na te gaan of er veranderingen zijnopgetreden tijdens de werking van dit arrangement in opvattingen en gedragingen van vissersmet betrekking tot het gebruik van motorvermogen in de Noordzeevisserij
  Indexing constitutional accountability in local governance: the search for the water-power interface
  Regmi, A. - \ 2004
  Resources, Energy, and Development 1 (2004)1 en 2. - ISSN 0973-0516 - p. 91 - 94.
  irrigatiewater - waterverdeling - kracht - internationale samenwerking - nepal - irrigation water - water distribution - power - international cooperation - nepal
  This paper cites an example from a case study of the first small 2.4 MW anauti hydropower system in Nepal. Designed and implemented by Russian technical assistence in 1965, this power plant has impacted on several local irrigation systems and has become a site of contestation for local people, both for water and power
  The Domestic Domain: Chances, choices and strategies of family households
  Pennartz, P. ; Niehof, A. - \ 1999
  Aldershot [etc.] : Ashgate - ISBN 9780754610113 - 241
  gezinnen - huishoudens - besluitvorming - huishoudbudgetten - arbeidsverdeling - man-vrouwrelaties - huisvesting - kracht - ontwikkelingslanden - wereld - zorg - families - households - decision making - household budgets - division of labour - gender relations - housing - power - Developing Countries - world - care
  Specifiek brandstofverbruik en vermogensbehoefte van trekkers = Specific fuel consumption and required power of tractors
  Straelen, B.C.P.M. van; Maeyer, E.E.A. de - \ 1997
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 97-10) - ISBN 9789054061588 - 33
  trucks - trekkers - transportvoertuigen - kracht - trekkrachtefficiëncy - prestatieniveau - motoren - technologie - brandstoffen - vloeistoffen (liquids) - mineraaloliën - verbrandingsmotoren - dieselmotoren - aardolie - dieselolie - stookoliën - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - trucks - tractors - transporters - power - tractive efficiency - performance - engines - technology - fuels - liquids - mineral oils - internal combustion engines - diesel engines - petroleum - diesel oil - fuel oils - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption
  Haalbaarheidsstudie van een biomassa gestookte warmte/kracht-installatie in de gemeente Groningen
  Rijk, P.J. ; Loo, S. van; Webb, R. - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 2.205) - ISBN 9789052423524 - 103
  warmte - kracht - warmtepompen - afvalwarmtebenutting - nuttig gebruik - energie - biomassa - bio-energie - krachtcentrales - energiebronnen - capaciteit - toepassingen - haalbaarheidsstudies - nederland - groningen - heat - power - heat pumps - waste heat utilization - utilization - energy - biomass - bioenergy - power stations - energy sources - capacity - applications - feasibility studies - netherlands - groningen
  Levering van warmte aan glastuinbouwbedrijven; Warmte/kracht-contracten en bedrijfseconomische aspecten
  Verhoeven, A.T.M. ; Velden, N.J.A. van der; Verhaegh, A.P. - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 563) - ISBN 9789052423500 - 90
  energiebeleid - energie - economie - probleemanalyse - warmte - kracht - warmtepompen - afvalwarmtebenutting - kosten-batenanalyse - kostenanalyse - investering - economische evaluatie - glastuinbouw - energy policy - energy - economics - problem analysis - heat - power - heat pumps - waste heat utilization - cost benefit analysis - cost analysis - investment - economic evaluation - greenhouse horticulture
  Energie - effecten bij inzet WKK in eiland- en parallelbedrijf in kassen = Energy effects of on-site and parallel use of cogeneration of heat and power in greenhouses
  Huijs, J.P.G. ; Zwart, H.F. de - \ 1995
  Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (Rapport / IMAG-DLO 95-4) - ISBN 9789054061168 - 51
  klimaat - efficiëntie - energie - energiegebruik - brandstofverbruik - kassen - warmte - warmtepompen - kracht - afvalwarmtebenutting - climate - efficiency - energy - energy consumption - fuel consumption - greenhouses - heat - heat pumps - power - waste heat utilization
  Warmte/kracht installaties in de glastuinbouw; Gebruikersrendementen en dekkingsgraden
  Verhoeven, A.T.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Velden, N.J.A. van der - \ 1995
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 4.137) - ISBN 9789052422800 - 76
  efficiëntie - energie - energiegebruik - bedrijfsresultaten in de landbouw - brandstofverbruik - warmte - warmtepompen - kracht - rentabiliteit - afvalwarmtebenutting - glastuinbouw - efficiency - energy - energy consumption - farm results - fuel consumption - heat - heat pumps - power - profitability - waste heat utilization - greenhouse horticulture
  Grote verschillen in besparing energie met warmtekracht
  Verhoeven, S. ; Velden, N. van der; Kempkes, F. - \ 1995
  Oogst : CLO-land en tuinbouwblad 8 (1995)14. - ISSN 0923-0769 - p. 48 - 49.
  efficiëntie - energie - energiebehoud - energiegebruik - bedrijfsvergelijking in de landbouw - brandstofverbruik - brandstoffen - warmte - warmtepompen - kracht - technologie - afvalwarmtebenutting - glastuinbouw - efficiency - energy - energy conservation - energy consumption - farm comparisons - fuel consumption - fuels - heat - heat pumps - power - technology - waste heat utilization - greenhouse horticulture
  Gegevens van onderzoek met installaties die door het nutsbedrijf bij tuinders zijn geinstalleerd
  Grote verschillen in energiebesparing 'nuts-WK's'
  Verhoeven, S. ; Velden, N. van der; Kempkes, F. - \ 1995
  Vakblad voor de Bloemisterij 14 (1995). - ISSN 0042-2223 - p. 52 - 53.
  energiebehoud - warmte - warmtepompen - verwarmingsapparatuur - kracht - ventilatoren - afvalwarmtebenutting - glastuinbouw - energy conservation - heat - heat pumps - heaters - power - ventilators - waste heat utilization - greenhouse horticulture
  Optimale bufferafmeting bij assimilatiebelichting met WKK in eilandbedrijf in de glastuinbouw = Optimum storage dimension for greenhouses with supplementary lighting and on-site cogeneration of heat and power
  Zwart, H.F. de; Huijs, J.P.G. - \ 1994
  Wageningen etc. : IMAG-DLO [etc.] (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek no. 94-24) - ISBN 9789054060932 - 50
  kunstlicht - warmte - warmtepompen - verlichting - kracht - afvalwarmtebenutting - glastuinbouw - artificial light - heat - heat pumps - lighting - power - waste heat utilization - greenhouse horticulture
  Enquete onder legpluimveehouders : stroomverbruik verschilt verrassend sterk
  Horne, P. van - \ 1993
  De Pluimveehouderij 23 (1993)47. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
  gebouwen - bedrijven - efficiëntie - energie - energiegebruik - ondernemingen - milieubeheersing - brandstofverbruik - verwarming - hennen - vochtigheid - industrie - verlichting - pluimveehokken - kracht - aanbod - ventilatie - buildings - businesses - efficiency - energy - energy consumption - enterprises - environmental control - fuel consumption - heating - hens - humidity - industry - lighting - poultry housing - power - supply - ventilation
  Legbedrijven gebruiken bijna uitsluitend energie in de vorm van elektriciteit. Een batterijstal met mestdroging vraagt beduidend meer energie dan een scharrelstal. Maar het opmerkelijke is dat ook tussen bedrijven met vergelijkbare stallen grote verschillen bestaan in elektriciteitsverbruik
  Optimalisering energiegebruik bij toepassing van warmtekrachtkoppeling en assimilatiebelichting bij tomaten = Optimization of energy consumption with cogeneration of heat and power and supplementary lighting in tomatoes
  Huijs, J.P.G. ; Zwart, H.F. de - \ 1992
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 92-5) - ISBN 9789054060253 - 67
  kunstlicht - kunstmatige verlichting - efficiëntie - energie - energiegebruik - brandstofverbruik - warmte - warmtepompen - solanum lycopersicum - kracht - tomaten - afvalwarmtebenutting - artificial light - artificial lighting - efficiency - energy - energy consumption - fuel consumption - heat - heat pumps - solanum lycopersicum - power - tomatoes - waste heat utilization
  Het gebruik van warmte/kracht - installaties in de glastuinbouw : een inventarisatie
  Leeuwen, R.C.L. van; Velden, N.J.A. van der - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut 4.134) - ISBN 9789052421926 - 55
  warmte - warmtepompen - kracht - afvalwarmtebenutting - glastuinbouw - heat - heat pumps - power - waste heat utilization - greenhouse horticulture
  Animal traction in Zambia : status, progress and trends 1991
  Starkey, P. ; Dibbits, H. ; Mwenya, E. - \ 1991
  Wageningen etc. : Institute of Agricultural Engineering (IMAG-DLO) [etc.] - 113
  kracht - dierlijke trekkracht - tractie - zambia - trekdieren - werkdieren - power - animal power - traction - zambia - draught animals - working animals
  Jaarbelastingsduurkromme en energiebesparing voor de Nederlandse glastuinbouw : een studie naar relevante invloeden
  Breuer, J.J.G. - \ 1987
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 90) - 67
  bedrijven - energie - energiebehoud - ondernemingen - verwarmingsapparatuur - verwarming - nederland - kracht - aanbod - ventilatie - ventilatoren - binnenklimaat - energiebesparing - glastuinbouw - businesses - energy - energy conservation - enterprises - heaters - heating - netherlands - power - supply - ventilation - ventilators - indoor climate - energy saving - greenhouse horticulture
  Voor 3 verschillende teelten van groenten en snijbloemen is de invloed van een aantal factoren op de jaarbelastingsduurkromme onderzocht. De onderzochte factoren zijn de warmtedoorgangscoefficient van een kas (k-waarde), de minimumbuisteperatuur, het droogstoken, het lichtafhankelijk verhogen van de stooktemperatuur en het wijzigen van de binnentemperatuur . Bij het onderzoek is gekeken naar de energiebesparing en de verandering van het verloop van de jaarbelastingsduurkromme, t.g.v. variaties in de 5 genoemde factoren. I.v.m. de keuze van de k-waarde bij de uitgangspunten is in een vooronderzoek gekeken naar de invloed van een aantal factoren op de warmtedoorgangscoefficient van een kas
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.